’P L EBS k r, N° 4088. Donderdag 5 December. 1889. zijn. z. looping n. FEUILLETON. Tsuaa-e G-xsu3T- ard 1889, Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. and, De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. JËN che Cou- en door het ÏMAN en itaclit en g&mbacht cht, op I I etend best n,” i liggende VWIJK ook is hjj G, on- deelhebben Aan het jaarverslag ZESDE HOOFDSTUK. :an Zoon le verdere jmde No- De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgk* met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco I per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD 't welk des Maandags verschijnt. (Uit iet Engeleci.) de Lan- i de Hui gen goudschecourant GOUDA, 4 December 1889. In de zitting der Eerste Kamer van heden is eerrol ontslag verleend aan den commies-griffier Van Rojjen tegen 20 December a. s. Daarop voort zetting van het debat over de achoolwet-herziening. De heer van Lynden verdedigde de vet als modus vivendi en bestreed de grondwettige en andere bezwaren. De heer Wertheim, warm voorstander van de openbare school, was vóór het ontwerp uit verzoenings-gezind- heid en als aansporing aan de voorstanden van het openbaar onderwijs om met daden hun liefde daar voor te toonen. De heer Verhejjen verdedigde het ontwerp als billijk en niet ongrondwettig. Een leerlinge der Kon. Muziekschool (klasse van den heer Mulder), del6-jarige mej.Hoogenboomuit Gouda, heeft op een uitvoering van de Toonkunst-afdeeling te Zeist als violiste gedebuteerd. Zij speelde stukken uit concerten van Viotti en Vieuxtemps en behaalde daar mede een groot suooea, dank zij haar flinke techniek en warme voordracht. De Rechtbank te Botterdam deed eergisteren uit spraak in de zaak van A. S. contra J. v. d. M., waarin den 8en Nor. 1L de pleidooien werden gehouden. Voor A. 8., appellant ran een vonnis van den kantonrecbter-plaatsvervanger te Gouda, trad op mr. Bichon van IJsselmonde, voor J. v. d. M, geïn timeerde en oorspronkelijk eischer, voerde mr. Loder het woord. Thans besliste de rechtbank ten gunste van eerstgenoemde, door met vernietiging van des kantonrechter-plaatsrervangen vonnis den oorspron- kelijken eischer, thans geïntimeerde, niet-ontrankelyk te verklaren in zijnen eisch met zjjne veroordeeling in de kosten op beide instantiën gevallen. De Rechtbank te Rotterdam veroordeelde gisteren H. B., koopman te Gouda, wegens diefstal van geld uit eene toonbanklade, tot zes weken gevangenisstraf, en J. v. E., brandcrsknecht te Schiedam, wegens be- leediging van een commies van ’s rijks belastingen, tot 10 boete, subs, vijf dagen hechtenis. Een 45jarig man, geboortig van Makknm, de kost winner, naar men meedeelt, zijner 78jarige moeder, werd dezer dagen uit het huis rm bewaring graf waarts gedragen, zonder dat een enkele vriend of bloedverwant dat lijk volgde. Om aardappellezen was de man gestraft met 14 dagen eenzame opslui ting nog nooit was hij eerder met de justitie in aanraking geweest. Vóór zijn vonnis viel, moet de ongelukkige tegen zijne moeder hebben gezegd„mem, als me dat orerkomt, sjog je mij net libbend wer,* En het ouwe mensch heeft haar kind niet weer levend gezien. Nadat de gevangenisdeuren voor hem ontsloten waren geweest, werd hjj ziek en in den vroegen ochtend van 23 November vond men hem dood. (A’. G. C.) Aan het jaarverslag van de Kon. Vereeniging Het Ned. tooneel ontleenen wjj het volgende- Door het wegvallen van de jaarlijksche uit- keering aan het Rotterdamsohe Tooneelgezelschap, door het invoeren van bezuinigingen en door bet van tijd tol tjjd volgen van den smaak van het AD VERTENTIEN worden geplnatet van 15 regels h 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GR00TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. In de zitting van do Tweede Kamer van heden is de Indische begrooting verder behandeld. Door den Minister van Koloniën is medegedeeld dat do tijdelijke staatsspoorweg-ambtenaren in Indie vaste ambtenaren zullen worden. Aangenomen ia het amen dement om de gelden voor telegrafische verbinding tnssohen Makassar en Bandjermsssin te schrappen met hot doel een kortere minder kostbare verbinding tusschen Java en de buitenbezittingen aan te leggen. nog met wrok aan den man denken, dien zij een maal liefhad. Doch vóór alles mogen wij niet ver geten, dat ik zonder eene volmacht van u niet tegen over uw vrouw kan optreden. Ik moet dus een schriftelijk bewijs in handen hebben, waarin u ver klaart eene onoverwinneljjken afkeer van haar te hebben en nooit tot haar te willen terugkeeren.” Koert bedacht zich geen oogenblik, liet zich pa pier en een pen geven en schreef de noodlottige verklaring. Toen deze dolk geslepen was, gaf hij hem aan mijnheer Morris, die vastbesloten scheen dit wapen zonder erbarmen in het hart der jonge schoone vrouw te stooten. Hij legde het geschrift behoedzaam bij zich neder, als ware het een kostelijk kleinood en zeide: «Mijnheer Von Berghaupt, ik hoop morgen sterk genoeg te zijn om doze pijnlijke taak te vervullen. Ik ben overtuigd, dat ik op uw welwillend oordeel mag rekenen, wanneer mijne po gingen niet dadelijk met den gewenschten uitslag bekroond worden. Ge kunt echter verzekerd zijn, 'dat ik doen zal wat in mijn vermogen is.” Koert was daarvan overtuigd, gevpelde dankbaar heid jegens mijnheer Morris en drukte hem de hand. Met de belofte van morgen op hetzelfde uur z'jn bezoek te willen herhalen nam hij afscheid van den voornamen Engelschen advocaat. Nauwelijks was de deur achter hem dicht, of het gelaat van den heer Morris veranderde op wonder bare wjjze. Het drukte nu zelfvoldoening uit over een pas bevochten groote overwinning. Hij opende den groeten koffer, haalde daaruit Jane’s portret te voorschijn, verslond het met de oogen en kuste het «Nu behoor je aan mij, geliefde! Ik heb je vrij brief in handen I Niets zal mij heiliger zijn dan ja te dienenI Ik zal je op mijn handen dragen! Niets dan rozen zal je verder op je levenspad vinden. Dat huwelijk zal ik je vergeven, evenals al het ander», waarvoor je vergiffenis van mij mocht noodig hebben. Jane, de storm, die je veroorzaakt hebt, zal voorbij gaan en dan zal ik alles van je verwijderd houden, wat je een traan zou kunnen doen storten. Jane, mijn hart heeft jaren lang vol verlangen naar je gesnakt, jaren lang was ik gelukkig door de hoop, die mij Imzielde. Vergeef mij, dat ik niet kon ver dragen, dat je aan de borst van een anderen man het hoogste levensgoed gezocht en gevonden hadt” Er blonken tranen in zijn oogen, zij rolden langs zjjn wangen en bevochtigden het portret. Wie die mijnheer Morris kende, zou zulke teedere gevoelen* bij hem vermoed hebben? „En toch zal er geen vlek op je naam rusten,” vervolgde de advocaat zjjn toespraak tot het portret „Je zult den man, dien je door je liefde gelukkig hebt gemaakt, trouw kunnen blijven tot aan het graf. In Engeland zal men den neus niet voor je optrek ken on elkaar toefluisteren, dat je een gescheiden vrouw bent. Neen, de bruid van advocaat Morris zal mij als eene achtbare weduwe de hand reiken. Hoe gemakkelijk zal dat gaan. De man, die zich nu van je afkeert, is in strijd met zichzelven en de W) Doch ik verzoek u, mijn diplomatieke kunst vrije speelruimte te gunnenverwonder u dus niet, als ik liever geen melding maak van het proces-Gray en alleen uw persoonlijken afkeer ter sprake breng. Wij voorkomen daardoor dat zij zich wil verdedigen om haar onschuld te bewijzen. Als zij dat wilde doen, zou zij hemel en aarde in beroering brengen om haar doel te bereiken. Zij zou de zaak zelfs publiek kunnen maken, de wereld tot getuige roepen en al dat sohandaal zou over uw hoofd komen, mijnheer Von Berghaupt.” „Om Gods wil dat zon zij doen, ik gevoel het!” riep Koert uit. „Maar dit moet tot eiken prijs ver meden worden. Het zou mijn dood zijn als het oog van de geheele wereld op ons gericht werd. Doe al het mogelijke om zoo iets te voorkomen.” Mijnheer Morris stond op en legde zacht zijn hand op Koert’s schouder. „Wees gerust, zoover zal het niet komen. Een vrouw, die de liefde van haar man verloren heeft, zal in zichzelve gekeerd worden en een zeker schaamtegevoel zal haar terughouden haar smart aan de wereld te klagen. Spoedig zal zij alleen I gewone schouwburgpubliek is het gelukt, het saldo dat gedurende een reeks van jaren een nadeelig was, in een voórdeelig te doen verkeeren. Waren de Zomervoorstellingen niet bijzonder on gunstig geWbest, wat hoofdzakelijk toegeacbreven mag worden aan malaue onder de klasse van per sonen, die gewoonlijk het veelvuldigst die voor stellingen bijwonen, en tevens aan den buitengewone* reislust van vele anderen, het voordeelig saldo zou het hoogste zijn, dat ooit in het voorspoedigst jaar der tweede Vereeniging, opgetreden in het Theater van Lier, werd behaald. De wintervooretellingen te Amsterdam brachten bruto in 1888/89 op ƒ88850.20, de zomervoor stellingen daarentegen wierpen in 1888/89 slechts 3998.841/, af. De netto-opbrengsten van al de voorstellingen in 1888/89 gegeven, waren als volgtte Amsterdam 254 voorstellingen ƒ54816.691/,, te ’s-Hage 69 voorstellingen ƒ25771.721/,, elders 61 voorstellingen 15587.40, alzoo 384 voorsiellingen in 1888/89 ƒ96125.82, tegen 384 voorstellingen in 1887/88 ƒ77467.50, derhalve in het laatste jaar meer 18658.88. Waren de ontvangsten ir. den zomer gelijk geweest aan die van het vorige jaar, dan zou dat saldo nog bjjkans 10/m hooger geweest zjjn dan het nu bedraagt, maar ook dan nog en daarop dient wel de aandacht gevestigd zouden zonder de subsidie Zijner Majesteit en de bijdrage van deelhebbers van p.m. 6000 de uitgaren met kunnen zijn bestreden. Na eene buitengewone afschrjjring op den inven taris, bedraagt het voordeelig netto saldo in 1888/89 ƒ11065,16 terwijl in 1887/88 verloren werd ƒ7614.421/,, dns een verschil van ƒ18679.581/, ten gunste van het laatste boebjaar. In 1888/89 leverde dan ook iedere voorstelling in doorsnede netto op ƒ250.32, in 1887/88 slechts

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1