NIEUWE GROENTEN. ZEER GROOTE PRIJSVERMINDERING van alle Confectie artikelen, als: MANTELS, COSTUMES EVA. DB GOUDSCHE GLAZEN, of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groots of St. Janskerk te Ter Goude, benevens de geschiedenis der St Janskerk, der Glazeu, der cartonteekeningen enz. waarbjj is toegevoegd een afzonderlijk levens bericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders BINN Jflarkt GOUDA, PEIGNOIRS, TRICOT en FLANEL BLOUSEN. 1889. Nieuwe JdUONG GOB J, Gerritsen. FFU1 T SUXL< Openbare Vrijwillige Verkooping op WOENSDAG den 18 DECEMBER 1889, des morgens ten 9 ure precies, aan de Hofstede «WsLGCizezNs onder Stein, nabg het dorp Haastrecht, van 29 KALIKOEIEN, 2 VAARZEN, 6 PINKEN, Btt 1 ZEUG, 3 VARKENS, Breinaalden In voorraad. SALMIAK-PASTILLES van KRAEPELIEN HOLM, ApoikiHers te Zeist, Cigaretten tegen Asthma van KRAEPELIEN HOLM, APOTHEKERS, ZEIST. NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP Ivlagere len J. SMEETS. Dr. POPP 8 Mondwater, Dirk en Wouter Crabcth, De lose itheker, Pr ij s KIII’KR.STRAAT Japansche ANDOORNS 40 Cent per Kilo. Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelf bevlekking (Onanie) en geheime uitspat tingen is het beroemde werk TT Dr. Retau’s Aelfbewaring. RES DEN E R BREIMACHINE-FABRIEK. A. H. TEEPE, Apo voorheen C. THIM. annonceert van af heden (zoowel voor Dames als Kinderen). Sociëteit „ONS GENOEGEN,” H. J. F. HE1JMAN te Haastrechten J. P. MAALSTEDE te Bergambacht bg wie verdere inlichtingen te bekomen zgn. der Steenkolenmijnen van ABHOOZ te Herstal bez. Luik, België. Exploitatie der groote laagkoleii Oupeye. mr* Algemeen erkend als het besle MONDWATER der wereld. 4Ójarige roem Mond- en Tandziekten zooals het los worden der tanden, tandpijn, ont steking, zweren, bloedend tandvleesch, onaangename reuk uit den mond, kalkvorming, worden zeker voorkomen en genezen door het dagelijks gebruik van het echte K. K. Hof-Tandarts J. C. ZELDENRIJK, Drogist. Alom te bekomen 80 Cents. Gl 2, Het suppletc op de inkomsten, di Aan ied De uitgave dezer met nitzonderir De prgs per dri per poet 1.7( Afzonderlijke Noi Gouda. Snelpersdruk ran A. Brinkman Zoon GOUDA In de hedenmid den gemeenteraad, woond (afwezig war beiden met kennis, men Verordening i nendaal goedgekem daar anders dan wordt gestraft met tien gulden of hoe Voorts werd besl openbaar te verpac 10 jaren. De Voorzitter Buten de gemeent goedgekeurd en di vember 11. met intr het Progymnasium, voor het Gymnasiui De volgende stul 1. Missives van het Middelbaar O Oudheden, inzender in vacaturen ontstal 1 Januari e. k. 3. Een voorstel gemeen te-begrootin, 4. Eene missive teekening en bescl Hoftmans-gesticht i (P ACHT! goed erkend .KOUDHEID 1») «Mijnheer, doelei De advocaat haa! «Er zijn in de w soortigste, doch zei huwelijk aangaan, dergelijke verbinten in aanmerking, de eenige dochter van man een som van I huwelijk. Ik scha er mannen zijn, di misbruik maken, n zich trotsch en v< van den man, van niet waardig is.”. „Mijnheer,” riep grypt ge dan nie Ge maakt een man «Wanneer heeft gunst van uw onve poogd iemand ver maakt gij mijn taa 1 bruin MERRIEPAARD en I grauw MER- RIEPAARD. Ongeveer 100.000 kilogram best gewonnen HOOI, 1 Tentwagen, 1 Boerenwagen, 2 Blokwagens en Kar, BOUW- en MELKGEREEDSCHAP, tot eene volledige Bouwerg en Melkerg be boerende. Hollandsche uitgave, met 27 afb. Prgs 2 gulden. Ieder, die aan de verschrik- kelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt, moet het lezen; de oprechte leering, die het geeft, redt jaarlgks duizenden van een zekeren dood. Te verkrijgen bij het Ver- lags-Magazin te Leipzig, Neumarkt 34, franco tegen inzending van het bedrag, (ook in postzegels), en in eiken boek handel in Holland. Inlichtingen, Attesten en Prijscouranten gratis. van LAUE TIMAEUS Agent voor Nederland, Herm. WEBER, Singel 230, Een algemeen als middel bij HOEST en VER] zgn de oplossende en verzachtende in O fleschjes a 20 cent. Verkrijgbaar in de Apotheken. Te Gouda o.a. bij den Heer Prgs per Etui 0.80 0.50. D. SAMSOM, 3e Abonnemente-Voorstelling. DONDERDAG 12 DECEMBER 1889. Vereenigde Rotterdamsche Tooneelisten. Drama in 5 Bedr. naar het Duitsch van RICHARD VOSS door Dr J. B. Aanvang 71/, uur. DM" Gewone bepalingen en prgzen Voorts: MEUBELEN en HUISRAAD, waaronder Maho- nghouten, en andere, Spiegels, Schilderijen zwart Marmeren Pendule en Coupes, Bedden met toebehooren, Ledikanten, Tafels, Stoelen, Porcelein, Glas- en Aardewerk, Kagchels en toebehooren en vele andere goederen meer, ten overstaan van de Notarissen brandende zonder reuk noch damp, speciaal aanbevolen als beste kwaliteit voor huiselijk gebruik, serres, calorifères, Amerikaanscbe kachels, kalk-, steen-, brikken-, pannen- en pgpenovens en dergelijke doeleinden. Voordeeligste kwaliteit voor Stoomwerktuigen mits er aan toevoege eene geringe hoeveelheid vette of */4 vette kolen. Scheepsvracht van Herstal tot Gouda fl. 3.30 a fl. 3.40 per last van 2000 kilog*. De Directeur Gerant, in aanmerkelijk vergrootte flesachen, voor 60 ents, 1.20 en 1.75, hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr. POPP'S Tandpoeder of Tandpasta Steeds de tanden ge zond en schoon houdt. Dr. POPP’s Tandplom- beersel. Dr. POPP’s Kruiden-Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden. (Venus-zeep en Zonnebloenien-zeep POPP’S Gekristalliseerde en Transparant. t Glycerinezeepen, zijn de fijnste Toilet- on gezondheidszeepen, welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen. De namaaksels van Anatherin-Mondwater verwoesten de tanden binnen korten tijd. 'WB Dr. J. G. POPP, Weenen. ^Depots te GOUDA, Verder in alle Drogist- en Parfumeriewinkels van Nederland. Men eerlange uitdrukkelijk Dr. POPP» echte Pre paraten en neme geene andere aan. DOOR CHRISTIAAN KRAMM. A. BRINKMAN

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 3