JES, ÏZEN, geschilderde Janskerk te lenis der Si eningen enz. irlijk levens- e Gebroeders f rs. en: LEN. N° 4097. AP IMS, irkt. m Thee. ERT, Tnrfsingel. ijs 90 Cents BINNENLAND. Maandag 16 December. 1SS9. Nieuws- en niker, FE FILL ETOX. Advertentieblad voor Gouda en Omstreken, Ikojen k. z. k. szx De inzending van advertentièn kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. ’rima JAVA i, België. P.' rits. TSLZxe ibcth, ‘Tverij erij, j der Belgen. ER, RDAM. stootnen van .ntels, Costu- ordpnen, Be- 1- en Bont- ■■■11 mak Zoon. van De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is f 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nonuners VIJF CENTEN. itrtken bij de 73 en 73a Bovendien worden alle Ad vertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD ’t welk des Maandags verschijnt. i. 1R1NKMAN (Uiï het Engelsch^) j NEGENDE HOOFDSTUK. goudschecourant fi 1.05, - 1.35. een kring rondom wachtten vol belangstelling op A.D VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GR00TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. ror huiselijk pannen-, en gen mits er Parijs voor mijn vriend Koert von Borg- van groote beteekenis zou zijn, aangezien hij een grondige reden tot echtscheiding zou GOUDA, 14 December 1889. In de zitting der Tweede Kamer van heden werd het debat over Binnenl. Zaken voortgezet. Bij het hooger onderwijs werd door den heer'Lobman, Heems kerk, Lieftinck en Van Houten gedebatteerd over de richting van het onderwijs aan de Universiteiten. De heer Lieftinck bestreed daarbij de pertinente wijze waarop de heer Heemskerk sprak, en beriep zich op diens vroeger verdedigde stellingen als student. De Minister liet zich niet hit over de opheffing der theologische faculteiten en meende dat in geen geval waarborgen voor den Staat mogen ontbreken bij het verbinden van rechten aan academische graden. Bij het midd. onderwijs logenstrafte de Minister het ge rucht der verandering van het eindexamen der hoo- gere burgerschool. VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD. Dinsdag daMd.7n December 1889, des namiddags ten 1 ure: Aan de orde: Het suppletoir Kohier der plaatselijke directe belasting op de inkomsten, dienst 1889. De voorstellen betreffende wijziging der Gemeente- begrooting, dienst 1889. De voorziening in vacaturen in de Besturen der Stedelijke Instellingen van Weldadigheid en in andere Collegiën en Commission voor verschillende inrioh tin gen der Gemeente. Op de voordracht voor onderwijzeres aan de openbare school te Haastrecht 'staan de dames: M. K. De Jong, te Wijngaarden, C. J. Ifoogendijk, te Gouda en C. E. M. Kikkert, te Jutfaas. Uit Moerkapelle wotdt gemeld Gisteren middag geraakte een jongen door onvoof- „In onze dagen is de reis naar Parijs hauwelijks de moeite waard om er over te spreken, zelfs voor een allèen-reizende dame," antwoordde de advocaat met een fijn lachje. „Op de moeite, aan die reis verbonden, doel ik ook niet, maar ik geloof, dat die reis naar haupt daardoor verkrijgen." De laatste woorden van den advocaat verbluften de dames geheel, zij zagen elkander met dp grootste verbazing aan. „Ge zijt een zeer behendig advocaat, mynheer Morris! Als de jonge vrouw de echtelijke woning verlaat en alleen naar het buitenland 'reist, levert dat zeker een gegronde reden tot echtscheiding op. Maar gelooft ge werkelijk, dAt Jane tot zulk een zou kunnen besluiten? Zij gaat niet naar Pa- een ontmoe- mis gegeven kilog1. M verzuimd is hen in te schrijven. Anderen zijn eenige jaren, dagen of maanden ouder of jonger dan men meende, zoodat bij nauwkeurige opgaven van hunne geboorte nog al veel hersteld moet worden. O. a. had iemand reeds zijn 50en jaardag gevierd, terwijl nu aan het licht kwam, dat hij twee jaren jonger is, zoodat die pret later nog eens kan plaats hebben. Donderdagmiddag had te Utrecht de reeds vroeger aangekondigde vergadering van hotelhouders uit ons land plaats daartoe opgeroepen door den heer M. G. A. Wennips, van Zutfen, ten einde tot maatregelen te kunnen komen, die hen zouden kunnen ontheffen van te zwaren belastingdruk, wat personeel en patent betreft. De heer Wennips leidde de ver gadering, en riep aller medewerking in om een adres te lachten aan de Tweede Kamer, waarvan hij het ontwerp reeds had opgemaakt en nu voorlas. Ruime besprekingen volgden, welke tot uitslag hadden, dat aan de Tweede Kamer een adres zal gericht worden. Dit werd door de aanwezigen onderteekend?. Aan de hotelhouders in andere gemeenten zal verzocht worden adressen van instemming aan de Kamer te richten. In het adres wordt met cijfers uiteengezet, dat hotelhouders door de personeels en de patentbe lasting zwaar en onbillijk gedrukt worden in verge lijking met andere bedrijven. Adressanten verzoeken de Kamer maatregelen te willen nemen, dat de op hen betrekking hebbende bepalingen dier belasting-,, wetten ten hunnen gunste herzien worden. Na de adres-bespreking kwam in behandeling de stichting eener vereeniging. Nadat 57 personen zich bereid hadden verklaard'tot toetreding, werd een commissie benoemd, bestaande uit de heeren M. G^ A. Wennips, te Zutfen; A. Agema, te Arnhem; P. T. H. Weissmantel, te Amsterdam; J. J. Doyer, Azn.', te Amsterdam; J. de Grooth, te Hoogeveen; 23/ De dames groepeerden zich in mijnheer Morris en zijn raadgevingen. „Uit den brief, dien ge dezen avond ontvangen hebt, mevrouw, blijkt duidelijk, dat de vrouw vqp mijiheer van Berghaupt niet van zins is in een vrij willige-scheiding toe te stemmen en ik houd het voor nutteloos verder bij haar daarop aan te drin gen. Nu zou ik aanraden de jonge vrouw op de reis eene of andere manier reden te geven, dat zij naar rys, zij verlangt veel te levendig naar het buitenland, bijvoorbeeld naar Parijs vertrekt. ïk 4i-k- zou Londen wel voorslaan, doch ik vrees, dat zij i mij daar kon lastig vallen. Dat ik als advocaat James Gray rechtsbijstand verleend heb, kan mij ónmogelijk sprbinden om dien bijstand ook aan zijn dóchter te verleenen. Om deze reden zou ik aan Parijs de voorkeur geven.” „Maar wat zou daarmee gewonnen zijn, als de jonge vrouw naar Parijs ging?" vroeg mevrouw von I Heidersdorf. „Gelooft ge dan, mijnheer Morris, i dat zij den terugweg naar hier niet zou vinden?" ting met haar man.” „Ik geloof stellig, dat zij dadelijk vertrekt, als zij verneemt, dat Koert von Berghaupt te Parijs toeft „Ik begrijp u niet, mijnheer. Waarom zou myn heer von Berghaupt naar Parijs gaan?” De advocaat scheprf ongeduldig te worden, nu zijn bedoelingen nietdadelijk bégrepen werden. Hij keek op zijn horloge en stond op. „Het is mijn tijd om heen te gaan, over weinige niet beweren, dat het niet te verontschuldigen uren moet ik op reis naar Londen. Van ganscher 1 a ee harte hoop k, dat deze zaak voor beide partijen op zichtigheid door het reeds gevaarlijke ijs van hpt zoogenaamde Kerkewater, niet veel meer dan een poel. Een koetsier uit Gouda, die een reiziger reed, kwam er met eene tilbury langs, hoorde de jongens aan den kant om hulp roepen en stapte uit om den roekeloozen knaap te redden. De reiziger haalde intusschen hulp uit het dorp. Met ladders, touwen, enz. poogde men den jongen op het droge te brengen. Hei ijs was echter zoo zwak, dat ook de koetsier tot aan jjen hals er door zakte. Beiden verkeerden in levensgevaar. Na veel vruchtelooze pogingen gelukte het eindelyk hén op den vasten wal te brengen. Bij den herbergier V. te Moerkapelle werd de doornatte koetsier verzorgdna eenigen tijd kon hij den tocht naar Gouda weder voortzetten. Volgens het antwoord van den Minister van Oorlog op eene vraag in het Voorloopig Verslag der Tweede Kamer over zyne begrooting, bestaan er geen voorschriften betreffende de contributie der officieren voor de muziek van hun korps. Terecht vraagt een officier, of men nu iets verder is. Gesteld eens dat een officier er voor bedankt, nog langer een vrij groot percentage van zijn tractement voor het muziekkorps af te staan, zullen dan de chefs daarmede genoegen nemen Zullen de overige officieren het hierdoor tekort- 1 komende er bijleggen Of zal d»l getalsterkte der kapel afhajkelijk worden van den goeden wil der officieren om voor het fonds bij te dragen? (Haagsche Ct.) Aan de Midd. Ct. wordt gemeld, dat by het voor loopig onderzoek in het belang der aanstaande volks telling zich in eenige Zeeuwfcche gemeenten allerlei verrassingen voordoen. Zoo ontdekte men in eene plaats nabij Middelburg gehoele gezinnen, die niet ingeschreven waren, en bij andere bleek, dat perso nen onbekend zyn op hunne geboorteplaats, omdat een bevredigende wijze wordt geschikt. Hoe ver standiger en bedaarder de vrienden van mijnheer von Berghaupt handelen, hoe meer men op een ge lukkige oplossing der quaestie mag rekenen.” *Bij deze woorden wilde de advocaat afscheid ne men, maar de gastvrouw trad den geraffineerden speler in den weg. „Mijnheer Morris, wilt ge ons het voornaamste gedeelte van uw scherpzinnige raadgevingen onthou den? Qö gaat naar Londen en laat uwe vrienden hier niets achter dan vrome wenschen.” „Omdat ik bezwaar maak aan zulke edele en acU- tenswaardig» dames e^n voorslag te doen, dien men nooit anders dan oneerlijk kan noemen. Wat zoudt ge mij antwoorden mevrouw, als ik, door den' yver voor de belangen van mijn vriend meegesleept, u voorstelde op den brief der jonge vrouw ^betrekke- lijk haar stormachtig verlangen naar haar man) eigen handig te antwoorden, dat mijnheer von Berghaupt te Parijs is en sedert eenige dagen in het hotel The Prince of TPales logeert.” Verschrikt keerde de gastvrouw zich af. „Neen,” zeide zij, „da(t zou ik niet kynnen.” „Natuurlijk zal niemand zoo iets doen en daarom stelde ik het ook opzettelijk niet voor, zonder te l vragen of door zulk een onw^arijeid een dierbaar I menschenleven‘gered kan worden. Daarmee wil ik als wii in één pryzens^vaardig doel te bereiken. Neen, ik t

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1