J2N. N° 4076. 1889. BINNENLAND. ken, Donderdag 21 November. SE. Zxx. tolen, 3o: Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. 1 i? FEUILLETON T©zrxe G-xeL3r. 100 N.” 1 eet. i Cie. reukeloos. I r De Inzending van advertentlön kan geschieden tot óèn uur aas namiddags van den dag der uitgave. Ui !1 il De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. vry in huis t. gel jk ge- Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD ’t welk des Maandags verschijnt. ing irkt H. 101. lie te Gouda ER e.k., des reel van den nder nadere i Oorlog VET gedu- digd voor de goudsche courant. izenbakkerg >n ?aaier 1800'sj aars, rschot, doch Onnoodig lijke getuig- Irag. Br. fr. n. ilandsche LPPIJ voor iriquellen, Ij Keulen. Iedaillel888. en Bronzen oerd. Het is >ove kool ge il worden, d merk. ind Amsterdam. der provincie Zuidnoiland zijn heden na aanneming der voorstellen tot ver- de toegangswegbrug over de Oude belasting op de inkomsten. het pontje op de Turfsingelgracht. sluiswachter aan het Moordrechtsohe geschilderde Janskerk te lenis der St. eningen.enz. irljjk levens- e Gebroeders ibeth, mts. irinkmaN. AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. GOUDA, 20 November 1889. VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD. Vrijdag den 22 November 1889, des namiddags ten 1 ure. Aan de orde Het voorstel betreffende wyziging van Art. 6 dor Verordening op de heffing der Plaatselijke directe Het voorstel tot continuatie der heffing van veer geld aan het pontje op de Turfsingelgracht. Het voorstel betreffende de waarneming der be trekking van Verlaat. De Staten uiteengegaan lenging van Maas en wijziging der verordening op de stoomvaart in de boezemwateren. Door God. Staten is terug genomen de verordening op het gebruik van het jaagpad langs den Rijn nadat de stemmen over art. 1 hadden gestaakt. De heer J. <J. van der Vliet, te Stolwyk, deed te ’s Hage met gunstigen uitslag het examen lager onderwijs. Voor de Rotterdamsche Rechtbank stond gisteren terecht W. R. J. S., 49 jaar, koopman, zonder vaste woonplaats. Bekl. zou op den len en 2en October jl. uit 5 verschillende winkels te Gouda, waar hij eene kleinigheid .kwam koopen, verschillende dief stallen hebben gepleegd, van koperen gewichten, een doosje stalen pennen, oen doosje met biljartqueue- pommeranzen, fleschjes stempelinkt en een pak visi- :s ter inzage Door den heer H. Moolenbeek te ’s Hage, lid van den bond nMaatschappelijk Belang" is eer. adres ge richt tot den Minister van Financiën, om zich te beklagen, dat de Cooper. Winkelvereeniging van E. H. aan niet leden met winst verkoopt, zonder daar voor afzonderlijk gepatenteerd te zijn. Z. i. is dit tekaartjes. Bekl. ontkende en beweerde alles te Amsterdam te hebben gekocht. Na het verhoor van 12 getuigen, vorderde het O. M. bekl’s schuldigverklaring en daar deze reeds meer met de justitie had kennisgemaakt diens ver- oordeeling tot een jaar gevangenisstraf. Mr. A. C. van Blommestein, bepaalde er zich toe de rechtbank te verzoeken aan bekl. eene mindere straf op te leggen. Over 8 dagen uitspraak. mede wat in deze plaatsen was gedaan om den zondagsdienst ten deze te beperken. Met den heer Kater was de vergadering heteens, dat men, alvorens een adresbeweging op het touw te zetten, die veel moeite en kosten opleverde, al lereerst in eigen kring of in eigen plaats alles moest doen om den zondagsdienst voor de post en telegraaf zooveel mogelijk te beperken. Hiermede was ook afgehandeld een voorstel Amersfoort ter verkrijging van heiliging van den rustdag. Zulk een verzoek kon moeielijk aan den minister gericht worden. Het slachtoffer van den brand in de Huidenstraat te Amsterdam, het dienstmeisje dat in het gasthuis wordt verpleegd, heeft gisteren de amputatie van haar linkerbeen ondergaan. Het meisje verklaart dat hare meesteres, van wie bekend is dat zij bij wijlen aan vlagen eener tot dusverre echter nimmer ge- vaatlijk gebleken verstandsverbijstering leed, de oor zaak van het onheil is geweest, waarbij zij zelve den dood gevonden heeft. Het meisje had het eerst den brand bespeurd en riep hare meesteres, die haar toen als eene zinnelooze met brandende lucifers in het gezicht begon te werpen. De ongelukkige was wakker, toen de dienstbode ontwaakte, en toen deze laatste wilde ontvluchten, trachtte zij haar in de kast te duwen, waar de brand ontstaan was. De dienstmaagd worstelde zich los en ontrukte het jongste kind aan het gevaar, waaraan het in het bijzijn der moeder blootstond. De arme krankzinnige schijnt zich daarna weer te bed begeven, en alzoo den dood gevonden te hebben. 2) Tegelijk met deze rozen bied ik haar mijn hand en alles, wat ik verworven heb; ik leg he-.neder aan de voeten van de vereerde miss Jane Gray, die ik sedert hare kindsheid bewaakt en beschermd heb. Ik weet, dat het overbodig is hierbij te voegen, dat ik ware liefde voor haar gevoel en haar onder alle omstandigheden zal blijven beminnen.” De advocaat boog zijn knie en reikte haar de rozen over. wik dank u, mijnheer!” antwoordde Jane, //maar ik moet u ook heden hetzelfde antwoord van vroeger geven. Geef mij tijd om myn hart te beproeven!” //Evenals vroeger zal ik mij naar deze woorden schikken,” sprak mijnheer Morris. «De geringste wensch van miss Jano Gray is voor mij een bevel. Ik zou niet zoo onderworpen zijn, als ik niet wist, dat miss Jane innig overtuigd is, dat zij aan mij alleen kan toebehooren. Laat mij het zonder onbescheiden of aanmatigend te zijn ronduit zeg gen: hart en hand van miss Jane mag aan geen ander man ter wereld toebehooren. Dat heb ik g- toch zag zij in gedachten mijnheer Morris als een dreigende spookgestalte voor haar staan. In stilte werd de verloving van het jonge paar gevierd, een bekoorlijke villa aangekocht en nauwe- lyks vier weken later waren Koert en Jane in den echt verbonden. wNu,” vroeg Wambold zyn vriend eenige dagen na het huwelijk, „hoe staat het met de verwachte ongelukken? Oefent je kwade gesternte nog zyn nadeeligen invloed uit?” z/Zulk een groot geluk, als ik met mijn lieve vrouw smaak, mag men niet ongestraft genieten. Maar er mag gebeuren, wat wil, ik zal mij flink houden. Mijn goed en bloed voor mijn geluk en voor mijn vrouw!” Nog altijd was mijnheer Morris niet te Wiesbaden teruggekeerd. Jane en haar tante noemden zelfs zyn naam niet in tegenwoordigheid van Koert. En toch moest de gevreesde man in kennis gesteld worden met de groote gebeurtenissen, die hadden plaats ge grepen. Na rijp overleg besloot mevrouw Gray zelf naar Londen te reizen om den advocaat bekend te maken met de dingen, die niet meer te veranderen waren. Zij wilde hem eene moederlijke troosteres zijn en hoopte hem op deze wijze met het gebeurde te verzoenen. Hoe weinig kende zij. mijnheer Morrishij was de man niet om een enkel oogenblik van Jane’s hand af te zien of zyn dreigementen te vergeten, nu niet en nooit! zworen en het is bekend, dat ik mijn eed zal gestand doenIk heb de middelen in de hand om een ieder te vernietigen, die mij de hand van miss Jane zou willen betwisten en ik heb geen reden om denman te sparen, die mij ontrooft, wat ik gewonnen heb.” Knielend had mynheer Morris op byna fluisteren den toon deze woorden uitgesproken; hij stond nu op en scheen tevreden over den indruk, die zyn dreigende taal op de beide vrouwen had uitgeoefend. Op hoffelijken toon vervolgde hij: «Het verheugt mij u te kunnen zeggen, dat er nog een laatste spanne tij ds over is, die, naar ik hoop, 1 voldoende zal zijn om de gevoelens van miss Jane’s hart tot klaarheid te brengen. Nog heden reis ik wegens gewichtige zaken naar Londen en binnen weinige weken keer ik hier terug. Ik hoop, dat ge in dien tyd alle voorbereidselen zult maken voor het groote feest onzer verloving.” Toen mijnheer Morris afscheid had genomen, wierp Jane zich weenend aan de borst van haar tante. z/Ik ben bang voor mynheer Morris. Hoe kan ik zijne vrouw worden? O, wie bevrijdt mij van hem?” En de redding was nabij. Nauwelijks een half uur later verscheen Koert von Berghaupt met zijn vriend Wambold en als echte soldaten, ook in de liefde, gingen zij recht op hun doel af. Van de oprechtheid zijner gevoelens overtuigd, verklaarde Koert zijne liefde aan miss Jane op een manier die aan anderen tot voorbeeld mocht strekken. Onuitsprekelijk viel zij Koert om den hals, maar Maandag werd te Amsterdam de 9 e algemeene vergadering gehouden van Patrimonium, vereeniging van christelyke werklieden. Daar werd o. a. be handeld een voorstel van de afd. Gouda om aan Z. M. den Koning te verzoeken, dia schutters, die ge wetensbezwaren hebben op den Zondag schutters diensten te verrichten, daarvan vrij te laten. De heer Kater, en velen waren dit met hem eens, meende dat, nu de quaestie van de zondagsrust aan deze re- geering niet is ontgaan, men deze zaak vooralsnog wel wat kon laten rusten. Ook ion iedere schutter tegen oefeningen op den Zondag protesteeren. Pro voost kon tegen niet-verschijnen op het exercitieveld niet worden toegepast. De schutterijwet was op dit punt zoo verward, dat men termen genoeg kon vin den om bij de oefeningen des Zondags weg te blyven. Beter echter was het nog om van den commandant vrijstelling op den Zondag te vragen. En het bleek uit vele mededeelingen, dat de commandanten gaarne aan dergelijke verzoeken gevolg gaven. By deze openbare discussie kon men het voorshands gerust laten. Evenmin als over dit werd een definitief be sluit genomen over een voorstel-Zwolle, om. zoo mo- gelijk in samenwerking met andere vereenigingen en corporatiën een adres-beweging op het touw te zetten tot verdere beperking of algeheels afschaffing van den zondagsdienst voor den post- en telegraafdienst. Do afgevaardigden van Bolsward en Dokkum deelden (Uit het Engelech.) EERSTE HOOFDSTUK.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1