INDEN, 1889. BINNENLAND. TS. ieders. IMS, en Thee, arkt, Tslxl® O-reus?-. N° 4083. IER SUIKER Trommel, SAP ik, België, sye. FEUILLETON. IANNEN ezx Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. VrRdag 29 November. - D etters icht-Stelsel. nezing. Na egels toezen- Thee i1/,onsa25ct. JK 9® n. odig zich aan der No. 1927 tot »t Vrij. J. van riËN- De inzending van advertentién kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. A. .BLETTEN vroeg hij '00 kiiog*. •ant, De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden ia f 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN. Bovendien worden alle Ad verten tien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD 't welk des Maandags verschjjnt. 0 en 12 et. in af 52‘/a et. >s (Uit het Engel&ch.') VIERDE HOOFDSTUK. i bekroonde m den Med. voor huiseljjk pannen- en uigen mits er goudsche courant. Een krankzinnige uit Delft is in Leiden des nachts, na het opschuiven van een raam, een woning bin- nengekomen. Op het geweld begaf de bewoner van het huis zich naar de! voorkamer en maakte zich daar van den ongenöóden gast, die op een stoel had plaats genomen, meester. Inmiddels spoedde zich een der huisgenooten naar de naastbijgelegen politiewacht om adsistentie, waarop de niet gewensohte bezoeker geboeid naar het politic-bureau werd gebracht. Onder politiegeleide is de ongelukkige weer naar zijne familie teruggebracht. GOUDA, 28 November 1889. In de zitting der Tweede Kamer van heden werd het debat over de Indische begroeting voortgezet. De Minister van Koloniën verdedigde zijn financieel beleid. Eene leaning zal noodwendig mpeten worden aangegaan voor de spoorwegen. Tot het behoud der koffiecultuur is aanmoediging noodwendig. In den godsdienst is geen pressie gewenscht, maar bevor dering vau het stellige christendom, opiumregie is on- gewenschteene proef wordt intusschen voorbereid op Banka. Agressieve politiek te Atjeh bleef den Minister bestrijden ook naar aanleiding van het jongste telegram van den vertrouwbaren gouverneur te Atjeh waaruit langzame toenadering blijkt. ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTS LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. schweig. ndsche Cotir tonden door het ilNKMAN en Omtrent het verongelukken van een onbekend schip op den Pannekaak schrijft, men aan het Hbl. nog uit Nieuwediep van eergisteren: In den afgeloopen stormachtigen nacht is in de Texelsche Gronden een schip met man en muis verongelukt. Zondag tegen den avond werd het vaartuig, een groote ijzeren bark, reeds in de nabij heid van de gevaarlijke gronden gezien door de opvarenden van den aldaar geetationeerden loods- kotter. Dezen wendden pogingen aan om de opmerk zaamheid van het schip te trekken en het op het gevaar opmerkzaam te maken. Dit bleef echter zonder gevolg; de bark zeilde met volle vaart haar ondergang te gemoet en was weldra in de duisternis verdwenen. Weinig tijd later .toonden de herhaalde lijk afgestoken noodvuren, dat een schip zich in de gronden in gevaar bevond. De storm was echter steeds heftiger geworden soodeUmen van den wal onmogelijk in de gelegenheid was «hulp te bieden. Toch stak omstreeks middernacht van Nieuwediep uit de reddingboot in zee. Bij afwezigheid van de sleepbooten, die zich bij het in de Eierlandsche Gronden gestrande stoomschip Neriuu bevonden, werd de boot gesleept door een blazerschuit van den heer Weltevreden. Het stórmde echter 300 geweldig, dat de redders zich niet in de nabijheid van de strandingsplaats konden wagen en verplicht waren on verrich terzake terug te keeren. Tegen het aanbreken van den dag ging men er opnieuw op uit, thans gesleept door de inmiddels teruggekeerde Hercules, om te trachten hulp te bieden. Dit was nu evenwel overbodig, bij het aapbreken van den dageraad was er van het schip niets meer te ont dekken. Omtrent het lot der arme schepelingen kan dus geen twijfel meer bestaan. «Dan is er aan geen vergissing te denken," sprak mijnheer Bronk schouderophalend. //Het was zeker een groot verzuim van de bloedverwanten van uw vrouw, dat zij u, reeds voor het huwelijk, niets van de familie-aangelegenheden hebben medegedeeld. In tusschen veroorloof ik mij niet hierover een oordeel uit te spreken, mijnheer Von Berghaupt. Doch ik zou u aanraden in verbinding te blijven met mijnheer Morris, die op zoo kiesche wijze tot u gekomen is. Hij is een degelijk rechtsgeleerde, die u natuurlijk gemakkelijker alle inlichtingen xan verschaffen dan ik, die in de Engelsche jurisprudentie zelf nog onder richt efi voorlichting noodig heb." Koert begreep nu. dat hij het eenige plechtanker zijner hoop verlorenWad. Hij nam dit echter kalmer op, dan te verwachten was. //Dan is het onnoodig, dat ik deze documenten bij u ter inzage laat, mijnheer I” //Dat is zoo. Ik kan mij de moeite besparen naar iets te zoeken, dat toch niet te vinden ijjt Wees verzekerd, dat mijnheer Morris u niets d4n de waar heid gezegd heelt." Terwijl Koert de akten bij zich stal Men schrijft aan de Pro*. Gro*. Ct.: De gevolgen van het opvoeren der loonen door werkstaking blijven niet uit. Reeds is te Rotterdam en Amsterdam eene toestrooming merkbaar uit andere deelen van het land, waar in menig flink arbeidersgezin een schok is gevoeld bij het vernemen welke werkloonen in de groote steden worden verdiend. Eene vergelijking van een 7 a 8 tot -hoogstens 10 gulden weekgeld, dat in menig bedrijf door den besten werkman niet kan worden overschreden, geeft dan ook wel aanlei ding om te watertanden bij het lezen van cijfers als 16 tot 20 gulden en hooger weekloon, voorf arbeid waartoe alleen een paar krachtige armen noodig zijn. Het laat zich aanzien, dat met den winter voor de deur, waardoor menig bedrijf in het binnenland vrij wel stilstaat, de bovenbedoelde neiging tot verhuizing naar de havenplaatsen nog zal toenemen. Hetzelfde geldt eene beweging van matrozen, stokers en trem- Van den trein, Vrijdag-avond te Utrecht aan komende, vermiste men een conducteur, die te Bunnik nog was opgemerkt. Een vraag, of hij daar nog was, werd ontkennend beantwoord, waarom be sloten werd, een locomotief met vervoerwagen en heelkundige hulp te zenden, om den weg te onder zoeken. Men vond den vermisten conducteur echter niet. En geen wonder, want deze zat hoog en droog te Utrecht. Even voorby Bunnik was hij uit den trein gevallen en zonder letsel neergekomen op een veld met boerenkool. Dio ligplaats vond hij intus schen niet gemakkelyk, hij stond op, maar zich de bepaling herinnerde«Het loopen langs den spoor weg is verboden", week hy van dien weg af eik wandelde op zijn gemak langs den straatweg naar Utrecht, waar hem al spoedig verteld word, dat hij goed gedaan zou hebben, indien hij vóór zijn wande ling zich gemeld had bij den naastbijzijnden blok- wachter, die bad dan kunnen seinen, zoodat het hand s van den hevig geschokten man ^en noodigde hem te gaan zitten. «Uw positie is even buitengewoon als beklagens-* waardig mynheer Von Berghaupt, maar ze is toch niet zoo ongunstig als ge op dit oogenblik meent Wanneer ge kalm en naar uw geweten handelt, dan kan uw levensgeluk niet op deze klig te gronde gaan.p z/Wat raadt go mij^ dat ik doen Tal?” «Voorloopig niets'. Ge zult wel inzien, dat het voor mij moeielijd is u in deze kiesche zaak recht streeks raad te geven. Doch als ge kalmer gewor den zy’t, neemt ge misschien een besluit, bij de uitvoering, waarvan myn hulp u van dienst kan zijn. Natuurlijk vindt ge mij dan bereid om u bij te staan.” z/Ge ontwijkt mij, heer advocaat, en waarlijk, ik erken gaarne de redenen, die u daartoe nopen. Ik bemin mijn vrouw, nooit zal ik die liefde uit mijn hart kunnen verbannen, maar de eer gaat boven alles! JEn om de wille van de eer mag ik niet terugsCTfrikken voor de gedachte mij van haar te scheiden. Dat staat vast, mynhefer Bronk, daaraan valt niet te tornen. Ik kan niet rustig het slacht offer van een bedrog blijven. Ik zeg bedrog, omdat het totaal onmogelijk is, dat mijn vrouw onbekend zou zijn gebleven met het lot van haar vader. Be minde zij mij, achtte en eerde zij mij, dan had zij my daarvan een en ander moeten mededeelen.” z/En als wij toch het wonderlyke geval eens aan nemen, dat, uw echtgenoot© tot op dit oogenblik onbekend is met het lot, van -haar vader?” zonder de oogen op te slaan: //,4-ls men mij ver keerde inlichtingen gaf omtrent de -familie-omstan- digheden mijner vrouw, gelooft u dan, dat dit een geldige reden tot echtscheiding zou zijn?" Mr. Bronk (lacht ernstig na. ffJa en neen, mijn heer von Berghaupt.” Koert ^ag den advocaat mét groote oogen aan, terwijl de verontwaardiging zijn wangen hoogrood kleurde. //Blijf bedaard, heer advocaat, mijn opgewonden heid geldt waarlijk u niet. Het zou ondankbaar van mij zijn, als ik niet erkendè, dat gij mij den rechten weg gewezen hebt om degenen te vinden, wier slachtoffer, ik geworden ben. Ge zegt: ja en neen! Maar mijn God welke rechter ter wereld zou neen durven zeggen, waar de eer en het levensgeluk van een man door zulke laaghartige middelen benadeeld werd? Weldra zullen de kin deren op straat mij toeroepen, dat mijn mooie vrouw „de dochter is van een man, die dóór beulshanden stierf. Ik ben onmogelijk geworden, niet alleen on der mijne kameraden, maar ook tegenover de maat schappij, tegenover mijn familie. Iets van de bloed schuld van den terechtgestelde is op mij overge gaan op my, Koert von Berghaupt!” Koert wrong de handen.'**De ruimschoots genoten wijn scheen er toe bij te dragen om de vertwijfeling bij hem nog te vergrooten. Geroerd door innig medelijden stond mijnheer Bronk ëen oogenblik radeloos.Wloen greep hij de De aflandige wind was oorzaak, dat tot heden niets aan het strand spoelde. Van Texel schrijft men aan hetzelfde blad: Van de van Eierland teruggekeerde vaartuigen beliepen enkele meer of minder schade ten gevolge van het ruwe weer. Een vaartuig moest met gebroken zwaard achterblijven. De andere vaartuigen kwamen behouden in de haven. uitzenden van een onderzoekingstroin uit Utrecht niet noodig ware geweest.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1