rs. m ÉNNENLAND; N° 4099. 1889. Woensdag 18 December. Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. eisje AP België. re. TeLZxe G-reL37". Nieuws- en J If, 1 hi I man St Zoon. 4 I LËN 5ZX FEUILLETON. at ing. ----5— zjjn, doch ‘S. NT, Markt. bij, als woning j i iter der gelden roor torpedobootjagers iring van het aantal «che Gou den door et iKMAN en >or huiselijk pannen- en gen mits er 1 kilog'. (Uit iet Engeleck.') TIENDE HOOFDSTUK. der Zelf- B uitepat- Een amerikaantch luchtreiziger, ^professor" Von Tasset, die te Honolulu (Havrai) opsteeg en met een valscherm daalde, is in zee Beergekomen en daar onmiddellijk door haaien naar beneden getrokken en verscheurd, zonder dat zijn broeder en eenige andere personen, die in een schuine en op een kleine stoom boot dicht bij waren, om hem op te nemen, iets tot zijn redding konden doen. AD VER TENTIEN worden geplaatst ▼an 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GR00TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. GOUDSCHE COURANT Bovendien worden alle Advertentien gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD 't welk des Maandags verechgnt. afb. Prijs verschrik- mgd lijdt, ering, die >n van een het Ver markt 34, st bedrag, en boek- I De uitgave dezer Courant geschiedt dageljjks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden ia 1.25, franco post 1.70. 15) Koert stapte eene poos zwijgend naast den advo caat vobrt. Toen bleef hij op eens staan en vroeg als in vertwijfeling: «Zijn er geen middelen om zulk een noodlottige gebeurtenis te voorkomen? Ge haalt de schouders op, mjjnheer! Bedenk toch, wat er voor mij op het spel staat! Gesteld dat de buitenwereld de feiten vernam en ten langen leste de zuivere waarheid kende, dan zou men mij en mijn familie beklagen, mjjn eer zon niet geschonden zijn, als men tot de ervaring kwam, dat ik die vrouw den rug had toegekeerd, zoodra ik wist wie zjj was; en toch ondanks alles zou ik ónmogelijk zijn geworden, nog erger dan wanneer ik voor God en de monschen mjjn eer met voeten had getreden.” «Ik begrijp u volkomen, mijnheer! Ondanks alles zoudt ge toch den man zijn die eenmaal met de sohoone Jane Gray gehuwd was. Ge zoudt misschieu nog vele jaren na uw dood de hoofdpersoon van allerlei onnatuurlijke verhalen zjjn en zelfs gedurende w leven zou de fantasie u tot den held van menig Regentes van het Wees- en Aelmoeseniershuis Mevr. C. E. Knaap-de Klerk. i Regentes van het Bestodelingenhuis Mevr, de Wed. I. A. Lunenburg—Gabry. De Eerste Kamer heeft ^eden met 40 tegen 2 stemmen verworpen de wet op de consignatiekas. In de zitting der Tweede Kamer van heden werd de Marine-begrooting aangenomen met 68 tegen 21 st. na afvoering door den minister de aanschaffing der eerste van dttzes en na schrapping der vermeeioerin zee-luitenants. verdichtsel maken. Weldra zou men op straat de droevige ballade zingen van den Duitschen officier, de scboone vrouw en den moordenaar.” „Houd op, mijnheer Morris! ge zoudt mij tot razernij brengen!” „Panion, ik noemde de dingen slechts bij hun naam, zooals ze voor het grijpen zijn. Doch ik stelde u het gevaar in zjjn vollen omvang voor oogen, omdat dit noodig was voor ik u een middel kon aanwjjzen om dit gevaar te ontkomen. Mevrouw von Reidersdorf een verstandige dame, heeft het eerst de noodzakelijkheid ingezien om de dochter van James Gray naar het buitenland, naar Parijs te laten reizen.” „Dat zal zij nooit doen!” „Juist, zoo deuk ik er ook over, maar dit moet ons niet weerhouden om althans een poging te doen om haar naar het buitenland te laten vertrekken. Laten wij niet vergeten, dat op een vrouw geen rekening is te maken. Nu is mevrouw von Reiders dorf van meaning, dat uw vrouw onmiddolljjk naar Parijs zou vertrekken, als men haar in den waan kon brengen, dat gij, mijnheer von Berghaupt, in de Fransche boofdstad vertoeft. Het zou daarom geraden zijn, dat ge in een vettrouwelijk briefje aan iemand van uw familie mededeelt, dat ge te Parijs verblijf houdt. Dit briefje zou dan door de welwillende medewerking van mevrouw von Reidersdorf in handen I van uw vrouw gespeeld worden. Als men in aan merking neemt hoe de jonge vrouw met koortsachtigen ijver naar haar man zoekt, dan kan men verzekerd ^en. >urs afg. op te trammen Ier Markt en 1 greis geldig F c^niddags 20 uren dienst. Het detachement infanterie, dat in den nacht van 9 op 10 dezer de gevangenen van Leiden naar Leeuwarden overbracbt is bijna onafgebroken twintig uren in touw geweest. Dat detachement trad, zoo meldt de Juut. Cl. te 10’L uur dos avonds in de kazerne te Leiden aan, stond van ll*/« tot 12*/j aan het station in de open lucht bleef tot 5*/„ uur in den trein en bracht de gevan- I genen ongeveer te 71/! uur de gevangenis te Leeuwarden. Het marcheerde daarna naar de kazerne te Leeu- warden, gebruikte aldaar de soep, marcheerde te half I tien van dienselfden ochtend naar bot station te Leeuwarden en kwam in den namiddag van dien dag i ten 4.44 verkleumd van do kou te Leiden. Het Nieuwe put uit een brief van een milicien de volgende bijzonderheden ’t Was een heele zit, zoo tot Leeuwarden in eens door, maar de gevangenen zongen allemaal liedjes en we moesten zoo lachen, want ze deden alles zoo maar op den grond; nrear ze mochten er ook niet uit, en de heeren van bet spoor in Leeuwarden vonden ’took niets erg, want toen we teruggingen lag ’t er nog. De wagens waren erg vuil, en ’trook er niet heel lekker.” Ten aanzien van het feit, dat de soldaten, die van half een tot zes uren gereisd hadden, een paar uren later reeds weer de lange terugreis onder namen, wordt de volgende poging tot opheldering gegeven „Ze zeggen als een detachement na 12 uren aan komt, dan wordt je ingekwartierd, maar dan ben je met den eersten trein ’s morgens gekomen. Nu zijn we den vorigen avond weggegaan met een nacht trein nu komen we natuurljjk vóór 12 uren aan, en na 3 uren rust gaan we dan weer vooruit. Zoo komt ’t dat je eerst vjjf en een half uur ’s nachts en dan nog eens zeren uren overdag op een en den- zelfden dag in het spoor zit.” Staten-generaal. Eerste Kamer. zitting van Maandag 16 December. Aan de orde was de instelling eener consignatie kas. Zooals men weet, heeft de Tweede Kamer bij amendement-Veegens daarin opgenomen, dat een aanbod van betaling in bankbiljetten geldig is. Daar tegen zjjn van alle kanten bezwaren gerezen, omdat aldus de bankbiljetten incidenteel worden gestem peld tot wettig betaalmiddel. Deze bezwaren werden te berde gebracht door de heeren Kappeijne, Van Lier, Vening Meinosz en Hein. De eenige verdedi ger, de heer Pijnappel, kwam tot de merkwaardige conclusie, dat de wet met algemeens stemmen moest worden verworpen. In deze omstandigheden zal het .J zjjn, dat zij in allerijl naar Parjjs zal vertrekken.» „Als mevrouw von Reidersdorf geen zedelijk be zwaar maakt om dezen stap aan te raden, dan durf ik ook mijn bedenkingen wel ter zijde zetten.” „Pardon, op dit punt moet ik de aebtenswaardige dame in bescherming nemen. Zjj heeft een zwaren strijd gestreden met haar zedelijke bezwaren, maar ze eindelijk overwonnen, omdat zjj overwoog aan welk een zware misdaad de dochter van James Gray zich schuldig maakte door haar sluw doorgezet huwelijk en hoe haar verblijf in uwe omgeving voort durend gevaar voor u oplevert.* „Maak mevrouw von Reiderdorf mjjn compliment. Hier moet het doel de middelen heiligen, het kan nauwelijks een verkeerde handeling genoemd worden als men een Jane Gray dupeert. Ik wil daarom zoo’n briefje voor u schrijven, maar waarom viol de keus van mevrouw von Reidersdorf op Parijs.» „Om mjj genoegen te doen. Ik wees haar er op dat het voor mjj pijnlijk zou zijn, die vrouw te Lon den in mjjn nabjjheid te hebben. Het zou bijna niet mogelijk zjjn, haar van mjj verwijderd te hou den en eenmaal zal toch, hoop ik, de tjjd komen, dat ik kan zeggen: Goddank, die zaak van Jane Gray is nu afgedaan.” „Natuurlijk! Maar wat winnen wij er bjj, als Jane naar Parjjs gaat? Zal zij niet spoedig hier terugkeeren, als zjj mjj daar niet vindt?” „Zoodra zij op reis is, gaat ge naar de echtelijke woning en vraagt naar uw vrouw. Zij zal dagen en derlgke Nommere VIJF CENTER t -D1Jl «w iiwtwuuags versengnt. De Inzending van adve^tentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. If GOUDA, 17 December 1889. KI hedenmiddag gehouden zitting van den genmendliaad, di» door 15 gleden werd bijgewoond (afwezig waren de hh. Prince’ en IJssel de Schepper, de laats» met’kennisgeving) werden goedgekeurd: 1. Het suppletoir kohier der pl. dir. belasting op de iiikomsten, dienst 1889. 2. Het in de vorige vergadering ingekomen voor stel, van B. en W. tot wijziging der Gemeente- begrooting, dienst 1889. Vervolgens werden herbenoemd tot: Leden der openbare gezondheidscommissie de hh. T. J. Koöbs en M. Sprujjt. Lid der Commissie van Toezicht op het Middel baar Onderwijs de heer Dr. F. H. G. van Iterson. Lid der Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs de heer C. W. van der Velde. Lid der Commissie van Toezicht op de Stads- Muziekschool de beer C. van Veen Azn. Lid der Commissie voor de Hoffmans-stichting „Volksgaarkeuken» de heer C. van Veen. Lid der Commissie van Toezicht op het Sledelijk Museum van Oudheden de heer N. Scheltema. Lid van het Burgerlijk Armbestuur de heer P. C. van der Meulen. Lid in het Collegie van Libryemeesters de heer Dr. D. Terpstra. Regent der beide Gasthuizen de heer H. G. Hoef hamer. Regent van het Wees- on Aelmoeseniershuis de heer G. C. Fortujjn Droogleever. Regent van het Bestedelingenhuis de heer A. van Dorst. Regentes van de beide gasthuizen Mevr. M. Ha verkamp Begemann-Caldemeijer.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1