IS s, hter, eene gmolen, O'- i i ping st 1889. looping 1889, «DB HaK- i van de DROOG- 'h .HUIS, met euccee p een der westzijde le Blanw- groot 69 FEUILLETON. 3“euzxe OXSÜ37". Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. N° 4101. Vrjjdag 20 December. van den dag der uitgave. ll d I RB 1 Hi De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags :1 Afzonderlijke Nommera VIJF CENTEN. 1 tan 2 maanden verleend. ELFDE HOOFDSTUK. erceel een gevestigd formatiën rnoemden formatiën oruoemde Naar men ona mededeelt zal .nieuwe atoombootdienst tusschen Gout sterdam worden geopend. teekenen, dit niet kan of wil doen, kan de kaart ook zonder onderteekening worden aangenomen. énnenkort eene en Am- Door den heer Zur e pooten. worden. ut. SR 1889, u den heer JKSCHE 1ONTIJN der koop- >0. s. dege ne laatste ran 9—12 ih gelieve eeigenaar XLAs lier, met en ERF, iwjjksche de gem. benevens den fleer (Uit het Engelech.) irtimmerd alles op DOMEN, iel WEI- >gen nabij in Tram- onder de 104,1305, en groot door de De uitgave dezer Courant geschiedt dageljjks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. van de Baarslaan 35. Het Transvaalsche blad De Pers maakt de volgende opmerkingen omtrent de spoorwegzaak. Niettegenstaande de Transvaalsche regeering zich ten sterkste verklaard heeft tegen het aanleggen van 27) Al is Koert in den diepsten zedelijken afgrond ge vallen, dan zal ik tot hem afdalen om hem te troosten, te redden, hem weder op te richten, maar hem ver laten, neen, dat nooit! De jonge vrouw dacht er over, of zij den advocaat, na hetgeen er tusschen hen was voorgevallen nog zou antwoorden op zijn afscheidsbrief. Ja, zij zou hem een brief zenden en daarin uiteenzetten hoezjj haar heilige verplichtingen jegens haar echtgenoot opvatte. Nauwelijks had zij echter de pen in de hand ge nomen, of zij verviel in zwaarmoedige gedachten en liet de pen rusten. De oppasser had haar alles medegedeeld, wat de advocaat gezegd had, toen hij b(j haar toegelaten wensohte te worden. Zij bleef kalm, toen zij vernam, dat de advocaat beweerd had, dat Koert te Parijs vertoefde. Mis schien omdat zij aan alles twijfelde, wat mijnheer Mor ris haar zeide of liet zeggen. Nu dacht zij weer aan die bewering. Een Duitsoh officier te Parijs! Dat scheen haar GOUDA, 19 December 1889. In de zitting der Tweede Kamer van heden bij de behandeling der begroeting van Waterstaat drongen de hh. Schaapman en Nieuwenhuis aan op meer Zondagsrust voor de beambten der pos terijen, laatstgenoemde wees tevens op de misbruiken bjj de spoorwegen en schending van het brievenge heim. De heer Roell drong aan op een wet tot uitvoering van waterstaatswerken. De hh. Heldt en Hartogh op de verplichting der aannemers van het Rijk om de werklieden tegen onge lukken te verzekeren. De Minister verklaarde de regeling der administratieve rechtspraak in overweging te zullen nemen en behoedzaam de Zondagsrust te willen uitbreiden en bij suppletoire begroeting eene subsidie voor het waterschap van den Ouden IJssel te zullen indienen. Het bnevengeheim in Nederland is onschendbaar. Brieven van den heer Nieuwenhuis kunnen elders geopend zijn. Het ontwerp betreffende de verzekering van arbeiders tegen ongelukken ia te verwachten. AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden aUe Ad vertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschjjnt. De hoer M. M. Schim van der Loeff deed aan de rijks-universiteit te Leiden het doet, examen rechtswetenschap. Het Burgerlijk Armbestuur te Gouda heeft alsnog ontvangen van do Onderoffioiers-Vereeniging „Eens gezindheid" een bedrag van tien gulden vijf en ze ventig cents, makende met het reeds ontrangene, een totaal van f 109.49'/|, om daarvan de alge- meene armen extra te bedeelen. Aan don kapitein G. P. van der Garden, van het Se reg. inf. te Utrecht, is wegens ziekte een verlof GOUDSCHE COURANT. Mühlen zijn een drietal booten daarvoor aangekocht. Heden morgen werd ten Raadhuize dezer Gemeente bij inschrijving verhuurd voor den tijd van vijf of I tien jaren de stoombeukmolen «an het oude Veer- I stal. Ingeschreven was door den heer E. Kortenoe ver, directeur der Mach. Garetupinnerij, voor 5 jaar f 276.per jaar, voor 10 jaar 250.per jaar. Nog werd verhuurd l. Een stuk weiland langsgde Papegaaisteeg te den Goejauvorwellendijk, Een poosje zwegen beiden, Toen begon de jonk vrouw von Lauterer weer: „In uw schrijven heeft u den wensch uitgesproken een onderhoud te hebben met den heer von Berghaupt en u wilde daarom weten, waarheen hij vertrokken is. Noch mevrouw von Heidersdorf, noch mevrouw von Berghaupt, kunnen echter een ontmoeting mogelijk maken, daar beide dames niet weten maar Koert verbljjf houdt. Ik ben echter zoo gelukkig u op dit punt inlichting te kunnen geven." 9 Onder het spreken haalde zij den brief van Koert uit haar mantelzak te voorschijn. „Mijnheer von Berghaupt, die mjj tusschenbeide met zijn vertrouwen vereert, bericht mij in dezen brief, dat hij te Parijs vertoeft. Ik meende het mijn plicht was u dit mede te deelen. Wellicht wil u zijn adres noteeren om hem te kunnen schrijven.” Zij reikte den brief over en voegde er bij: „Uit het feit, dat mijn neef aan mij alleen ge schreven heeft, meen ik te mogen afleiden, dat hij de door u gewenschte ontmoeting wenscht te ver mijden. Ik ben echter overtuigd, dat een schrifte lijke opheldering hem wenschelijk voorkomt.” Jane antwoordde niet, maar zag den brief in, no teerde met bevende hand het voorgewende adres en gaf toen het schrijven aan de jonkvrouw terug. „Ik dank u van ganscher harte, jonkvrouw von Lauterer, voor de groote goedheid mij door uw me- dedeeling betoond. Ik veroorloof mij niet naar de redenen te zoeken, waarom u mij zoo ongewoon koel treden de heeren O. J. A. Kerkhof, Alb. Hoogen- dijk en 8. P. van der Kleijn Jz. Besloten werd gedurende dezen winter niet werk zaam te zijn, tenzij rich buitengewone omstandig heden mochten voordoen, die het optreden der vereeniging mochten noodig maken. De minister van binnenlandsche zaken heeft bij aanschrijving vad 13 December jl. eonige nadere voorschriften gegeven en eene toelichtende instruc tie aan de tellers toegezonden in zake de zevende tienjaarlijksche volkstelling. Op de vraag om in lichting, hoe vraag 8 op de telkaarten (kerkgenoot schap) moet worden beantwoord door de zoogen. doleerendon, merkt de minister op, dat de bedoeling is, dat zal worden opgegeven de gezindte of kerke- Ijjke gemeente. Om eene statistiek van onderverdee- lingen te kunnen opmaken van hen, die tot geen wettelijk erkend kerkgenootschap behooren, is het van belang, dat ook zij, .die geen wettelijk erkend kerkgenootschap als het hunne opgeven, toch duide lijk doen blijken, tot welke godsdienstige gezindheid zij moeten gerekend worden te behooren. Tegen de opgave „gereformeerde gezindheid" of „doleerende", of welke andere ook, waarvan de beteekenis bekend ia, moet dus geen bezwaar getaaakt worden. Onderteekening van de telkaarten is wenschelijk, liefst door de hoofden der gezinnen, opdat men wete tot wien men zich later om eventueel noodige inlich- «o neer »au umeu voor geuoennien neer ror r,ereT ringen kan wenden. Ontbreekt de onderteekening, Voorzitter te benoemen, waartoe bij acclamatie werd' dan kunnen de tellers die alsnog verzoeken; indien besloten. echter de persoon, die eene kaart behoort te onder- Tot Voorzitter werd daarop gekozen de beer L van Galen, tot Vice-Voorzitter in de plaats van dB heer P. G. Overeijnder, die als lid bad bedankt, de heer M. van Aalst, tot Penningmeester de heer A. J. IJsselstjjn, tot heden Vtee-Penningmeester en tot Vice-Penningmeester de heer H. N. van Sjchaik. Verder zijn nog als leden der vereeniging toege- *ets onmogelijks. Maar had Koert haar dan niet geleerd aan het onmogelijke te gelooven? Daar kwam de kamenier binnen en zeide, dat de jonkvrouw von Lauterer haar wenschte te spreken. „De dame wacht in de voorkamer, mevrouw.” Jane kleurde vluchtig, toen zij dit hoorde. Zij trad voor den spiegel om haar toilet na te zien en zeide toen: „Ik heb het voorkomen van een treurende vrouw, maar ik heb geen reden om mijn droefenis voor de mensohen te verbergen en allerminst voor de bloed verwanten van Koert. Laat de jonkvrouw binnen komen.” Staande ontving Jane de boodschapster van don advocaat. Met een zwaarmoedig pijnljjk glimlachje naderde zij de jonge dame en wilde haar de hand geven, maar deze vermeed met zichtbaren angst de hand van Jane aan te raken. Zij gruwde er blijkbaar van de hand van de doch ter eens moordenaars te drukken. Jane verbleekte en trad terug. Als een schoone zondares stond zij nu voor de jonkvrouw von Lauterer. „Ik kom eigenlijk namens mevrouw von Heiders dorf en de mama van Koert von' Berghaupt,” sprak de jonkvrouw, die bjj de deur bleef staan. „Ik ben de dames zeer dankbaar, dat zij nog aan mjj denken.” „Heeft u aan die beide dame» geschreven?" „Ik achtte het mijn plicht de brieven van de go achte dames te beantwoorden." Gouda, f 48.opgohoudeu. 2. Het grasgewas van 19.C. Rietveld. 3. Het grasgewas opgehouden. 4. Een perceel wei- of hooiland langs don Ree- wal 45.opgehouden. In de den ISden December gehouden vergadering van de Lhclub tol ondertiemóu) ra» minvermogenden te Gouda werd, nadat door den Penningmeester, den heer J. van Galen, rekening es verantwoording was gedaan ran zijn gehouden beider voor het dienstjaar 1888/89, door den voorzitter, den heer E. L. E. van Dantzig medegedeeld dat hij wegens vertrek uit deze gemeente zich genoodzaakt zag voor het voorzitterschap te bedanken. Onder herinnering aan en dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten door den heer van Dantzig aan de vereeniging bewezen «stelde daarop de heer van Galen voor genoemden beer tot Eerer

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1