len. ann, 1889. N° 4069. 173. BINNENLAND. F'-"' Woensdag 13 November. EGEN” ng. Sajet, I" enz. ter wordt ekten Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. r zijn sed is. Gabrio en Camilla. L. De Inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. Drogist, imeriewinkels het beste ereld. m TfiBLAD - te clientèle, geno- G echte Pre- axN Zoon. De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. AJzonderljjke Nommers VIJF CENTEN. erin udwater, chen, 1.75, hr. POPP’s tanden ge- s Tandplom- tegen eiken R 1889. Tooneel.» .ndpijn, ont- maangename morden zeker ijks gebruik emen-zeep. ansparant n, deepen, welke reeg brengen. -Mondwater tijd. 'Wl men. goudsche courant. Bovendien worden alle opgenomen in het AD VERTEN^] ’t welk des Maandags verschijnt. Advertentien gratis r den roman 5RNER IENE. 7'/j nur. en. AD VERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GR00TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. r Voor de Haagsche rechtbank verscheen gisteren de Leidsche socialist Pierlot, beklaagd van in „Recht voor Allen” van den 13n Juni een door hem onder- teekend stuk te hebben doen opnemen, getiteld „Een onbillijk vonnis waarin hij op den burgemeester van Leiden doelende, dezen heeft genoemd „recht- verkrachter” en „wetsschenner”, alles met de bedoe ling om gemelden ambtenaar in de rechtmatige uit- 101) Zoo waren verborgen geluk, de beste belooning misschien hunne J oude familie v opgegaan. De marchesa bezocht hare kinderen dik- haren schoonzoon, den tuin de hand, tegemoet kwam, die bezoeken, welke zooveel aanleiding tot r—-n— oude week doorbrengen, sche lucht, - xvvxvi, wil lasso vaan vaa auvxwvw op hare zwakke gezondheid hebben zou; in zeven jaren was zij piet op Campello geweest. De beide weduwen liaddi kon de beide oplichters vooreerst onschadelijk maken. Naar wij vernemen, hebben zij dien avond nog op andere te Utrecht gevestigde kassierskantoren°ge- tracht Engelsche wissels te disconteeren, wat hun echter niet gelukt is. j.) Te Groningen heeft Zondagavond ongeveer 10 uur eene ernstige verwonding plaats gehad. Zekere Jacobus van Oort, oud 13 jaar, stond in de Kleine Gelkingestraat te praten met een jongen en een meisje van ongeveer denzelfden leeftijd, toen hun aldaar shilling ter PasseOT<te Hendrik Velleman, oud 14 jaar, een jeugdig ld men juiift kooPman in galanteriën, die hun scheldwoorden toe- Een der knapen riep hem toen een beleedigend woord toe, waarop Velleman een vleeschmes, hetwelk hij voor zijne moeder ha^ gekocht, te voorschijn haalde, op Van Oort toelre^Ten dezen daarmede twee wonden toebracht, eene nabij het linkeroor en eene in de borstkas tusschen de 7e en 8e rib. Onder het uitspreken van de woorden „o God! hij steekt me in het hart,” zonk hot slachtoffer ineen, doch werd spoedig liefderijk opgenomen en verbonden door en ten huize van den heer J. Reijenga, arts aldaar. De wond nabij het linkeroor bleek van geen be tekenis te zijn, maar die in de borstkas, eene groots gapende wonde schuin van boven naar beneden toe gebracht, deed den geneesheer het ergste vreezen. De dader is door de politie in hechtenis men en heeft zijne schuld bekend. Camilla had reeds meer, alleen en in gepeinzen ver zonken, dit plekje bezocht. Daar hadden, vier jareu geleden, de bejaarde dorpelingen, en eenige vrouwen, i den marchese Francesco Maria, ter rustplaats geleid. Een steenen kruis wees <lg plaats aan, waar hij be graven was, en een zwarte steen, waarvan de regen de letters reeds gedeeltelijk had uitgewischt, droeg zijn naam, zijne levensjaren en zijn sterfdag. Dien dag mengde zich eene weemoedige vreugde in de droevige herinneringen van Camilla, omdat Gabrio zi»h met haar vereenigen wilde, om een vromen plicht te vervullen. Zij bleven eenige oogenblikken zwijgend en in ge dachten verzonken, bij dat kruis staaneerst toen zij zich wilden verwijderen, ontdekten zij tegenover hen, in de schaduw van den muur, een grijsaard op den grond geknield liggen. Zij herkenden hem niet ter stond, en hij bemerkte hen ook iwf. Zijne armen hingen slap neder, zijne oogon. njïfen onbewegelijk op een met gras en wilde bloemen begroeid graf gevestigd; zijn hoofd was op zijne borst gebogen, en* de wind, die tegen den avond opstak, blies zijne lange grijze haren in de hoogte. Toen Camilla hem zag begon zij te beven, en drong zich vaster tegen Gabrio aan; de oude man hief het hoofd op, en keek haar aan, ipft dien on- noozelen glimlach, die soms het gevolg is van eene grpote smart. Die versleten kleederen, die plaats, dat verweerde gelaat, die glazige tranenftoze oogen^ in de officieele courant, met vervolging van de* ver spreiders van het gerucht. Vrotans hen zouden alleen twee mannelijke slaven, wegefc ontvluchting, over eenkomstig ’s lands wetten zijn gevonnisd en gedood doch zóu er geene mishandeling hebben plaats gehad van vrouwen, die na een korte hechtenis zouden zijn vrijgelaten. Staatscourant.) Jl. Donderdag na de kantoor-uren meldden zich bij de firma Vlaer en Kol te Utrecht twee deftig gekleede Hollanders aan, van «ie een te Londen en een te Amsterdam woonachtig is, en boden daar een wissel van 24 pond sterling en eenige i disconteering aan. Aan het kantoor had vernomen dat te Apeldoorn, Zutfen, Deventer, Óós- terhout, Amsterdam en op andere plaatsen geld op Engelsche wissels was verstrekt, die bij onderzoek allen onbetaald uit Londen terdgkeerden en vermoe delijk valsch zijn. Daarom behield men den wissel, met afgifte van een re<;u en de afspraak, dat dienzelfden avond de betaling zou geschieden. Na nauwkeurig onderzoek bleek dat men goed had gedaan met niet oogenblikkelijk te betalen, daar de wissel vermoedelijk valsch was, wat slechts door eene kleinigheid te bespeuren was. De politie werd ter stond met de zaak in kennis gesteld en de noodige maatregelen werden genomen om de beide „heeren” in han(len te krijgen. Daartoe werden de recher cheurs Werkmeester en Van Doom met de zaak belast, die zich op de volgende wijze van hunne taak kweten. Op den bepaalden tijd bevonden zij zich in den omtrek van het kantoor en zagen daar twee heeren druk in gesprek, van welke zij de uitdrukking op vingen-. „er staat toch eene goede handteekening op.” Deze uitdrukking was voldoende om hun vermoeden te bevestigen. Zij werden beiden daarop door hen gearresteerd. De politie deed ajdus eene goede vangst en die men, niet ten onrechte, den zomer van San Mar- I1UUIUL, Dll Ulü OUU x.. geene mistige dagen kent. Gabrio ,.i voor het laatst in dat jaar afscheid nemen al die lieve Rekjes, die hun zoo dierbaar ge- 1 jna onkenbaar was door de gevallen bladeren, voerde hen ongemerkt naar L.—x - w w*» brnikfljjk is, op die, aan de dooden gewijde dagen^J wekten treurige herinneringen in de harten van Ga- eene hajve eeuw gekend, van den tijd dat signor Dall’ Ortö de villa van zijnen vader had geërfd; maar zij hadden elkander nooit ontmoet, en slechts in het voorbijgaan een groet gewisseld. De tijden waren veranderd; de vriendelijkheid van de signora Giuliana, en meer nog de stille zacht moedigheid van Paolina, wonnen het hart van de marchesa. Deze verklaarde zelfs, dat het haar sp^ftt, dat zij zoo laat kennis met haar gemaakt had, en dat zij hartelijk welkom zouden zijn op het kasteel. Beiden maakten gaarne gebruik van die uitnoodiging, ofschoon de marchesa haren aristocratischen toon, nooit geheel kon laten varen. Zoo woonde er dan eindelijk vrede in het huis der jonge echtgenooten. Nu en dan echter zag Ga brio, op het gelaat zijner vrouw, eene wolk waarvan hy de oorzaak niet gissen kon. Misschien dacht hij, met een latijnsch dichter: /t Weent alles,hier beneden^jn de ziel, //Gevoelt het leed der ménscrreid Het was een dag in November, een van die dagen, die men, niet ten onrechte» den zomer van San Mar tino noemt, en die zoo heerlijk zijn in Brianza, waar men geene mistige dagen kent. Gabrio en Camilla giggen voor het laatst in dat jaar afscheid nei van u worden waren. Het pad, dat bij] ujciuw v.., ----- - W kerkhof. Het hek stond open, zoo als go- GOUDA., 12 November 1889. De leden van de Tweede Kamer der Staten-Ge- neraal zijn ter vergadering bijeengeroepen tegen Dins dag 19 November aanstaande, te 2 uren. De gewijzigde pensioenwetten zijn ingediend. Afloopende pensioenbijdrage behouden tot de helft 'der na de invoering der wet toe te kennen tracte- menten en verhoogingen doorloopende Korting van 5 pet. voor na dat tijdstip der toegekende bezoldi gingen ten behoeve van het wednwenfonds blijft; ingevoerd wordt eene doorloopende korting van 2 pct. over de als dan reeds verleende bezoldigingen voor het weduwenfonds met vrijstelling van ambte naren die voor 1 Juli 1873 zijn aangesteld en de legostrekkenden en de bevoegdheid om ongehuwde ambtenaren niet te doen deel nemen in het wednwen fonds. Uitkeering van het pensioenfonds aan den staat is teruggebracht van 8 ton op 6'/,. Het Pensioen zal verleend worden aan weduwen en weezen na de indiening der wet van overledenen. Sedert eenigen tijd zijn zoowel in binnenlandsche als in buitenlandsche dagbladen berichten opgenomen omtrent gruwelen, welke op hot eiland Lombok door een Arabischen handelaar jegens ontvluchte en door hem weder opgevatte slaven zouden zijn begaan, welke daarop nederkomen dat die personen, na de wreedste mishandelingen te hebben ondergaan, ter dood zouden zijn gebracht of den dood zouden heb ben gevonden ten gevolge van onmOnscheljjke folte ringen. De Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië hoéft onmiddelijk een onderzoek ter plaatse doen in stellen, waarvan als voorloopige uitkomst kan worden medegedeeld, dat de vorsten op genoemd eiland de ten laste gelegde wreedheden ontkennen, ook in een brief aan den resident, en zelfs tegenspraak verzoeken Hen verhaal uit Milaan DOOK I L I O CARCAN O. V-ij naar het Italiaansch nooa VANESSA. XXX. zij gelukkig; maar het was een stil deugd, standvastigheid en werkzaamheid; de was, om zoo te zeggen, in de nieuwe xw - Mvuvvuv xxuxv niuuv.vu xxxn.— wijl? en menigmaal zag men haat, aan den arm van naren schoonzoon, den tuin van Campello doorgaan, terwijl Camilla haar, met^den kleinen Emilio aan de hand, tegemoet kwam, en hartelijk verwelkomde. Een van die bezoeken, welke zooveel aanleiding praatjes gaven, betrof echter niet hen, maar de sigqora Giuliana, die met Paolina de laatste van den herfst bij hare kinderen was komen De oude vrouw hoopte, ddt de fris even, ftls vroeger, een gunstigen invloed liet op Campello geweest. elkaar, oiïf zoo te zeggen, al bijna 0»

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1