K T !II1- BINNENLAND. 4106. 1889. Zaterdag 28 December. tde nen )N. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken* ten w mgd met >tterdam. lerken. a Hamel De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. log*. nekamp. lelgië. huiselgk nen- en mits er FEULLETOX l 4 gestoord wordt. Bust TWAALFDE HOOFDSTUK. De uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prgs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. Bovendien worden alle Ad vertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD ’t welk des Maandags verschijnt. 'i j 1 I {Uit het Engelech.) T ——F GOUDSCHE COURANT. AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GR00TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. zoeken om haar op uw komst voor te bereiden." uAfgesproken!” riep de consul vergenoegd uit, terwijl hij den heer Morris de hand drukte. «Ik zal te Bingen eenige uren in een hotel toeven.” Hoe ver zijn wij nu nog van de villa mijner kinderen ver wijderd?” «Met de stoomboot bereiken wij Bibrich in een klein uur. Vandaar bereikt men de villa in oen half uur." Beide heeren zwegen een aan zijn geliefde dochter, kan bg even in smeer in van den hals-, der we- genees- 3CHEN ZlCKKN- Dit kos- tefficace rerzach- voedend irt men lichaam, 't adem- :rjjgbaar Erik von Wambold leed niet minder dan zijn vriend Koert. Hij beklaagde de arme Jane Gray die het ongeluk had zulk een misdadiger tot vader te hebben, hij nam innig deel aan het lijden van 3 32) «Ik dank u voor het vereerende vertrouwen, dat u in mijn zienswijze stelt. Ik heb juist een dag en nacht geen stoomboot laten voorbijgaan zonder naar mijn weldoener te zoeken, alleen om zulk een on verwachte ontmoeting te voorkomen. Onmiddellijk na ontvangst van het telegram van mijn gemachtigde begaf ik mij naar mevrouw von Berghaupt. Toen ik gedurende het gesprek bemerkte, dat zij nog geen bericht had ontvangen, omtrent het geluk, dat haar wachtte, begreep ik, dat het uw bedoeling zou zijn, haar te verrassen. Daar ik geen gelegenheid had om u per brief dien stap af te raden, welke nood lottige gevolgen zou kunnen hebben, moest ik u tegemoet reizen en ik dank het gelukkige toeval, dat mij u deed ontmoeten.” //Dat zal ik niet spoedig vergeten, mijn waarde Morris, voorloopig mijn hartelijken dank. Ge hebt De heer Bruinsma, kapitein van de Leerdam, i heeft bevonden heeft aan de redactie der N. R. Cl. eenige mede- deelingen gedaan omtrent de aanvaring van dit poos, pe consul dacht die altijd zijn trots en Bij de Spaar- en Hulpbank alhier werd in 1889 ingelegd 109734.87 in 5845 posten, of gemid deld ƒ18.77 per post; terugbetaald werd 89109.57*/i in 1656 posten, of gemiddeld 53.81 per post. Er werdén 63 voorschotten op borgtocht gege ven tot een gezamenlijk bedrag van 10720 of gemiddeld 170. De voorschotten worden ver strekt in veelvouden van 10 tot 600 toe. De dichter I. I. L. ten Kate, die reeds eenigen tijd in zorgelijken toestand verkeerde, is gisteren overleden. GOUDA, 27 December 1889. Gewoonlijk worden op Oudejaarsdag eenige duizen den nieuwjaarskaartjes aan de post alhier toever trouwd, die bestemd zijn voor de gemeente Gouda zelve. Om de bestelling daarvan op den 1 Januari zooveel mogelijk te verzekeren, is het gewenscht, dat die kaartjes een of meer dagen vroeger, bij voorkeur op den 30 Dec., ter post bezorgd worden. Wij vestigen hierop de aandacht onzer stad- genooten. In do zitting der Eerste Kamer van heden is de heer Mr. Zillesen, nieuwbenoemd commies griffier beëedigd. Morgen is de Indische begrooting aan de orde. Gebrek aan slechts een Te Berlijn en te Weenen klagen de winkeliers zeer over het groote nadeel, dat zij bij de gewone Kerstmisdrukte door het heerschen der griep hebben geleden. Hetzelfde is ook te Parijs het geval. Zelfs de verkoopers der gewone levensbehoeften onder vonden daar groot nadeel door de ziekte. De Tempe verzekert,H dat een bakker in de rue St. Honoré gedurende de vorige week 120 kilo brood per dag minder heeft verkocht dan gewoonlijk en ook de groote slagers verkoopen gemiddeld 80 tot 100 kilo vleesch minder per dag. Zeer groot is echter de aanvraag om beenen voor soep en bouillon, zoodat de prijs van dit artikel is gerezen. Nog meer klagen de sigarenhandelaars, omdat er zoo weinig wordt gerookt. Daarentegen maken de doctoren en apothekers goede ?aken. Van particu liere zijde verneemt de Temp», dat er te Parijs apothekers zyn, die in één week voor 1800 francs geneesmiddelen afleverden, alleen tot bestrijding van de griep. Nu de geneesheeren niets meer-over de ziekte weten te vertellen, heeft een der Parysche bladen het oordeel laten inwinnen van een weerkundige. Deze meteoroloog schrijft de epidemie toe aan een stilstand in de lucht. In dezen tijd van het jaar heerschen doorgaans hevige stormen uit het zuid- booten te water gelaten, omdat dit later moeilijk zoude hebben kunnen gebeuren, als het stoomschip te scheef zoude gevallen zyn. Vervolgens werden die der stuurboordzijde gestreken. Met de booten, later van het engelsche stoomschip afgehaald door de bemanning van de Leerdam, onder bevel van den tweede-stuurman, had men veel moeite om die over boord te krijgen, en er moest nog een deel van het want worden weggekapt. De stoompompen zijn steeds door blijven werken, en machinisten en sto kers bleven trouw op hun post, zoodat, toen allen zich reeds in de booten hadden begeven, ten laatste de twee nog bezig zijnde stokers naar boven uit de machinekamer werden gecommandeerd. Er werden voortdurend noodschoten gedaan uit het Distress- signaal-mortier, welk schot tweemaal een knal geeft, eens bij het afschieten en later in de lucht. Ook werden schoten met het kanon gedaan en in de booten nog vuurpijlen medegenomen. Tijdens en na de aanvaring had de gezagvoerder* alle reden om over de stuurlieden, machinisten, stokers en verdere bemanning tevreden te zyn, dewijl ieder bedaard het hem bevolene verrichtte. Ook over de behandeling aan boord van hel fransche stoomschip Emma weet de gezagvoerder niets dan goeds te vermelden. In de kajuit werden al de vrouwen en kinderen zoo goed mogelijk onder gebracht, en in de kaartenhui, het verblijf van den franschen gezagvoerder, waren de 14 eerste-klasse passagiers geherbergd zoo goed zulks in die kleine ruimte doenlijk was, terwijl kapitein Basroger, van de Emma-ieiï, zoo lang de passagiers aan boord waren zich voortdurend op dek i en geen rust genoten heeft. drinkwater was er gelukkig niet uur vóór de aankomst te Cuxhaven J nau welijks op de reede van Cuxhaven, of er werd onmiddellijk water en ook veel versche melk en an- boord te vallenderhalve werden de bakboords- 1 der proviand aan de schipbreukelingen in ruime mate hnntAn t* nmdaf verstrekt. De gezagvoerder verloor al zijne kleede- ren, die niet verzekerd warenook de minschappen en passagiers hebben niets dan hun leven kunnen i redden. het engelsche stoomschip afgehaald door Alle hollandsche kajuits-passagiers van de Leerdam hebben gezamenlijk een schrijven aan de Ned.-Ame- rik. Stoomvaart-Maatschappij gericht, waarin zij allen lof aan kapitein Bruinsma toebrengen voor diens kalm en flink optreden bij de zeeramp, waaraan zij zoowel hunne redding als die van alle opvarenden danken. - vreugde geven. Ik vreesde, dat u mijne bedenkin- 1 Om zich ongestoord met zijn slechte gedachten te gen voor overdreven zou houden. Als u echter in kunnen bezighouden, verzocht hij den consul verlof aanmerking wilt nemen, hoezeer de familie van mijn c“ rich te xcgee tcrdgtrekkc- - weldoener mij ter harte gaat, zal u mijn bezorgdheid De consul stond dit volgai wel verschoonbaar vinden.” //Ga hier op de sofa ligj //Verontschuldig u i ris, wij begrijpen elkander! Ge hadt mij niet meer p-- -i- ji- bewijst, hoe na wij u aan het hart liggen. Maar blijf nu niet hal verwegen staangeef mij thans ook goeden raad!” «Het zou het best zijn, mijnheer, als ge uw ver langen naar uw dochter eeftigszins koude matigen o o en te Rüdesheim of te Bingen in een hotel bleef, I advocaat goede rust en ging toen naar het dek terwijl ik alleen mevrouw von Berghaupt ging op- daar op en neer te wandelen.” 'De advocaat was werkelijk vermoeid, ‘hij legde zich op de sofa neder en (het is onbegrijpelijk!) in weinige minuten verzonk de beroemde verdediger van Uriah James Gray in een diepen slaap. DERTIENDE HOOFDSTUK. schip met het engelsche stoomschip Gaw Quan Sia. liep het drinkwater ten einde. Het schip lag Wij ontleenen daaraan het volgende: J- J- nu De Leerdam begon na de aanvaring over stuur- Om zich ongestoord met zijn slechte gedachten te om zich te mogen terugtrekken, hij was zeer vermoeid, larne toe. op de sofa liggen en slaap gerust tot niet verder, mijn waarde Mor- wij te Bingen zijn. Ik zal wel zorgen, dat ge niet ...y C- ---j - ö-’”--- -- - maar goed uit, want te Bin- kunnen verplichten dan door uw bezorgdheid, die gen zal ik u niet veel rust kunnen gunnen. Dan moet ge voortmaken om mijn dochter op mijn komst voor te bereiden.” «Dank u hartelijk, Sir Gray! Met uw welnemen zal ik dan trachten in slaap te komen!” De consul dronk nog een glas wijn, wenschte den om vreugde was geweest, terwijl de advocaat peinsde over het vergift, dat hij van m jnheer Toubier gekocht had en thans in zijn portefeuille bij Jane’s portret had liggen. zijn vnena Koert en aaarenooven dat was het ergste beschuldigde hij zichzelven telkens, dat hij zijn vriend tot dit ongelukkige huwelijk had verleid. Uit dien hoofde meende hij, dat het zijn plicht gehandeld, zooals ik dat van u mocht verwachten.” «Pardon, mijnheer! De voormalige bladschrijver Morris heeft niets gedaaïi dan zijn plicht. Verlang meer van mij, ver’ing mijn leven en ik zal het met

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1