VAN AF IIE1>E\ CÖHTAIT OOBKW hoek Kerksteeg. G. HOUTMAN. STEENKOLEN. NIEUWE GROENTEN. BINI BSSSOWON Geen grijs Haar meer?!! KERSYTSffiPEK, Groot en Klein BROOD. 1880. Nieuu Emserpastilles en Bitterwater Grove Ruhr Kachelkolen, J. Gerritsen. NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP jLzCa-g'ere lezx J. SMEETS. Saksische Thuringer W eihnachtsstollen, a 40 et., 80 ct., 1.en hooger. Weener en Parijzer BROODJES a 2 Ct. per stuk. H. N. VAN SCHAIK, MARKT, naast Artl-Legl. De in A. Brinkman Zoon. PETROLEUM-NOTEERINGEN Cantzlaar Schalkwijk, te Rotterdam. Hit hoofdi schijnt de Woensdag e Bty deze Cot FEU T 0-32 bij A. H. TEEPE, Apotheker, Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen. worden de nog voorradige MANTELS, JASJES, ROKKEN, PELTERIJEN, RAA1JEN, REVERS, DEKENS en verdere Artikelen tot buitengewoon veel verminderde prijzen 85 Cent per Heet. KRIJGSMAN de KOSTER. Japansche ANDOORNS gou: BEURSBERICHT. ADVERTENTIËN. Een ware schat der Steenkolenmijnen van ABHOOZ te Herstal bez. Luik, België. Exploitatie der groote laagkolen Oupeye. MF* Algemeen erkend als het beste MONDWATER der wereld. 4Ojarige roem Mond- en Tandziekten Dr P 0 P P Anathcrln UT. r W r r S Mondwater, in aanmerkelijk vergrootte flesechen, voor 60 ents, 1.20 en f 1.75, hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr. POPP's Tandpoeder of Tandpasta steeds de tanden ge zond en schoon houdt. Dr. POPP’s Tandplom- beersel. Dr. POPP’s Kruiden-Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden. J. C. ZELDENRIJK, Drogist. G 1 Gouda. Rotterdam. Amsterdam. TWA. De uitgave dez met uitzonde De prijs per per post 1 Afzonderlijke 1 OVERLEDEN J. SUijs, 81 j. P. Sliug«rl«nd, 14 T. Meijer, 6 m. van de Makelaars De markt was heden flauw. Loco Tankfust 8.60. Geïmporteerd fust 8.60. Januari-levering 8.50. April-levering f 8.80. Gouda. Snelpersdruk van 31) Zijn zwarte kli Heeding der ove jaren van zijn leve baard. Hij schijnt baar. De edele t treurigheid uit. nu en dan zijn 1 Toen de boot half uur te toe, ondanks den re; kijken. Daar ki de stad aan; he stapte mynheer 1 om te zien haam en ging aan booi giers maakte ziel verlaten. De ad heen en wilde n voelde hij een hl om en stond tege gesproken hebben R00DE en WITTE u 40 en 45 ets, per fl. voorheen Cs. TRIM. VEILING 23 DECEMBER. Een Woon- en Winkelhuis A. 121 6100.— k'. H. Jongenburger qq. te Waddiniveen. De nieuwe LONDON is de beste van alle bestaande par- fumerien, om het grijze haar binnen enkele dagen te doen verdwijnen. Maakt het haar glansrijk en zacht en verft niet. Prjjs 85 cent per flacon en 1.50 per dubbele flacon. Alleen verkrijgbaar te Gouda bij J. H. 0. HUINCK F.Hz., 122 Hoogstraat 123. In LOSSING (Pakhuis BOGEN) eene lading waaruit wij tot contant vrjj in huis afleveren. Bogen 117/118. Bleekerssingel 184. 40 Cent per Kilo. Zondag 12 Ja min” van de so< plaats hebben vi gedeelte uit het Door het Gou ongetwijfeld met door hen, die, hadden bij de torium alhier t< het genot, toen belooft thans do twee beroemde hoogd te sullet Oratorium behoe groot» succes, h naald, wettigt di schoon» toonzetti is en door hen Wat betreft de Cl ohr, deze wordl alleen als eene maar zelfs in i Oratorium geste het Seminarie 1 gorius-blad: «I Christophorus-Ci al den eenvoud AMSTERDAM, 23 December. (Per Telegraaf.) Binnenlandsche fondsen vast. Certificaten Deli-Bat. Maatsch. 570. Samr. barge en Ind. Hand.-Bank 1 hooger. Brazilianen weder flaauwer. Warschau- Weenen 2 hooger. Heden namiddag overleed tot onze diepe smart, na een langdurig lyden, in den ouder dom van ruim 78 jaren, onze geliefde Moeder en Behuwdmoeder, Mejuffrouw PETRONELLA WIESER, Weduwe van den Heer P. van der Staal. P. S. van der STAAL, A. van deb.STAAL-Bloed,I S. W. van der STAAL, C. M. van dbr STAAL— Glisman, H. DE VRIJER, I A. S. de VRIJERj van dbb Staal, Gouda, 21 December 1889. De ondergeteekende betuigt zynwelge- meenden dank aan allen, die hulp en by stand hebben verleend by de plaats gehad hebbende brand op 19 December 1.1. G. C. van dbr WANT Pz. Gouda, den 21 Dec. 1889. voor de ongelukkige slachtoffers der Zelf bevlekking (Onanie) en geheime uitspat tingen is het beroemde werk TIT Dr. Retau’s Zrfelfbe waring1. Hollandsche uitgave, met 27 afb. Prjjs 2 gulden. Ieder, die aan de verschrik kelijke gevolgen van deze ondeugd lijdt, moet het lezende oprechte leering, die het geeft, redt jaarlyks duizenden van een zekeren dood. Te verkrijgen bij het Ver- lags-Magazin te Leipzig, Neumarkt 34, van het bedrag, in eiken boek- brandende zonder reuk noch damp, speciaal aanbevolen als beste kwaliteit voor huiselyk gebruik, serres, calorifères, Amerikaansche kachels, kalk-, steen-, brikken-, pannen- en pypenovens en dergelyke doeleinden. Voordeeligste kwaliteit voor Stoomwerktuigen mits er aan toevoege eene geringe hoeveelheid vette of ’/4 vette kolen. Scheepsvracht van Herstal tot Gouda fl. 3.30 a fl. 3.40 per last van 2000 kiiog*. De Directeur Gerant, franco tegen inzending (ook in postzegels), en handel in Holland. Ondergeteekende bericht by deze dat op be stelling bij hem Dinsdag avond en 1' Kerstdag verkrygbaar zyn: Tevens te verkrygen ZOUTE BOLLEN a 60 Cent per 5 Ons. CASINOBROOD 40 Ct-, met Sucade 55 Ct., tevens alle mogelyke soorten RONDE BESCHUIT 12 a 10 Cent. LANGE BESCHUIT met kaneel en suiker 24 a 10 Cent. Bestellingen worden ingewacht tot Dinsdag middag 4 uur. Onder minzame aanbeveling, Firma F. X. van den BERGH. zooals het los worden dor tanden, tandpyn, ont steking, zweren, bloedend tandvleesch, onaangename reuk uit den mond, kalkvorming, worden zeker voorkomen en genezen door het dagelijks gebruik van het echte K. K. Hof-Tandarts |Venus-zeep en Zonnebloemen-zeep POPP’s Gekristalliseerde en Transparant. Glycerinezeepen, zijn de fijnste Toilet- on gezondheidszeepen, welke ook eert verwonderlyken witten tint te weeg brengen. S** De namaaksels van Anatherin-Mondwatet verwoesten de tanden binnen korten tijd. 'tN Dr. J. G. POPP, Weenen. Depots te GOUDA, Verder in alle Drogist- en Parfumeriewinkel» van Nederland. Men eerlange uitdrukkelijk Dr. POPP» echte Pre paraten en neme geene andere aan.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1