8 8 8 g®®SIW8 M. J. DE GRAAF, taiNOAZijN „De Stad Parijs,” Markt A. 62, G0TOA,Markt A. 62. prachtige sorteering Jongeh. Demi-Saisons. NIEUWSTE weeleen, billijee wen. gesceiete caeeauz. PUBLIEK VERKOOPEH Perceel Een. I WNHig SPRITS, GOUDSCHE SPRITS, FRilG” BONTEN MTTTSEÏÏ in ruime keuze voorhanden. 80 ESSCHEÏÏB00ME1T aldaar groepende, HANDSCHOENEN. SCHENK en Zn. «SMTSSK, Boa’s, Colliers, Moffen enz. I 1 ADVERTENTIËN. Het/. 1. PINO, MARKT A. 62, GOUDA.* 1 n. ti I Steeds voorhanden eene Demi-Saisons. Herfst-Paletots. W inter-Paletots. Chambre Cloaks. Ulsters. ADVERTENTIËN. Groc Americaine. Rinsch Oranjebitter. Hulstkamp’s Oude Genever, in 710. 7,. 71 l>ter krnik- 4 and- de Nieuwe Goudsche Spoorboekjes welke uitmunten door hunne lekkere smaak en reeds alom bekend zijn. Prima Boterletters en St. Nicolaas Zeer fijne Theebisquits LOUIS JANSSEN, Kok en Banketbakker, GOUDA. BEURSBERICHT. HEBBEN- en DAMES- S.van PRAAG, Hoogstraat 111. A v. OS Az., Kleiweg E 73 en73a. Openbare Vrijwillige Verkooping te WADDINXVEEN, met Houtdraaijerswerkplaats met het eeuwigdurend recht van Erfpacht van den grond, binnen Waddinxveen aan de Zuid- kade, benevens een TUINGROND.’ Openbare Vrijwillige Verkooping (Betaaldag 1 Maart 1890) WADDINXVEEN, 30 "Sd JF'-EJOT- exn. op Vrijdag 29 November 1889, ten 10 Ure des morgens. Siroop van Punch. Citroen Punch. Citroen Punch troebel. Punch a l’Arac. Cognac in diverse kwaliteiten. HOOGE GOUWE 255. Herfst-Paletots. Winter-Paletots. Kinder-W interjasj es. Tricot Winterpakjes. Fijne Boezelaars TRICOT TAILLES. Gekleurde en Zwarte Boeken. PARAPLUIES, Gekleurde KATOENEN, Laagste Prijzen. Firma Wed. Bosman. en jbt, zult U met Q. N. daarnaast gelegen perceel dt vervolgd). t alle Binnen- en Buitenlanduche Cou ranten, worden dadelyk opgezonden door het Advertentie-Bureau van A. BRINKMAN en ZOON, te Gouda. Gouda. Den Haag. Rotterdam. et ingezonden geen aantee- 'eelal Uwe go ten opmerkin- naakt. Terecht ren ran G. B. a iny, als een ggen voor het gast" (eon i haar niet ia ons met een doen kennis et alles in, wat t bewijzen van taties en post- lat de minister .kronen met het waar beproefde «avond te rer- meer, daar er itste willen ge- aren kwam ging in vervul- jieve Heer nog ir bekend werd het licht werd B8, oudeti F. H. iaden G. Kooij van Kooij en J. Jrn, 7 j. euis in Palmer’s «teren, dat zijne B waarheid zou al op het post code was vóór aad, even goed sproken en ve* Palmer nu ook sbeurd, blijkens agen. en van vreugde, weer fier zijn eens weer flink j zelf hebt dit I nauw verwant te hebben tot Steeds versch voorhanden BERLINER KOEKJES, PENCEES, gevulde PUNTTAART, aangesneden TAART, CREAM en GENOA CAKES, verder alles wat tot de Banketbakkerij behoort, Vanille Chocolaadletters van 5, 10, 15, 20 en 25 cent. Aanbevelend, Uw dw. Dienaar, r werd door den aen pakket van it pakket raakte et licht, dat de nu schuldig was ntslagen en tot ONDERTROUWD22 Nov. J. Mokksnatorm, te Oeds- boors, 24 j. en A. Mul. 26 j. F. J. Klooa, te Schiedam, 19 j. en J. IJaaelateijn, 20 j. B. van den Broek, 26 j, en S. van Berlingen, 24 j. AMSTERDAM, 23 November. (Per Telegraaf.) Binnenlandsche fondsen onveranderd. Industrieele soorten vaster. Borneo 3 hooger. De Brazilianen na iets verbetering sluiten als gisteren. Verder weinig variation. n om elkander moeten inslaah. erzeker u, dat •eizen tusschen hipbreuk heeft schip naar het genblik wensch hij gebruikte am zijn vrouw Dit moest de l een bepaalde hten.- hij werd van de Theems zocht de dood et gerucht van Het antwoord het verhaal van en wel om de nmaal de zaak begreep ik, dat ten wederzien* mblik, toen ik te tante moest gestrand wa» in de golven le beide dames NIEUW ^EN^VOÓRDEÊlÏg SOÖRT~ by KOUWENHOVEN aan de Brug, op Woensdag 27 November 1889 ten 11 Ure, van Kadaster Sectie F 1319, groot 10 Aren. Jaarlpksche canon f 1.50. Betaling op 3 Januari 1890. Informatien by Not1. MOLENAAR. TB op de Heerenboerdery <Vbedsnburg> in den Zuidplaspolder, van Nadere informatien geeft Notaris MOLE NAAR te Waddinxveen. Den 28“ dezer hopen onze ge liefde Ouders, Behuwd- en Groot ouders P. van NESTELRODE BN JOHANNA W1LH*. van GEELEN, hunne 40-JAHIGE ECHTVEB- EENIGIJiG te herdenken. Hunne dankbare Kinderen Behuwdkinderen. Gekleurd en Zwart. Fyne Stokken. Echte Kleuren. Tiendeweg D 84. Mr. I. MOLENAAR, Notaris te Waddinz- veen, zal by veiling op WOENSDAG 11 DE CEMBER 1889 en bij gunning op WOENS DAG 18 DECEMBER 1889, ten 11 ure des morgens, bij KOUWENHOVEN aan de Brug te Waddinxveen Een WOONHUIS, D. 218, met POORT, ERF, HOOIBERG en SCHUUR, aan de Zuid- kade te Waddtnxveen, ter grootte van 4 Aren 30 Cent. Perc. Twee. Een GEBOUW, waarin WOONHUIS en STALLING met groot perceel TUINGROND, gelegen naast bet voorgaande, ter grootte van 5 Aren 30 Cent. Perc. Drie. Een perceel WEILAND of TÜINVELD, gelegen achter de Wip, aan de Zuidkade te Waddinmeen, ter grootte van 50 Aren. De perceelen worden gecombineerd en zijn te aanvaarden op den 15 Januari 1890, na be taling der kooppenningen. Nader informatien by genoemden Notaris MOLENAAR.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1