UAD, m. 'I, 1 1. ELLOO ED pmg IBS BINNENLAND. N° 4085. Maandag 2 December. 1889. Nieuws- en FEV1LLETOX. ^S. raat 23 I. AP iki:k fli T©zn.e G-XSL3T- g N w z VOLKSTELLING. Advertentieblad voor Gouda en Omstreken, 1 U I 'boom De inzending van advertentiön kan geschieden tot óén uur des namiddags van den dag der uitgave. Bij deze Courant behoort een BUroegsel. ngr. .ris G. C. rouda. tuig. België. e. in 5 3a iën en e 3 H Ieder, die naar eeae andere woning binnen de Gemeente verhuist, daarvan ten spoedigste (altijd binnen DRIE dagen) aangifte moet doen bij de betrokken Wijkmeesters en ter Plaatselyke .Secretarie (Bureau van Bevolking) en de Hoofden der huisgezinnen, alsmede afzonderlyk wonende personen, gelijke aangifte behooren te doen wanneer zij dienstboden ot andere personen in hunne woning opnemen. •L- R ii 4 I I aan te be- beate atan- «iging had zij een bejaarde dame met een wel en VIJFDE HOOFDSTUK. kiiog’. ll Bovendien worden alle Ad vertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD 't welk des Maandags verschijnt. ne nren te des mor- Wjjk K. xouda, van 1CELEIN, ader letters khandelaan e ■g. 0.25. - 0.65 it >r huiselijk annen- en en mits er haar arm l-- varend voorkomen doch tamelijk grijze haren. Jane (Uit het Eng els eb.) alle en hoe AD VER TENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda. Overwegende, dat de Bevolkingsregisters vóór den aanvang der aanstaande Volkstelling moeten zijn bygewerkt; Gezien de Verordening op de Wijken en het doen van aangifte tot het by houden der Bevolkingsregisters; Herinneren belanghebbenden, dat volgens die Verordening Geschiedende deze waarschuwing ter voor koming van vervolging. GOUDA, don 30 November 1889. Burgemeester en Wethouders voornoemd, VAN BERGEN IJZENDOORN. De Secretaris, BROUWER. 11) In de oogen der schoone vrouw glinsterden weer tranen. Wambold werd zelf ongerust. Om welke reden zou zijn vriend wegblijven? De eenige ver klaring, die hij kon vinden was dat zijn vriend in Mainz ernstig ongesteld moest geworden zijn. In dat geval was het natuurlijk Eriks plicht naar Mainz te gaan om hem op te zoeken. Met het voornemen om aan d en plicht te voldoen, nam Wambold afscheid, steeg te paard en reed naar zijn garnizoen terug. Mevrouw Von Berghaupt bleef in hare vertrekken en wilde zelfs de kamenier niet in haar nabijheid hebben. Zij bladerde in Koerts schryfmap, in zijn boeken,s schikte een en ander op bevallige wijze en verheugde zich reeds vooruit over de dankbetuigin gen voor hetgeen zij gedaan had. In deze bezig heid, waarbij zij Koert’s veranderd gedrag geheel vergat, werd zij gestoord door damesvisite. Het was zeker meer oprechte deelneming dan nieuwsgierigheid, die mevrouw von Reidersdorf heden aanspoorde om Jane een 1 De \heer C. B. van Baaren, te Schoonhoven, zal morgen den dag herdenken, waarop hij vóór 25 ja- ren als deurwaarder bij de arrondissements-rechtbank te Rotterdam en bij het k mtongerecht te Schoonho ven in functie trad. Ongetwijfeld zal het den onvermoeiden en ijveri- gen jubilaris, die tevens secretaris is van de Veree- niging van deurwaarders bij de verschillende recktscol- De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden ie 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. GOUDA, 30 November 1889. In eene gisteren-avond in het bovenlokaal van het «Schaakbord" gehouden vergadering van de afd. «Gouda en Omstreken" var. de Hollandsche Maat schappij van Landbouw hield de heer I. C. van de Blocquery, van Geldermalsen, de aangekondigde voor dracht over «Vee-verzekering." «Ik herinner mij, dat Koorts vader (zij vermeed von Reidersdorf. «Hoe weinig kont zij do mannen," zorgvuldig haar echtgenoot, van wien zij gescheiden sprak zij tot zich zelve. «Hot zou zeker verkeerd 1 leefde «mijn man” te noemen) eens getracht heeft zijn, als Jane naar deze leer handelde." Toen zeide om zijn zoon tot een vrouwenhater te vormen. Het zy luid: «Maar aan eene verkoeling valt hier toch .a.z.wlxz.1 Ir een ..Ir- vnn nlo /Io fnan intrro- niof t.A finiilfAii l strooide zaden nu opschoten «Daarvan kan hier geen 1 barones in het midden. bezoek te brengen. Aan 1 GOUDSCHE courant. Spr. betoogde in de eerste plaats hoe het kwam dat de vee-verzekering nog zoo impopulair was, ter wijl tal van andere takken van verzekering zich in ruime deelneming mochten verheugen. Spr. schreef dat hieraan toe dat de yerschillende vroeger bestaande verzekerings-maatschappijen óf insoliede waren óf door in te kleinen kring te werken onmogelijk de noodige waarborgen konden bieden om bij groote rampen of hevige ziekten aan hare verplichtingen te kunnen beantwoorden. Men was helaas’ te vaak bedrogen I huldigd ook door verzekering hare toepassing vond, uitgekomen bij die kleinere maatschappijen die hetVoorts waren groote veehouders vaak van meening vertrouwen van den veehouder trachten te krijgen! 31 door kolossale cijfers van bestaand kapitaal en door vermelding van de verleende koninklijke goedkeuring. Het laatste werd veelal beschouwd als een waarborg voor soliditeit, wat het niet was en het eerste be stond vaak slechte op het papier. Vele teleurstel- i lingen hadden zeker wantrouwen gewekt, dat zeer te bejammeren was want een goed ingerichte, op soliede grondslagen gevestigde maatschappij voor vee-verze- kering moest het algemeen» belang ten goede komen. Spr. was van oordeel dat de Staat zich deze verze kering moest aantrekken. Hij had dan ook indertijd pogingen gedaan om een door den Staat gecontroleerde en gegarandeerde Maatschappij in ’t leven te roepen. Dit plan was echter afgestuit op verschillende be zwaren, doch toen nu een paar jaar geleden eenige zeer gunstig bekend bestaande personen spr. hadden uitgenoodigd met hen mede te werken tot de op richting eener particuliere maatschappij, had hii/toe- gestemd en de Eerste Nederlandsche Vee-verzekjring- Maatschappij werd opgericht met aanzienlijke nfannen als commissarissen en een voltoekend kapiüuf. Spr., die als Directeur was opgetreden, schetste daarop de werking der Maatschappij, wees er op hoe men door het beginsel der openbaarheid te huldigen ieder in de gelegenheid stelde de cijfers te controleeren en door soliede en der zake kundige mannen als correspondent aan te stellen alle waarborgen stelde van goede ongeluk zijn, als de toen uitge- niet te denken." ópschoten en vruchten droegen.” //Dat wensch ik van harte gaarne, mijn waarde. 1 naar mijn beste vermogen op Koert trachten "yn mama gaat bij hem boven alles en waarneming der belangen van alle verzekerden. Spr. weerlegde vervolgens de liezwaren, die nog zoo dik wijls worden geopperd tegen verzekering in ’t alge meen. Zoo waren er, die gemoedsbezwaren hadden en die ’t een «verzoeken van God" achtten om hun vee te verzekeren, zeer ten onrechte naar spr’s mee ning, daar uit den Bijbel zelt te bewijzen was dat verzekering aan ieder geoorloofd was, ja zelfs dat het beginsel van «helpt elkander" in den Bijbel ge- dat de zaak alleen voor den kleinen man i velen was, doch niet voor hen. Spr. bestreed dat ten sterkste, juist het bijzonder belang van veehouders maakte verzekering wenschelijk algemeener de deelneming was, des te grooter de waarborgen voor soliditeit. Nadat spr. nog enkele punten nader had uitge werkt werd gelegenheid gegeven tot het vragen van inlichtingen en het doen van opmerkingen, waarvan ruimschoots gebruik werd gemaakt, o. a. door de hh. Ruyter, Both, Van Veen, Montijn, Van Oije, Van der Klein en Hooftman. Ieder spreker werd afzonderlijk door den heer de Blocquery beantwoord, die op zeer duidelijke, alleszins bevredigende wijze de gevraagde inlichtingen gaf. Het publiek was blijkbaar tevreden over ’t gehoorde en vereenigdo zich gaarne met het woord van dank, dat de Voorzitter, de heer P. Hooft man Jzn. den spr. ten slotte bracht voor zijn be langrijke voordracht. I herkende in haar ©ogenblikkelijk de moeder van haar echtgenoot. «Mama!” riep de jonge vrouw verheugd uit stak haar schoonmama de beide handen toe. «O God, wat zie je er uit, lieveling!” riep Koert’s moeder verschrikt uit. «Mevrouw von Reidersdorf heeft mij vermoedelijk te rechter tyd gewaarschuwd. Het echtelijk geluk, dat ik als een kleinood moet beschermen, temeer omdat ik zelf in het huwelijk niet gelukkig was, schijnt bedreigd te worden. Zeker is de zaak niet zoo erg, als het zich laat aanzien. Vertel mij eens alles openhartig, kind! Hoe komen je oogen zoo rood en je wangen zoo bleek?” Bij deze woorden kuste zij haar teeder op het voorhoofd en bracht haar naar de sofa. Mevrouw von Reidersdorf nam op een stoel plaats, is zoo veranderd in j vrouw, op een «en dat maakt mij zoo ongerust. Ook bezit echtelijk geluk.» Een fijn lachje speelde om den mond van mevrouw von Reidersdorf. «Hoe weinig kont zij do mannen," zou werkelijk een ’ooiue zaïien nu opsenowu vu vrucnieii uruvgvn. j z/*-"» «Daarvan kan hier geen sprake zijn,” bracht de Ik zal „..rones in het midden. «Het eene of andere ver; 1 te werken. Ziji driet, hem door vrienden aangedaan, zal hem van ik zal dien invloed geheel aanwenden tot welzijn streek gebracht hebben. Ik geloof, dat wij op de allereerste plaats moeten zorgen, dat de beide echt- genootun in zulke gevallen steun bij elkander zoe ken en samen front maken tegen de starende buiten wereld." «Mijn waarde, ge herinnert mij daar juist aan iets, dat ik myn schoondochter op het hart wilde drukken. Ik heb ingezien, wat hier mijn plicht is en waardoor ik de pogingen van Koerts vader, die geen prijzens waardig doel kunnen hebben, geheel kan verijdelen." Zij sloeg haar arm toeder om Jane’s hap en drukte haar innig aan haar borst. «Lieve kind voor alle dingen moet ik je waarschuwen, om niet in dezelfde fouten fe vervallen, waaraan ik mijn vreugdeloos leven te wijten heb. In mijn gevoel gekwetst, omdat ik 1 meende niet door Koerts vader begrepen te worden, trok ik my in weinig tijds tenig in plaats van mij „Koert nauwer bij hem aan te sluiten, en zoo ontstond de zijn doen,” fluisterde de jonge 1 verkoeling tusschen ons, die de ondergang is van het t mii zoo ongerust. Ook bezit echteliik geluk." ik zijn vertrouwen niet, hoe innig ik hem ook liefheb.”

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1