ING :s 3 I N° 4093. 1889. 'SEN. 'S. II I Ij BINNENLAND. OW U/vr e. KGEN,” Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. FEUILLETON. TeuXL® O-xeu37". Woensdag 11 December. kilog*. i f België. ‘1 NEB FABRIEK. TIMAEUS ederland, SBER, 10, DAM. raad. i- 1 6 uitsch van J. B. 7>/, uur. en De inzending van ad vertentién kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. j Afzonderlijke Nommen VIJF CENTEN. het overlijden van den heer H. P. N. Koemans. i ACHTSTE- HOOFDSTUK. De uitgave dezer Courant geiehiedt dageljjks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjje per drie maanden ie 1.25, franco per poet 1.70. Bovendien worden alle Advertentien grati opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD *t welk des Maandags verschijnt. r huiselyk innen- en sn mits er ng. R 1889. neelisten. GOUDSCHE COURANT. {Vit het EngeUeb.) nten gratis. AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere rege meer 10 Centen. GROOTS LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. W. stellen daarbij voor 1 man, daarvoor bestemde geboiér daarvoor in te richten. Ofschoon GOUDA, 10 December 1889. In de hedenmiddag gehouden vergadering van den gemeenteraad, die door 15 leden werd bijge woond (afwezig waren de hh. Oudyk en van Veen, beiden met kennisgeving) werd de vroeger ingeko men Verordening op het rijden in de Korte Groe- nendaal goedgekeurd. Daarbij wordt verboden al daar anders dan stapvoets te ryden. Overtreding wordt gestraft met eene geldboete van ten hoogste tien gulden of hoehtenis van ten hoogste 3 dagen. Voorts werd besloten de stoombeukmolen in het openbaar te verpachten voor den tyd van 5 of 10 jaren. De Voorzitter doelde mede dat Gedeputeerde Staten de gemeente-begrooting voor 1890 hadden goedgekeurd en dat bij Kon. besluit van 19 No vember 11. met intrekking van de ryks-subsidie voor het Progymnasium, eene rijks—subsidie was verleend voor het Gymnasium van de helft der uitgaven. De volgende stukken kwamen by den Baad in 1. Missives van de Commission van toezicht over het Middelbaar Onderwijs en het Museum van Oudheden, inzendende aanbevelingen ter voorziening in vacaturen ontstaan door periodieke aftreding met 1 Januari e. k. „Mynheer von Berghaupt verklaarde mij, dat hij zijn afkeer tegen zijn vrouw onmogelijk kon over winnen. Omdat hij vernomen had, dat ik sedert langen tijd tot de familie Gray in betrekking sta, heeft hij mij verzocht u langs mannelijken weg'te bewegen om in een echtscheiding te bewilligen op grond van wederzydschen afkeer.” De advocaat reikte haar nu den brief van Koert over. Mevrouw von Berghaupt nam den brief aan, bekeek het adres, herkende het handschrift van haar man en legde toen het noodlottige papier op een tafeltje in haar nabijheid. „Wat hebt ge mij verder mede te deeleu namens mijn echtgenoot, mijnheer Morris?” „Mijnheer von Berghaupt heeft veel haast met deze echtscheiding. Zoo ongeduldig als hij vroeger naar het oogenblik verlangde, waarop hij met u in het huwelijk verbonden zou worden, zoo ongeduldig ver langt hij nu naar het oogenblik, dat hij van u ge scheiden zal zijn. Hy drong mij daarom op u niet te verlaten, voordat ge een besluit hadt genomen.” „Ga gerust heen, mijnheer Morris eu laat al het verdere aan mij over. Ik dank u voor uwe bemoei ingen. Het schrijven van myn man zal ik lezen en overdenken, ik moet zeggen, dat hij een geschikt persoon heeft weten te vinden om zijn commissie te laten verrichten. Aan uw geweten laat ik de beoordeeling, of ge het recht hadt om tot de dochter van uw weldoener de woorden te richten, die ge heden tot haar gesproken hebt." De heer B. H. van de Werve is benoemd tot - - Lid van het Collegia van zetters der Directe belas- kosten worden geraamd op 7 a ƒ8000 ringen, ter vervulling der vacature, ontstaan door Een Lid van het Collegia van B. en W. heeft zich met - dit voorstel niet kunnen vereenigen. Dit lid acht bedoeld gebouw voor het doel te klein en volkomen ongeschikt, en zou et de voorke&r aan geven om het huis, met behoud van het voorgedeelte en de trap, af te breken en dan een nieuw te, bouwen. Dan zou er gelegenheid zyn om 10 dames te verplegen, ter wijl tevens een vertrek voor ziekenkamer kon worden ingericht met een nevenvertrekje roor een verpleegster. De kosten daarvan worden geraamd op f 30.000. Ook van dit plan is eene teekening overgelogd. De meerderheid van het CoÜegie van B. en W. vond deze verbetering niet belangrijk en vooral niet in verhouding tot de aanzienlijke kosten, daartoe vereischt. - Ter visie. 5. Eeue missive van'de waf P. Zuidreld, dank betuigende voor de gunstige beschikking ten haren behoeve genomen. Aangenomen voor Kennisgeving. in de hoop, dat ge de klippen zult vermyden, waarop een roekelooze hand uw levensgeluk zou laten on dergaan.” „God in den hemel! Mijnheer Morris! wat heb ik u gedaan, dat ge mij zoo foltert? Bedenk, dat myn man u ter verantwoording zou kunnen roepen.” „Dat zal hy nooit doen, zelfs al kon hij my met allerlei bewyzen verpletteren. Misschien ligt hierin grootendeels de oorzaak van myn smart en voor mij de kiem van de ziekte, die men wereld-verachting noemt. En toch het duizendste deel van de liefde, die mynheer Von Berghaupt thans met voeten treedt, zou mij tot den gelukkigsten der stervelingen gemaakt hebben.” Mynheer, ik verzoek u dit gesprek te staken en het slechts voort te zetten, als myn men er by tegenwoordig is.” „Dan konden wij wachten tot het einde der wereld. Mijnheer Von Berghaupt zal hier in huis nooit terugkeeren I” De jonge vrouw drukte de hand tegen haar hart en trad verschrikt terug. „Myn man hier niet terugkeeren? Ge zyt waan zinnig mijnheer!” „Dat ben ik byna geworden, mevrouw, toen ik dit schrijven van uw man zelf ontving met verzoek het aan u te overhandigen.” Met een omslachtigheid, die de arme vrouw nog meer moest pyuigen, haalde de advocaat den brief te voorschijn. Door den heer 3. A. Beer te Amsterdam is con cessie aangevraagd tot aanleg en exploitatie van een stoomtram van Boskoop op Beeuwyk in aansluiting aan die van de Stoomtramweg Maatschappij „Gouda.” Naar de N. R. Ct. verneemt, is het wetsontwerp tot gedeeltelyke herziening der wet op het lager onderwijs reeds door Z. M. deu Koning bekrachtigd. Dr. A. W. Bronsveld, predikant te Utrecht, maakte Zondag aan het einde der godsdienstoefening aan de gemeente bekend, dat hij voor het hem aangeboden hoogleeraarsambt aan de gemeente-universiteit te Am sterdam heeft bedankt. 1») „Mynheer, doelen deze woorden op myn man?” De advocaat haalde de schouders op. „Er zijn in de wereld mannen, die om de vreemd- soortigste, doch zelden pryzenswaar^jge redenen een huwelijk aangaan, Liefde en schoonheid komen bij dergelijke verbintenissen slechts op de laatste plaats in aanmerking, de hoofdzaak is de bruidschat on de eenige dochter van mijn weldoener Gray bracht haar man een som van twintig duizend pond sterling ten huwelijk. Ik schaam mij te moeten bekennen, dat er mannen zyn, die zoo van de liefde eener vrouw misbruik maken, maar ik weet ook, dat Jane Gray zich trotsch en vol waardigheid zich zal afkoeren van den man, van wien zij ondervindt, dat hij harer met waardig is.”. „Mynheer,” riep Jane verontwaardigd uit, „be- grijpt ge dan niet, dat ge een laagheid begaat? Ge maakt een man verdacht bij zijn eigen vrouw!” „Wanneer heeft de man, die als knaap reeds de gunst van uw onvergetelyken papa genoot, ooit ge poogd iemand verdacht te maken? O, hoe zwaar maakt gij mijn taak! Maar ik wil alles verdragen hot door Mej. H. H. Hoff- op de Oosthaven daaraan gebreken zijn, mag het gebouw toch niet ongeschikt worden geacht voor bedoelde stichting. De bedoeling is het in te richten ter verpleging vsn 8 dames. De kosten worden geraamd op 7 a 8000. Eén Lid van het Collegie van B. en W. heeft zich met leenen daarvan nagelaten te hebben. De Ministers van Justitie en van Marine beloofden scherper toe zicht op do visschery in territoriale wateren. In de heden gehouden zitting der Tweede Kamer is de begrooting van Justitie verder behandeld. De heer Domela Nieuwenhuis bleef volhouden dat de Justitie was klassen-jnstirie en beriep zich op feiten, betoogde dat vermindering van den eerbied voor het gezag door de houding van de Justitie tegenover het volk was te wyteu en verzekerde dat de Sociaal democraten niet zullen ophouden totdat de macht van het recht zal hebben gezegevierd. Hij blijft Geel kenschetsen als een vryheidsheld, die recht op gratie heeft. Eens zal het de Regeering spijten het ver- Men meldt van de Veluwe aan de Ned. Sport-. In geen jaren is er zoo schandelijk veel grofwild op de Boven Veluwe gestroopt als in de laatste maand. Bykans dagelyks worden er herten, dam herten en reeën van de verschillende stations ver zonden en langs de deuren der ingezetenen, van ApeldoornHarderwijk en andere plaatsen gevent. Geheele gezinnen te Elspeet leven uitsluitend van het stroopen van grof wild en hebben het wegens de gunstige resultaten natuurlijk veel beter dan zij, die voor hun gezin een eerlijk stuk brood trachten te verdienen. Van bekeuringen hoort men niets, al hoewel er in de laatste maand reeds een twintigtal herten en reeën door stroopers zyn buit gemaakt, en toch ontbreekt het op de Veluwe niet aan onbezol- Ter visie en benoeming in eene volgende vergadering. 3, Het suppletoir Kohier der pi. dir. belasting op de inkomsten, dienst 1889. Ter visie. Aan ieder raadslid zal een gedrukt ex. worden bezorgd. 3. Een voorstel van B. en W. tot wijziging der gemeente-begrooting, dienst 1889,. Ter visie. 4. Eene missive van B. en W. inzendende plan- teekening en beschrijving tot oprichting van het Hoflmans-gesticht voor meisjes en vrouwen. B. en

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1