Buitenlandsch Overzicht. Kantongerecht te Gouda PETR0LEUM-N0TEERINGEN BEIJRSBKHICHT. ADVERTENTIEN. 4 Cantïlaar Schalkwijk, te Rotterdam. bgua al onze letterkundigen een duidelijke hand. Van de meeaten uit onien tijd hebben wjj het handschrift onder de oogeu gehad: Bakhmaen van den Brink, Van Lennep, De Génestet, Da Costa, Vosmaer, Ten Kate, Cremer, Ten Brink, Van Koets veld, Lodewjjk Mulder, Hofdijk, Gram enz. Slechts met Van Vloten en Lindo had men een weinig moeite bjj het lezen. Evenzoo met Schimmel, als men niet san zijn hand gewoon is. Betsy Perk sohrijft ge woon onleesbaar. De slechtste schrijver aas mis schien wel de overleden advocaat do Pinto, wiens doorwrochte juridische adviezen voor hem, die ze ontving, ten eenemale onleesbaar waren en eerst aan een ander rechtsgeleerde, een vriend van hem moes ten worden toegezonden, wilde men den inhoud ervan kennen. Sta ten-generaal. Tweede Kamer. Zitting van Woensdag 11 December. Volgens vroeger besluit der kamer werden vóór hoofdstuk IV da algemeens beraadslagingen over het budget gehouden. Natuurlijk krfameu daarbij vooral de fiuancieele en de militaire quaestiën ter sprake. De heer Kerdijk, de eerste spreker, begon al dadelijk in eene zaakrijke rede te wijzen op de tekortkomingen van het kabinet in beiderlei opzicht. Hg verweet den jongen en bekwamen minister van financiën zijne werkeloosheid, zijn teren op de vruoht- ten van den arbeid zijner voorgangers, terwijl in het het licht stelde hoe het departement van oorlog draalde met zijne voorstellen, niettegenstaande het rapport der staatscommissie haast een jaar oud is. De defensie werd ook besproken door den heer Rooseboom, die namens den heer Seijffardt, welke afwezig moest zijn, eenige categorische vragen stelde aan den minister van oorlog omtrent zijn voorne- 'menë met de meest urgente zaken. De financiën trokken weder meef den heer Gleichman aan, die in herinnering bracht hoe gunstig de toestand der schat kist is in vergelijking met vroeger en hoe weinig de mi nister Godin de Beaufort van die gunstige omstandig heden gebruik maakt alles in duidelijke tegen spraak met het regeeringsprogram. De heer Van Houten kondigdéj na eene beschouwing over de sociale vragen van deu dag, zijn voornemen aan den politieken schoolstrijd voort te zetten, ondanke het votum over do herziene schoolwot. De heor Domela Nieuwonhuijs, wiens keel blijkbaar in goeden doon is, bepleitte staatshulp om den armen brood en werk te versohaffen en eischte daartoe nationaliseering van den grond en openbare werken van staatswege b.v. droogmaking der Zuiderzee en ippoldering der Wad den. Ten slotte kondigt hij, weder een motie aan bjj de wet op de middelen, luidende: „De Kamer, overwegende dat de door don Min. van Financiën ,in het vooruitzicht gestelde voorstel len geenszins in staat zijn, om ook maar eenigszins weg te nemen den belastingdruk van hen, die aan verlichting de meeste behoefte hebben; „verklaart zich onvoldaan over het beleid van den Minister van Pinanciën en gaat over tot de orde van den dag." Aan de overzijde klonken natuurlijk geheel an dere stemme! De heeren Van Kempen en De Vries wenschten bescherming der natiofiale nijverheid in het belang van den werkmansstand, waartegen ech ter de heer Heldt later terecht waarschuwde als een bedriegelijk middel. Voorts stelden zich de heeren Pabius en Schaepman tot taak de Begeering namens voornemen op hem te blijven hopen, ondanks alle pogingen van Morris om haar man uit haar hart te verdrijven. Aan niemand van de bedienden vroeg 'zn of haar echtgenoot reeds teruggekomen was, maar ring bedaard naar haar kamer om een brief aan tante Gray te Londen te schrijven. Tot haar groote verrassing vond zij daar een groot aantal bnev.en liggen De kamenier zeide, dat die brieven *11# tegelijk door den brievenbesteller waren bezorgd, zoodat mdh mocht gelooveii, dat ze allé terzelfder tijd geschreven en op de post bezorgd waren. Op steen den voet opende Jane den eersten brief; die kwam van mevrouw von Reiddrsdorf. De inhoud luidde Ik beklaag u en uw treurig lot. Geen mensch zal'u verantwoordelijk stellen voor de zaak, waarop ik zinspeel en die ons allen met ontzetting vervult. Kón ding wil ik u echter dringend verzoeken Geeft Koert von Berghaupt zijn vrijheid terug, bewillig m «en echtscheiding en ga in stilte weer naar Enge land terug. Als uw hart daardoor gekwetst wordt, de tijd zal die wonden heelen. Zoo ge uw man slechts een oogenblik hebt liefgehad, bespaar hem dan een schandaal, dat dien ondergang van zijn eer onvermijdelijk ten gevolge moet hebbes. Wij zijn niet boos op u, omdat ge op het rechte oogenblik aan uw man verzwegen hebt op welke Ontzettende manier uw vader het Jeven verloor, maar wij be klagen u en bidden God; dat Hij u genadig zg.» TGod in den hemel!" riep Jane uit en greep zich vast aan de leuning van een stoel. „De ontzettende de rechterzijde te verdedigen. De eerste vroeg ge duld voor den minister van financiën, die heeft moe ten wachten op de afdoening der schoolweteen inkomstenbelasting ia minder wonsehelijk dan de aangekondigde herziening der grondbelasting en der gemefinte-financien. De tweede zeide den strijd over de defensie niet te schromen, maar den minister moet tijd gelaten worden voor een zaak van zoo grooten omvang als de militaire wetten. Ook waarschuwde hij zijne vrienden voor hun te groote begeerte naar bescherming op handelsgebied, daar dit gevaarlijk kon worden voor onzen internationa len en kolonialen MSadel. Tegenover den heer Van Houten drong de spreker meer aan op goede daden op 't gebied van volksonderwijs, dan op hervatting van den staatkundigen schoolstrijd. De heer Tak van Poortvliet bracht in de loop der zitting namens .de commissie van rapporteurs over het hoofdstuk Waterstaat verslag uit over het adres der Kamer van Koophandel te Amsterdam omtrent de sluis te IJmuiden. De oommissie ver klaart bij het hoofdstuk deze motie te zullen voor stellen: „De Kamer, van oordeel, dat de slagdrem pel van de nieuwe sluis te IJmuiden behoort gelegd te worden op een diepte van tien Meter beneden A. P., gaat over tot de ordo van den dag." De commissie wenscht zoodoende de Kamer uitspraak te laten doen over het versohil tusschen haar en den Minister. Jefferson Davis, de oud-president der eenmaal ge confedereerde Zuidelijke Staten, wiens veelbewogen leven door een rustigen dood geëindigd ia, werd den 3n Juni 1808 in den staat Kentucky geboren op de plantage van zijnen vader. Deze was een oud gediende uit den onafhankelijkheids-oorlog, er. had voor het soldatenleven zooveel smaak overgehouden, dat hij zijnen zoon voor den militairen stand be stemde. I)e jonge leadet verliet in 1828 als onder luitenant de militaire academie te Westpoint. Hij diende eerst bij de infanterie en later bij de dra gonders, werd bij der. staf geplaatst, vocht tegen do Indianen in de Noordwestelijke grensstaten, en nam in 1835 zijn ontslag om iu den staat Mississippi katoen te gaan planten. Dit hield hem eenige jaren uitsluitend bezig, doch in 1814 vinden wij hem onder de ijverigste „politiekers» <jie ziob voor de verkiezing van president Polk in hot gareel spanden, In 1845 werd Jefferson Davis zelf tot lid'van het congres gekozen. Hier stond hij de belangen der slavenhoudende staten voor, door te pleiten voor de inlijving van Texas, waar de slavenfokkers de altijd noodzakelijke uitbreiding van terreinen voor hun bedrijf dachten te vindon. Texas was echter niet intelijven zonder oorlog met Mexico en aan dezen nam het vurige congreslid uit Missisippi weder deel als aanvoerder van een militie-regiment, dat zich dapper weerde. Na den vrede hiqg de kolo nel den sabel aan den wand en ging als senator en lid van het comitó voor de miltaire zakon het departemont van oorlog der Unie helpen besturen. In 1851 kozën de burgers van zijnen staat hem tot gouverneur van Mississippi. Beeds bij die gelegenheid deed Jefferson Davis zich kennen als een vourstandef van de zelfstandigheid der Staten en van hun recht om uit den Bond te treden. In 1852 werd een man naar zijn hart, president Pierce, tot hoofd der Unio (gekozen, en deze be. manier, waarop mijn vader het leven verloor? Hij stierf als een held! Wanneer heb ik aan mijn man verzwegen, op welke manier hij den dood vond? Met bevende hand opende zij den tweeden brief, die kwam van Koorts mama. Deze brief was met bevende hand geschreven; bier en daar zag het pa pier er uit, alsof er tranen op gevallen waren. Jane las: „Bij alles, wat heilig is, bezweer ik u: geef Koert zijn vrijheid terug! Oh, gij, ongelnkskindl Ik wil u alles vergeven, u elk oogenblik in mijn gebeden gedenken en den zegen des Hemels voor u atsmeeken, maar geef mjjn zoon de vrijheid! Als ge weigert en een schandaal veroorzaakt, moet mijn zoon zichzelven dooden, zijn bloed zon over uw hoofd komen! Om vele redenen kan boert de echt- genoot niet blijven van een vrouw, wier vader zulk een dood stierf!" In denzelfden toon waren de overige brievén af komstig van dames, die allen tot de intieme kennis sen van Jane behoorden. Alle brieven bevatten op de eene of andere manier het verzoek, de bede of het verlangen, dat zij zich van haar man zou laten, scheiden. Alle zinspeelden met verwondeïlijke een stemmigheid op den dood vtfn haar vader en lieten geen twijfel over, of de dsmés vonden dien dood weinig eervol. Het kwam Jane voor, als waren al die dames haar vijandig geworden om redenen, die haëlr eeu raadsel waren en die. men met zorg voor haar verborgen hield; doch^ allen zochten haar van noemde in het votgende jaar Jefferson Davis tot minister van oorlog. Hg bleef dit tot in 1857 en voerde verscheidene goede verbeteringen bjj het leger in. Onder anderen werden op zjjn bevel ook de eerstë opnemingen gedaan voor den' spoorweg, die eenmaal den Atlantischen met den Stillen Oceaan verbinden zou. Als minister afgetreden, bleef hij deel uitmaken van den senaat. Het uitbreken van den burgeroorlog hebben wij hier niet te beschrijven. Niet onnatuurlijk beschouw de de planters-partij eenen man als Jofferson Davis als haar aangewezen hoofd, en in het begin van 1861 koos zjj hem tot president der Geconfedereerde Unie. Het geheim van den betrekkelijk langen duur van den burgeroorlog en van den taaien wederstand, waarop de meer tot de werken des vredes dan tot die van den oorlog toegeruste Noor delijke Staten stuitten, wordt voor een niet gering deel ontsluierd wanneer wij in aanmerking nemen dat een man van Jefferson's krijgskundige bekwaam heid, krachtig karakter en veelzijdige ervaring aan het hoofd der tegenpartij stond. Na de inneming van Richmond op den 2n April 1865 en nadat Lee zeven dagen daarna met zijn leger gecapituleerd had, bleef er voor den president der Confederatie niets over dan zich te onderwerpen Het werd hem echter niet vergund dat in vrede te doen, want door het openbaar gerucht aangewezen als medeplichtig aan den moord op Abraham Lincoln, zag zich Jefferson Davis vogelvrij verklaard, en met de speurhonden der politie, die de honderdduizend dollars hoopten te verdienen, welke op.zijn hoofd gesteld waren, op zijne hielen. Den 13eh Mei 1865 viel hg te Iiwinsville met zijn gezin en eenige andere leiders der Confederatie in handen eener kavallerie-patrouille. llij werd in het fort Monroo opgesloten. Het strekt der Amerikaanscbe republiek tot onvergankelijke eer, dat hoe geweldig de stor men van den politieken hartstocht op dat tjjdstip ook opgestoken waren, er geen haa'r gekrenkt is aan her hoofd van den man, wicn de stormen meer dan iemand anders met verderf sohenen te dreigen. Met berekende langzaamheid .wordt zijn proces slee- pende gehouden, tot het .Bondsgercchtshof! hem in 1868 van rechtsvervolging pntsloeg. Den 25en December 1868 schopk eene algemeene amnestie aan alle deelnemers in .don burgeroorlog hunne biürgerlijke en burgerschapsrechten weder. Maar de oud-president der Confederatie was de eenige die met name Uitgesloten werd van do be voegdheid, om eenig.anlbt te bckleeden in de Unie, wier ontbinding ^hij nageleefd had met al de krach ten van zijn doorzettend karakter en zijn veelom- vattenden geest. Na dien tijd heeft Jefferson Davis te Memphis het eerzame ambt van voorzitter eener maatschappij van levensverzekering bekleed. Met de grootste figuren in de geschiedenis van hot Amerikaansche gemeenebest hoeft hij dezen trek gemeen, dat zijne tijdelijke grootheid hem eerder arm dan rijk gemaakt heeft. Hg "heeft eene geschiedenis vari den bur geroorlog geschreven, die benedon de bjjnu algemeen daarvangekoesterde verwachtingen gebleven is. Man van de daad, niet van de pen vertoont zich Jefferson Davis liefst aan onze verbeelding met het zwaard in de vuist en de revolver in de holsters, nie|s ontziende zjjn eigen leven of genot aller minst om de zaak die hij diende te doen zege pralen. In zijne omgeving had men hem lief haar .echtgenoot te scheiden. En Koert bood die dames daarbij de hand, ja, misschien was hij de ziel van alles! „Koert! Koert!'wat heb ik je ge- d&an riep zij uit. Vastberaden zette zij zich neer en schreef het vol gende antwoord aan Koerts mama. - „Mevrouw! ik heb een to goede opvoeding geno ten, ik heb te veel liefde en goedheid van mgn on- gelukkigen vader ondervonden, dan dat zijn nage dachtenis mij niet heilig 2ou zijn. Naast mijn man is er niemand ter wereld, dien ik zoo van ganscher harte vereer als mijn vader. O! dat gij hem toch gekend hadt, mevrouw! Hij dacht en handelde zoo edel en hij stierf als een held. Gij bezweert my, dat ik uw zoon de vrijheid zal .teruggeven, dat ik in een echtscheiding zal bewilligen. Maar, mevrouw, mag een jonge vrouw haar kind berooven van zijn vader? Ondanks uw „neen!" op deze vraag, ben ik bereid van mijn Koert afstand te doen, ik zal mijn kind zijn vader ontnemen, ik zal mij in alle stilte van hem laten scheiden eb mij in alles naar zijn verlangen schikkend, als Koert tot mij wil komen en mondeling de verklaring herhaalt, die hg mg door mijnheer Morris schriftelijk heeft laten be- zij schreef nog een tweeden brief, namelijk San mevrouw von Reidprsdorf, en daarin drong zij nog sterker aan om haar man'te mogen zien en spreken. De overige brieven liet zij voorloopig onbeantwoord. (Wordt vervolgd.) doch voor ons it het moeilik te beoordeelen, of deze genegeoheid haren oorsprong vond in werkelijk beminnelijke karaktertrekken van hem wien ze gold, dan wel in de aantrekkelijkheid, die buitengewone menschen altijd en overal op personen van gering weerstandsvermogen uitoefenon. Sedert eenige jaren was Jefferson Davis blind en leefde hij meestal op oene buitenplaats, die eene vermogende geestverwante hem geschonken 'had. Met veel ophef is sedert eenigon tijd in Duitsch- )and het denkboeld ter sprake gebracht om een groot stoomschip uit te rusten, dat, bestemd eene drijvende tentoonstelling te vormen van Duitsche voortbreng selen, alle voorname havenplaatsen der wereld be zoeken zou. Voor de verwezenlijking van het denkbeeld heeft zich eene commissie gevormd, die, onder de noodige reclame in binnen- en buitenlandsche bladen, den noodigen steun tracht te verkrijgen bij de voornaamste instellingen op het gebied van handel en nijverheid in Duitschland. Dat niet al die instellingen dezelfde ingenomenheid met het plan koesteren als de onderwerpers, blijkt uit een schrijven, door de Kamer van Koophandel te Hamburg aan de bovengenoemde commissie gezonden. De Kamer spreekt als haar oordeel uit, dat met bet plan het beoogde doel niet kan worden bereikt. De monsters van de handelswaren en voortbrengselen der Duitsche njjverheid, met welke het stoomschip rond zou reizen, zouden voor do meeste plaatsen ongeschikt zijn, en te laai daar aankomennaar ver houding zouden voor de fabrikanten de kosten te hoog loopenen ook verscheiden groote, belang rijke steden zou het schip wegens zijnen grooten diepgang niet kunnen bereiken. Daarenboven geeft het plan aanleiding tot bezwaren van technischen aard, zóó groot, dat z|j onoverkomelijk zijn te achten. De Hamburgsche Kamer van koophandel ziet zich dan ook genoopt, deelneming aan het plan te ontraden. De colhmissie der conferentie te Brussel tot we ring van den slavenhandel zette haren arbeid voort. Het eerste hoofdstuk van het ontwerp, waarbij straffen worden gesteld op het drijven van dien handel, heeft tot eene langdurige beraadslaging aanleiding gegeven, waarvan de slotsom .was, dat oene voorloopige ver standhouding werd bereikt. Met het onderzoek der andere artikelen van het ontwerp is een aanvang gemaakt, maar het kon niet ten einde worden ge bracht, omdat vele gevolmachtigden nog niet van de noodige volmaoht voorzien waren. De berichten uit Westfalen blijven gunstig luiden. De mijnwerker Schroeder, die behoorde tot de deputatie, die bij de vorige werkstaking door den Keizer te Berl|jn ontvangen werd, is o. a. op ziju verzoek weer aan 't werk gesteld en men beschouwt dit als een gunstig teeken voor de-betere gezind heid der mijnbesturen. In Silezië is echter oen bewenug ónder de mijnwerkers ontstaanzij willen 8 uur werk; wordt hieraan niet voldaan, dan 1 Januari algemeene werkstaking, 't Is ochter de vraag, of er eensgezindheid is. De werkstaking der gasetokers in het zuiden van Londen zal waarschijnlijk spoedig uitbreken. De schikking tusschen de directie en de* werklieden is niet tot stand gekomen en de kolendragers hebben besloten gemeene zaak te maken met de stokers. «"Heden verstrijkt dë gestelde termijn, maar toch hebben nu 5reeds eenige stokers het werk gestaakt. De directie verving dezen terstond door niouwe werkliedei^ De oude werklieden wildqn deze nieu welingen terstond buiten de deur zetten, maar de directie handhaafde hen. In het geheel hebbon reeds 250 stokers en kolendragers den arbeid gestaakt. De aandeelen der fabriek gaan steeds achteruit. Het geheele kapitaal waarmede de fabriok werkt, bedraagt 1,991,000 pd. st., terwijl zij bovendien nog een vjjf percents leening van 550,000 p. st. te haren laste heeft. De maatschappij maakte steeds goede zaken, zoodat de dividonden in de laatste jaren van 12 tot 15J/j pC't. bedroegen; Bovendien heeft de fabriek een reservekapitaal van 220,000 pd. at. Met het oog op den grooten last, d'.en de wer- staking ten gevolge kan hebben, doet de Pall Mall (*az. nog een laatste beroep, zoowel op de direc teuren als op de werklieden, om den twist b|j te leggen en een groot deel der stad niet bloot te stellen aan het gevaar om in duisternis tc zitten. Te Salford en te Manchester behelpt men zich nog steeds met half lioht. Slechts de helft der straatlantaarns te Manchester kan branden en de meeste winkels moeten met kaarsen en lampen worden verlicht. Daar de meeste inwoners, die gas branden, geen lampen in huis hebben, huurt men deze voor een shilling per dag, terwjjl voor kan delaars een dubbeltje moet betaald worden. De directie verzekert echter, dat de nieuwe werklieden spoedig op de hoogte zullen zijn, zoodat dan1 weer de gewone hoeveelheid gas kan worden afgeleverd. Het bekende Kussischgezinde weekblad Hard verwacht van Portugals verzet tegen Engelands aanspraken in Afrika niets. Met de aan eerst genoemd land gorichte sommatie is de zaak uitge maakt; de bladeu, die de belangen der Engelsche Zuid-Afrikaansche Maatschappij voorstaan, hebbeo niet verzuimd te doen opmerken, dat de vervulling van Engelands roeping* in het belang der beschaving onmogelijk zou worden, iudien de scheepvaart op de Zambesi door Portugal werd belemmerd. Deze groote internationale handelsweg, zeggen z|j, komt toe aan de eenige mogendheid, welke den slaven handel wil tegengaan in plaats van dieu te begun stigen, zoodat tot nu toe de Portugeezen gedaan hebben. Het hooge binnenland der Masiona's moet openstaan voor nederzettingen van Europeanen (nK Engelschen), dnar ieder weet ho6 onbekwaam de Portugeezen zijn om de stoffelijke rijkdommen dier streken te exploiteeren. Salisbury's Kabinet, zegt de Nord schamper, kon voor deze menschlievende vertoogen niet doof blijven en Portugals zaak is verloren vóór z|j nog onderzocht is; de stichting van een Zuidafrikaansch Rijk, bestemd om dat van Australië en Canada te vervangen, waarvan het verlies nog slechts een quaestie van tijd is, is eoD te gewichtige aangelegenheid dan dat de Regeering van het moederland zou 'kunnen nalaten de aan spraken der Zuidafrikaansche Maatschappij kracht dadig te ondersteunen, De burgemeester van Rome heeft aan den Minister president verklaard dat wanneer het rijk de hoofd stad niet bolangrijke sommen voorschiet voor de onteigening, deze tegen het einde van de maand niet in staat zal zijn haar financiëele verplichtingen te vervullen. Crispi beloofde de zaak terstond te zullen onderzoeken. De heer Ruchonnet, de president der Zwitsersche republiek voor het jaar 1890, een bnrger van het kanton Waadt, was 't laatst hoofd vvan het depar tement van justitie en politie. De heer Ruchonnet behoort tot de radicale part|j. De heer Welti, die tot vice-president werd ge kozen, is een gematigd jiberaal. De heer Welti is afkomstig uit Aargau en wtft nu. chef van het de partement voor posterijen en spoorwegen, MARKTBERICHT IN. Gouda, 12 December 1889. De aanvoer, hoewel voldoende, was niet zoo groot als gewoonlijk om dezen tijd van het iaar. Tarwe iets flauwer. Overige artikelen zeer vast of iets hooger. Tarwe. Zeeuwsche 7.20 a 7.80. Mindere dito 6.80 a 7.—. Polder 5.75 if 6.25. Afwij kende 5 25 a 5.50. Roode 6.30 a 6.60. Angel 6.90 a 7.25. Rogge: Zeeuwsche 5.50 a 5.90. Polder 4.75 a 4.90. Buitenlandsche per 70 KG. 5.25 a 5.60. GerstWinter 4.75 a 5.—. Zonier 4.30 a 4.90. Chevalier 5.a 6.Haver: per Heet. 3.60 a f 4.20, per 100 küo 7.70 a 8.—. Hennep zaad: Inlandsch 6.^0 a 6.75. Buitenlandsoh 5.25 a 5.60. Erwtenkookerwten 8.25 a 9.26, niet kokende 5.75 a 6.Boonen bruineboonen 8.75 a 9.75, witte boonen ƒ9.50 a 10.duivenboonen 6.70 a 6.90, paarden- boonen 5.50 a 5.90. Kanariezaad 7.50 a 8.25. Maïs per 100 kilo: Bonte Amerikaansche 6.30 a 6.40, Odessa f 6.40 a 6.60, Cin- quantine 6.75 a 7. De veemarkt met tamelijke aanvoer, handel vlug, prijzen zeer hoog. Vette varkens, veel aanvoer, handel vlug, 23 a 27 ct. per half kilo, varkens voor Louden, tamelijke aanvoer, 20 a 21 ct. per half kilo, magere biggen, goede aanvoer, handel vlug, 1.10 a 1.70 per week, vette schapen, weinig aanvoer, handel flauw, 18.a 24.Wei lammeren, goede aanvoer, handel flauw, ƒ12 a 18, nuchtere kalveren, eenige aanvoer, handel zeer vlug, 12.a 20.—. Graskalveren van geen beteekenis. Kaas aangevoerd 28 partijen, handel vlug. lste qualiteit 27.a 29. 2de qualiteit 24.a 26. Noord-Holland8che 26. Boter, goede aanvoer, handel gewoon. Goeboter ƒ1.15 a ƒ1.30. Weiboter 0.90 a 1.05. Zitting van den 21 December 1889. Mr. D. J. van HEUSDE, Kantonrechter. Mr. A. W. C. WENTHOLT, Ambtenaar van het Openbaar Ministerie. De navolgende personen zijn veroordeeld: A. L. v. L., te Bleiswijk, wegens het jagen op eens anders grond zonder acte of verwinning, 2 X of 2 dagen voor elke boete mqt verbeurdverkla ring en hevel tot uitlevering van' het geweer en do haas of betaling van 10 voor het geweer en 2 voor de haas, subsidiair een dag voor iedere niet-uitlevering; H. K., te Gouda, wegens het vissohen met een schakel met te kleine mazen, 3 of 2 dagen met verbeurdverklaring en bevel tot vernieling* van den schakel; T. v. H. en E. v. H., te Reeuwijk, wegens het te zaraen visschen in e£ns anders vischwater zon der vergunning, ieder 1 of 1 dag; J. F., te Gouda, wegens het zonder vergunning te Gouda baggeren in een water tot publieken dienst bestemd, 1 of 1 dag; G. K., te Lange Ruigapveide, wegens het aldaar la ten lo8loopeu van zijn hond zonder muilkorf 3 of 1 dag, met verbeurdverklaring en bevel tot uitlevering van z|jn hond of betaling van 3 of 1 dag; P. S. en B. Z., te Gouda, wegens het te zamen in het openbaar zingen van een voor de eerbaarheid aanstootelijk lied, ieder 3 of 2 dagen; C. V., te Gouda, wegens openbare dronkenschap geploegd bij 2e herhaling, hechtenis van 8 dagen; H. M., to Gouda, wegens openbare dronkenschap gepleegd door een kind benoden den leeftijd van 16 jaren met oowleol dos onderscheids0,50 of 1 dag; H. J., J. P., H. BP. J. J., L. J. L. en J. Th. v. E., allen te Gouda, wegens openbare dronken schap 1 Óf 2 dagien. C. P., zonder bekenden woon- of verblijfplaats we gens openbare dronkenschap 3 pf 8 dagen Bovenstaande personen zijn tevens alle veroordeeld in de kosten van het rechtsgeding. van de Makelaan De markt was heden vast. Loco Tankfust 8.75. Geïmporteerd fust 8.75. December-levering 8,65. AMSTERDAM, 12 December. (Per TeUgraaf.) Binnenlaudsche fondsen onveranderd. Oostenrijk Turken vast. Brazilië beter, Jtaerika onveranderd. Tabak-aandeelen flauw, Avion 7677. Kursreri'ilce Stand. GEBOREN 8 Dec. Jan Johannes, ouders G. J, Greeveu- stok en J. van Dongen.- 9. Adrianus Antooius, ouders C. J. Bruijoel en P. Grendel. 10. Johannes Gerardu», ouders 1>. Huurman en G. IJsselstijn. 11. Adriana Gerardina, ouders A. Wijnandt etf M. J. F. Souilljee. OVERLEDEN: 8 Dec. W. P. tan Fyk, 8 X 10. G. Blum, 18 d. 12. C. van der Vlist, 2 j. 4 m. GEHUWD 11 Dec. F. J, Kloos «n j. IJsselsteyn. C. van der Kleijn en A. van deu Berg. M. van Vliet en J. van Hoorn. E. H. van Mild en M. Scholing. Stolwijk GEBORENAnnigje, ouders A. Boom en G. «an deu Berg. Neeltje, ouders J. de Large en A. van Zwienen. Cornelis, ouders W. S. van Dam en N. vau Vliet. OVERLEDEN E. van der Wal, 43 j, Qouderak: GEBORENTryntje, ouders N. van Rijk en H. Aul- man. Klaas, oudera E. Prosman en F. Trouwborst. Aaltje, ouders A. vau der Vlist en W. Hailing. Pieter- nella, ouders J. Both en M. H. Noorlander. OVERLEDEN J. C. Kasbergen, 2 m. GEHUWD: H. Heuvelman, wed. van J. Burggraaf en G. Jongebrcur. CORRESPONDENTIE. o. H. Uw bericht is meer een reclame don een,nieuws bericht. Getrouwd R. G. MOERBEEK, Kapitein van den Generalen Staf, EN C. P. M. PRINCE, Weduwe van den fleer J„ J. Friese. 's Gfavenhage, 12 December 1889. ërjac^q^; i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1