BINNENLAND. ;oon. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken, lomen GOUDA LOER wa CAP. FEUILLETON. Teczxe Grxeusr. Drraad. grit de NT Prijs- port Jxem- ziekten N° 4080. Dinsdag 26 November. De Inzending van advertentiên kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. iTRAAT OUDE ar by l Ie Gouda. iranten gratis. E N ER E-FABRIEK. 8t TIMAEÜS Nederland, VEBER, 230, RDAM. Drogist, 'arfumeriewinkeli Is het beste wereld, em atherln Mondwater, lesschen, bloemen-zeep Transparant epen, lidezeepen, welke te weeg brengen. rin-Mondwater rten tijd. Veenen. ■9 De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. Duitschland en te dringen, dat Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD 't welk des Maandags verschjjnt. van echtheid i kurk steeds ,n den naam HOPPE. {Uit het Jfytgelech.) DERDE HOOFDSTUK. Door de Regeering der Vereenigde Staten is in een belangwekkend verslag openbaar gemaakt om trent den handenarbeid van vrouwen in 22 gtoote steden uit de Noordelijke, Zuidelijke, Oostelijke en Westelijke Staten gekozen. Het onderzoek geschiedde by’na geheel door vrouwelijke agenten van het de partement van Arbeid, die gezamenlijk 17.427 werk- AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. het voortbrengen van electriciteit voor de verlichting. Niet minder dan 680 boog- en 17,590 gloeilampen worden door de onderneming gevoed, zoowel door de beweegkracht te leveren voor kleine dynamo’s, die vroeger op een gasmotor werkten, als door de inrichting van eenige kleine centraal-stations in ver schillende wijken; het is echter noodig gebleken nog drie stations op te richten, waarna de gezamen lijke stations 150.000 booglampen voeden kunnen. Een ander gebruik dat van de inrichting gemaakt wordt, is, om door het doen ontspannen van de lucht uit de buizen, koude te verkrijgen. Ook de pneumatische uurwerken worden door deze inrich ting gedreven. Eene proefneming, door prof. Arnold genomen, om niet te zure, rijpe en zachte appels, bij een hoeveelheid van 1220 liters per dag, aan een koe te voederen, leverde goede resultaten. De koeien, op deze wijze gevoederd, gaven hem een fijner en geuriger boter dan hij ooit met graan of gras verkreeg. Verscheidene Engelsche landbouwers hebben deze proef met veel succes op hunne koeien toegepast; de boter van deze koeien was niet alleen zeer smakelijk, maar bleef ook merkwaardig lang goed, en de veestapel bleef er volmaakt gezond bij. De melk was ook uitstekend voor de kaasbereiding. Vele eigenaars van kaasfabrieken hebben opgemerkt, dat zij meer en betere melk verkregen van hunne koeien, wanneer zij ze van tijd tot tijd appels gaven. {Affricultural Gazette. aangroeiden, waarmede men de familie thuis wilde verrassen. Midden in den tuin, bij een zomertent, stond een jonge lindeboom, die de opmerkzaamheid der dames trok. /zDe boom van onze liefde,” verklaarde mevrouw von Berghaupt. ffKoert en ik hebben hem op den dag van ons huwelijk geplant. Tante Gray kwam op de gedachte om zoo’n linde te planten. Zij zeide, dat deze linde ook haar wortels slaat in het hart der jonggehuwden. De boom is hun vriend, hij houdt de zoetste herinneringen levendig en onder zijn takken laten alle geschillen tusschen man en vrouw zich het beste uit den weg ruimen;onder dezen boom zullen onze harten elkander weder ver staan.” De vrouw van den ritmeester scheen echter om- trqnt den boom ernstige bedenkingen te hebben. «Myn waarde,” zeide zij tot Jane, «ik zou niets tegen dien lindeboom hebben, als ik niet wist, hoe het bijgeloof er door gesterkt wordt. Ik weet zeker, dat er nog andere redenen waren, waarom deze jonge boom de eereplaats in uw tuin kreeg. Wil ik eenige van de hoofdredenen noemen? Goed! Mevrouw Von Berghaupt, is bjj het planten van dezen linde boom niet in uw hart als een vaste waarheid aan genomen, <]at hij sterven van dezen boom ook de liefde injjel tafrt- van uw man zou sterven?” De aangesprokene Aieg de oogen neder en kleurde tandpijn, ont- oh, onaangename worden zeker igelijks gebruik 1.76, et Dr. POP?» de tanden ga- PP’s Tandplom- sp tegen eiken ,den. Misschien verneem ik dan ook uit uw mond de er kenning, dat ik mijn plicht heb gedaan, niet alleen als advocaat maar ook als man van geweten. Dat zal dan mijn loon zijn voor mijn bemoeiingen in deze treurige zaak. Misschien heb ik later dan ook het geluk het uur te beleven, dat ge inziet, dat ik eenig vertrouwen verdien en dat mjjn raad in deze of gene quaestie voor u eenige waarde heeft.” Met een buiging nam de welbespraakte advocaat afscheid en verliet de kamer. Mevrouw Von Berghaupt werd ongerust over het ongewoon lange wegblijven van haar echtvriend. Zij had gaarne gewenscht, dat Koert getuige was van de vereering. die haar door de aanwezige dames werd betoond. Men hield van haar, men moest wel van haar houden. Doch zij veroorloofde zich niet haar man in zijn onderhoud te storen en bedwong het verlangen om haar man in haar nabijheid te zien. En toch werd haar ongerustheid opgemerkt, hoeveel moeite zij ook deed om dig te verbergen. Men plaagde haar en zeide, dat zoo’n langdurig ge sprek van haar man met een heer een bedonkelijk ding was voor een jonge vrouw. De echtgenoote van den ritmeester, eene dahZa, die om haar wetenschappelijke ontwikkeling bekend was, nam den arm van de vrouw des huizes, stelde zich aan het hoofd van het gezelschap en voerde het onder vroolëlce vesnrekken naar den tuin. De dames GOUDA, 25 November 1889. Aan de beide Kamers der Staten-Generaal is door den heer Antony van Assen, oud-lid der Staten van Friesland on lid van den gemeenteraad van Leeuwarden, aan adres gezonden, waarin hij de leden der KamAr® verzoekt bij de beraadslagingen en besluiten omtrent de Indische begroeting en over die van het departement van koloniën voor 1890 zich te onthouden van zulke maatregelen, die er toe zouden kunnen leiden, dat de tegenwoordige minister van koloniën zich niet langer in staat zou achten, om de taak hem opgedragen te vervullen. Adressant grondt dit verzoek voornamelijk op de verwachting, dat de minister een pacificatie van Atjeh zal be werken, zijnde hij de eenige persoon, die op dit oogenblik daartoe geschikt, bekwaam en talentvol genoeg is. De heer v. A. acht het noodig tn den aanvang van zijn adres te zeggen, dat hij tot de liberale partij behoort. 6) Zij bezochten Frankrijk, Italië en het was mjjn voornemen er op aan de dames eerst na jaren weder in Engeland terug zonden keeren. Mijnheer von Berghaupt, door uw huwelijk met ruim Jane Gray geloof ik, dat de zaak voor mij veranderd is.” Mijnheer Morris had hier eene proeve van zijn redenaarstalent gegeven en met de uitwerking daar van kon hij tevreden zijn. Zijn tegenstander was ontwapend voor het oogenblik althans buiten staat om nog in verzat te komen. Met zelfvoldoening zag hij, dat hij overwonnen had en greep naar zijn hoed. Toen Koert daar met neergeslagen oogen zich aan de leuning van zijn stoel vasthield en niets wist te antwoorden, zeide de advocaat op een toon van een medelijdenden vriend: «Mjjnheer Von Berghaupt, ik woon in hot hotel Zur Saimn en ben altijd van ’s morgens negen tot ’s middags vier uur te spreken. Ik deel u dit mede, Aan het departement van binnenlandsche zaken heerscht in den laatsten tijd groote drukte wegens de voorbereidende maatregelen voor de a. s. zevende algemeene tienjaarlijksche volkstelling. In hon derden pakketten wordt het benoodigde materieel telkaarten, verzamelkaarten, registers voor devolks- tellers enz., aan de commissarissen des Konings ge zonden voor de provinciale bureaux van statistiek, die op hunne beurt aan <fe gemeentebesturen het voor ieder benoodigd materieel doen toekomen. Men zal zich eene kleine voorstelling van den omvang van het werk kunnen maken, als men weet, dat aan de landsdrukkerij o. a. moesten worden gedrukt pl. m. 41/, millioen telkaarten, voor mannen en vrouwen, De nieuwe industrie in Parijs, om instellingen, die beweegkracht noodig hebben, door een gewoon buizennet van saamgeperste lucht te voorzien, neemt goed op; reeds zijn 401 luchtmotoren, mét 1837 paardenkrachten, in werking, waaronder in de werk plaatsen van Figaro, Petit Journal, schouwburgen, koffiehuizen (voor bierpompen) enz.benevens voor rnim 200,000 telkaarten voor tijdelijk aanwezige mannen en vrouwen, 900,000 verzamdlkaarten voor hoofden van gezinnen, 70,000 kaarten voor afzon derlijk levende personen (voor iedere soort op eene andere kleur papier gedrukt), 65,000 ontvangbewij zen voor schippers, 40,000 vellen voor de registers met instructie voor de volkstelling, enz. De telkaarten met de daarbij beboerende verza melkaarten moeten tusschen 26 December en 1 Ja nuari aan de ingezetenen bezorgd en vóór 10 Jan. teruggehaald zijn. Aan de besturen van gebouwen gestichten of schepen, van welker bevolking afzon derlijke registers worden gehouden, bedoeld in het kon. besluit van 27 Juli 1877 {Staatehlad No. 142), worden afzonderlijke biljetten ter invulling gezonden yóór 10 Dec. Zoodra de tel- en verzamelkaarten bij do gemeen tebesturen zijn terugontvangen, worden zij van hun nentwege terstond nagezien en met den inhoud der bevolkingsregisters vergeleken. Daarna worden zij uiterlijk op 1 Mei bij gnak^en pakketten, in over eenstemming met de wijEcff, "afdeelingen, dorpen, ge huchten of buurtschappen der gemeenten, aan de commissarissen des Konings gezonden voor de ver dere bewerking aan de bureaux van statistiek, vol gens nader door den minister van binnenlandsche zaken vast te stellen voorschriften. Met de hoofdleiding der werkzaamheden is belast de heer Mr. A. F. baron van Lijnden, referendaris, chef van de afdeeling Medische Politie aan het de partement van binnenlandsche zaken. plukten zich rozen, riddersporen en vergeet-mij-niet, eerst enkele bloemen, die echter tot groote ruikers wenschen te ontvangen omtrent den inhoud van deze akten; ten allen tijde ben ik bereid u die te geven. z/Ziet gezwel, dames, ik heb dat goed ingezien,” zeide de geestige vrouw tot het gezelschap. «Hoe

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1