EN DNS ST. BBS, en smaken BINNENLAND. EAU, >ier. ;en. N° 4086. Dinsdag 3 December. 1889. Co., iZn., iogiëa, zoen JAS. Jr., FEUILLETON. Teuxxe 16, ten enbe- elei. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. markt. Da inaenrtiDg van advartentifin kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. IDT, •UUR- LDDE- da Sarens, jek, iages, rken. ting. x Zoo*. De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. DEAUX. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD 't welk des Maandags verschijnt. uze nette Directeur. (üït kei Bnyelnk.'} VIJFDE HOOFDSTUK. AGE ge- De heden gehouden herhosteding van Vleesch en Vet voor het garnizoen alhier, had den volgenden uitslag Ingeschreven ia door Wed. Crerelt 68>/|, Gobr. de Mol, te 's Hage 68, W. de Jeu, 66, en J. Dongel- mans, 65 cent per kilo. qualiteit esluiten de in de gele- ,ENS van Katoen, ode merk, in Pakken de Noa. 16 a 1.56, ifeerd reap. van den bodem en de bezaaiing hebben uitgesleld. Doch de zachte November! allee, dan took veel ten goede dat de boer zeer tevreden i 't winterkoren. Tot heden bM rotting, noch door de slakken die alt najaarsplagen bjj lint wi zijn. Ofschoon de tarwe vrif GOUDSCHE COURANT Dij de Rijkspostspaarbank werd aan het postkantoor Gouda en de daaronder; reeaorteerende hulpkantoren gedurende de maand November 1889: Ingelogd 4257,95; terugbetaald ƒ8653,93. Het laatste, door dat kantoor uitgegeven, boekje draagt het nümmer 2065. - n spoedig De Transvaalsche Pm vertelt het volgende over het in hechtenis nemen van den zich thans hier te lande bevindenden heer dr. Leyds. Toen onze staats-secre- taris op zijn reis naar Kimberley per coach te Klerksdorp arriveerde, werd door de politie een niet onaardige vergissing begaan. Met hetzelfde voertuig werd namelijk Karei Kool verwacht, de telegrafist uit Johannesburg, die later opgepakt werd wegens verduistering van geld. Nauwelijks was dr. Leyds gearriveerd, of hij werd door oen politieagent, die hem voor Kool aanzag, naar den tronk (gevangenis) gevoerd, waar hij op het punt stond in een cel te Woensdag 4 December herdenkt een behoeftig echtpaar den dag, waarop het 50 jaar geleden trouwde. De oudjes verkeeren in behoeftige om standigheden en verdienen, naar men ons mede- ADVER TENTIEN worden geplaatst van 1—5 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. GOl’DA, 2 December 1889. In de zitting der Tweede Kamer van heden ia door den heer Van Houten opnieuw voorgesteld eene motie tot opheffing van het koffiemonopolie Zij is aangehouden ter afzonderlijke behandeling op een later te bepalen datum. Aangenomen is met 47 tegen 27 stemmen een amendement cm geen uitbreiding van personeel te geven bij de koffiecultuur op Sumatra’s westkust. Over de Staatsbegrooting zal het algemeen debat gehouden worden na behandeling van het hoofdstuk van Justitie. 12) Hij nam plaats op de sofa en verzonk in gedach ten. Zoo verliep een half uur, waarin allerlei ver moedens bij hem opkwamen. Plotseling kwam de oppasser in de kamer terug en bracht weder een verzegelden brief binnen. «Luitenant I een brief dersdorf!” Erik werd uit zijn droevige gedachten opgeschrikt en keek eerst den oppasser aan, alsof hij hem niet goed begrepen had. Het geparfumeerde briefje kwam werkelijk van de genoemde dame. Wegens dringende aangelegenheden betreffende zijn vriend Koert Von Berghaupt wenschte zij hem zonder uitstel te spre ken. Erik stak de beido Engblsohe brieven en Koorts naamkaartje bij zich en haastte zich naar mevrgjiw von Reidersdorf. Deze dame verwachtte den officier met het grootste ongeduld. Zij ontving bom vrien delijk en betuigde hem haar dank voor het spoedig voldoen aan haar oproeping. «Ik kom zooeren van Bibrich terug,” verklaarde van mevrouw Von Rei- EVÜLDE tters, deelt, eenige ondersteuning. Zij heeten L B. Oort- i product. In de vooruitzichten dezer teelt, die niet i gunstig waren, is door het zoo bij uitstek dienende weder werkelijk veel verbetering gekomen, zoodat, naar het zich thans laat aanzien, zij toch gunstiger zal zijn dan te verwachten was ten gevolge van den slechten stand der late spruitkooi. In Groot-Britannie is de winter ingetreden. Over het geheele land woei dezer dagen een krachtige koude noordenwind, uit een dikke lucht vol sneeuw en hagel, die dp verscheidene plaatseu naar beneden kwamen. In sommige streken sneeuwde het zoo hevig dat de wegen onbegaanbaar werden. Daarbij heerschte een gevoelige koude. Te Dungeness was de thermometer 26 gr.te Cambridge en andere plaatsen 27 gr. en te Londen 28 gr. Op de wind- zijde daalde de thermometer daar zelfs tot 18 gr., een koude zooals in dezen tijd van den winter slechts zelden is waargenomen. De storm heeft hier en daar schade aangericht, o. a. aan de zeewering to Sandgate, die niet dan met groote kosten kan worden hersteld. Een Schotsche stoomboot strandde bij het havenhoofd van Sunderland, doch de 13 opvarenden werdeu gered. Op de buiten kust is de zee zeer hoog en woest. man en M. v. (Jnen en wonen Raam O. 41. Uit het Westland wordt geschreven Dat November ons in do laatste dagen minder aangenaam verrast met windvlagen, regen-, hagel en sneeuwbuien, kan toch niet beletten, dat wij met dankbaarheid deze maand roemen en met vreugde denken aan de zonnige en zachte dagen, die zij zoo I ruimschoots heeft geschonken, en die niet alleen ons gevoel bevredigen, ons genot streelen, maar die bovenal van zoo groote waarde zijn voor alle bedrijf, inzonderheid voor den land- en tuinbouw. De telers hebben vreeselijk geklaagd in den tijd van ’t ploegen en zaaien, :twas letterlijk mnnen en het zaad is er in gemorst, zeggen zij, terwijl velen dc l>ewerking it* land heeft, zoo niet loen uitkomen, zoo- ,over den stand van 1 het zaan noch door feledeu, twee zakeu, |r altijd zeer gevreesd Igemoen er uit staat en de rogge zich ook begint te vertoonen, is er groot verschil in ontwikkeling op de akkers der telers en dit wel als gevolg van het slechte weer in den tijd der grondbewerking, waardoor velen tot ’t laatst heb- ben uitgesteld en sommigen nog te ploegen hebben. Ook het weiland is in November goed opgedroogd; zoodat het jongvee tot hedyn nog buiten is en ook veel melkvee langer in 't land kon blijven dan 'Oc tober deed verwachten. In de tuinen is de weldadige invloed, door de zachte Novembermaand uitgeoefend, vooral merkbaar bij de spruitkool, een gewas, dat altijd van veer be lang blijft voor het Westland en waarvan de goede ontwikkeling dus een zaak van groot gewicht is, vooral in dezen tijd van gunstigen handel in dit zij. «Mevrouw von Berghaupt is wanhopig. Koert is nog niet teruggekeerd. Mijnheer Von Wambold ge moet en ge kunt mij deze onbegrijpelijke zaak ophelderen «Tot mijn groeten spijt moet ik u bekennen, me vrouw, dat ik geheel verbluft sta tegenover dit groote raadsel en dat ik op dit oogenblik nog geen moge lijkheid zie om de zaak op te helderen.” «Mevrouw Von Berghaupt deelde mij toch mede, dat haar man vandaag te Mainz bij u aan huis is geweest!” «Dat is zoo, mevrouw! Hij klaagde orer onge steldheid en wenschte den dokter te raadplegen. Bij mijn navraag bij den militairen dokter vernam ik echter, dat hij daar niet geweest was.” «De zaak is zeer geheimzinnig. Om welke reden zou hij dan naar Mainz gegaan zjjn? Heeft hij mis schien zwarigheden in den dienst ontmoet?” «Neen, mevrouw, daar kan zelfs geen sprake van lijn.” «Maar wat in ’s Hemels naam kan hem dan van zijn vrouw verwijderd houden? Reeds uren lang pijnig ik mijn hersenen met deze vraag. Doch op welke wijze het raadsel ook wordt opgelost, Jane zal in my een vriendin, een pteun vinden. Wanneer zij echter hulp van een man mocht noodig hebben, dan reken ik op u, mijnheer Von Wambold.” «Ik geef u mijn woord, mevrouw «Verloorloof mij nog u op iets opmerkzaam te maken, waarop, Koerts mama mjjn aandacht vestigde, het huwelijk der jonge lieden schijnt ongelukkig te zullen worden.” «Welke reden hebt u om dit te denken?” «Het schijnt in de familie Berghaupt te liggen. De ongelukkige huwelijken zijn daar schering en in slag, zoodat het bijna een wonder zou mogen heeten, als Koert von Berghaupt eon uitzondering maakte. Maar de vrienden des huizes kunnen er veel toe bijdragen om het naderende onheil in de kiem te verstikken. Juist daarom verzocht ik u op dit on- gewone uur bjj mij te komen.” «Beschik over mij, mevrouw! Ik begrijp u en ik geef u mjjn woord, dat ik morgen reeds ernstig met mjj vriend zal spreken!” «Doe dat,” zeide de barones. «Ik troost mjj met de hoop, dat deze eerste storm boven het hoofd der jonge echtgenooten spoedig zal bedaren.” Toen Erik vertrokken was, dacht hij weer aan de beide Engelsche brieven. Oorspronkelijk was zijn plan daarover met de barones te spreken. Thans echter was hij blijde, dat hij er niet van gerept had. «Als Koert mjjn verwachtingen teleurstelde en haar ongelukkig maakte?” mompelde hij onderweg. «Neen, bet is niet mogelijk I Haar groote schoon heid kan zelfs een tjjgernatuur bedwingen. Hij had een voorgevoel, dat hij in het huwelijk niet gelukkig kon zijn. Kende hij zichzelven beter, dan ik hem kende? Koert, Koert, op den dag, dat ik den eersten wanhoopskreet uit haar mond hoor, sterft gij of ik.” Deze bedreiging sprak hij zoo luid uit, dat hij bjjna

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1