n EN. BINNENLAND. N° 4070- Donderdag 14 November. 1889. Nieuws- en fabriek 1’ 11 ct. Cle. den, ES [OLM, t Advertentieblad voor Gouda en Omstreken, Gabrio en Camilla. eker, 50. '«aü l i' ima [OLM, rt H. 101. «fa. GEN.” De Inzending van advertentiön kan geschieden tot dda uur des namiddags van den dag der uitgave. 'T 11 FEUILLETON. Een verhaal uit Milaan G U I L I O CARCAN O. !D. eeuwarden. In het gebouw voor kunsten en wetenschappen ƒ- imeterdam Zoom. De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prgs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. rjj in huis gelgk ge- d erkend 1DHEID den roman dNER ENE. uur. ffl i imtterdam iem. m. V tiddelburg. Rotterdam. ,at, Zwolle. cteur, JENDJIK 7- 1889. ooneel.» t, n gebruike k-, Banket- ifabriekan- inlichtin- Bovendien worden alle Ad vertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD 't welk des Maandags verschjjnt. te Utrecht hielden Zondag een aantal vertegen woordigers van 1 vereenigingen de aanhangige ouderwijswt algemeen tegen aanneming Venchillende middelen wei Gouda. 6, Hage. iven 238, Zondag worden te Baltimore groote feesten ter herdenking van het lOOjarig bestaan van roomsch-katholieke bisdom in de Vereenigde Deze feesten zullen verscheidene dagen en trekken -=-—■ 4 goddsche courant. Uit Voorburg meldt men Den 6n November stond in een der bladen eene advertentie, waarbij verschillend personeel voor een AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. kiezers-, onderwijzers- en werkmans- eene bijeenkomst tot bespreking van ”iweV De geest was over *t g door de Eerste Kamer. —LULL,- „erden besproken, om aan die meening uiting te geven. De meerderheid vond het wenscholijk om in verschillende plaatsen door openbare vergaderingen tegen de aanneming der Wet door de Eerste Kamer te getuigen, doch liet de nadere uitvoering over aan eene commissie van 15 leden, die de in de veigadering uitgesproken wenken daarbij in aanmerking zal nemen. Do bijeenkomst was, volgens het Vtr. Dagbl., belegd door zeven hoeren uit Amsterdam en werd bijgewoond door ruim honderd personen uit ver schillende streken des lands. waterschap werd gevraagd; welk, stond or htet bij. Gegadigden moesten hunne brieven, voorzien van twee postzegels, zenden aan den boekhandelaar C. L. Dahl alhier. De gemeentepolitie, onder wier oogen genoemde advertentie kwam, onderstellende, dat hier oplichterij in het spel kon zijn, vervoegde zich bij dien boekhan delaar, die haar mededeelde, dat er reeds een 17Otal brieven waren ingekomen en dat er zich bovendien velen bij hem persoonlijk, zelfs uit Den Helder, hadden vervoegd om inlichtingen. Toen nu Maan dag de inzender dier advertentie de brieven opvroeg en in ontvangst had genomen stond er eensklaps een gemeenteveldwachter voor hem, die hem eenige vragen deed, waarop hij niet voldoende kon of wilde antwoorden. In arrest genomen, bekende hij, dat zijn doel was postzegels in te zamelen. De man, die aan den boekhandelaar den naam van Van den Burg had opgegoven, noemde zich thans Valkenier de Groeve, en zeide uit Delft af komstig te zijn. ik eene dochter zijn voor den ouden man, dien wij daar, op haar graf gevonden hebben. Wij zullen zijn verblijf wel uitvinden, en hem een kamertje op Campello ontruimen. Neen, hij zal niet verlaten sterven Weet gij wel, dat die eenvoudige man, dezelfde verwachtingen koesterde, als de groote mannen van den ouden tijd, als wij zelven.” wDe geslachten gaan voorbij,” antwoordde Gabrio, »en niet altijd is, wat zij zaaiden, vroeg genoeg rijp, om door hen geoogst te worden. Onze Emilio is wel gelukkig; zijn leven zal rustiger zijn; maar nooit zal hij geheel begrijpen, wat wij hebben moeten doen en lijden’.” ffO!” hernam Camilla, wdat zal ik hem vertel len ik zal hem spreken over u over wat gij gedaan hebt gij, en zoo velen van onze vrienden, en zoovele mannen, die wy steeds vereeren en zegenen moeten! Ik zal hem leeren, voor Italië te bidden!” ,zJa! Maar dat is niet genoeg Leer hem, dat hij, zoo het noodig is, zijns vaders voorbeeld volgen moet. En bedenkende, dat gij toegelaten, gewenscht hebt, dat ik mijn plicht als Italiaan zou doen, zult gij, ook in dien dag, uwe tranen weten bedwingen, als hij u verlaat En zoo ooit dan zullen wij samen weenen.” ^Camilla antwoordde niet terstond, maar zag hem met oneindige liefde aan; toen boog zij ha^r hoofd op zijne borst, en zeide, bijna onhoorbaar: „Zoo zij het!” goed hart en vurigen geest Misschien hebben wij er niet genoeg aan gedacht, dat het gezicht van onze vertrouwelijke, hartelijke liefde, van ons geluk, haar de verlatenheid, waartoe zij gedoemd was, nog smar telijker moet hebben gemaakt. Welk een geluk, dat zij altijd rein en onschuldig gebleven is!” Camilla luisterde met verrukking naar zijne woor den. Plotseling sloeg zij hare armen om zijn hals, en riep, bevende van aandoening en liefde: O Ga brio! gij weet niet hoWeel goed mij uwe woorden doen. Ik heb u zoo tAnig liefgehadVer geef mij Hij keek baar bedroefd aan. Reeds vroeger, als hij bemerkte dat Camilla treurig was, had hij iets van hare geheime kwelling vermoed; nu kwamen hem eensklaps de valsche inblazingen van den raads man harer moeder in de gedachten; en in die wei nige woorden, ontdekte zich het lijden harer ziel. «Weet gij wel,” zeide hij, zich uit hare omhelzing losmakende, wdat ik u niets uit mijn leven verborgen heb? En zoo ik, als jongeling, ook mijne zwakheden heb gehad, toen ik^het geluk zocht, dat gij alleen mij kondt geven, toch heb ik nooit eenige laagheid bedreven. Ik heb medelijden met Laodice, alsof zij mijne zuster was; maar mijn medelydeh jegens haar, was even zuiver als het uwe!” /ZZeker! ik geloof u, gij geeft mij deu vrede we der Ja, nu weet ik het, dat arme meisje bezat slechts de onschuldige liefde van ons kind. En ik, die geen vader meer heb, van nu af aan wil De directie der, Nederl. Amerihaansche Sloomvaart- Mij. zal in het vervolg enkele jongelieden aannemen om als stuurmansleerling aan boord van de stoom schepen dier maatschappij U worden geplaatst. Het doel, daarmede beoogd, is de vorming in eigen boezem van goed ontwikkelde, beschaafde jongelingen tot zoowel theoretisch als practisch bekwame officie ren voor hare stoomvaartlijn, ook om daaruit later eventueel hare kapiteins te kiezen. Wat de positie aan boord en de werkzaamheden der stuurmansleerlingen aangaat, hebben deze zich te beschouwen als adelborsten der handelsstoomvaart, waarmede wordt bedoeld, dat zij aan boord worden geplaatst om te leeren, doch tevens met de bepaalde bedoeling om officier te worden. Hunne houding aan boord en hun gedrag in het algemeen moet daarvan dan ook, van het begin af aan, den stempel dragen. GOUDA, 13 November 1889. Ds. Ph. Peter, pred. te Waddingsveen, is beroepen te Wageningen. De Rotterdamsche rechtbank veroordeelde gisteren A. B., huisvrouw van J. v. B., zonder beroep, wonende te Gouda, wegens oplichting, tot 3 weken gevangenisstraf. In den avond van den 29en September jl. ont stond er geschil tusschen J. B., 23 jaar, werkman, wonende onder Bergambacht, en zekeren P. Over en weer vielen er klappen, totdat B. zijn mes trok en daarmede P. moedwillig in den linker bovenarm stak. Het O. M. vorderde veroordeeling van B. tot 14 dagen gevangenisstraf. Bekl.’s verdediger, mr. M. T. de Baat, zeide, dat z. i. in deze art. 41 Strafrecht van toepassing was, daar bekl. had gehandeld tot noodzakelijke zelfver dediging. Mocht de rechtbank dit gevoelen niet doelen, dan verzocht pleiter de oplegging van eene geldboete. Over 8 dagen uitspraak. In de Internationale Reoue der getammten Armeeën md Flatten wordt gewezen op de gevaren der weelde voor het Duitsche officierskorps. Het vermijden van overbodige weelde in levenswijze en genietingen wordt als een der middelen beschouwd om het Duit sche officierskorps zijne hooge maatschappelijke posi tie te doen behouden. Op bedenkelijke verschijn selen van weelde wordt gewezen, terwijl voorts nagegaan wordt, hoo eene eenvoudige levenswijze kan worden gevolgd, zonder tegen de verplichtingen van den officiersstand te zondigen, noch den officier een te ver gedreven onthouding op te leggen. DOOB Vrjj naar het Italiaansch DOOB VANESSA. 102) XXX. Weet ge nog wel, lieve Camilla, wat er gebéurd ia, toen uw broeder en eenige zijner vrienden, meeruit lichtzinnigheid dan uit slechtheid, hun spel wilden drijven met dat arme kind, en haar zoo verschrikten Ik dacht aan niets, ik vergat, dat hij uw broeder was, en wilde haar verdedigen, wat het mij ook kosten mocht.” Gabrio had niet bemerkt, dat het gelaat van Ca milla, dat eerst doodsbleek was geweest, nu met e^n levendigen blos werd overtogen; en dat haar gezicht ophelderde, terwyl hij voortging: Van toen af, was hare dankbaarheid voor mij, even groot als haar ongeluk, even vurig als haar eigen hart, totdat eene onbegrypelyke reden, misschien wel een gevolg van hare ziekte, haar er toe bracht, om ons huis zoo onverwacht te verlaten. De abt, die trouwe vriend, dien wij nooit weer zullen terugzien, sprak de laatste maal nog over dat lieve kind, met naar het/i StaüÖk Deze feesten zullen verscheidene duren en trekken eene menigte nieuwsgierigen. Zondag werd eene plechtige mis gevierd, waar meer da^ 600 geestelijken bij tegenwoordig waren, onder wijö men den kardinaal Gibbons, kardinaal laschereau, ujt Canada, en den aartsbisschop van Lepanto, pau- sélijk legaat, opmerkte. De mis werd gecelebreerd door den aartsbisschop Williams, de feestrede ge houden door den aartsbisschop Ryan. Maandag zijn de vergaderingen begonnen van het katholie- ken-congres, die eenige dagen worden voortgezet en waarop de onderscheidene belangen der Roomsche christenheid in de Vereenigde Staten behandeld zullen worden. Dinsdag heeft er eene processie met fakkellicht van vele duizenden katholieken het lOOjarig bestaat

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1