BINNENLAND. A3TO, ren 11 Cen- n de Willen» LAS, niTG, md «V&EDz- ien, 2 flinke 1, TÜIN en oping N° 4098. Nieuws- en 'EN. 3 en 73*. koekjes. Dinsdag 17 December. Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. FÈVlTLËTÖ'gjL^ 1889. nime en goed De insending van advertentito lean geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. BS. blik, ZALM /- issie, JLEEVER. FLIK. AT. CEDER ren op ET N t Woetlaad, t jakkery be- •dt verwezen kan Zoon. t Te Utrecht is tot arts bevorderd de candideat- arts J. H. Costerman Bood*. De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgk met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen, in het ADVERTENTIEBLAD ’t welk des Maandags verschjjnt. taris BEVER, 1889, des shuis <Hak- vaarin de be- rdere inlich- MBER aan- ran den IGLEEVËf» n. kdagen vóór is 9 tot des g, des mor- a beveling, naar, SSEN, mketbakker. EN terstond de BOÜW- 1890. Maart 1890. n koopprjjs verband, te- op het ver- p het Lager dat de IN- er plaatsing ip bovenge- ieden in het December GQUDSCHE COURANT. AD VERTENTIBN worden geplaatst ▼an 1—5 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Onder de inrichtingen, verbonden aan de militaire strafgevangenis nabij Leiden, behoort ook een groote smederij. Daar vinden de gevangenen aanhoudend werk, voor zoover zij bij het smidsvak betrokken tijn. Onder de stukken, die op de werkplaats worden ge- maakt, behooren ook sloten en sleutels. Zelfs moe ten daar vaak de sloten van de gevangenis zelve door de gevangenen worden nagezien. Deze maatregel, zegt de Leids. Ct., heeft onlangs wel eenigszins verkdterd gewerkt, toen een paar ge- vangAen van die slotenkennis hadden gebruik ge maakt en bijna ontsnapt waren. Een andere gevan gene had echter de zaak uitgebraobt. voor alle zekerheid kan men een stuk of wat groene .sche bladen, nam Moota onder den naam Frank 8- Walker dienst als matroos op het stoomschip Winland, maar werd onlangs te Antwerpen herkend en als deserteur tot een langdurige gevangenisstraf veroordeeld. Alle pogingen, door zijne vrienden aan gewend, om hem zijn vrijheid te verschaffen, bleken vergeefs. In Juni van dit jaar schreef daarop een nichtje van den gevangene, de dertienjarige Bessie Keim in een brief aan den koning van België, waarin zij verklaarde, dat haar oom alleen zijn schip verlaten had, omdat zijn stervende zuét^r hem dringen! had laten verzoeken, haar nog eenmaal te komen zien, voor zij stierf. De zuster was weinige dagen later overleden en haar oom wai daarop weder naar zee gegaan. De brief van het meisje besloot met de woorden: «Uwe Majesteit, alXu in zijn plaats was geweest, zou u niet evenzoo gehanaeld hebben? Ik hoop, dat u oom genade zal schenken en mij vergeven, dat ik zoo vrij was, aan u te schrijven. Hoogachtend Bessie Kejm.” Niet lang geleden ontving het meisje het volgende antwoórd: Koninklijk Éaleis, Brussel. Ik heb de eer, V, ingevolge opdracht van Zyne Majesteit den koning, de ontvangst van uw brief te melden en V te ftoen weten, dat uw verzoek, om uw oom. in vrij heid te stellen, gehoor vond. Op bevel Zijner Majesteit zal uw oom door bet departement van justitie uit zijn hechtenis worden ontslagen als gevolg van de bemoeiingen van 's konings kleine vriendin. Bommer- heim, secr. Aan Bessie Keim, Philadelphia.” Moote werd tot algemeens verwondering zijner vrienden ont slagen en was aangenaam verrast, toen hij hoorde dat hij zijn vrijheid aan Stijn "kleine nichtje te dan ken had. GOUDA, 18 December 1889. In de zitting der Tweede Kamer van beden werd verworpen het amendement van den heer lieftinek om gelden te weigeren voor de restauratie van het slot Teylingen zoomede het voorstel van den heer Fabius om f 15000 voor de nieuwe oefenschool by de normaal teekenschool te Amster dam te schrappen. De Begroeting der Binnenl. Zaken werd aangenomen. dat de dochter van James Gray den sluier reeds heeft laten vallen, zij erkent, dat zij niet alleen het uiteinde haars vaders geweten heeft, maar ook alle moo/den, die aan de justitie ontgaan zijn, omdat ze geheim zyn gebleven, Het is smartelijk om te zien, dat zulk een buitengewoon schooce vrouw, zich verhoovaardigt om de wandaden van haar vader!” z/Deed zij dat?” riep Koert uit. z/Dat deed zij tegenover mij en dat zal zy tegen over iedereen doen als' wij geen middel weten te vinden om het te voorkomen. Ik dank God, mijn heer von Berghoupt, dat het u bespaard werd mede aan te hooren hoe uw vrouw die gruwzame beken tenis deed. Zij was geheel veranderd, nu zoudt ge in haar de dochter van een moordenaar herlcend hebben. En dat behoeft ons niet te verwonderen, de iögeboren aard laat zich niet op den duur ver loochenen." Koert drukte de hand tegen het voorhoofd, zuchtte T1UOX UVUVU. VUVU z/En hoe sprak ze over 24) Kon hij niét met haar naar America vluchten en daarheen plekje vinden, waar hij ongestoord en on bekend alleen voor zijn vrouw kon leven? Was zij dan schuldig aan de bloedige daden haars vaders? en bloeit soms niet een reine roos in een moeras? Tn zulÈb gedachten verdiept was Koert al verder en verder het statige beukenwoud ingedwaald. Hij stond nu aan het begin van een pad, waarvan hij den loop niet kende. Twijfelende Welken weg hij moest inslaan, stond hij even rond te kijken en zag toen in de verte een heer met een witten cilinder hoed op hem aankomen, in wien hij dadelijk mijn heer Morris herkende. -Langzaam wandelende als iemand, die het schoone van de natuur wil genie ten, naderde de man, die nu door all? vrienden en verwanten van Koert zoo gevierd werd. Von Berghaupt ging hem tegemoet en groette hem. //Mijnheer von Berghaupt, het is mij een groot genoegen u hier te vinden, immers wij kunnen ner gens zoo ongestoord praten als in het bosch. Ik ben reeds aan het hótel geweest, maar ik trof u daar verlangt, dat ge bij haar zult komen halen en zij verklaarde mij uitdrukkelijk, dat zy haar wilde brengen welk een misdaad zij echtgenoot wil zien en om tot een verzoening te geraken. Nooit of nimmer zal zij in een scheiding bewilligen.” i «Zij schijnt tot het uiterste te willen gaan.” 1 -r - z/Dat heeft zij reeds gedaan. Het doet my leed, loslaten.” Een medewerker van het Z). v. Z.-H. schryft: z/Wie in de jaren 1873 en 1874 op Java was, herinnert zich, en wel hoogstwaarschijnlijk uit eigen pijnlijke ondervinding de ziekte, die daar eenige Iemand wenscht in de courant de vraag opgeno men te zien, hoe men bij de aanstaande volkstelling *-x i-K J ten men zal noodig hebben voor niet aan. Het is inderdaad een gelukkig toe val, dat ik u hier ontmoet. Als ge het goedvindt, zullen wij do wandeling gezamenlijk voortzetten.” Koert vond dit goed. z/Ik moet beginnen, mijnheer von Berghaupt, met u te bekennen, dat ik mij weer hebt laten verleiden om mijn reis naar Londen uit te stellen, en wel op aandrang van mevrouw von Reidersdorf en eenige andere dames, die in het proces-Gray veel belang stellen voor zoover dit u aangaat. Ik wil niet ont kennen, dat ik hierdoor ernstige, beroepsplichten on vervuld laat, maar ik ben mj’ ook bewust, dat ik als vriend jegens u plichten heb te vervullen en daarom breng ik gaarne dit offer.” (Loert zeide hem daarvoor dank. //Bovendien had ik nog een andere reden om mijn reis uit te stellen en die reden is gelegen in het feit, dat uw positie moeielyker is geworden.” z/Wat, mijnheer Morijs?” w z/Ik beschouw het als een zwarigheid, dat uw en vroeg op doffen toon: vrouw beslist weigert mede te werken tot eeneecht- «En hoe sprak ze over mij? Beseft zij, wat ze mij scheiding, zij heeft dit schriftelijk verklaard. Zij heeft aangedaan?" verlangt, dat ge bij haar zult komen om uw schrif- i //tyfynheer, dat beseft zij, dat blijkt uit het feit, telijk verlangen tot echtscheiding mondeling te her- dat zij mij bespotte, toen ik haar onder het oog L "j aan myn vriend spreken alleen met het doel begaan had. Zij weet, da£ ge haar slachtoffer zijt en heeft'dit altijd geweten en verklaarde dat zij haar offer nooit de vrijheid zou terjiggeven. Zij is trotsch op haar verovering en zy wil baar verovering niet Het verzoekschrift van een kind. Frank S. Moore, met mogelijkheid vooruit kan zeggen hoeveel kaar- een matroos van Philadelphia, deserteerde in Augus- personen, die tijde- tus van 1883, van de stoomboot Rhijnland der Red lijk den nacht van 31 December op 1 Januari on- Star Line, nadat hem de kapitein verlof had gewei- der ons dak vertoeven zullen. l' gerd, om zyn stervende zuster te bezoeken. Toen Laat men zich daarover niet zöb ongerust makenzyn zuster overleden was, zoo verhalen Amerikaan- {Uit het Engelech.') TIENDE HOOFDSTUK. of roode kaarten aanvragen en deaverkiezende ook op zijne tafel leggen, voor het geval dat er dieren inbreken. Die kunnen dan aelven de kaarten invul len dan weet men meteen wie ze zyn. (^r»A. Of.) Naar aanleiding der verechillende vervalschingen van poatwissels, die zich in ons land herhaaldeïijk» Philadelphia, voordeden, maakt men er yns op attent, dat daar- -- van in het buitenland-, t"n Duitschland, b.v., nim mer zal worden gehoord Mal wordt de postwissel, zooals deze op bet kantoor van afzending is inge schreven. benevens het daarop vermelde bedfcg, aan den brievenbesteller op zijne gewone-route medege geven, en door dezen, toten behoorlijke kwijting, aan den geadresseerde of diens gemachtigde, uitbe taald. Op dezelfde wijze handelt men daar met aangeteekende brieven. Hierdoor wordt den geadres seerde de last bespaard om naar het postkantoor te gaan, terwyl da arbeid «K burcau-ambtenaren er door wordt verlicht. Het stelsel bij de Nederlandsche postadministratie gevolgd, sdhynt zekerder: men loopt geen gevaar, dat het publiek hot slachtoffer zal worden van on eerlijke postbeambtenmaar het gevolg is nu, dat postbeambten het slachtoffer worden van oneerlyken onder het publiek. Wij beslissen niet wat de voorkeur verdient, maar dit zal men toestemmen, dat de methode in Duitsch land minder omslag voor beiden medebrengt. {Amh. Ct.)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1