NDEN, (TIS tenier, met CS en ERF, ^euwjjksche r de gem. 7, benevens ar den Heer N° 4080 1880. ,EN. nnis dat op f Ikolen is. BINNENLAND. Vrijdag 6 December. tommel, looping Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. Cle. AP FÈÜrLLETOX. De insending van advertentiên kan geschieden tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave. 3 XX. België. re. - honderd twaalf golden 41,/s °C De uitgave dezer Courant geschiedt dageljjks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. dat De Naar wij vernemen hébben rich voor de betrek king van Concierge of Pedel aan het Gymnasium alhier 35 sollicitanten aangemeld. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD 't welk des Maandags verschjjnt. BER 1889, ran den heer VUK8CHE MONTLJN kilog*. t, rs. GOUDSCH COURANT wjj nog tot ICT. ig. H. 101. or huiselijk pannen- en jen mits er 15) Na veel inwendigen strjjd besloot Koert voor eenige dagen zijn intrek te nemen in een der grootste hotels. Toen mjjnheer Morris den brief voor zijn gemach tigde te Londen op het postkantoor had afgegeven, richtte hij rijn schreden naar den Kur-tnin en wan delde daar ouder gewoonte op een der eenzaamste paden. Hjj kwelde zijn verstand om dé oplossing te vinden van een vraagstuk, dat hierop neerkwam: .Door welke middelen kan ik het best dien Koert Ven Berghaupt zóó in vertwijfeling brengen, dat hij zich om het leven brengt en rijn vrouw als achtbare weduwe achterlaat, voordat het proces tot echtschei ding begonnen is?” De oplossing was zeker moeielijk te vinden, want om tien uur 's avonds liep de advocaat nog id den Kur-tuin te peinzen. ZEVENDÊ HOOFDSTUK. De Londensche correspondent van de N. R. Ci. schrjjft: 1 Op dit oogenblik zijn er tusechen de 4000 en 5000 schapen te Tbameshaven alleen, behalve nog run deren, allo wachtende op het fiat van den inspec teur De Engelsche Begeering schijnt al zeer weinig ver trouwen te hebben in de maatregelen der Nederiand- sche om de geduchte vijandin van onzen veestapel (het mond- en klsuwzeer in Duitschland nu sterk heerschend) uit Nederland te'houd.n. Zóózeer is eerstgenoemde integendeel overtuigd, dat bet gevaar eener uitbarsting op Hollandsch grondgebied groot is, dat zjj op dit oogenblik de bevelen, waarbij de invoer van levend vee uit Nederland weder verboden wordt, al gedrukt gereed heeft liggen. Eén uur nadat oenig inspecteur de aanwezigheid van riekte in een Hol landsch rund of schaap te Thameshaven, Harwich, Aberdeen, Hull, Leith of Newcastle mocht hebben gestaafd, zullen die bevelen worden uitgevaardigd. Een verschrikkelijke brand heeft Zaterdag-avond te Minneapolis (Ver. Staten) gewoed. De brand brak uit in een gebouw van acht verdiepingen, waar o. a. ook het dagblad «The Tribune" zijn kantoren en zetterij had. Op de zevende verdieping waren 100 zetters aan den arbeid, wien de terugtocht in perceel een ip gevestigd information oomoemdeft Het Gerechtshof te ’s-Bosch heeft uitspraak ge daan in de zaak van den heer J. F. De Boojj, fabri kant en lid van den gemeenteraad, wonendo te Breda, tegen den heer mr. W. Alberda, vroeger officier van justitie, wonende te Ginneken. De heer de Boojj vorderde van den heer Alberda eene som van AD VERTENTIEN worden geplaatart van 1—5 regels h 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. OROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. oortimmerd [8, ■achter, eene aagmolea, R. alles op CBOOMEN, rceel WEI- [elegennabjj den Tram- onder de 1304,1305, amen groot ikt door de L iuw (Uit iet Engeleci.) ZESDE HOOFDSTUK. 10.000 (zegge tien duizend gulden,) omdat deze een voor eerstgenoemde beleedigend artikel had geschreven in een te Breda verschijnend dagblad. Het Gerechtshof bevestigde het vonnis der recht bank te Breda, waarbij de beer mr. W. Alberda werd veroordeeld tot betaling aan den heer J. F. de Boojj eener som van f 10 (zegge tien gulden), en veroordeelde den heer De Boojj om al de proces kosten te betalen, door den heer mr. Alberda voor het Hof te Bosch gemaakt, ten bedrage van één honderd twaalf gulden 41*/s ct (B. A. C.) verkeerd beoordeeld werd en vroeg zich af hoe hot mogelijk is, dat een moeder haar eigen zoon niet kent. De zon steeg hooger aan den hemel. Men liet de koffie onder de verandah gereed zetten. Op eens werd de deur van een kamer geopend en daar trad Enk von Wambold in grijze burgerkleeding met een vriendelijken groet op de dames toe. Een straal van vreugde en hoop verhelderde Jane’s ge laat, toen zij den edolmoedigen vriend van haar man de hand drukte. Wambold moest mee ontbijten. Op merkwaardige wijze vermeed men over Koert te spreken. Eindelijk begon Erik: >Ik beb reeds vernomen dat Koert nog niet van zijn reis is kunnen terugkeeren. Daar ik mijn vriend ken, ben ik overtuigd dat eene gewichtige zaak hem terughoudt en met die zaak moeten wij rekening houden, of wjj ze kennen of niet. Het moet voor zijn vrouw een troost zijn te weten, dat Koert zeer in onze nabjjheid wordt opgehouden, hij is te Wies baden.” „Dan hoop ik dat mijn zoon zijn wegblijven zoo kan verantwoorden, dat wij hem vergiffenis kunnen schenken,” ze de de oude mevrouw. „O, mama,” sprak Jane, terwjjl zjj kleurde, „Koert onderstelde zeker, dat ik een moedige vrouw zou zjjn, die niet dadeljjk angstig wordt. Zoo’n vrouw behoort bij een krijgsman. Het is te bejammeren, dat zjjn onderstelling verkeerd was, maar van dit oogenblik zal ik dapper en moedig zjjn.” het huis was afgesneden, daar de lift en de trap, de eenige wegen naar beneden, in brand stonden. Langs ladders ontsnapten de meesten en anderen sprongen naar beneden en werden in netten opgevangen, maar toch gingen vele menschenlevens verloren. Een vriend van een der redacteurs, professor Olsen uit Dakota, die juist in het gebouw was. sprong uit een raam en werd verpletterd evenals de telegrafist, die zjjn kantoor in het gebouw had, en bij ongeluk naar het scheen, viel. Professor Olsen behoorde tot de beste kenners van het Grieksch in de Vereenigde Staten. Vermoedelijk werden beide mannen door den rook verblind en wisten zjj niet meer wat zjj deden. Een koopman, die een advertentie op de zetterjj bracht, sprong ook uit het venster en werd eveneens verpletterd. Een verslaggever, geen kans ziende te ontsnappen, nam een revolver en schoot zich voor het hoofd. De eigenaar van het blad, die op de zesde verdieping was, ontkwam nog bijtijds uit het gebouw, maar hij bekwam toch evenals de anderen, die er het leven afbrachten, ernstige brandwonden. Duizenden menschen, die zich voor het gebouw verdrongen, waren getuigen van dit verschrikkelijk tooneel. De brandweer kon niet veel doen, daar het buis zoo hoog was en de brand zich zoo ver schrikkelijk snel uitbreidde. Het hnis stond op een hoek en de belendende peréeelen waren niet meer dan een verdieping hoog, zoodat ook daarheen nie mand kon ontsnappen. Een uur na het uitbreken van den brand stortte een gedeelte der muren in en kon de brand als overwonnen beschouwd worden. Hoevele menschen zijn omgekomen, is nog niet vastgesteld. Tot dusver zjjn nog slechts 10 lijken gevonden. De veiligheids-uitgangen, welke in het gebouw waren, konden niet gebruikt worden, omdat de toegang daarheen .terstond door de vlammen werd afgesneden. Beeds toen het gebouw in aanbouw was, werd aanmerking gemaakt op de verkeerde in richting, daar de trap en de lift naast elkaar liepen. een nacht was dat geweest! Koert was niet terug gekeerd! Hoe langzaam kropen de uren van den nacht voorbijiedere seconde zonder Koert was haar eene marteling. Toen de dag aanbrak waren haar oogen zoo aangedaan van het weenen, dat zij het licht der zon niet konden verdragen. Hoe bleek was haar gelaat! Haar zachte trekken hadden in dien éénen nacht iets hards gekregen. Koert’s mama had den nacht bjj Jane doorge- bracht, maar na middernacht had zjj afgezien van haar pogingen om baar schoondochter te troosten. „De zoon is geljjk de vader,” zeide zjj somber. „Iedere traan die men om hem stort, is een verloren traan. Het zou voor mij een kwade dag zjjn als ik hem uit mijn hart moést verbannen, maar dan zal ik deze engel in zjjn plaats steller..” Om Jane door de morgenlucht wat verfrissching te bezorgen, nam zjj hiar arm en wandelde met haar in den tuin. „Mijn kind,” zeide rij tot Jane, „je hebt even als ik geen gelukkig lot in de loterij, die het levens geluk der menschen verdeelt, maar het smart mij dubbel, dat mijn zoon, mijn Koert, mijn trots en mijn hoop, de man is, die je ongelukkig maakt! Misschien is hjj wel in een gezelschap van spelers verzeild geraakt, naar ik gis, door dien Engelschman. In mjjn gedachten zie ik hem reeds als een geruï neerd man tot zjjn vrouw terugkeeren!” Jane had geen ooren voor deze onderstellingen GOUDA, 5 December 188». In do zitting der Eerste Kamer van heden is het debat over de Schoolwetharziening voortgezet De heer Vlielander Hein betoogde dat subridie-verlee- niug aan besturen van vereenigingen, die rechts persoonlijkheid hebben, zoowel onnoodig is als onge- wenscht en geen waarborg oplevert voor degelijk onderwjjs. De heer van Nagell verklaarde voor te zullen stemmen mits de Begeering duideljjke verklare geen verdere eischen zullen worden ingewilligd, heer Kappeyne bestreed uitvoerig de grondwet tigheid van eene subsidie aan de bijzondere scholen. De Tweede Kamer heeft heden alle verdere In- dische begrootings-boofdstukken aangenomen, met inbegrip van 825000 voor den bouw van nieuwe oorlogs-vaartuigen, door het Indische be stuur dringend noodig geoordeeld. De heer Guyot heeft ingetrokken zjjn voorstel om de daarvoor noodige gelden te weigeren. Behandeling der Staatsbegrooting is begonnen. Hoofdstuk Staatscollegien werd aangeno men. Bjj buitenlandsohe Zaken vroeg de heer Brantsen Van de Zjjp inlichtingen omtrent het verscherpt toezicht door Engeland op vast vee. van

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1