bin: OEB. :ap nen. N° 4077. SER, N, enz. szx ph en Co. NNEN ieerü! Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. NLAND. FE'vTiAJEJNSlV. Teuzxe G-xeu^. Vrijdag 22 November. 1889. laven, vallen haar België. e. l-Stelsel, ing. Na s toezen- De inzending van advertentiön kan geschiedea tot cóa uui- des namiddags van den dag der uitgave. 1 iweig. IMAN ZoON. or huiselijk jannen- en jen mits er De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per posh,/ 1.70. iel SO ets. N, Coiffeur, v. TÜIJLL. 1 kilog*. t, rs. «kroonde ien Med. Huideelt, 3 dagen tijd nste pijn te i gevoeligste de THEE- stad solide r den Ver- i Kennissen, i Theëente- Afzonderljjke Nommers VIJF CENTEN. op hem terug? Ik geloof, j gezien hebben, toen is In ieder geval zal hij geen persoon van gewiekt zjjn, want dan zou mijn vrouw reeds lang over hem gesproken hebben!» WDOS is staande p»r- i haar binnen verdwijnen, irjjk e® zacht 85 cent per con. Alleen 0. HDINCK aan hetBn- GOUDSCHE COURANT. GOUDA, 21 November 1889. In de zitting der Tweede Kamer van heden werd bepaald dat de Indische begroeiing Dinsdag aan de orde komt. Aangenomen werd de toetreding tot verlenging van de gemengde rechtspraak. Bij het - ontwerp tot voortzettihg der arbeids-enquête door de Staatscommissie bestreden de hh. Lohman en Heemskerk deze en rijeenden dat een Kamer van ar beid voldoende zoude zijn. De hh. Borgesins en van Alphen ontkenden dit., De heer Kerdyk wilde werk lieden in de commissie Opnemen en haar taak uitgebreid zien tot veldarbeid. De heer Hintzen had liever ver- zekoringsregeling gewenecht. De Minister van ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GR00TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Vit Maastricht wordt gemeld r Onlangs werd melding gemaakt van eene verduis tering van militaire goederen, herkomstig uit het kleedingmagazijn te Arnhem, door een onderofficier van het 8ste reg. inf., aldaar in garnizoen. De schuldige werd door den krijgsraad tot een jaar ge- Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD 't welk des Maandags verschijnt. Hoezeer de Regeering overigens omtrent het tijd stip, waarop het wetsvoorstel de Staten-Generaal zal kunnen bereiken, geene bindende verklaring kan afleggen, kan zij toch de verzekering geven, dat zij verwacht dat het in den loop van Januari 1890 iu gereedheid zal komen om naar den Raad van State te worden verzonden. De uitzending van officieren naar Denemarken en Zwitserland zal geen vertraging in de bewerking van het wetsontwerp teweegbrengen. Deze zendin gen toch zijn niet geschied, zooals men schijnt te onderstellen, met het doel om aan de Regeering inlichtingen of gegevens te verschaffen voor de samenstelling van het wetsontwerp. De Regeering was van de in genoemde landen bestaande stelsels van legervorming voldoende op de hoogte, om te kunnen beoordeelen of zij navolging daarvan, voor Nederland, nuttig en wenscheiyk moest achten. Met de zendingen werd dan ook in hoofdzaak beoogd, den Minister van Oorlog in kennis te stellen met de bijzonderheden der in genoemde landen in toe passing zjjnde methoden van opleiding van dienst plichtigen en vorming van dienstplichtig kader, alsmede van de daarbij verkregen uitkomsten, wat wellicht voor de eventueels uitvoering eener nieuwe regeling van den verplichten krijgsdienst van nut zal kunnen zijn. Overigens zijn de betrokken offi cieren ook belast met het onderzoek en de studie van verschillende andere onderwerpen van militair belang, met de regeling van den verplichten krijgs dienst in geen rechtstreeksch verband staande. Nederland blijkt met betrekking tot do zwende- larij met geheimmiddelen meer en meer een geïso leerd standpunt in te nemen. De meeste dier kwak- zalvi rijen komen uit het buitenland, zoowel bij ons als in andere landen. Voor de bereiding en den verkoop binnenlands zijn meest overal beperkende bepalingen in ’t leven geroepen en bovendien bin nen eigen grenzen zijn de vervaardigers of zooge naamde uitvinders vaak te zeer bekend, om zich als bijzonder wetenschappelijke of verdienstelijke perso nen te kunnen voordoen, maar buiten gelukt dit gemakkelijker en vinden zij daarom eerder lichtgo- loovigen en koopers. In vele Staten van Europa is, teneinde dit te voorkomen, de invoer van vele of sommige geheim- middelea verboden, zooals in Rusland en in Oosten rijk, of zyn andere wettige en beperkende maatregelen 8) „Wat een kinderlijk gemoed, wat een reine ziel!” riep hij opgetogen uit. „Je bent dus gelukkig, Koert?» «Onuitsprekelijk gelukkig! Als je eens wist, hoe ik haar liefheb en vereer!» «Koert!» sprak Wambold na een oogenblik pein- z®n’‘ »’eet j* “og r»n dien stijven Engelschen heer, dien wij eens met mevrouw Gray en je tegenwoor dige vrouw op de promenade gezien hebben? Op het eerste gezicht had die man iets komieks over zich; wjj hebben toen veel om hem gelachen.» Berghaupt kon zich daar weinig meer van her inneren. «Ik was dien man totaal kwjjt uit mjjn geheugen, wat je in mjjn gelukkige omstandigheden gemak kelijk zult kunnen begrijpen. Vermoedelijk behoort die eerbiedwaardige man nu tot myn familiebetrek kingen. Hoe kom je zoo c dat wij hem slechts ééns hy weer verdwenen. «Zoo denk ik er over. Hij maakte op my den indruk van een huisknecht, die voor zijn vryen mid dag de kleeren van zyn heer heeft aangetrokken. Je vrouw scheen ook niet bijzonder gesticht te zijn wegens zijn galante manieren, zy behandelde hem in het oogloopend koel. Maar je vraagt, hoe ik zoo op hem terugkom. De reden daarvoor is eenvoudig ik zag dien gentleman in zijn Engelsche deftigheid op het Schillerplein te Mainz wandelen.» «Verduiveld, dan zal hy ons wel een bezoek komen brengen. Erik, wat zal hy een pret hebben, als je er bij bent, wanneer hij de gebruikelijke gelukwen- schen komt aanbieden.” «Die man maakt op my den indruk, alsof hij niets goeds zal brengen; liefst zag ik hem nooit weer? Misschien gelukt het je hem spoedig weer kwyt te raken. Maar,” voegde hij er bedachtzaam bij, „laat je vrouw niet bemerken hoe weinig ik met dien gentte- man op heb.» Ik zal met Jane niet over dien raadselachtigen Engelschman spreken, voor dat zij den tijd gekomen acht om er zelf over te beginnen.» De beide vrienden gingen naar binnen. Nu eerst herinnerde Erik zich dat dien avond de beroemde kapel van Bilso haar eerste concert in de Kursaal gaf. Onder het theedrinken vestigde Wambold de aandacht hierop en stelde voor het concert te gaan by wonen. Een half uur later was het gezelschap op weg naar Wiesbaden. Men stapte uit aan de groote kolon- naden en liep het fraaie plein over naar den ingang van den Kur-tuin. Nauwelijks daar binnengetreden, bemerkten zy den Engelschen heer, waar Wambold van gesproken had. Zyn Schotsche kleeding was nu voltooid met een wit gestreepte reismuts, die zyn ooren geheel bedekte. Zijn linnengoed was hagelwit en onberispelijk gestreken. Een gouden pince-net klemde op zijn neus en diende hem om met aan dacht de badgasten to begluren, die op de scha duwrijke kiezelpaden heen en weer wandelden. Koert en zijn vrouw bemerkten den Engelschman het eerst. Hy wilde juist zyn vrouw op den vreemd- soortigen man opmerkzaam maken, die slechts tien schreden voor hen uitliep, toen hij zag, dat zij ver bleekte. In haar groote blauwe oogen spiegelde zich een groote ongerustheid af. «Wat moet dat beduiden?” vroeg hy in zich zelven. Jaloersch was Koert volstrekt niet, trouwens de gentleman was volstrekt niet de geschikte persoon om het hart eener jonge vrouw in vlam te zetten, maar hy wenschte de reden te weten waarom zyn feeder geliefde vrouw ontstelde bij het zien van dien man, alleen om haar zorg te kunnen helpen dragen. Alsof Jane de gedachten van haar echtgenoot ge- raden had, bleef zij eensklaps staan en keek hem smeekend aan. „Laten wy hier dit zypad inslaan, Koert,” ver zocht zy, „juist nn zou ik dien heer niet gaarne ontmoeten,” en zij wees bij deze woorden met haar parasol naar mynheer Morris. zekeringsregeling gewenecht. De Justitie verdedigde het ontwerpopdracht aan de commissie om veldarbeid te onderzoeken geeft de regeering niet, bevoegdheid daartoe geeft artikel 1. De opneming van werklieden in de commissie acht de Minister onnoodig. De enquête kan juist overdreven voorstellingen over de eUende met feiten logenstraffen. Zaterdag 30 November a. st. heeft te Amsterdam eene buitengewone vergadering plaats van de Liberale Unie, op verzoek van een voldoend aantal afgevaar digden, tot behandeling van het wetsontwerp betr. het Lager Onderwijs in do Eerste Kamer en de adrês-beweging. De Minister van Oorlog heeft aan de Tweede Kamer medegedeeld dat aan de bewerking van het wetsontwerp op den verplichten krijgsdienst onafgebroken met alle kracht en inspanning wordt gearbeid, onder zijne persoonlijke leiding, in gestadig overleg met alle bij do zaak betrokken departementen, en op eene wyze die de vrees voor langdurig uitstel, op grohd van tusschen de departementen bestaand verschil van gevoelen, volkomen buitensluit. (Vit het Engeltch.) TWEEDE HOOFDSTUK. vangenisstraf veroordeeld en tengevolge daarvan bleef zyne vrouw met drie jeugdige kinderen in kommer- vollen toestand achter. De militaire woning, waar hot gezin was gehuisvest, moest worden ontruimd, en het nachtleger afgestaan dat vim rijkswege in gebruik was gegeven. De onderofficieren van het korps, waartoe de ge strafte behoorde, hebben zich nu hot lot van dat on gelukkige gezin aangetrokken en de naaste toekomst van vrouw on kinderen op afdoende wijze verzekerd. Uit eigen middelen hebben zij het noodige aange kocht, om haar behoorlijk te huisvesten, terwijl zij zich bovendien hebben verbonden dagelijks iets van hun tractement af te zonderen, waardoor aan de be- klagenswaardige vrouw de middelen worden ver strekt, om in de behoeften van het gezin te voor zien, tot dat haar man uit de gevangenis zal zijn ontslagen. Naar wij vernemen, werd bij het regiment grena diers en jagers onlangs een dergelijk loffelijk voor beeld gegeven.,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1