a 11 LREL. is,~ I I BINNENLAND. H 1 4071. 1880. LP. N° Vrljdag 15 November OTEN JAP k, België, ye. NCTUUR kleur terug, i wascht niet per fli IERTOG. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. )EGEN” Hing. en K, zoucfa. O FEUILLETON. Een Engelsche familie te gast. V De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. ii ;ht-SteIsel, ezing. Na ;els toezen- r fflfc ?IËN. •ja i t K 2. «In de laatste helft chweig. de jkman Zoon. (1) d. i. de Heidin. a )0 Inlog'. mt, TS. De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. bekroonde den Med. Heden nacht zijn van zekeren A. in de Boelekade een paar konijnen gestolen. Benoemd door de Synode tot kerkelijk hoogleeraar bij do gemeente-universiteit te Amsterdam Dr. A. Bronsveld te Utrecht. behielden meerdere leden hun de ontvangst der regeerings-in- teel 50 ets. SN, Coiffeur. v. TÜIJLL. dsche Cou- inden door bet INKMAN en *1 - «mde| ARN- ar 1000 Kilog. goudschecourant Huideelt, 8 dagen tijd linste pijn te Ie gevoeligste IER 1889. i Tooneel.» aar den roman VERNER BIENE. ig 71/, uur. jjzen. roor huiseljjk pannen- en ligen mits er Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD *t welk des Maandags verschijnt. per aan. J onzen tijd verdwenen, GOUDA, 14 November 1889. Blijkens het schoolwel-verslag in de Eerste Kamer bestond over de onderwjjswet geen meerderheid in bepaalde richting en stem voor tot na lichtingen. Eenerzijds was men tot toenadering gezind, an derzijds achtte men het beginsel der wet ongrond wettig. Een derde groep was er voor. Aan de re- geering werd pertinent gevraagd of de wet don schoolstrijd zal beëindigen. AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. overgaan tot het Hoofdstuk, dat het reeds vermelde gedeelte van de reis bevat. Wij ontvingen, zegt de Zw. Ct. ongetwijfeld bestemd voor onze rubriek «Grappen” onder staande briefkaart irNaar aanleiding van het gebeulde met de Bran- dewijnsbaai, stelt een getrouw doch bescheiden lezer van de ZwoUche Ct. aan uwe redactie voor om het initiatief te nemen voor het in het leven roepen van een beweging tot het veranderen van den pim- peligen naam van het eiland Curasao. «Misschien wil de Minister van Koloniën wel peet staan, eu allicht schrijft hij u ook eens een brief.” De inzender vergeet eene kleinigheidhet eiland is niet gedoopt naar de likeur, maar deze naar het eiland, waarvan de naam in het Hollandsch «hart" beteekent. Met gelijk recht zou men de verdooping van Schiedam kunnen verlangen, nu in het buiten- I 'i J is met 91 stemmen. Op den heer 70 stemmen uitgebracht. Naar men verneemt wordt aan het departement van waterstaat een wetsontwerp in gereedheid ge bracht tot wijziging der wet van 25 Mei 1880 op De uitslag der herstemming voor een lid van den gemeenteraad te Stolwijk is, dat de heer N. Zijder- laan gekozen J. Schilt waren De naam Oudewater vindt men wellicht hier of daar in een reisgids vermeld, maar zonder eenige bijzonderheden omtrent deze stad, .wier geschiedenis ons echter niet onbekend was. In 1575 werd de oude vesting door de Spanjaar den aangetast en na bestorming ingenomen, geplun derd en bijna geheel verwoest; uit haar asch verrees de tegenwoordige stad. Motley verhaalt hoe Oudewater, geheel onvoorbe reid op den aanval, door Hierges werd belegerd; maar, zegt hij, het garnizoen en de bevolking waren, hoewel zwak, dapper. De stad bood achttien dagen lang wederstand en werd op den 7n Augustus inge nomen, waarna de qewone gruwelen zonder genade plaats grepen. Het garnizoen werd over de kling gejaagd en de bevolking onderging een slechts wei nig beter lot. Mannen, vrouwen en kinderen wer den in ko'elen bloede vermoord of gedwongen -hun leven met zware losprijzen te koopen. Nagenoeg ieder huis van de vesting werd tot den grond toe afgebrand.” In het volgend jaar, 1576, werd Oudewater her bouwd en de tijd raakte het sedert slechts zachtkens Er zijn geen wallen meer, de poorten zijn in 4J.-J ___j-maar moeilijk kunnen huizen straten, die voortdurend en voor zoo langen tijd Dp. J. Th. Cattie, voorzitter der «Coöperatieve Winkelvereeniging” te Arnhem, heeft dezer dagen geantwoord op het bekende rapport over de verge lijking der winkelwaren, dat ook in onze kolommen een plaats vond. In ’t kort komt dat antwoord hierop neder: 1. Dat hij (dr. Cattie) zijne belofte gehouden had, om van 1 deelen aan derdenmaar dat er toch i) Voor eenigen tijd werd in sommige dagbladen melding gemaakt van een merkwaardig watertochtje door een Engelsche familie gemaakt over de Friesche meren en door een gedeelte van Nederland. Dit gezelschap deed ook onze stad aan, en daar bij het verhaal omtrent het kortstondig verblijf in onze ge meente een minder gunstig oordeel over een onzer beambten werd vermeld, wilden we het boek zelf lezen, en ons oordeel vestigen over het te dier zake vermeldde. Is aan de eene zijde niets aangena mer, dan dat vreemdelingen ons bezoeken om de wereldberoemde glazen, het interressant mu seum last not least onze nijverheid te leeren kennen, aan den anderen kant is het zeer onaangenaam in buitenlandsche boeken en bladen ongunstig te worden beoordeeld en dientengevolge te worden voorbijgegaan, -wanneer latere reisgezel schappen ons land bezoeken. Wij worden te weinig bezocht, om niet bij een zeldzaam bezoek al het onze te doen om den gast een goeden en aange- namen indruk van onze stad mede te geven. Wij herinneren dat het boek geschreven is door Henry Montagu Dougthy, die in de voorrede zelf zegt, dat het niet veel meer is dan zyn scheeps- land de naam dier stad gegeven wordt aan den drank, welke daar wordt gestookt. het beraamde plan niets mede te --a onder de kruideniers te Arnhem van scheen te zijn uitgelekt. 2. «In de laatste helft van September schrijft hij gewerd mij het procesverbaal van eene keu ring, geschied op 15 September door drie heeren: één van buiten, (makelaar of commissionair te Rotterdam, een kruidenier te Arnhem, dus concur rent, en één commissionair in kruideniersartikelen te Arnhem, vroeger eigenaar eenor kruidenierszaak, waarvan ook waren zijn gekeurd. «Zijn dat deskundigen en ook voor de tegenpartij onpartijdige beoordeelaars? Naar mijne opvatting zijn zij dit niet. Bij de verschillende en vele artikelen, die gekeurd zijn, hadden de keurmeesters wil men hun oordeel niet wraken moeten zijn erkende specialiteiten, verdeeld in secties naar de^ groepen der waren, die gekeurd moesten wordeh. «Dat 08h ieder in zijn recht is, het oordeel dezer heeren te wraken, ligt, naar het bovenstaande, voor de hand. «Wie heeft de zekerheid dat de waren, die door knechts of {meiden uit een winkel zijn gehaald, door de leden der commissie zyn ontvangen in onver- anderden staat Antwoord niemand. «Bij de winkelvereeniging worden in ’t begin van elke week de prijzen genoteerd naar de loopende hand elspry zen. Is daar rekening mee gehouden En is daardoor de mogelijkheid niet aanwezig, dat Met genoegen geven wij kennis dat door het bestuur van de Onderofficiers-Vereen iging «Eensge zindheid" aan het Burgerlijk Armbestuur alhier is afgedragen eene som van 98.74» als zynde het zuiver saldo van de opbrengst van de alhier op 80 October 1889 plaats gehad hebbende tooneel- uitvoering om daaruit eene extra-bedeeling te doen plaats hebben. de rijkspostspaarbank. De wijziging zou voornamelijk beoogen het rentegevend maximum, dat thans 800 bedraagt, te verhoogen. Onlangs werd in het politieblad de aanhouding en terugzending verzocht van een minderjarigen knaap, die omstreeks tien weken geleden de ouder lijke woning te Amsterdam bad verlaten. Deze knaap, een zoon van zekeren J. L., is teruggekeerd. Hij had met een anderen jongen een voetreisje gemaakt naar Antwerpen, waar zij de door de jongste ontploffing veroorzaakte verwoesting eens persoonlijk zijn gaan beschouwen. Bedelende, want zij bezaten bijna geen geld, zijn de jeugdige reizi gers, soms langs een grooten omweg, een groot deel van Nederland en België doorgetrokken. Overdag scharrelden zij den kost op en ’s nachts bleven zij in het open veld of bij een barmhartigen boer logeoren. In zeer haveloozen toestand keerde de zoon in do ouderlijke woning terug. Zijne reisindrukken waren met bijzonder gunstig. journaal. «Losse aanteekeningen werden dagelijks gemaakt, en overgeschreven na onze t’huiskomst, toen het uitstapje nog versch in ons geheugen lag.” De reis geschiedde in een «Wherry” een soort van boot, ingericht als een jacht en de tocht liep van Stavoren door dc Friesche meren en vervolgens steeds te water door Overijsel, Gelderland, Zuid en Noordholland en door de Zuiderzee weer naar Stavoren terug. Wij zullen van deze reis alleen me- dedeelen wat opgemerkt is omtrent den tocht van Oudewater over Gouda naar den Rijn bij Alphen. Het gezelschap bestond uit den schryver, zijne vier dochters, zijn zoon, een hofmeester en twee matrozen; daarenboven was er nog plaats om een vriend te logeeren. Do naam van het schip was «de Gipsy”. (1) In Friesland was een loods aan genomen, die in het boek voorkomt onder den naam van «Pieter”. Het boek ziet er keurig uit. De voorzyde van den omslag vertoont de vaderlandsche kleuren; het blauw stelt de zee voor, waarop een paar vaartuigen meer achteraf, en de «Gipsy” op den voorgrond, zóó groot, dat zij over het wit haar zeil spreidt en haar Engelsche vlag in het rood terechtkomt. Een aantal kourigo. plaatjes (naaf teekeningen van de dochters des schryvers) versieren het werk. Na deze korte inleiding die we voor hen die het boek niet kennen, noodig oordeelden kunnen we

Kranten Streekarchief Midden-Holland

GC | 1889 | | pagina 1