h BINNENLAND. Woensdag 4 December. 1889. N° 4087. r HE. ;erij. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken* Teuzxe. G-XSL3T- De insending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. i f lts. fur. »cth. FEUILLETON. I AD VERTENTIEN worden geplaatst met toelichting, de laatste 10. ZESDE HOOFDSTUK. Na i INKMAN Door eeoige damos te Oudewater is eeno fancy - i van de Ned. De voorwerpen, welke daar 8 GODDEN December. GOUDSCHE COURANT. (schilderde tnskerlc te is der 8t ingen enz. jk levena- rebroeden (Uil het Engeloch.) meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. 834 18999 >993 19040 >019 19053 >040 19143 •061 19180 1117 19188 1136 19912 1302 19273 1390 19834 1411 19404 1453 19421 1519 19588 1526 19538 1602 19539 1606 19585 1646 19618 8651 19632 6658 19678 6662 19706 8820 19721 6867 19775 6929 19814 7136 19818 7168 19895 72.5 19896 7229 19904 7263 19944 7269 19968 7291 19998 7488 20029 7496 20071 7500 20084 7517 20090 7556 20816 7559 20333 7601 20355 7628 20378 7786 20884 7702 20887 7730 20422 7757 20433 7758 20485 7778 20484 7784 20616 7930 20625 7989 20651 8002 20688 8034 20692 8075 20699 8117 20704 8188 20770 8262 20788 8416 20838 8441 20844 8507 20896 8803 20912 8830 20920 8850 20927 8900 20984 8933 3995, 1700 r De uitgave dexer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prps per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommen VIJF CENTEN. Bovendien worden alle Ad verten tien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD 't welk des Maandags verschijnt. Heden heeft de Eerste Kamer het School wetdebat aangevangen. De heer Alberda bestreed de wet, daar de bestaande wet het juiste beginsel huldigt: „Op school worde maatechappelijk, door ouders of geestelijken godedieiutig onderwijs gegeven. De heer Van Eysinga wilde de openbare school gehandhaafd zien als tegenwicht tegen de clerus. Ook hij ver klaarde zich tegen de wet. De heer De Bruin ver- verbetering van de positie der ambtenaren bjj de telegraphic. Nog wordt uitgetrokken eene subsidie van 30,000 voor verbetering der paardenrassen en 12,000 voor landbouw-proefvelden. In de heden gehouden zitting der Tweede Kamer is aangenomen met 70 tot 16 stemmen verminde ring van de Indische begrooting met de kosten voor oprichting van een gymnasium te Batavia. De Mi nister had een bedrag van 5000 voor meerdere wetenschappelijke reizen in Indie teruggenomen. Bij het zeer langdurig debat, dat over godsdienston derwijs gevoerd is was de Minister persoonlijk tegen catechetisch onderwijs door openbare onderwijzers, maar wilde hjj het Indisch bestuur laten beslissen. Een amendement van den heer Van der Loeff en anderen, protesteeronde tegen de wijze om op die wjjze gebruik te maken van de begrootingspost werd verworpen met 44 tegen 36 stemmen. verteerd worden en zelfs de herinnering aan mijn dient James Gray zal niet blijven leven. Voor al zulke gevallen des levens heb ik een gelukkige philosophic gevonden, die mij met gemak heenvoert over dingen, waarover ik anders niet heen zon komen.” «Mijnheer Morris, ik wil gaarne medewerken om het proces-Gray te vergeten en begraven, want dat is geheel in mjjn belang, maar dit kan eerst geschie den, als ik in alle stilte van mijn vrouw ge scheiden ben!” Morris hield den adem in. «Mijnheer Von Berg haupt, ge spreekt van een stap, dien ik als man van geweten niet kan billijken. Neen, mijnheer, ik billjjk dezen stap niet en verzoek u te bedenken, dat ik u daarbij de hand niet kan reiken. Op deze manier zou het. bind moeten boeten voor de missla gen van den vader! Wij leven niet meer in zoo’n barbaanchen tijd om dien regel toe te passen. Nemen wij eens aan, dat Jane op den dag van haar huwe lijk inderdaad geen kennis droeg van de misslagen haars vaders er. van de wjjze, waarop hij zjjn leven eindigde welk een groot onrecht zoudt ge dan begaan I” Koert fronste het voorhoofd. «Mjjnheer, als ik mij niet vergis, hebt ge mij bjj het overhandigen der akten de verzekering gegeven, dat ge het tot uw goede daden rekendet, Jane Gray en haar tante geheel onkundig te hebben gelaten van het proces- Gray.” «Mjjnheer Von Berghaupt, te voren hebt ge mij GOUDA. 3 December 1889. In zijn begrootingsantwoord stelt de Minister van V^,„OT Waterstaat in uitzicht: Herziening der onteigemngs- gei,oudon ton behoeve der armen wet, regeling van de overzetveren voltooiing van herv. kerk aldaar. De voorwerpen, het Merwedekanaal in 1892, verandering van het Terkocht worden, zjjn deels eigengemaakte hand model der postbladen, verhooging van het maximum werkje,, deell r0orwerpen tot dat doel ten ge- gewioht der met halve centsport belaste couranten, Mhenke ontTangen. De dMne, ri,n h„e moeite vArlwafAinno wan /lo ruiatfia rlar omhtnnornn hu Ha 1 beloond De Minister van Justitie heeft aan de Tweede Kamer medegedeeld: dat bjj met betrekking tot bet wetsontwerp be treffende het faillissement en de surséance van be taling met de Staatscommissie tot herziening van het Wetboek van Koophandel in nader overleg is getreden en het ontwerp zjjn departement spoedig zal verlaten dat de wetsontwerpen betreffende het militair straf recht en het ontwerp van wet tot vaststelling van een reglement vau krijgstucht in dit zittingjaar aan de Kamer worden ingediend; omtrent den stand der werkzaamheden van de Staatscommissie voor de herziening van het Burger lijk Wetboek, dat de commissie met haren‘arbeid voortgaat en zich thans onledig houdt met de be handeling der ontworpen titels, die in de plaats van de tegenwoordige eerste titels van het tweede boek zouden moeten komen, ten gevolge waarvan een ontwerp van den eersten titel van dat boek voorloopig is vastgesteld wat de Staatscommissie tot herziening van het Wetboek van Koophandel aangaat, dat de wetsont werpen op het handelsregister en de firma met daarbij behoorende toelichtingen gereed liggen, terwjjl aan de wetsontwerpen op de vennootschappen en het dedigde de wet als een verzoeningsmiddel, ook al j vrachtvervoer, bevredigde zjj de voorstanders ran het bijzonder on- derwjjs niet geheel. De heer Van Zujjlen wasvoor deze wet als billjjk en financieel niet nadeelig. 13) - «Wees verzekerd, dat ge met geen ondankbare te doen hebt,” sprak Koert. «Ik ben u erkentelijk voor de manier, .waarop u mij die medodeelingen gedaan hebt. had andere wegen kunnen kiezen om den rechtverkrijgende van James Gray Koert wendde het gelaat af in het bezit van deze do cumenten te stellen.” «Ik ben beloond, mjjnheer Von Berghaupt, en nu heb ik slechts één dringend verzoek: laten wij voortaan nooit weer over deze onverkwikkelijke zaak spreken. Hoe spoediger wij alles vergeten, hoe be ter voor mij en voor u. Het proces van James Gray heeft mjj verscheidene slapelooze nachten on schok kende teoneelen bezorgd. Wegens deze omstandig heden zou ik u zeer dankbaar zijn, als ge u met mjj wilde vereenigen en heden deze zaak voor altijd be graven.” „Hoe moet ik dat begrijpen?” vroeg Koert verbaasd. „De tijd aal het proces van James Gray doen vergetenhet boek van den beul, waarin bjj voor de Inntsto maal zijn naam schreef, zal door de motten eveneens hand gelegd wordt. In het Nienwe e. d. Dag leest men het volgende: In tegenstelling met de hoogst treurige berichten, welke in het vorige jaar om dezen tijd van het Loo herwaarts kwamen, doet het ons genoegen het vol gende te kunnen melden. Hoewel men vreesde, dat de beterschap in 's Ko- nings toestand slechts van korten dnur zou zjjn, heeft zich dit gelukkig niet bevestigd. Waar ver leden jaar omstreeks dezen tijd een spoedig einde zeker scheen, ziet men thans in Z. M. een man, die meer opgewektheid en geestkracht bezit, dan sedert jaren het geval was. In het begin van de maand Mei dezes jaars heette hij geheel hersteld, maar dit was nog volstrekt niet zoodaartoe was de ziekte te hevig, waren de ge neesmiddelen te krachtig geweest. De eigenlijke ziekte, een chronische nierkwaal, die van tjjd tot tijd hevige pijn veroorzaakte, was in het voorgaande jaar langzamerhand toegenomen, en vooral wanneer de patiënt veel in beweging was geweest, had dit verergering tengevolge, zoodat, ten einde de vree- selijke pijnen en daaruit ontstane slapeloosheid te bestrijden, het gebruik van morphine noodzakelijk werd geacht. Wèl had Z M. reeds vroeger daarvan sointjjds gebruik gemaaktthans echter, bjj het toe nemen van de pjjnen, was een geregeld eu groot quantum noodig, hetgeen een toestand van verdooving gevolgd door groote opgewondenheid, teweegbracht. Het zoogenaamde herstel was dan ook kwalijk zoo te noemen. De patiënt verkeerde nog geruimen tjjd in een staat van apathie, tengevolge van de krachtige verdoovingsmiddelen. Thans bljjven de symptomen der kwaal achterwege. De Koning hondt zich op de hoogte van regeerings- en particuliere aangeledenheden, vindt behagen in lectnnr (vooral Fransche) en bespreekt met zijne nw dank betuigd voor de kiosche manier, waarop ik mjjn pijnlijke taak vervulde. Nu vraag ik u echter, of ik op uw erkenteljjkheid aanspraak zou kunnen maken, als ik u, een vreemdeling voor mjj, bjj ons eerste gesprek reeds zonder eenige conside ratie mijn twjjfel op dit punt had medegedeeld? U ziet mij ontevreden aan goedals u mjj om mjjn humane handelwijze wilt veroordeelen, doe het dan! Ik zal dat verdragen, omdat ik mjj bewust ben, dat ik als man van geweten niet anders mocht handelen Na ons eerste gesprek kon ik niet öp een bezoek rekenen, doch nu ge mjj dit brengt en mjjn deel neming opwekt, wordt de zaak anders. Nu ben ik gedwongen mjjn eer vrij van alle smet te houden en daarom mag ik uit valsche humaniteit niet iets beweren, waarvan ge mjj te eeniger tjjd het tegen deel zoudt kunnen bewjjzen. Hoe zoudt mijn posi tie worden, als uw vrouw zich den eenen of ande ren dag voor u op de knieën werpt om n te be kennen, dat zjj alles heeft geweten?” Koert werd doodsbleek. Met een ziekelijke be geerte zoog hjj ieder woord van den advocaat in, en ieder woord drong in zijn hart en sloeg hem diepe pjjnljjke wonden. „Ge houdt het dus voor mogelijk, dat mjjn vrouw te eeniger tjjd mjj zulk een bekentenis zou kunnen doen, mijnheer Morris?” „Misschien doen wjj goed met 3e mogeljjkheid daarvan rekening te houden, aangezien wjj dagelijks de vreemdste zaken zien gebeuren. Uitdrukkelijk

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1