a he. 'ER, '1 N° 4072. 1880. Zaterdag 16 November. Nieuws merk II Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. FEUILLETON Een Engelschefamilie te gast. OLEN h II' YJo/s Ko. 85 ck 45 ct. Drogist. ’IËN. het hesje verleid. O m iekten H VIJF CENTEN. driemaanden is 1.25, franco De inzending van advertentién kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. BINNENLAND. IEGEN.” 1 f 5 Ps echte Pre- De prgs per per post 1J70.’ Afzonderlijke Not— Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD ’t welk des Maandags verscjijjnt. iumeriewinkels Ische Cou- nden door het NKMAN en ;ver- Vaar Üfrtdpijn, ont- .onaangename gorden zeker iljjks gebruik lÜrin «ndwater, iScllÉ-TI, 1-75, AD VERTENTIEN worden geplaatst van 1—5 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. In de maand September herdacht de Zi eeniging «Apollo" haar twintigjarig bestaan, wij vernemen hoopt de vereeniging die gebeurtenis nader te herdenken op Zondag den 2tn November a. s., door het geven van eene groote vocale en instrumentale uitvoering, waarop o. a. drie werken, respectievelijk van Niels Gade, R. Hol en Haydn, ten gehoore zullen gebracht worden, alles met be geleiding van groot orchest. Alleen de kunstlievende leden met hunne dames en verder de eere-leden en leden van verdienste zqn ter bijwoning van den feestavond uitgenoodigd. De heer J. A. Vorheijen, de oprichter en le direc teur van Apollo, de componist Richard Hol, de be kende tenorzanger J. J. Rogmans worden gewacht enmaar wij mogen niet verder gaan, doch dur- 9 jaar, z. b. au prijs en sn IJpek- en K te 's Gra- De uitgave idezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering’van Zon- en Feestdagen. immers ven gerust den kunstlievenden leden der Zangver- eeniging een genotvollen avond vóórspellen. Tot Notabelen der Hervormde gemeente te Moor drecht zijn herbenoemd de heeren M. N. Dirkzwager en A. Ketel. F i Dr. PÓPP’s e tanden ge- ”s Tandplom- tegen eiken in. nemen-zeep ransparant en, izeepen, welke weeg brengen. i-Mondwater n tijd. "W0 enen, Rechts passeerden wy Hekendorp; vervolgens Haas trecht op den anderen oever, een dorp met goede huizen, verspreid langs de rivier met een straat, die loodrecht op het kanaal staat, en aan het einde (1) een oud gemeentehuis heeft met een trapgevel. Een tramweg loopt langs den oever van Oude- water naar Gouda, een afstand van ongeveer twee uur en een kwartier; een uur afstands is ongeveer 38/s inijl wandelens. Een locomotief en een wagen reden ons dikwijls van beide zijden voorbij met het aantal passagiers van de Southwold Railway, nooit meer dan vier. Eindelijk bereikten wij Stolwijkersluis (2) en kwa men wij aan den onder den invloed van het getij staanden echten rivier IJsel, die bij Rotterdam in de Lek (3) valt. De sluiswachter was koppig, wij moesten onzen mast laten vallen, hoewel iedereen kon zien dat er bijna geen wind was, en niet het minste gevaar, wat er ook mocht gebeuren, voor de stevig gemet selde sluis. Wilson’s (4) ui z/Wel, zij is zoo rustig als een lammetje, waarom moet gij dan den ken dat ze ondeugend is”, was aan hem verspild. We boomden nu voorbij rietlanden, met modderige (1) Dit is onjuist daar het gemeentehuis in het midden der hoofdstraat ligtdeze vergissing ontstond door dat men niet aan wal stapte. (2) Blykbaar is de Wherry pas aan de sluis halverwege Haastrecht. (S) Lees: de Maas. (4) Een der matrozen. GOUDSCHE COURANT. J Dit Oudewater, een klein stadje, aan weinigen sledtits bekend, verborgen in een verwijderde land streek, tusschen weiden en boomgaarden, is met dat aj een antiek kleidood. Wij brachten de «Gipsy” langzaam in den smallen IJsel in de schaduw der huizen. Door een perspectief over het water rechts van ons kwam een stroom van zonnelicht; een houten brug lag over de gracht, en daarachter een verge zicht van gevels, wier hardroode verweerde baksteen schilderachtig afstak tegen het koele groen van een rij boomen. De stad verlatende, maakten wij zeil voor een lichte bries, verloren de lage kerktoren met haar steil dak achter het groen uit 't oog en gleden weldra uit het gezicht van Oudewater. Ik ben benieuwd of wij ooit de plaats zullen wederzien, en opnieuw, een praatje houden met zijn ouden artist-boekverkooperl Wij zijn nu in Zuidholland; de aardige rivier loopt kronkelend door een lachend landschap, boomen, wei den en boomgaarden. Zij is gelukkig negen a tien voet diep, want zoo nauw is de waterweg, dat we de «Gipsy” niet hadden kunnen keeren, indien we er lust toe gehad hadden. Volgens de theorie zeil den we de rivier af; maar de gewoonte van deze kleine Nederlandsche stroomen is om iederen weg te gaan, ja zelfs in de richting zijner bronnen, of zij ontaarden in kanalen on «wentelen gehoorzaam door het land” zonder eenigen mond of bron, terwijl wer kelijke kanalen al de airs van rivieren naiipen. GOUDA, 15 November 1889. Door de commissien uit de Provinciale Staten is gepreadviseerd de spbsidie-aanvrage voor de wegs- verbetering van Kethel en Spaland te renvooieeren naar Gedeputeerden om nader overleg te plegen voorts aan te houden het voorstel betreffende de subsidie voor den Veerdam op Rozenburg; Gedepu teerden te machtigen voor te bereiden de wijziging tot grensscheiding mot Noordbrabanttoe te staan subsidise voor uitbreiding der krankzinnigenge stichten te Delft en Dordrecht; goed te keuren de voorstellen tot verlenging van den toegangsweg tot de brng over de Oude Maas en nadere regeling der bediening daarvan, zoomede behoudens enkele wijzi gingen van verordening op het gebruik van het Jaagpad aan de Rijn en de wijziging der verorde ning op de stoomvaart in de boezemwateren. Hing. ER 1889. i Tooneel.» sarden roman FERNER BIENE. I g 71/, uur. I jzen. staatswege te 'gelijk de gemengde en de confessio- neele als volksschool erkennen. Deze leden achtten ’t daarom plicht, het ontwerp te bestrijden, vooral als het blijkt niet overeenkomstig te zijn met gebie dende voorschriften der Grondwet. De Eerste Ka mer geplaatst boven de staatkundige partijen, behoort het schild der Grondwet te zijn. Twee vragen worden gesteld: lo. ^Gedoogt de Grondwet, uit ’s Rijks kas subsidie te verleenen aan een onderwijs dat niet is ingericht met eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen? en 2o. Is dit wetsontwerp bestaanbaar net het voorschrift in de Grondwet, dat het openbaar onderwijs zij een voor werp van de aanhoudende zorg dor Regeering? De eerste vraag werd door een aantal leden ont kennend beantwoord. Men beriep zich op Thorbecke’s definitie: «de bijzondere scholen die evenwel openbare scholen zijn, schoon zij niet van overheidswege zijn opgericht.” De Grondwet kent tweeërlei onderwijshet openbare en het vrije; maar het laatste mag de wet niet re gelen; dit is mitsdien het ongesubsidieerde bijzonder onderwijs, de eigen school, sinds ’40 verlangd en in 1848 toegestaan; ander vrij onderwijs kent de Grond wet niet. Derhalve is het gesubsidieerd onderwijs niet vrij, m. a. w. in den zin der Grondwet open baar. Maar dan eischt de Grondwet ook regeling met eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen. Het is mogelijk dat de neutrale school niet meer deugt en voor de confessioneele behoort te wijken; maar dan verandere men de Grondwet. Want men vervangt de constitutioneele monarchie door de op portunistische republiek, als men den volkswil doet heerschen over de Grondwet. Terwijl sommige leden echter betwijfelden, of eene wijziging van art. 192 thans kans van slagen zou hebben, deden eenige leden nog met nadruk uit komen, hoe de nadeeljge gevolgen van het wetsont werp in de practijk hierin gelegen zijn, dat het breekt Mijnheer Rahms had zich in zijn jeugd te Rot terdam op de schilderkunst toegelegd en al zijn vrije uren werden sedert aan de kunst gewijd. Olieverf, waterverf, sepia, etsen, penteekening, alles scheen hem gemakkelijk af te gaan; daarenboven bezit hij een schat van kennis omtrent zijn geboortestad. Vriendelijk toonde hij ons zijne schilderijen en teekeningen; en wij kochten een boekje, waarvan hij ten deele de schrijver is, getiteld: „Gedenkboek van Oudewater(s) beleg en moord in 1675.” Hieruit vernamen we, dat jaarlijks op den Zóndag van de week, waarin de dag der inneming valt, de inwoners en het landvolk uit den omtrek samenkomen in de Hervormde Kerk om te luisteren naar het verhaal van het lijden der voorvaderen, gelijk dit in een jaarlyksche preek verteld wordt, en dat zij, na de preek, zich begeven naar de raadkamer van het gemeentehuis om Dirk Stoop’s groote schilderij van de plundering en den moord en liet portret van Arminius te bezichtigen. Toen wij van Oudewater wegzeilden, kwam de zoon van den heer Rahms ons achterop met een vriende lijk aandenken, een geestige penteekening door zijn vader ontworpen. Op 26 November e. k. zal root de arrond.-recht bank te Roermond terechtstaan de zaakwaarnemer T. 8. te Echt, beschuldigd van bij de jongste ver kiezing voor den gemeenteraad aldaar een stemge rechtigde H. M. bij het uitbrengen zijner stem niet vrij te hebben gelaten en hem don toegang tot het raadhuis te hebben belet of verhinderd. Vier ge tuigen zullen ift deze zaak gehoord worden. Het afdeelingsverslag van de Eerste Kamer over de herziening der wet op het Lager Onderwijs heeft gisteren, zooals wij reeds in ons vorig nr. met een enkel woord mededeelden, het licht gezien. Bij het onderzoek is niet gebleken van het bestaan eener meerderheid in eene bepaalde richting, en dit hoofdzakelijk omdat verscheiden leden zich hunne stem wenschten voor te behouden tot zij van de Regeering de gewenschte inlichtingen hadden ver kregen. Terwijl men er van de eene zijde met nadruk op wees, dat al mocht men zich over de aanneming van een wetsontwerp als dit niet verheugen, in elk geval de goedkeuring daarvan thans raadzaam is, daar de Regeering en de nieuwe meerderheid niet alleen be scheiden waren in hunne eischen, maar tevens ern stige zucht aan den dag legden tot gemeen overleg en tegemoetkoming aan de bezwaren der voorstanders van het openbaar onderwijs, werd door een tweede groep leden deze lof over de gematigdheid beaamd, maar evenwel betoogd dat hier in de eerste plaats moet wegen wat plicht gebiedt, en verzoening tot zelfbedrog zou kunnen leiden. Men kan niet van

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1