Nov. jEN. G© re- BINNENLAND. N° 4073, flieuws- en mts. eet. (AP szi K Cie. 1889. Maandag 18 Noynber. Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. FEUILLETON. Een Engelsche familie te gast. r GOR- E. De inzending van advertentlön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. ENER -FABRIEK. België. n ffl, i geschilderde Bij deze Courant behoort een Bijvoegsel. dus Bovendien worden alle Advertentien gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD 't welk des Maandags verschynt. >E BOVEN- Jrieven met titers S. aan Nieuwe Weg O kilog*. nt, rs. ing iolen, TIMAEÜS Nederland, EBER, 230, ÏD4M. rraad. M. ende Kunsten Directeur der Utrecht 3R1NKMAN. vrjj in huis st. geljjk ge- oor huiselijk pannen- en igen mits et arkt H. 101. GOUDA, 16 November 1889. De beer W. de Mol uit Gouda is geslaagd bij bet examen M. O. Boekhouden. Janskerk te denis der St reningen, enz. erljjk leven»- Ie Gebroeders abetb, GOUDSCHE COURANT De uitgave dezer Courant geschiedt dageljjks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post f 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GR00TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Nadat de oudere kerk was verbrand, werd bij den bouw der tegenwoordige, onder koningen, steden en lieden van aanzien, een wedstrijd gehouden om haar met schitterende glazen, geschilderd door wereldbe roemde kunstenaars, te versieren. Niet allen in denzelfden tijd evenwel, want door eene nauwkeurige beschouwing ontdekten we bij allen, op drie na, verschillende datums, soms vernuftig in den een of anderen hoek verborgen. Uren brachten we door in de diepste bewondering voor deze kunstwerken, waarmede geen geschilderd glas, dat we ooit zagen, te vergelijken is. Geen niet op menschen gelijkende schepsels, met ledema ten als geraamten, Ijjkacbtige gelaatstrekken en mon sterachtige voeten, zooals zeurige aanbidders van geestelijke oude kleeren schijnen te bewonderen, maar figuren van door God geschapen mannen en vrouwen, gezond en schoon, geschilderd in buiten alle verge lijking schitterende kleuren en met al wat op archi- tektuur betrekking heeft, in het ware perspectief. De gebroeders Crabeth van Gouda en hunne leer lingen durfden schilderen, wat zij werkelijk zagen; maar zouden geschilderde heiligen van vleesch on bloed voor kerkramen in onzen tijd verkoopbaar zijn? Ik vrees van neen. Glasschilders moeten tegenwoordig plagiaat bedrijven om te leven, en, niet de goddelijke ingevingen van een sterfelijke kunst, maar de grillige mode, die aan priesters en vrouwen behaagt, gehoorzamen. Daar zijn gewjjde onderwerpen, zee- en landge- Men meldt ons van geïnteresseerde zijde dat, zoo- dra omtrent de sedert dit jaar gevolgde spoorweg- politiek der regeering door de volksvertegenwoordi ging eene beslissing zal zijn genomen, kan worden verwacht dat de systematische pogingen tot daarstelling van een met vrucht te exploiteeren ijzeren weg van hier naar Schoonhoven weder ijverig zullen worden voortgezet. Overigens meent men dat, in het stadium waarin deze politiek zich op het oogenblik bevindt, vermo gende provinciale lichamen, die zich aan deze zaak gelegen lieten liggen, hun goeden wil toonden door vooralsnog eene verdere behandeling van dit onder werp te laten rusten. In plaats van den tot hoogheemraad benoemden heer E. Boere, te Haastrecht, is de heer H. Uitten- bogaard, mede aldaar, gekozen tot hoofdingeland in het le district van de Krimpenerwaard. De heer Uittenbogaard was hoofd-ingeland-plaatsvervanger. In het 3e district van de Krimpenerwaard is de heer Joh. van Vliet Jr. te Ouderkerk a/d IJsel ge kozen tot hoofd-ingeland-plaatsvervanger, ter ver vanging van den tot hoofdingeland benoemden heer C. van den Berg te Krimpen a/d Lek. In de Woensdag gehouden vergadering van de Prov. Staten van Friesland, is aan het Nederl. Landbouw-comité f 2000 in het waarborgfonds (1) Een yard s 0.914 M. sluisdeuren. Het scheen bijna onmogelijk dat het zich er door kon persen, en terstond daarop een scherpe hoek omvaren, maar de schipper was op zijn post en stond, met een bootshaak in de hand te wachten tot de blauwgekielde sluiswachter de sluis opendraaide. Deze laaggezonken waterweg is als het u be lieft I de rivier de Gouwe, die wij op of af moe ten om Leiden te bereiken. Dicht bij deze stadssluis rezen recht uit het water oude huizen, wier hoogere verdiepingen er over heen hingen en wier kelders onder haar bedding lagen. Een weinig verder keken de vensters uit een oude muur en wezen de schitterende ruiten en heldere witte neteldoeksche gordijnen op meer welgestelde bewonen; maar de raamkozijnen waren geljjk met het water en de vloer derhalve var daar beneden. De groote kerk van St Jan is een onmetelijk ge bouw, met een dak, zóó lang, dat het bijna oneindig schijnt, en een armzalige toren aan het westeinde. Het is geen oude kerk, niet ouder dan een eeuw of vier. Van binnen is zjj 135 yards lang volgens mjjne stappen(I) er zijn vier reien van witte ronde zuilen in, een rond gewelfd oosteinde, een binnen boog als koor en een hoog dak uit smalle plankjes samengesteld. De kerk is zonder twijfel gestreng schoon, maar haar belangrijkheid ligt niet in haar bouw. Deze uitspraak, die door den toenmaligen Paus bekrachtigd werd, droeg niet weinig tot het debiet der chocolade bij, ja deed de consumptie van jaar tot jaar stijgen, hetgeen alweder den ijver tot het produceeren van een beta fabrikaat aanwakkerde. De vlucht die het artikefnam, deed de energie der naburige volken ontwaken en langzamerhand ver rezen er kleine chocoladefabrieken in de ndordeljjker gelegen landen, die beter aan de eischen des tijds voldeden. In Spanje echter bleef men met de fabricaho bij de naburen ten achter, zoodat men daar moest aanzien, dat buitenlandsche firma’s hunne waar binnen de grenzen van het rijk met succes invoerden, en dat de Blocker's Cacao aan het hof vad Z. M. den Koning Alfons XII als het fijnste merk werd geapprecieerd. De fabrikanten J. C. Blooker, te Amsterdam, werden daardoor leveranciers van het Spaansche hof. De uitmuntende vakkennis dier Heeren, die mede bet artikel tot dien hoogen trap van volmaakt heid wisten op te voeren, is te algemeen bekend, dan dat daar iets aan behoeft toegevoegd te worden. In een brief in den Javabode komt het volgende voor over de weinige zuinigheid die in ons beheer op Atjeh wordt betracht: «Alles wat wij hier bouwen en aanloggen, wordt op een zoo weelderigen voet gedaan, dat men zou denken dat het bestemd is voor een rijken edelman, die villa’s laat bouwen. Het wekt dan ook de ver bazing van eigen en vreemdeling, hoe hier alles keurig er uitziet, en men zou niet denken dat men hier was in een gewest waar 16 jaar vroeger niets stond dan een vuile vervallen inlandsche kraton met modderpoelen en plassen omgeven. Wij behoeven niet te vragen waar een groot ge deelte der millioenen gebleven zijn, als wij hier die monumentale woningen van Nesoeh aanschouwen met paviljoens, stallingen, wagenkamers, talrijke bedienden- de tijd, waarin volgons het oude rijmpje eon een om en niet te veel er aan te brassen, want als uw tong soms los mocht raken zou uw verhaal naar ’t gansje smaken; doch onze hofmeester gaf ons, gelijk zijn plicht was geweest, geen gans, en derhalve durf ik hopen dat de rest van mijn verhaal niet aan de ganzen zal doen denken. Gouda is zoo ongeveer van de grootte van Glou cester, en geen plaats met oude gebouwen toch heeft het een echt Hollandsch aanzien met zijne talrijke grachten. In het hartje van de stad, kwamen wij bij een zonderling en eigenaardig gedeelte, een brug over een sluis, hetgeen vreemd bij de omgeving paste. (1) De gracht was nauw, en lag diep beneden het vlak van den weg en een klein schuitje lag er in, juist onder onze voeten, te wachten op de opening der (1) Hier ii bedoeld de slots op de Haven bij de Gouwe. toegekend, tot dekking van eventueels schade op eene zending vee naar de tentoonstelling te Bnenos-Ayres. Zoo niet absoluut belangrijk dan toch eigenaardig genoeg om in ruimeren kring bekend gemaakt te worden, zijn de omstandigheden, waaraan eertijds de chocolade haar succes te danken had. Volgens overleveringen moet zij in Europa het eerst bekend zijn geweest in Spanje en werd zij van daar bij eene plechtige gelegenheid naar Fran krijk overgebracht. Maria Theresia, dochter van Philips IV, wist voor baren Koninklijken bruidegom, dis haar te Bayonne zijne opwachting maakte, geen beter geschenk uit Madrid mede te brengen dan een kistje chocolade. Op het gala-feest, dat eenige dagen na de vol trekking van het huweljjk van Lodewijk XIV met Maria Theresia plaats had, was de Koninklijke tafel met chocolade in alle denkbare allegorische vormen gedekt. Dit was in den loop der maand Juni ran het jaar 1660. De weg voor de chocolade was nu gebaand. Een maal geprijkt hebbende op eene Koninklijke tafel, was zij spoedig verkrijgbaar bij de voornaamste confiseurs van Parijs en verkreeg zij toegang tot de tafels van de haute wtee van Versailles en de Fau bourg St. Germain. Van hieruit veroverde zij ras de provinciën en de meer noordelijk gelegen landen. Hare grootste vermaardheid echter verkreeg de chocolade door de talrijke theologische redetwisten, waartoe zij aanleiding gaf. Men wilde namelijk weten of de chocolade al dan niet de Vasten brak. Deze kwestie hield de theologen van Borne gedurende verscheidene maanden bezig, totdat, Jh 1664, een der geleerdste monniken van zijn tijd, Pater Bran- caccio, een boek in twee deelen uitgaf, waarin hij met veel wijs betoog aantoonde, dat de chocolade, aangemengd met water, slechts een eenvoudige drank was, en dus de Vasten niet brak. 8) Het was de morgen van den 29 September, gansje, mits zeer puik gebraden, best onthaal is. Doch 't is geraden dan ter dege op te passen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1