sêfusizi. Wollen Vesten. TRICOT TAILLES. BE DOUDSCHE GLAZEN, WATTEN. Zeeuwsche Aardappelen, Bultenlandsch Overzicht. PETR0LEUM-N0TEERINGEN BEU RSBEfttlCHT. ADVERTENTIËN. Schipper C. A. van den BERGE A. v. OS Az„ Kleiweg E 73 en 73a. 332\S taats-Loterij. Dirk en Wouter Crabeth, Cantzlaar Schalkwijk, te Rotterdam. burgerlijke Stan d. Zevenhuizen De Trekking- "begint MAAN DAG 18 NOVEMBER e. k. ZR/TJXIMIIÉ KEUZE. LAAGSTE PRIJZEN. Sc3p-eaaJs dz Zn. Alom te bekomen Prijs 80 Cents. oefening zjjnor bediening opzettelijk te beleedigen. Als getuigen werd gehoord mr. De Laat de Kanter> burgemeester van Leiden, en de heer Domela Nieti- wenhuis, die «onder protest en onder bijvoeging dat hg er niets aan hecht, den eed aflegde en verklaarde dat hy als redacteur van WR. v. A." de copie voor bovenaangehaald artikel heeft ontvangen en dat die copie was van beklaagde's handschrift. Het O. M. vorderde twee maanden gevangenisstraf. Te zyner verdediging voerde bekl. breedvoerige motieven aan, nu en dan van de zaak afdwalende, waardoor de voorzitter genoodzaakt was, hem hierop te wijzen. Hij beweerde dat de burgemeester drie grondwettig gewaarborgde rechten: het recht van vergadering en vereeniging, van vrijheid van drukpers en van bescherming van personen en goederen, tegen over de socialisten had geschonden, en hij dus 't recht had, dezen te uoemen gelijk hij deed. Uitspraak Maandag 18 Nov. Bliksemgevaar en de Spoorwegen. Onder dit op schrift is onlangs in de Oesterreichische Msenbahn Ztg. een artikel van den heer Cramer opgenomen. De daarin voorkomende mededeelingen steunen klaar blijkelijk op veeljarige waarnemingen. De schrijver komt tot de slotsom, dat het inslaan van den blik sem in do onmiddellijke nabijheid van spoorwegen tot de zeldzaamheden behoort, en slechts schade teweeg brengt bij het toevallig aanwezig zijn van geheel abnormale, ongunstige omstandigheden. De aanzienlijke hoeveelheden ijzer der spoorwegen, die daarbij nog in deugdelijke verbinding met den grond staan, alsmede de talrijke, met de spoorregels even wijdig loopende eleotrische geleiddraden, welker uit einden eveneens met den grond in gemeenschap staan, werken onafgebroken verdeelend op den electrischen toestand der atmosfeer, en voorkomen zoodoende, vermits zij als afleiders werken, plotselinge ontladin gen in de nabijheid der spoorbaan. De heer Criimer besluit zijn opstel met deze ge volgtrekkingen: lo. de spoorbanen en loopende treinen worden door den bliksem niet bedreigd; 2o. de gebruikelijke bliksemafleiders voor de tele graaf zijn voor lange» geleidingen geheel voldoende, om de tot nog toe waargenomen uitwerkingen der luchtelectriciteit op telegraaflijnen onschadelijk te maken; 3o. korte telegraaf- en signaaldraden zijn door de thans gebruikte telegraaf-bliksemafleiders niet vol doende beschermd; 4o. de houten knoppen der bij de telegraphie dienst doende inrichtingeif om seinen Je geven, zijn geheel ontoereikend om het bedienena personeel togen blik- semoutladingen te beveiligen;' en 5o. de meeste zoogenaamde bliksemslagen op tele graaflijnen zijn'niets anders dan secundairo inductie- stroomen of electrische terugslagen. Een naar 't schijnt groote dieventroep is met maar al te goed geluk in verscheiden groote steden werkzaam. Te Munchen braken zy in een juwe lierswinkel en ontvluchtten mot een belangrijke hoeveelheid geldswaardige voorwerpen. leCherno- witz wisten een aantal leden van dit bandieten gezelschap in een bankiershuis door te dringen en gingen op den loop met 55,000 aan rumeensch geld, 500Ö Napoteons en een groot getal andere stukken van waarde. Ook een bankinstelling te brio en Camilla; zij zagen nu, dat de geruchten van zijn treurig uiteinde, die zij gehoord doch niet ge loofd hadden, gelukkig niot waar waren. Sedert maanden hadden zij niets van den goeden school meester kunnen te weten komen; en nu vonden zij hem daar, mot de oogen gericht op den grond, die reeds sedert vijf jaren zijne dochter bedekte. Zij gevoelden behoefte om naar hem toe te gaan; de arme grijsaard beautwoorddo hunne groeten niet; nu en dan sloeg hij de oogen op, en wees naar den grond waarop hij geknield lag. „Zij slaapt!" zeide hij zacht, terwijl hij den vinger op zijn mond legde, als om stilte te vragen; en toen, alsof zyn verstand door de smart verbijsterd was, ging hij voort, en zeide: //Zij slaapt .morgen sal zij wel wakker worden. Wie zyt gij toch? Ik ben een* oude suffer Ik heb lang meer aan de staatkunde dan aan den katechismus, en het spelboek gedacht Daarom heeft de hemel mij misschien gestraft, en heeft mijne Laodice mij alleen gelaten. God wilde haar bij zich nemen! Zij is heen gegaan, naar hare moeder, en ik ben alleen achtergebleven, om te wachten fot zij terugkomt, en weer wakker wordt en mij nog eens aanziet met die oogen vol licht en liefde Ik wacht ai zoo lang!" Toen zweeg hy een, pookje, en begon toen weder: VWij hebben zooveel samen geleden, maar de Heer schenkt vergiffenis aan allen! Ik heb noöit iemand kwaad gedaan." Toen zweeg hijhij sloeg zijne oogen niet op van Jassy moest het ontgelden. Een troep dieven, welke daar inbrak, is met 60,000 in rumeensch geld, 7000 Napoleons en 15,000 aan andere waarden spoorloos Verdwenen. In een hoofdartikel in de Javabode wordt het een en ander medegedeeld omtrent de groote macht, die Tenkoe di Tiroo. het bekende ons vyandige Atjehsche hoofd, in en buiten onze linie uitoefent. Ziehier de feiten, die in 'de Javabode worden mede gedeeld door een onbekendo, welke zich Herman" teekent. Ieder Atjeher binnen onze stelling betaalt schat ting aan Tengkoe di Tiroe, zelfs Toekoe Nek van Marassa niet uitgezonderd; daardoor koopt men het voorrecht om niet verontrust en geplunderd te worden. Van de gelden welke door ons aan de Atjehsche bevolking wordon betaald als belooning vopr be wezen diensten, b. v. van het loon voor het open houden van de houtlooze streek voor onze uiterste posten, wordt eerst de grootste helft afgezonderd voor Tengkoe di Tiroe, voordat tot verdere ver deeling wordt overgegaan. Elke Chinees binnen onze stelling, die er een kleine industrie of een tuin op nahoudt op plaatsen niet in de onmiddellijke nabijheid onzer hoofd stelling Kota Radja en voorwerken gelegen, betaalt schatting aan Tengkoe di Tiroe, waardoor hij zich vrijkoopt van overlast. Ieder Chinees, die tegen hoog loon eenige Werk zaamheid voor ons Éigricht, waaraan ge raar voo? beschieten verbonden1 is, als bij het zoo veelvuldig voorkomen van herstellingen aan ceintuurbaan en bruggen, koopt dat beschieten af door afzondering van een gedeelte van zijn loon ten behoeve van Tengkoe di Tiroe. Do invloed van Tengkoe di Tiroe op onze sol daten moot naar de loopende geruchten grooter zijn dan men bij de Regeering weet. Dit hoofd heeft begrepen, dat men onze deserteurs niet moet mis handelen zooals men vroeger deed, maar dat men ze daarentegen te midden van zijn volk een goede, betrekkelijk benijdenswaardige positie moet bezorgen; hierdoor begint het deserteeren voor ^avontuurlijke karakters, zooals men er onder de soldaten dikwijls aantreft, iets buitengewoon aanlokkelijks te krijgen; Atjehsche ronselaars loopen in menigte op de pasars binnen onze stelling rond om de soldaton door fraaie toezeggingen tot overloopen naar hunne zijde te bewegen; mon laat Hen zien hoe de deserteur Warn- stein de gereedschappen, die hy voor zijne tech nische verrichtingen noodig heeft, brutaalweg op onze pasars laat inkoopen. Hierdoor begint het overloopen naar den vijand meer en meer gebruikelijk te wordon. f Tengkoe di Tiroe tracht de demoralisatie ook op andere wijze te bevorderen.^ 2oo laat hy* sommige onzer uiterste posten veel vuldig beschieten en andere nooit en doet daarbij het praatje rondstrooien, dat de laatste soort van poften het beschieten afkoopt; de vaste prijs daar voor heet te zijn zevon rijksdaalders per maand 'en er zijn lichtgeloovigeinlandsche soldaten, die dit v«or goede munt aannemen. Door het nagtfhoeg onbelemmerd toelaten binnen onze linie van Atjehers van buitenaf (zoo onbelem merd, dat een vijand, die zoo pas togen ons ge vochten heeft, zich een oogenblik later gerust bij het graf, en riep een oogenblik later: //Stil! stil toch! Zij slaapt, laat mij, maar hier blij ven Gij zijt een gelukkig paar, ik ken u niet! Hij hief de rechterhand op, en wees hun de poort van het kerkhof. Op de lippen van den grijsaard speelde steeds die onnoozele glimlach, die zoo smartelijk is om aan te zien. E^n oogenblik later begon,hij weer: //Ja, gij zijt een gelukkig paar Ga uws weegs!" Die droevige ontmoeting roerde Camilla tot tranen Gabrio voelde zijn hart zoo beklemd, dat hij hare hand vaster greep, terwijl hij zeide: De Waanzin van dien man is heilig! In den hemel zal zy meer kracht hebben dan eenig gebed!" En zijne droefheid niet durvende ^storen, verlieten zij stil^het kerkhof. De zon ging aan den horizont onder, lichte wolken van purper en goud, de voorboden van een anderen schoonen dag, omgaven de blauwe kruinen en de sneeuwwitte bergruggen van den Monte Rosa, en den eenzamen top vail den Monviso. In het noorden be gonnen de schaduwen zich to verlengen; .in den hemel en op iftrde heerschte de stilte van een weg stervend jaargetijde. Gabrio ep Camilla keerden niet langs denzelfden weg' toru^; -het schoone weder lokte hen uit, om hunne wandeling voort te zetten, en zoo gingen zij de hoogte óp; en sloegen een.bekend voetpad het voetpad dat naar het woeste dal en de Dood^^eide voerde. een on$gy post## kan aanmelden om een toegangs kaart) is er onbeperkte aanraking tusschen den vyand buiten en de zoogenaamde vrienden binnen onze stelling, welke laatsten op enkele uitzonde ringen na met den vijand heulen en ons waar het te pas komt verraden on verkoopon. Hierdoor is het verklaarbaar dat de vijand steeds bytijds op de hoogte is var. alles wat wij tegen hem ondernemen, terwijl wy telf daarentegon niets vau den vijand weteu of ons door de valscho vrienden om den tuin laten leiden met valsche berichten. Het verraad schijnt zelf nog verder te gaan. Zoo zou het volgens de loopende geruchten na de jongste gevechten bij Kota Pohama gebleken zijn, dat de vijand in verontrustende mato in het bezit is van pakjes Beaumont-patronen, afkomstig uit onze magazijnen, voorzien van het welbekende stempel, jaarmerk 1888, terwijl onze soldaten zich moeten behelpen met oude patronen van de jaren '84 en '85., Een geïmporteerde stad. Uit New-York wordt van den 25sten October geschreven In 'thart van het Cumberland-gebergte in den staat Tenessee bevindt zich een hoog gelegen dal, dat onder den naam //Cumberland Gap" bekend is. Op dit oogenblik is die plaats nog door een oerwoud bodekt en op mijlen afstands door een wildernis om geven, welke slechts de voet des jagers doorkruist maar reeds in den volgenden zomer zal op dezelfde plek een bedrijvige stad, kant en klaar als uit den grond verrijzen, met fabrieken, spoorwegstations, bankgebouwen, scholen, kerken en al het levendige verkeer van een hedendaageche groote stad in Ame rika dezo stad zal letterlijk uit Engeland worden ingevoerd. Het geld voor de uitvoering van deze reusachtigo onderneming (omstreeks 25 millioen dol lars), de op te richten fabrieken, namen vau straten on pleinen ja vóór een gedeelte zelfs de be volking alles van Engelschen oorsprong. De naam der stad, die vanwege een Engelsch syndicaat te voorschijn zal worden getooverd, is. Middlesborough. j Niet minder da/ zes spoorwegbanen hebben be gonnen iQet den aanleg van zijtakken naar Cumber land Gap. De straten en pleinen dor stad, de ter reinen voor de groote fabrieken en ^openbaro ge bouwen zijn reeds afgebakend en duizenden werk lieden zijn aan het houtkappen in het dal. Natuurlijk zal Middlesborough een fabriekstad zijn, eigenlijk een mynstad, want de streek bezit een on- schatbaren rijkdom aan steenkolen en allerhande metalen. Gelijktijdig met don bouw der particuliere woningen, wordt een aanvang gemaakt met de oprich ting eener groote gasfabriek, verschillende inrichtingen voor de levying van olectrisch licht, van meer dan vijf tig fabrieksgebouwen, zeven kerken, acht scholen, twee gerechtshoven, een kapitool, hotels naar Euro- pee8ch model, eon tentoonstellingsgebouw, een bibli otheek, een centraal spoorwegstation, een schouwburg, eon concertgebouw, ziekenhuizen, enz. In de nabij- hoid van de stad wordt een groot meer aangelegd. De eerste verkoopingen van eigendomsaanspraken in den nieuwe stad hebben reeds in 't begin dezer maand plaats gevonden on het meerendeel is in fiande* van Engelsche koopers geraakt, die de stad na hare vestiging zullen bevolken. En zoo zal binnen wei nige maanden in de Amerikaansche Gumberland- Langen tijd gingen zij, geheel vervuld van d& ontmoeting met den schoolmentor, zwijgend voort. Toen zeide Gabrio, alsof hij tot zich zeiven s^rak, treurig: //Arme Laodice!" en toen zweeg hij weer. Camilla zag hem aan; na een oogepnik zwijgens, zeide zij: //Ik beklaag nog meer dien ouden man in zijne droefheid." ffBeiden zijn te beklagen," hernam Gabrio. //Maar wat zijn zij pngelukkig aan wie het medelijden niet vergoeden kan, wat de natuur hun ontzegde. Welk een wreed lot! Oogen te hebben vooral wat schoon en» verrukkelijk is, altijd als opgesloten te zijn, in zijne eigene gedachtenzijn hart voelen breken, sterven als de vogel, die zich kwetst aan de tralies van zijn kooi! z/Ach ja! dat is waar, steeds zwijgen; gedachten en lijden alles opsluiten ir, zijn eigen hart, dat moet een onuitsprekelijke kwelling zyn." Toen kwamen oude en bittere herinneringen op, in de ziel van Gabrio: «Hoa onwaardig om zulke wezens tot zijn speelbal te maken, hen te bedriegen Hoe slecht zou de man zyn, die met opzet, den hartstocht deed ontwaken in het hart van zulk éene ongelukkige!" Toen werd hij steeds driftiger, en ging voort. «Hoe laag zou hij zijn die trachtte haar te verleiden! By die gedachte alleen begint mijt* bloed te kooken I (Slot volgt.) bergen als door tooverslag een Engfllsche stad verrijzen. De onderhandelingen tusschen het werkvolk en de directie der stoomvaart-maatschappij //Nederland" te Anisterdam hebben ten slolfc geleid tot eene loonsverhooging. Het is namelijk^ aan de Directie gebleken, dat sedert de vervanging van den tien- daagschen dienst door den veertiendaagschen minder overwerk voorkwam, zoodat de wekelijksche in komsten van de sjouwerlieden, die geregeld aan hare ladingen werken, daaronder haddeu geleden. Om daaraan te gemoet te komen, zijn de loonen per uur verhoogd van 20 op 22 ets. en zal voor werk 's avonds na 10 uur 80 ets. per uur betaald wor den, evenals voor Zondagswerk. Voor de ambachtslieden, die do Maatschappij in diemt heeft, zijn ook eenige gunstige veranderingen gebracht in de bepaling der vergoeding voor over werk. Uit Kampen schrijft men Nadat het een tijdlang vrij rustig was toegegaan hij het optreden van het Leger des Heils te Kam pen, was dit sedert #eenige avonden geenzins het geval. Herhaalde malen werden de ruiten van het gebouw, waar de oefeningen gehouden worden, ingeworpen enna afloop voorgangers en bekeer lingen onder het gejuich van een groote menigte huiswaarts gebracht, waarbij nu en dan duchtig klappen werden uitgedeeld. Nauwelijks was gis terenavond de oefening begonnen, of èr werd bijna aanhoudend met steonen enz. tegen do ramen ge gooid, zoodat er geen enkele ruit heel bleef. Het was onmogelijk met de oefening voort te ggan en het gebouw werd zoo spoedig mogelijk door de opgekomenen verlaten. Het oproerige volk, dat het o. a. don kaptem P. bij het naar huis gaan zeer lastig maakte, trok toen bij groote troepen zingende door de stad de politie dreef later de bende uiteen. In de Sum. Ct. dd. 24 September leest men het volgende over de Toba-expeditie. De jongste Tapa- noeli-post meldt ons het volgende: //Uit Taroetoeng is bericht ontvangen, dat de expe- ditionnaire collonne den 9e dezer van Passanggoeran naar het Tobameer is opgerukt. Op den marsch derwaarts hoeft zij' geen ontmoeting met den vijand gehad, hetgeen niet te bejammeren is, wijl het een zeer moeilijke marsch is geweest; de afdaling naar het meer zelf bedraagt ongeveer zevenhonderd meters. «Op den 11e dezer werd langs het meer een excursie gemaakt en Passanggoeran in den asch gelegd. win de Tobastreken werden zoer s^rke bentings, ware versterkingen, aamgetroffen, die vad dubbele wallen voorzien zijn en op borg- of heuveltoppen 'gebouwd zijn. Sommige dier verhoven bentings staan goheel geiaoleerd, worden niet door omliggende hoog ten gedomineerd, schynen in do rots uitgehouwen en zeer moeilijk te nemen te zyn. //Dagelijks worden door'de troepen verkenningen* gedaan en hebben zij zware vermoeienissen He door staan //Het plan schijnt te bestaan, om den 11 dezer naar het verderop gelogen Sihotang op te rukken; de weg daaraan leidt gedeeltelijk langs opgemeld meer. «De gezondheidstoestand en de geest der troepen moeten uitmuntend zijn fin van verliezen onzerzijds werd tot dusver niets vernomen." Langs telegraphischen weg werd Zaterdag den 21 dezer nog vernomen, dat Lintoang, de verblijfplaats van Sin ga-Man garadja," door onze troepen is ge nomen en bezet, waaruit dus blijkt, dat de onder handelingen tot, niets hebben geleid. Lintoeng was goed vorsterkt en de Bataks ont vingen de onzen met een aanvankelijk goed onder houden vuur, doch .zonder ons eenig verlies te berokkenen. Singa-Mangaradja trok mqj zijn bende af, waar- hee# is onbekend; doch volgens spionnenbenchten had hy by zijn overhaasten aftocht heel veel moeite om zijn dooden en gewonden mee te voeren. De gouverneur bevond zich nog te Lagoe-Boti, dooh maakte zich gereed om naar Padang-Sidempoean nerug te keeren. V De gezondheidstoestand der troepen was goe«d. En-in die van 26 Sept.^ Een heden ontvangen b<$cht uit de Bataklanden meldt, dat op don 16de dezer de expeditionaire co lonne by Si Hotang in een hevig gevecht met de takkers *8 fteivikkeld, waarin de onzen overwin naars bloven. Aan onze zyde word geenerlei verlies geleden; gesneuvelden noch gewonden vallen aan onzen kant te vermelden. Daarentegen hebben .de .Batakkers twintig dooden in onze handen moeten achterlatenin hun vlucht hebben zij zooveel mo- gejyk alle dooden en gewonden medegenomen. Dq colonne is nog niet aan het einde van het Toba- meer gekomen. Zoo' rooskleurig als op het oogenblik is de poli tieke toestand in Europa in langen tijd niot geweest. In de politieke redevooring, welko de Engelsche premier elk jaar aan het feestmaal van den nieuwen Lord Mayor houdt, verzekerde lord Salisbury, dat de politieke barometer in den laatsten tijd zeer is gerezen en nu zeer beslist op «vrede" wijst. Het ministerie Sagasta uit Spanje, heeft na een debat van acht dagen eene overwinning behaald op de oppositie, samengesteld uit de afgescheidene liberalen en conservatieven. Om het stelsel van obstructie voort te zetten, waartoe zij in de vorige zitting toevlucht had genomen, hetgeen ten gevolge heeft gehad, dat de Kamer onverwachts naar huis is gezonden, heeft zg tbans voorgesteld de begrooting van 1890 in bohandeling te nemen vóór die vau 1889, welke de Kamer wegens de schorsing van den wotgevenden arbeid niet tqdig in beraadslaging heeft kunnen brengen. Ook wilde de oppositie de begrooting van 1890 vóór het ontwerp tot invoering van het algemeen stemrecht laten gaan. Dat voor stel nu is door de Kamer vorworpeu, en daardoor is gebleken dat het Kabinet nog over de igeerder- heid beschikt. Gelijk te verwachten was, blijft het geschrift, waarin majoor Girard betoogde, dat Pruisen ook nu nog het recht heeft om de voornaamste vestingen van het Belgische verdedigingsstelsel in geval van oorlog te bezetten, niet zonder tegenspraak. De Temp» en het Journal des Mals betoogen uitvoerig, dat het tractaat van 1831 volstrekt niet van een dergelijk /echt spreekt. En dit zou ook onmogelijk zijn, want indien de mogendheden een geheime bepaling van deze strekking bij het tractaat hadden gevoegd, zouden zij feiteljjk daardoor de overeenkomst, welke werd gesloten om België tot een onzijdig land te maken, tot een doodo létter hebben gemaakt. Het ofiicieuse Journal dé Bnaelles, het orgaan van den Belgisch^ minister-president Beernaert, sluit zich bij deze tegenspraak aan en doet oot uitkomen, dat het beweren van tpajoor Girard zonder eenigen grond is. In den Landdag van Boheme is de kronings- quaestie vooreerst weer van 't tapijt. Het voorstel van de meerderheid om tot de orde van den dgg over te gaan ten opzichte van het ontwerp-adres der jong-Czechen, werd in hoofdelijke steipming met 113 togen 37 stemmen aangenomen. Daar het pu bliek op de tribune teekenen van afkeuring gaf, dééd de voorzitter de tribune ontruimen, waarna de zitting werd opgeheven. Beuter seint, dat de rust op Oreta langzamer hand terugkeert. De Porte zou het tegenwoordige stelsel, rechters bij volksstemming te benoemen, af schaffen, waarmee landbezitters en kooplieden zeer ingenomen zjjn. De beraadslaging in de Grieksche Kamer betreffende Creta zijn wegens ongesteldheid van Delyannis verdaagd. De Portugeesche Minister van Buitenlandsche Za ken is benoemd tot, lid van den Baad van State. Van het plan tot volledige Kabinetswijziging is af gezien. Het Kabinet zal dus voltallig zijn met de benoeming der nieuwe Ministers van Oorlog en van Financiën. ."i van de Makelaars De markt was heden flauw. Loco Tankfust 8.75, Geïmporteerd fust ƒ8:75. Januari-levering 8.60. Februari-ievering 8.55. Maart-levering 8.45. April-levering 8.35. November- en December-levering 8.65. AMSTERDAM, 12 November. Per Telegraaf.) Binnenlandsche fondsen vast. Certif. Deli-Maat- schnppij 5 pCt. flauwer. Buitenland vast. Turksche Premieleeniug met goeden handel vast. Ontario ]/s hooger. Missouri flauwer. GEBOREN '9 Nor. Geertrnida Francina, ouders F. vau Riemabergen en G. van Kleeff. Elizabeth Baldina Maria, oudera A. D. Ponsioen en L. Smit. —11. Petronclla.Maria, ouders E. J. van der Putten en J. van Look. Andriea Cornelia, oudera D. van Harten en M. van Voorthnycep. Arie, ouders A. van der KleyD en G. M. IJsselsteyn. OVERLEDEN: 9 Nov. L J. van den Berg, 78 j. 10 m. 11. M. E. Kruysheer, wed. W. van der Hoeven, 74 j. GEBORENJan, ouders A. Schinkelshoek en E. de Wit, OVERLEDEND. Bontenbal, 1 j. 8 m. A. Bontenbal, 5 m. K Jougenelen, 2j. ligt wederom hier met een LADING beste PRIJS 2.50. Voor zeer matigen prgs wordt terstond te HUUR aangeboden op 't beste gedeelte der stad EEN KLEIN Brieven onder letter D. aan den Boekhan delaar J. de VEN, Gouda. Eene beschaafde Juffr. ruim 30 jaren oud, P. wegens sterfgeval buiten betrekking, zoekt als Huishondster of Gezelschapsjuffrouw plaatsing bij een eenig Heef of Dame. Zij is bekend met Muziek (Piano), Fransch en Duitsch. Gunstige g0tuigen staan haar ten dienste. Brieven fr. letter K. bg den Boekhandelaar J. de VEN, Gouda. Heele en gedeelten van Loten te bekomen bgde Collectrice Wed. A. 0. COSLJN, Gouwe C 9, bg de Vischmarkt. n Abshaubbins of Anti-Rhumatische t De Rhnmatische lijders worden op de krach tige werking dezer bereide Watten attent ze- maakt. Prjjs 30 Ct. per pakje. Hoofddepot bjj A. BREETVELT Az. te Delft, die deze Watten o.a. verkrijgbaar heeft gesteld bg T. A. G. van De tb, IC. B. Verheul, Oudewater. Mej. de Wed. Bosman, A. Bos, Berkel. Gouda. J. van Dorp, Zoetermeer. W. F. J. den Ugl, Scboonh. A. Kauling, Alphen. A. Prins, Zevenhuizen. Gebr'. Kauiing Bodegraven. M. J. Goudkade, Boskoop K. Oosterling, Haastrecht. O. Hoogendijk, Cappelle. Gebr'. Kauling, Woerden. S. v. d. Kraats, Bleiswgk.lG. v. d. Geur, Waddinxveen. of de beschaving dér beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St. Janskerk te Ter Goude, benevens de geschiedenis der St. Janskerk, der Glazen, der cartonteekeningen,enz. waarbjj'is toegevoegd een afzonderlijk levens bericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders DOOR CHRISTIAAN KRAMM. A, BRINKMAN.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 2