BINNENLAND. EN. eene lading kolen, Dl, 0° 4102. Zaterdag 21 December. 1889. merk ISTER. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. JEIILLETOX 4 ihandel’j De inzending van advertentiên kan geschieden tot één nur des namiddags van den dag der uitgave. !Ct. °P het beste ereld. m. ekten Drogist. I. SER, directeur. erin ndwater, chen, r 1.78, Dr. POPP’s tanden ge- emen-zeep ansparant. n, ib/sfe, 5 ets, 45 et, als KEU- -i- ukkery vin ELFDE HOOFDSTUK. echt» Pre- D* uitgave dezer Courant geichiedt dageljjkz met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is f 1.25, franco per post f 1.70. Afzonderlijke Nonuners VIJF CENTEN. naar uw hulp i Gray „La France instemming. mdpyn, ont- cuaangename rorden zeker yks gebruik zij in uur van :h met den 8 tot den meriewinkele Tandplom- tegen eiken eepen, welke reeg brengen. Mondwater tyd. -w nen. iCHE KANS m, uk /0.10 HART. GOUDSCHE COURANT. n eene (Uit hei Engelech.') AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. GOUDA, 20 December 1889. In de zitting der Tweede Kamer van beden werd aan Mr. H. Zillesen eerrol ontslag als commies griffier verleend. Na hot reces zal in de vacature voorzien worden. Bij het debat over de waterstaat bagrooting werd na uitvoerig debat bij den post voor het onderzoek naar den toestand der kleine rivieren deze aangenomen met 67 tegen 21 stemmen. Gisterenavond omstreeks 11 nur ia er een ernstige brand uitgebroken in de pypenfabriek van de bh. van der Want in do Kuipersteeg. Eerst een half nnr to voren had de heer G. C. van der Want Ue fabriek verlaten en zich naar zijne woning op de Turfmarkt begeven, toen hij door een der personen, die in de nabijheid woonden, gewaarschuwd werd dat er brand was. Kort daarop sloeg de vlam geheel naar buiten en zette de lucht in vuurgloed. De brand weer was weldra aanwezig en het mocht haar geluk ken den brand tot het genoemde par.d te beperken. Ook het voorgedeelte van de fabriek werd geheel behouden. De droogkamer, het kantoor (met zijn prachtig goudleeren behangsel) en belendend ver trekje zijn geheel uitgebrand, terwyl de werkplaat sen van de mannen en do vrouwen boven het kan toor wel gedeeltelijk behouden bleven, maar aan vensters, vloer, muur enz. enorm werden beschadigd, terwijl het werk, waaraan men bezig was, geheel verloren ging. Het is een geluk dat de boeken nog by tijds konden worden gered en in veiligheid gebracht. Een erg verlies is het verbranden van Bovendien worden alle Ad vertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD 't welk dea Maandags verschjjnt. mjjn beroepsplichten kan terugkeeren, zonder de be langen van mijn vriend te schaden.” „Is het niet mogelijk, mynheer Morris, dat ge uw reis naar Londen nog wat uitstelt? Ik geloof, dat en bystand juist onmisbaar is, wanneer Jane Gray naar Parijs vertrokken zal zyn. Bedenk toch dat Koerts vrouw weder naar Duitschland kon terug keeren l« „De mogelijkheid daarvan is uitgesloten, geloof ik,» antwoordde de advocaat met zooveel zekerheid van toon, dat de jonkvrouw er verbaasd over was. „Jane Gray zal in Parijs tot verademing komen en God danken, dat zij een plaats heeft verlaten, waar zij niet byzonder op haar gemak was. Zij heeft daar vrienden, die haar zullen troosten als zy troost noodig heeft. Aan de echtscheiding staat nu niets in den weg, een Duitsch advocaat kan met goed gevolg dadeljjk de zaak aanvatten. Ik zeg dit alleen om u te bewyzen, dat ik in dit geval na de afreis der jonge vrouw geheel overtollig ben geworden. Dit sluit echter niet in, dat ik mij voor altijd wensch terug te trekken. Neen, ik geef u mijn woord, dat ik naar Wiesbaden terugkeer om myn vriend Koert met mijn raad ter zijde te staan, zoodra mijne zaken dit toelaten.” „In naam van den armen Koert houd ik u aan uw woord, mynheer Morris I Ge zult tot ons terug keeren!” „Ik zal alleen de gewichtigste zaken afdoen, en keer dan hier terug om herstel van gezondheid te zoeken." 28) „Dan moet ik aannemen, dat Jane Gray een zwak oogenblik gehad heeft, waarin zij de gevoelens van haar hart niet kon onderdrukken. En waarom zou dat ook ónmogelijk zijn? In de eenzaamheid zullen haar verkeerde daden tot bewustzijn gekomen zijn en haar tot verantwoording geroepen hebben. Des te slimmer voor Jane Gray, als zy tot do erkentenis moest komen, dat zij den man lief heeft, over wieus hoofd zij zooveel onheil heeft gebracht. Eerlijk ge zegd: ik zou mij verheugen over zulk een gemoeds aandoening bij die schoone vrouw, al was ik ook overtuigd, dat die aandoening slechts van voorby- gaanden aard is. Aan den anderen kant ben ik verrukt over het welslagen van uw zending, ik wensch u daarmede geluk, zoowel voor mij zelf als voor myn vriend Koert von Berghaupt. Reist de dochter van James Gray naar Parijs en daar behoeven wij niet meer aan te twijfelen dan is de weg geëffend, waar langs myn vriend uit zyn moeielyke positie gered kan worden. En daarmede is voor my geluk kig het uur gekomen, dat ik weer naar Londen, naar Op zulk een manier werd het gesprek voortgezet tot men te Mainz was aangekomen. Toen nam de advocaat afscheid om nog een laatste bezoek aan den heer Von Wambold afscheid te brengen. Intusschen maakte Jane aanstalten voor de reis. Zij meende verplicht te zijn in alle stilte te ver trekken en het doel van haar reis zelfs verborgen te moeten houden voor haar kamenier, die anders in vele opzichten haar vertrouwen genoot. Zij liet het allernoodzakelijkste in een kleinen koffer pakken en reed 's middags met Koerts rijtuig naar Bibrieh om vandaar nar Frankfort te sporen. Bij haar vertrek twyfelde zij nog of zij Koerts oppasser niet zou meenemen, maar de vrees voor een mogelyke scène tusschen Koert en haar, deed haar van dit plan afzien. Zoo reisde zij dan voor de eerste maal in haar leven alleen. Te Frankfort vernam zij dat de sneltrein naar Parijs eerst des avonds ten zeven uur vertrok. Hoe veel uren moest zij nog zuchten, voordat hetstoom- ros haar haren Koert te gemoet zou voeren! Gesluierd als een treurende weduwe nam den hoek van een sofa plaats om zoo het vertrek af te wachten. Eerst tegen zes uur kwam mynheer Morris op het perron van het station. Hij was in alles do type van den Engelschman, die op reis is. Het treinpersoneel kent deze trekvogels van de overzijde van het kanaal, het is met hun luimen en In 1880 heeft zich te Parijs eene vereeniging gevormd van kleine handelaren tegen de groots magazijnen, zoo het heette „ter bescherming van den arbeid, van de nijverheid en den handel.” Het doel was om van de wetgevende macht her ziening der wet op het patentrecht te vragen, met dien verstande dat de groote magazijnen booger dan thans het geval is aangeslagen worden in het patentrecht, De vereeniging heeft Zondag eene vergadering ge houden, die werd bijgewoond door omstreeks 3000 personen, onder welke de heeren Barodet, Emile Ferry, Develle, Haussmann, Mesureur, Deprés, Chau- temps, Frédéric Passy, Longuet, Hervieux. De heer Christophe opende de vergadering met een rede, waarin hy verklaarde dat het hier een algemeen belang geldt en de politiek dus ter zijde behoort te worden gesteld. De kleine handelaren zullen te gronde gaan, indien het Parlement geen fiscale maatregelen neemt tegen de groote magazij nen. Er dient een vaat patentrecht en een propor tioneel recht te zyn, het proportioneel recht voor de groote magazijnen, berekend naar de huurwaarde on het aantal bedienden. De spreker wilde voorts de reclamewagens, waarvan sommige magazijnhoudsra zich bedienden, belasten, ook naar een proportineel recht. De welvaart des lands is gelegen in de ver spreiding van het kapitaal onder eene massa men- schen, en zooals de zaken thans gesteld zijn, hoopt het zich op in betrekkelijk weinig handen, zooals in Engeland het geval is. Ten slotte werd met eenparige stemmen eene motie aangenomen, waarbij de vergadering bet Par lement verzoekt om de wet op het patentrecht te herzien in het belang van den arbeid, de nijverheid en den handel. een groot aantal zoogenaamde „kistjes" waarin de pijpen Worden gedroogd. Zij die bekend zijn met de pypenfabricatie weten hoeveel waarde die verte genwoordigen, daar zij een 'der voornaamste «instru menten* zyn bij di e fabricatie en niet dan zeer moei lijk door nieuwe kunnen worden vervangen. Het getal verbrande „kistjes» woedt op 1600 geschat. Onder de belendende perceelen was de stalhou derij van den heer Wolfswinkel, waar boven de paardenstal veel hooi en stroo lag, zoodat men daar aanstonds pogingen in het work stelde om eventueel gevaar te bestryden. De paarden werden allen weg gebracht en elders onder dak gebracht, de rijtuigen werden op de Peperstraat gezet en de slangen van de brandspuit der militairen door de stal heen geleid. Gelukkig heeft de brand geen verdere uitbreiding gehad. Het gebouw en de inboedel was verzekerd bij de Algomeene Assurantie tegen gevaren ran Brand en Gasontploffing te Brussel. Do verjongingskuur, welke het Duitsche officiers- korps heeft ondergaan, is ucuturlijk in Frankrijk niet onopgemerkt gebleven. Het maakt een punt van overweging uit om de leeftijdsgrens der ver schillende officiersrangen met 5 jaar te verminderen, en dus alle generaals hoofd- en subalterne officieren, die respectievelijk 60, 55 en 50 jaren oud zijn, voor pensioen in aanmerking te brengen. „Dat hierdoor de pensioensbedragon op het Öorlogsbudget belang rijk zullen toenemen, kan en mag niet wegen. De zuinigheid mag de wysbeid niet bedriegen. Een jong en krachtig officierskorps beeft oneindig meer waarde dan eene besparing van eenige millioeoen op de uitgaven ten behoeve van het Oorlogs- departemeut.” De aangehaalde woorden zyn,van militaire" doch hebben onze volkomen (Jrnh. Ct.)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1