■ffl. LEN. nensch BINNENLAND. 1889. Zaterdag 23 November. N° 4078. Ikolen, LOSÏER. omen DON. merk rljze KJEN XES int de ^rijs- port xem- Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. FEUILL ETON. Tscxxe O-xsusr. r3en73a. lect. Hygiëne, 189. erssingel fjo,1»!»- *5 ets, 45 ct "n De inzending van advertentita kan geschieden tot één uur aes namiddags van den dag der uitgave. 2. De uitgave dezer Courant geschiedt dageljjka met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Mzonderljjke Nommers VIJF CENTEN. thtkera, leer A. H. THIM. 5JES. Bij 1. VERK in de i staalhoalenda ^hm Larocht -Wijn. Aaa- QeneMhearia. goudsche courant (Uit het EngelecK.) TWEEDE HOOFDSTUK. AD VERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. D. K. bij de P., Gouda. In het begrootings-antwoord van den Minister van Binnenlandsche Zaken worden toegezegd een wetsontwerp tot regeling van de provinciale belas tingen; wijzigingen der provinciale wetherziening der epidemiewet. Het standpunt der Regeering ten Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD ’t welk des Maandags verschijnt. werd door de bedienden zoo beleefd mogelijk ont vangen en naar de bel-étage geleid. Hij vond daar twee kamers voor zich ingericht, volgens zijn wen- schen, die hij per telegraaf uit Londen aan den hotel houder had kenbaar gemaakt. Zijne koffers waren intusschen aangekomen en in zijn vertrekken ge bracht. Toen hij alleen was, begon hij peinzend in de kamer heen en -weer tq loopen; hij scheen een zwaren strijd te voeren, zijn voorhoofd was zwaar gerimpeld en om zijn mond vertoonden zich telkens zenuwachtige trekkingen. Na een poos opende hij met een koperen sleutel tje een der groote koffers en nam daaruit een kost baar étui, dat veel op een groot boek gpl;E^ deed hot étui open en nam daaruit het .irïéesterlf uitgevoerde portret van miss Jane, dat vergulde lijst was gevat. Het portret Jane was nog niet tot haar ontwikkelde gekomen en zeer goed te vergelijken bij oen rozen knop, die dp het punt staat om open te gaan. „Zij is de vrouw van een ander,” mompelde hij, maar dat verandert niets aan de zaak. Ik doe geen afstand van haar, ik wil het niet. Het was eenmaal de wil van den consul, dat Jane mijn vrouw zou worden en het is mijn taak te zorgen, dat de wil van den overledene tot uitvoering komt. Jane," sprak hij tot het portret, „ik zal je deze afdwaling van je hart vergeven, zoodra ik mijn doel bereikt heb. Van het oogeublik, dat je mij naar Londen volgt als myn vrouw, zal geen woord omtrent dit huwelijk III. ,Om de Wed. Zuidveldtöt wederopzeggens toe te belasten met de waarneming van de betrek king van sluiswachter aan het Moordrechtsche Ver laat. GOUDA, 22 November 1889. In de hedenmiddag gehouden vergadering van den gemeenteraad, die door 14 leden werd bijge woond, (afwezig waren de lij. van der Garden, van Vreumingon en Lotsy, met Kennisgeving) deelde de Voorzitter mede dat door den Minister van Binnen landsche Zaken was goedgekeurd de benoeming der hh. Dr. A. van Usendijk en Dr. H. A. W. Speek man tot Rector en tot Loeraar in de natuurkunde en de wis- en natuurkundige Aardrijkskunde aan het Gymnasium en dat genoemde heeren hadden kennis gegeven in het begin van Januari hunne be trekking te zullen aanvaarden. Voorts werd door den Voorzitter medegedeeld, dat Gedeputeerde Staten het raadsbesluit van 15 October jl. tot wijziging der gemeente-begrooting van 1889 hadden goedgekeurd en dat Mej. M. L. J. Bender had bericht uitorlijk 1 Februari a. st. de betrekking van Onderwijzeres, als hoofd der 2o Burgerschool voor meisjes, te zullen aanvaarden. Deze mededeelingen werden voor kennis geving aangenomen. den Raad kwamen de volgende stukken in De Rekening der Stads-Librye over 1888. Ter visie. Eene missive van Curatoren over het Gym nasium inzendende een ontwerp-reglemont voor die inrichting. Ter visie. 3. Missives van verschillende Commission inzen dende aanbevelingen ter vervulling van vacaturen, 1 Januari a. st. ontstaande door periodieke aftreding. Ter visie en benoeming in de volgende vergadering. 4. Een voorstel vgn B. en W. om het Gym nasium na de Kerstvacantie over te brengen naar het nieuwe van den heer G. J. Steens Zijnen ten 4) Hij had zyn pince-nez van den neus genomen en in gepeins bewoog hij het aan het lint heen en weer. Hij keek ernstig, bijna dreigend. Wambold vergat geheel het komieke voorkomen van den advocaat en verdiepte zich in de beschou wing van zijn gelaat. Mynheer Morris zag er nu niet uit als een man, van wien men zich met een glimlach afmaakt. .Ik dank God, dat de cchtgenoote van mijn vriend u op dit oogenblik niet in het gelaat behoeft te zien, want de uitdrukking daarvan zou wel geschikt zijn om haar te doen ontstellen, mynheer!” begon Wambold weer. «Dat zou my waarlijk leed doen. Als u dat vindt, mijnheer Von Wambold, en ik heb geen recht er aan te twijfelen of het is zoo, dan rust op mij de verplichting de jonge mevrouw niet door mijn aanblik te ontstollen. Ik zal daarom dan ook mijn voorgenomen bezoek aan mijnheer Von Berghaupt en zijn echtgenoote niet brengen. Dit valt mij des te gemakkelijker, omdat ik van het gesloten huwe lijk nog geen kennisgeving heb ontvangen.” Dinsdag 26 November a. s. zal de eerste openbare vergadering van het departement Gonda der Maat schappij tot Nut van ’t Algemeen plaats hebben. Als spreker zal alsdan optreden de heer M. J. Mees uit Haarlem, die zal spreken over „de Hol- landsche bewerking van les Noces d’Attila" en na de pauze over- „de kunst van lezen en voordragen". In dezelfde vergadering zal verder eene eervolle onderscheiding worden uitgereikt aan den korporaal- tamboer J. H. Stilting, alhier in garnizoen, die in het voorjaar, bij den brand ten huize van den heer Spruijt, met gevaar van eigen leven een persoon uit de vlammen heeft gered. Het Bestuur der Zangvereeniging Apollo" ver zoekt ons te willen melden, dat de heer J. J. Rog- mans, op het vernemen van het bericht, dat de tenor-solist door ongesteldheid waarschijnlijk verhin derd zou zijn zijne party te zingen, zich met de meeste welwillendheid bereid verklaard heeft, de solopartijen op de uitvoering van den 24n op zich te nemen. Het behoeft zeker geen betoog, dat dit bericht door Bestuur en leden der Zangvereeniging met de grootste ingenomenheid ontvangen is, en dat het genot der Feestuitvoering, door het optreden van dien alom gevierden zanger, aanmerkelijk verhoogd zal worden. geschenke ontvangen gebouw op de Westhaven, dat i op 8 November 11. aan de gemeente in eigendom is overgedragen. B. en W. deelen mede dat de kleine wijzigingen, die in het gebouw moeten worden aangebracht, zon der bezwaar tot het volgend jaar kunnen worden uitgesteld, waarom zij voorstellen nog dit jaar tot de inrichting en meubileering der lokalen over te gaan en tevens tot aanstelling van een concierge. Zij stellen daarom den Raad voor hen te machtigen 1. Het gebouw op de Westhaven tot Gymnasium in te richten en hen daarvoor een crediet te verlee- nen van 2000.—. 2. Over te gaan tot het aanstellen van een con cierge op een jaarwedde van 400 benevens/100 voor gemis aan vrije woning. Ter visie. 3. Een adres van den heerS. Lafeber e. a., ver zoekende verlichting van de Boomgaardstraat. In handen van B. en W. om bericht en raad. 4. Een adres van den heer J. F. W. S. Mid delbeek en vele andere Kaashandelaren uit deze en andere gemeenten, verzoekende afschaffing van de vier zoogenaamde groote kaasmarkten, die volgens adressanten, tegenwoordig geen reden van bestaan meer hebben. In handen van B. en W. om bericht en raad. 5. Een adres van H. van Willigen, dank betui gende voor de in de vorige vergadering op hem uitgebrachte benoeming. De Raad besluit daarop met algemeeno stemmen tot aanieming der vroeger medegedeelde voorstellen van B. en W.: I. Om Art. 6 der Verordening op de heffing der Plaatselyke directe belasting op de inkomsten te wijzigen. II. Om de heffing van veergeld aan het pontje op de Turfsingelgracht te continueeren en daarop do goedkeuring des Konings te vragen. „Juist, mijnheer, zeer juist! Als ik overigens in uwe plaats was, dan zou ik dit opvatten als een wenk om de tegenwoordigheid der jonge mevrouw te vermyden.” Blijkbaar lag in deze woorden eene beleediging, maar mynheer Morris scheen het niet te gevoelen. „Ik heb dien wensch begrepen en zal geen po gingen doen om haar te ontmoeten. Dit houdt mij echter niet terug om het jonge paar alle goeds toe te wenschen.” Mijnheer Morris nam afscheid en zette zijn wan deling voort, waarbij hij blykbaar de eenzaamste paden van den Kur-tuin opzocht. Vergenoegd zocht Wambold het jonge echtpaar weer op. Hij trof hen aan in de nabijheid van de muziektent, waar zij ge heel verdiept waren in de voordracht van het be roemde KilnMerchor. „Koert,,, fluisterde hij, „je mag van daag over mij tevreden zijn. Vandaag komt mij die advocaat nog meer verdacht voor dan vroeger, maar ik heb hem je van den hals geschoven. Hij zal jelui niet komen bezoeken. Het gelukte mij hem te overtuigen, dat zijne gelukwenschen voor het jonge echtpaar geheel overbodig zijn. Terwijl Wambold aan een tafeltje ging zitten en wat vanille-ijs gebruikte, dat mevrouw Von Berg haupt hem met een vriendelijk lachje toegereikt had. verliet mijnheer Morris den Kur-tuin. Hij hield verblijf in een hotel in de nabyheid van de Goldgaste en ging, er te voet heen. De advocaat

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1