m rare, >phg BINNENLAND. ITCH r en Co. AND, ren 11 Cen- N° 4090. Zaterdag 7 December. 1S89. FEUILLETON. merk Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. De insending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. JScts, 45 cl, «ris SEVER, 1889, dm >huis «Hu- TSLïxe G-XSL37". yen op 1. IJK. lime en goed rdt verwezen goüdsche courant. De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitsondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden ie 1.25, franco per post f 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. i Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD 't welk des Maandags verschijnt. !N terstond le BOÜW- 1890. klaart 1890. n koopprjjs rerband, te- op het ver- vaarin de he rders inlich- MBER aan- ran den ge- 1GLEEVER {Uit het Engeltck.) ZEVENDE HOOFDSTUK. >p het Lager dat de 1N- er plaatsing >p bovenge- ieden in het 7 December liesie, it iGLEEVER. ad cVudi- en, 2 flinke 1, TOIN en 1 de Willen» i. kdagen vóór is 9 tot des g, des mor in hot jongste nummer der vlugschriften, die van tjjd tot tjjd door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen worden uitgegeven, behandelt dr. C. A. Pekelharing de smetstoffen cn de middelen ter be strijding. Het is een belangrijke studie, waarmede ieder zijn voordeel kan doen. Ook voor niet-leden der maatschappij zijn deze ge schriften verkrijgbaar gesteld. GOUDA, 6 December 1889. De Eerste Kamer heeft heden de schoolwet aan genomen met SI tegen 18 stemmen. De Minister Mackay verdedigde uitvoerig het ont werp als een verzoeningsmiddel, waardoor het openbaar onderwjjs niet benadeeld en het bijzonder onderwijs gesteund wordt. Het subsidiestelsel is geenszins on grondwettig en tegen misbruik is voldoende gewaar borgd. De hh. Franss, van de Putte, van Tienhoren en Meinesz verdedigden het ontwerp. ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels h 50 Centeniedere rege meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Dinsdag 10 December a. st. zal prof. J. Knappert, van Amsterdam, ,pen voordracht houden in eeno van de Afd. «Gouda" randen Protestantenbond. Deze vergadering kan ook door niet-leden worden bijgewoond. Burlage-Verwoert, Philomène Jonkers, Coelingh- Vorderman en do hh. D. Haspels, Cbrispjjn, J. Has pels, Jan C. do Vos, Henri de Vries, v. Kerckho- ven, Keorwolf en van Ejjsden. Donderdag 12 December a.st. heeft de derde abonnements-tooneelvoorstelling plaat* in de Socie- teil «Ons Genoegen”. Het Rotterdamscbe gezelschap onder dir. der hh. Le Gras en Haspels zal dan opvoeren Eva, Drama in 5 bedr. naar het Duitsch van Richard Voss door Dr. J. B. Daarin treden o. a. op de dames Cath. Beersmans, «Ik zal alles wel weer in orde brengen," sprak hij tot zichzelven, terwijl hij vol zelfvertrouwen op de straatweg van Bibrich naar Wiesbaden voortstapte. Op dienzelfden tijd drentelde voor het postkantoor te Wiesbaden een jonge man, die vol ongeduld wachtte, het was Koert von Berghaupt Hij was bij den dageraad in een lichte onrustige aluimering vervallen en droomde, dat Jane het handschrift niet herkend had als dat van haar vader. Hierop snelde hij naar mijnheer Morris en ontmaskerde hem, toen viel hij schreiende zijn vrouw om den hals. Zijn geest scheen in verwarring geraakt door dien aangrijpenden droom. Hjj kleedde zich aan en haastte zich naar het post kantoor om naar Wambold’s antwoord te vragen. Hij dacht er niet aan, dat dit onmogelijk nog kon ontvangen zijn. Toen de beambte aan hot loket het betreurde hem geen brief te kunnen overhandigen, doch hem troostte met bet vooruitzicht op de vol gende post, besloot Koert daarop te wachten en zoolang by het kantoor heen en weer te loopen. Hij vermoedde volstrekt niet, dat Wambold zelf zou kunnen komen. Erik had immers dienst? Hij keek op zijn horloge. Het uur van wachten was eindelijk voorbij. Hjj keerde naar het loket terug en vroeg weer naar een brief. Alweer niets! Mistroostig keerde hij zich om en daar stond Wambold voor hem. «Koert, ik denk, dat je van mij wel geen schrif telijk antwoord op je vreemdsoortigen brief zult ver wacht hebben.” Wie over een dezer onderwerpen nader wenscht ingelicht te worden, kan dus, door aanvraag van een gratisnommer, zijn wensch bevredigd zien. Van hoeveel nut de bajonetschermkunst is, heb ben naar men uit Atjeh aan de Soer. Ct. meldt, de Amboineezen te Edi duidelijk bewezen. De parades en stoeten werden door dit dapper volkje meesterlijk uitgeroerd. Volgens ooggetuigen is het geweer, in geoefende handen, een gevaarlijker wapen dan de klewang. Een eigenaardigheid der Amboi- nezen te velde is, dat zij de lijken der verslagen vijanden nimmer berooven, slechts den eigenhandig afgemaakten vijand ontnemen zij dn wapens, maar betalen dan aan het lijk eenige «pengs.» Een officier, die in den gordel van een gedooden Atjeher een prachtige rentjong zag en dat voorwerp gaarne had meê genomen, moest zijn voornemen laten varen, omdat de Amboineezen hom dringend ver zochten goen wapens in bezit te nemen van Atjehere, die hij zelf niet verslagen haddat zoude tegen spoed en ongeluk aanbrengen, verzekerden zij. Zelfs zakken met dollars lieten zij onaangeroerd liggen. Deze adat zal men zeer zeker tevergeefs bij onze Boegineezen zoeken. Dezer dagen ia verschenen het laatste nommer van den negenden jaargang ran bet Maandblad nitgege- oen door de Fereenigmg tegen de Kmihaloery, welke jaargang de aerate is, die van Wege het nieuwe be stuur is geredigeerd, nadat de heeren Bruinama de redactie hadden neergelegd. Een exemplaar van dit Maandblad wordt gratis tooganoadea aan ieder, die het aan vraagt bij den Seeretaris-Penningmeester der Vereeniging, den heer G. B. Schmidt, Apotheker, Binnengasthuis te Amsterdam. In dit nommer wordt uitvoerig gehandeld orer de Electro-Magnetiscbe Medalie Carolus en de Magneto- Galvanische Batterij, waarmee zeker reeds velon on zer lezers zullen kennis gemaakt hebben, door mid del van een circulaire, die, franco per post, aan tal van personen in ons land is toegezonden. Verder bevat het Maandblad eene belangrijke onthulling omtrent de werkzaamheden van de z.g. oordokters Nicholson, Simpson, Mountain en anderen, ter* ijl enkele kleinere artikelen doen zien hoe men, in het buitenland, tegen de kwakzalverij optreedt. Onder de «herhaalde waarschuwingen” wordt bet een en ander over de Pain-Expeller en over Dr. Retau’s zelfbewaring meegedeeld. In de heden gehouden zitting der Tweede Kamer is de begroeting voor bnitenlandsche zaken aangeno men met 64 tegen 16 stemmen. De vestiging van een consulaat in Zuid-China Je Amoy in plaats van te Swatow en opheffing van het beroepsconsulaat te Antwerpen is heftig bestreden. De Minister reser veerde zich omtrent beiden nader onderzoek. De behandeling van de begroeting van justitie ia hsglaesa De aangesprokene keek schuw in het rond stond verlegen. «Laten wij hier over niets spreken. Hartelqk dank ik je, dat je gekomen bent.” Hij bood zijn vriend den arm en voerde hem weg. «Waar wil je mij brengen, Koert?” «Naar mijn woning, daar kunnen wij ongestoord spreken.” «In je woning?” Wambold rukte zijn arm los en keek zijn vriend in het bleeke gelaat. «Ik zie, dat je in staat zoudt zijn hier een scène te maken, Erik. Ik bid je, wees verstandig. Wij zijn hier niet onbekend, zooals je misschien meent.” «Woon je misschien bij mijnheer Morris?” vroeg Wambold spottend. Koert keek zijn vriend weemoedig aan en ant woordde na eenig peinzen: «Ik zie, dat ik je aan mijn zorgen zal moeten laten deelnemen, om een noodlottig misverstand tus- schee ons te voorkomen. Daar je mijn beste en edelste vriend bent, wilde ik je elke droefenis in deze aangelegenheid besparen, doch nu zie ik, dat dit niet mogelijk is.” Zwijgend stapten de beide vrienden op hot druk beloopen trottoir naast elkander voort. Zij bereikten het hotel en Koert geleidde zijn gast naar zijn een voudige kamer. «Ik zal je alles ophelderen,” sprak Koert terwijl hij zijn vriend den eenigen stoel in het vertrek aan- 16) Met roerende welsprekendheid verzekerde zij haar schoonmama dat mijnheer Morris een edel karakter bezat en alle vertrouwen verdiende. Wambold had intusseben in den loop van het gespt dat de verandering bij Koert slechts de te wijten was. Toen bevestigd was, zeide hij: onbegrijpelijk in deze zaak. Alleen door flink optreden kunnen wij den sluier opbeffen; ik heb eenigen tjjd verlof bekomen en ben besloten Koert to Wiesbaden op te zoeken. Zoowel met mijnheer Morris ais met mijn vriend zal ik een ernstig woord spreken en ik hoop spoedig met Koert terug te keeren.” Beide dames waren in haar schik met dit besluit van Wambold. Jane was wel gaarne met hem mee gegaan, maar zij waagde het niet daarvan te spre ken. Erik was weldra op weg naar Wiesbadën. Van de beide brieven van James Gray aan den heer Morris had Jane niet kunnen scheiden en Wambold hau goen reden om ze van haar te eischen. Een sneeuwstorm, die niet minder dan 36 uren geduurd heeft, woedde jl. Maandag over Weenen. De sneeuw viel -in zoo dichte massa’s, dat men er onmogelijk tegen worstelen kon, hoewel de stad ruimschoots van wegruimingsmiddelen is voorzien. Daar het zeer koud was, was de sneeuw zeer fijn en droog; een hevige Oostenwind dreef haar als zaad over pleinen en straten. Op veel daken lagen zware sneeuwbergen opgestapeld, welke later door de warmte der huizen afgledeu, en ongelukkige voorbijgangers begroeven, gelukkig zonder ernstige gevolgen. >rek begrepen, ien heer Morris 'oen die onderstelling door Jane «Er is veel duister en optreden kunnen wij den sluier besloten Koert to Wiesbaden

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1