OHT, in dienst r. K. BINNENLAND. N° 4084. II b j 1889. aerk Nieuws- en ÓN s FEUILLETON. 7*SLixe GrreL3r- (Uit het Engelech.) Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. Zaterdag 30 November. lil >y 1 De inzending van advertentiön kan geschieden tot. een uur dee namiddags van den dag dei* uitgave. tterdam. Ko, Mo, ets, 45 ct, in en I r j 929, aan EN. leden veel en 10 a 20 voor Jan. e. k. VIJFDE HOOFDSTUK. heeft van de hartstocht Zoon. teerd fuif nber- en vei op het berijden Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD ’t welk des Maandags verschijnt. GOUDSCHE COURANT. n. 'Liefst 'oli—Bat.— r. Preff. 1 flauwer. idore dito 90. Afwij- a 6.50. she f 5.50 nlandsche >r 4.75 Chevalier 3.60 a Hennep- enlandsch i 8.25 Boonen ten ƒ9.50 paarden- 7.50 a nkaansche 25, Cin- handel is, goede half kilo, handel redelijke ier week, 22— ir, handel eipig aan- i. dug. merkt op dat dit moeie- lan nl. in het beneden- van ver- de bepalingen door - de bewoning von een besraettelijke ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prgs per drie maanden is 1.25, franco per post f 1.70. Afzonderlijke' Nommers VIJF CENTEN. GOUDA, 29 November 1889. In de heden middag gehouden vergadering van den gemeenteraad, die door 14 leden werd bjjge- woond, (afwezig waren de hh. Lotsy, Jager en Hoo- genboom, de beide laatsten met kennisgeving) werd het vroeger medegedeelde voorstel van B, en W. tot vestiging van het Gymnasium in het gebouw op de Westhaven B 155 aangenomen en B. en W. een crediet verleend van 2000 tot inrichting on meubileering van de lokalen. Er zal een concierge worden aangesteld op «eene jaarwedde van 400 en eene vergoeding van f 100 ’s jaars voor gemis van vrye woning. Door den héér van Vreumingen werd de vraag gedaan of het niet wenschelijk zou zijn den con cierge in het gebouwzelf te laten wonen, daar door zou dit vooreerst ’s nachts niet onbeheerd zijn en voorts zou der gemeente daardoor 100 worden uitgewonnen. De Voorzitter lijk kon, de concierge zou di huis moeten wonen, maar dit is zóó laag dieping dat het niet voldoet aan den Baad indertijd gemaakt voor huizen. Bovendien zou als er ziekte ontstond in do woning van den concierge, het gymnasium moeten gesloten worden, tenzy het bene denhuis geheel werd afgesloten van het bovenhuis en dan zou het nogal donker worden. B. en W. meenden daarom dat het beste was, althans voor- loopig, den concierge niet in het gebouw te doen wonen. De heer van Vreumingen vond vooral het laatstgenoemde argument van gewicht en verklaarde derhalve in te stemmen met het voorstel. De Raad behandelde daarop het Reglement het Gymnasium. De heer IJssel de ScheppeY maakte bij een paar Wat was zij bleek! Hare oogen waren rood, alsof zij den geheelen nacht geschreid had. Vol aandoe ning reikte hij haar de hand. wOm ’s Hemels wil, wat is er gebeurd?” WO, het is niets! Ik maak mij zeker ten onrechte angstig. Koerts gedrag is op eens geheel veranderd. De liefde van zulk een man is zulk een dierbaar goed, dat men het een zwakke vrouw niet ten kwade mag duiden, als zij beeft bij de gedachte, dat zij die liefde zou kunnen verliezen.” nMaar wie pou zich met zulke schrikbeelden kwel len Koert was zooeven bij mij en spoorde mij aan om spoedig naar u te gaan om u te troosten. Zou hij dat gedaan hebben, als hij zijn vrouw niet lief had?” Haar oogen verhelderden. «Peed Koert dat? O, dan wil ik gaarne de eigenaardigheden van zijn vei- anderd gedrag verdragen. Ik wil er dag en nacht naar streven mij zijn vertrouwen waardig te toonen; zoodoende hoop ik, dat spoedig het uur slaat, waarop hij mij aan zijn geheime zorgen zal laten deelnemen.” wDat begrijp ik niet,” sprak Wpmbold. //Welke geheime zorgen zou Koert kunnen hebben? Er is nauwelijks een officier, wiens financiefo foeter geregeld zijn dan de zijne! Wat zou er noWra&rder kunnen zijn, dat hem een droevig oogenblik ¥on bezorgen?” wEn toch moet er zoo iets zijn, dat mijn geliefden man zoo terneer drukt, mijnheer Von Wambold! En hoeveel lichter zou het voor hem te dragen zijn, als hij mij in zijne geheimen inwydde en er mij deel aan liet nemen! Maar Koert weigert mij elke ©p- artikelen eene opmerking. Bij art. 5, dat aldus luidt: «De lessen worden gegeven op alle werkdagen tusschen des voormiddags 9 en des namiddags 4 uur volgens den in art 14 bedoelden rooster" gaf hij in overweging te bepalen dat die lessen reeds om 8 uur konden aan vangen. Als hoofdmotief daarvoor noemde spr. de wenschelijkheid om de leerlingen een vrijen Woensdagmiddag te bezorgen, waarvan hij een groot voorstander was. Door de lesuren ’t zij van 812 en van 24, of van 912 en van 14 te stellen kon zulks gemakkelyk gevonden worden. Nadat gebleken was, dat het de bedoeling van spr. was om het facultatief te stellen en alleen curatoren en rector in de gelegenheid te stellen ook het uur van 89 voor lesuur te bepalen werd in het artikel 9 uur in 8 uur veranderd. Bij art. 9 (dat bepaalt dat het examen voor de toelating tot het eerste studiejaar omvat behalve de vakken vermeld in art. 9 al. «2 der wet v. 28 April 1876 oojk de beginselen der Fransche taal) vroeg de heer IJssel de Schepper of niet eenige aanvulling nöbdig was met het oog op het |jroege£ genomen besluit om ook vrouwelijke leerlingen av> gym nasium toe te laten. Nadat de heer vaiy/I»5rion had gewezen op een ander artikel van het| $é«ement, dat bedoelde aanvulling onnoodig maakte^ereenigdg de vorige spr. zich met het voorstel. Het geheele Reglement werd vervolgens vastgesteld. De Raad keurde in deze zitting goed: de Reke ning der Stads-Librye over 1888. De volgende stukken kwamen bij d^n Raad in: 1. Eene missive van de commissie voordeStraf- irordeningen, inzendende eene ontwerp-verordening 1van de Korte Groenendaal, waarbij het niet stapvoets-rijden strafbaar werd gesteld. Ter visie. 2. Missives van verschillende besturen, inzendende aanbevelingen voor de periodieke aftreding met 1 10) //Kerel, je ziet er uit, of je iets op je geweten hebt; voor den dag er mee!” sprak Wambold. z/Ik heb niets op mijn geweten, luitenant!” Erik keek hem eens onderzoekend aan en spoedde zich toen naar binnen. //Sedert die Engelschman hier was, schijnt er een ongelnk over dit huis te zijn gekomen,” mompelde de oppasser. //Misschien is het mijn plicht, dat ik den luitenant zeg, wie hier geweest is. Die Engelschman kan het geld terug krijgen, dat hij mij gaf.” In plaats echter van den officier na te ijlen en hem eene bekentenis te doen, bracht hij het paard naar den stal. In de vestibule kwam Erik de kamenier van mevrouw von Berghaupt tegen. //Wat een geluk dat u komt, mijnheer von Wam bold! Mevrouw is zoo bedroefd!” //Is zij ongesteld?” //Ja, ook dat, mijnheer!” Zij opende een deur van de benedenvertrekken en verzocht den officier binnen te treden. Het volgende oogenblik stond Erik voor de jonge bekoorlijke vrouw. Ter visie en benoeming in eene volgende vergadering. 3. Een voorstel van B. en W. om te bepalen dat in het vervolg geen waterstoepen of scheppen langs grachten, kanalen enz. in deze gemeente zullen mogen worden gemaakt of hersteld en dat de bestaande voor 1 Januari 1891 zullen moeten worden opgeruimd. Ter visie, a 4. Een voorstel van B. en W. om de beukmolen tegen 1 Januari a. st. opnieuw in het openbaar te verpachten voor den tijd van 5 of 10 jaar. Ter visie. In plaats van D’. ten Bosch zal D'. C. J. G. van Hoogstraten, predikant te ’s Gravenhage, Zondag a. s. des voormiddags optreden in de Groote Kerk. In de zitting der Tweede Kamer van heden werd bij het debat overjde uitgaven op de Indische begrooting met 41 tegen 38 stemmen verworpen het amende ment om de aanstelling van rechtskundige voorzitters en griffiers bij de landraden te schorsen. Het amendement om geen adsistent-resident in Groot Mandeling aan te stellen werd aangenomen met 51 tegen 28 stemmen. helderingHeeft hij iets op het hart, dat een vrouw haar man nooit vergeeft? Ik, mijnheer Vqn Wam bold, ik gevoel mij sterk genoeg, ik sta hoog genoeg om hem alles van harte gaarne te vergeven. Al mocht ook de geheele wereld zich van hem afkoeren, mochten vrienden en vijanden met steenen naar hem worpen, ik zou hem met mijn lichaam beschutten. Wanneer alle menschen hem bespotten en vervolgden, zou ik hem voor hunne oogen met mijn sluier be dekken, hem aan mijn hart drukken, waar niemand hem aan mij ontrukken z£l. Na een poos vervolgde zij. Mevrouw von Hei dersdorf heeft het eerst de verandering bij Koert be merkt en zij kreeg den indruk, dat hij een onge lukkig speler moesst zijn. O God, al heeft hij ook alles verloren, ik wil met hem gaan' bedelen, als ik zijne liefde slechts behoud!” Wambold liet zich op een stoel neer en leunde het hoofd op de hand. „//Ge maakt u stellig zonder goede reden ongerust, mevrouw! Ik weet, hij heeft u lief en ik ken hem genoeg om u te kunnen ver zekeren, dat die liefde niet eensklaps zal verdwijnen. Dat Koert iets op het hart zou hebben, dat geen vrouw hem vergeeft, dat hem aan do verachting der wereld prijs geeft, daarvan is de mogelijkheid uitgesloten. Het vermoeden van mevrouw von Hei dersdorf, dat Koert een heimelijk speler zou zijn, verdient niet, dat er een oogenblik bij wordt stil gestaan, want ik weet het best, hoeveel afkeer hij heeft van de hartstocht van het spel. De verar.de. Professor von Nussbaum, te München, heeft in de //GartenMube” een lezenswaardig artikel geschreven over het nut van het wielrijden. De professor raadt het wielrijden onvoorwaardelijk aan, niet alleen aan jongelieden, maar ook aan dames en heeren van middelbaren leeftijd, vooral als zij last hebben van slechte spijsvertering, hemorrhoiden, pijn in de len denen of enge borst. Voorts 'beveelt hij het wielrijden aan voor men schen, die aanleg hebben tot vetzucht of bij wie de beweging van het hart te wenschen overlaat en ein- delijk aan alle zenuwachtigen, en deze laatste zijn vele tegenwoordig. j I i i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1