ao IWUCTEIME^ ons. 1SS9. 4107. LEN. BINXEXLAND. )I)E [AP Maandag 30 December. (Italië) [olm’s en Ikolen, Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. Teuxxe G-xsusr. t Co. De iniendlng van advertentiön kan geschieden tot één uur dos namiddags van den dag der uitgave. lect. [OSTER. .VERDA. itachland). ca Medailles. k, België. ye. FEUILLETON. De GOÜDSCHE COURANT van 1 Januari 1890 verschijnt op den morgen van NIEUWJAARSDAG en biedt alzoo een uitstekende gelegenheid aan tot het plaatsen van Meer en meer wordt het gewoonte het omslachtige rondzenden van kaart jes te vervangen door het plaatsen van een advertentie in de courant. Belang hebbenden worden daartoe attent ge maakt op bovenstaand bericht. 1 I 'h zoor huiselijk pannen- en ligen mits er DO kiiog*. int, TS. De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering ran Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden ie 1.25, franco per poet 1.70. kfxonderljjke Nommers VIJF CENTEN. Scheikundigen. «ld, benerens 'fficiëele Trek- Borendien worden alle Advertentien gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD 't welk des Maandags verschpnt. mij zoo, dat ik in het plan van don advocaat heb - 1 heb, dien hij mij heeft gedicteerd. Val mij niet in de reden, Erik, ik weet wat je zeggen wil. Mijnheer S') eene lading I m van smaak, in te bevelen. Kg. - ZEIST. GOÜDSCHE COURANT. (VU iet Engehch.) DERTIENDE HOOFDSTUK. ruit raakte.» i aan haar, maar veel natuurlijk-schoolsch. i te wenscben, dat zij bij de verdere ontwik- van haar talent, onder de leiding kome van even degelijke meesters als zij blijkbaar op de Haagsche Italië en die f 250000, eptember enz. Deze ding. •krjjgbaar te aan, worden eer gunstige QOI'DA, 28 December 1889. De Eerste Kamer heeft heden aangenomen de hoofdstakken 1 7a en de Middelenwet. Voorts met 26 tegen 11 stemmen de uitzonderingswetten voor heffing van plaaisolyke belastingen. De Indische begroeting is aangenomen, met verdaging van het politiek debat tot hoofdstuk rKoloniën.” Do Geneeskundige Raad van Zuid-Holland heeft gisteren, op voorstel van eene commissie uit zijn midden, betreffende een aan den Raad toegezonden rapport van de Maatschappij Tot Nut van 't Alge meen over bureaux voor onderzoek van levensmiddelen, besloten Jongej. Corry Hoogenboom, oud-leerlinge onzer Muziekschool, ia Donderdag 11. in het Concertgebouw te Amsterdam opgetreden en daarover wordt aan de H. Bolt. Ct. het volgende geschreven: ADVERTENTIEN worden geplaatst ▼an 15 regels h 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Met een pijnlijken glimlach baalde Berghaupt de schouders op en antwoordde „Ik dacht daar juist of het de moeite wel waard is, dat ik mijn kruis verder sleep.» Wambold schrikte. (Beste vriend, in die woorden ligt voor mij een zwaar verwijt, want het kruis, dat je te dragen hebt, heb ik op je schouders gelegd. Je wilde niet trou wen, ik heb je daartoe overgehaald.» (Pardon, waarde vriend, ik bedoelde volstrekt niet eenig verwijt te doendaar heb ik geen recht toe. Wees oen beetje toegevend met mij, het zal wel over gaan, alles gaat voorbij, geluk en ongeluk. Spoedig zal ik weer een ander mensch zijn. Kom, neem een stoel en ga zitten." «Gave God, dat je de waarheid spreekt,» zeide Wambold, terwijl hij ging zitten. „Ik zal wat bestellen." (Ja, Koert, laat vooral wijn en water brengen, ik heb grooten dorst.» Koert schelde en een kwartier later was de tafel voorzien van koud vleesch, boter en brood, wijn en water. Nadat Wambold zijn dorst had gelescht, begon Aan de openbare school te Gouderak werden in 1889 van de 77,909 schooltijden verzuimd 16,858, zijnde ruim 20 pCt., welk verzuim afwisselde tus- schen 35 pCt. in Augustus en 15 in October. Het gemiddeld getal leerlingen bedroeg 155. De Collecten bij het voltrekken van huwelijken in 1889 ten raadhuize alhier gehouden, hebben opge bracht 201.96’. De beer Abr. de Winter, die morgen in de sociëteit (Oos Genoegen» alhier optreedt is zeer gunstig bekend als komiek; in vele plaatsen trad hij met groot succes op en het lydt geen twijfel of ook hier zal hjj veel bijval ondervinden. Het concert Vnrié valt tegenwoordig nogal in den smaak en de zaal zal morgen zeker een talrijk publiek bevatten. In de schoolspaarbank, verbonden aan de openbare school te Gouderak, werd in 1889 ingebracht de som van ƒ224.76 en terugbetaald de som van/158,251/,. Bij hot einde des jaar» bedroeg het gezamenlijke te goed van alle inleggers de som van 659.40*/,. Het aantal inleggers bedraagt 19, en namindatjaar met 7 af, die de school verlieten en het bun toe komende terug ontvingen. «Drink je niet, Koert?” (Slechts twee dagen heb ik geen droppel wyn geproefd, maar om je een genoegen te doen zal ik meedrinken.” De vrienden klonken met de glazen en ledigden die op hun beider welzijn. Zij aten een weinig van het ijrood en het vleesch, maar de rechte eetlust ontbrak. Hei gesprek liep aanvankelijk over verschillende dingen, maar Erik trachtte het op Jane en op de reden van zyn komst te brengen. Koert ontweek echter telkens, blykbaar zweeg hij liever over een zaak, die hem zoo pijnlijk was. Wambold besloot daarom ronduit te spreken. Hij schoof zijn stoel dichter bij en legde de hand op Koert’s schouder. (Koert, ik heb opgemerkt, dat de eenzaamheid hier in het bosch niet goed voor je is. Je zoudt hier tot wanhoop vervallen. Het is daarom noodzakelijk, dat je naar je prachtige villa terugkeert." Koert keek zijn vriend een oogonblik vragend aan. (Je wilt daarmee zeggen, dat het mynheer Morris gelukt is myn arme vrouw naar Parijs te doen ver- trekken,» zeide hij emdelyk op doffen toon. hij: (Óp de eerste plaats zal ik je maar zeggen, (Ja, Koert, Jane is afgereisd.» dat ik van plan ben dezen nacht en morgen bij je (Dat schreit ten hemel I O, Erik, het berouwt te blyven.” my zoo, dat ik in het plan van don advocaat heb „Dank, Erik, dank voor dit besluit! Ik zal dan toegestemd, dat ik dien vervloekten brief geschreven ten minste één dag ontkomen aan de eenzaamheid, J:“ a die zoo loodzwaar op my drukt.” 88) sDe dienstboden worden afbetaald en weggezonden. Alle sporen van Jane Gray worden op de villa uit- gewischt.” Erik peinsde een oogenblik en zeide toen: (Met het oog op al die maatregelen, dien ik wel te weten, wanneer ik met Koert op de villa kan terugkeeren.” (Laten wy dat op morgen avond stollen,» ant woordde de barones. De meubelmaker zal met zijn knechts den geheelen nacht doorwerkrn. Morgei: arond zullen wij allen op de villa zyn.» Erik nam daarop afscheid en ging naar Wiesbaden. Hier nam hij een rytuig, dat hem naar het hotel in het bosch zou brengen. Het was avond toen hij daar aankwam. Een zin delijk gekleed dienstmeisje bracht hem naar de kamer van zyn vriend. Zwaarmoedig gestemd zat Koert aan de tafel. Toen Wambold binnentred helderde zyn gelaat op. Hij ging Erik te gemoet en drukte hem de hand. (Hoe gaat het Koert?» vroeg Wambold. Jongejuffrouw Corry Hoogenboom is eene violiste, die pas voor eenige dogen rich het einddiploma van do Haagsche muziekschool vêrwierf. Zij speelde o. a. een concert van Viotti, en als ik wel heb, een ge deelte van Vieuxtemps, le concert. De rust en ge makkelijkheid, waarmede zij haar instrument bespeelt, wekte zeer de opmerkzaamheid. De toon is al zeer krachtig en de techniek getuigt van degelijke studies. Zij beweegt zich gemakkelijk in dubbelgreep- en oc- taafpassages, kortom in het handwerk harer kunst is zij reeds vrij ver gevorderd. Haar streek is vast, maar wat stijf. De polsbeweging van hare rechter hand zal bij voortgezette studie zich van zelf meer ontwikkelen Weldadig was de kinderlijke eenvoud, waarmede zij optrad en de gerustheid, die haar geen oogenblik verliet ook niet toen zij niet gewoon te worden begeleid door een orkest er een oogen blik (Uit raakte." Er was niets gemaakt-virtuoos- aebtigs Het is keling lur muziekschool mocht vinden. In het Kerstnummer van De Heilsoldaat, het orgaan van het Leger des Heils, komt een verslag voor van het leger in het afgeloopen jaar. Dat jaar is er een geweest ran exeptioneele moeilijkheden, zegt de Heilsoldaat, maar niettemin zijn de vorderingen //geducht.” Verleden jaar omstreeks Kerstmis telde het leger hier te lande 17 korpsen, onder 60 officieren. Thans zijn er 30 met 106 officieren. In de eerste week van Januari werden gehouden 162 bijeenkomsten, tegen 354 in de eerste week van December. Om beter toezicht over het werk te hebben is het land verdeeld in districten, waarvoor 2 staf officieren zyn aangesteld. Andere districten zullen gevormd worden zoo spoedig zich de gelegenheid aanbiedt. Het totaal der zondaren die geknield hebben op Namens Edison heeft diens vertegenwoordiger te Weenen, de heer Wangemann, met toestemming des Keizers aan het dochtertje van de kroonprinses weduwe, aartshertogin Elisabeth, eene sprekende pop ten geschenke gegeven. Toen hij gevraagd had, wat de pop spreken moest, ontving hij van ’s keizers jongste dochter, aartshertogin Marie Valeria, een 12-re?elig gedicht over het Kerstfeest; dit werd naar New-York gezonden, door een Duitseh meisje aldaar voorgelezen en door de phonograaf opgevangen. Men behoeft nu slechts op eene veer te drukken, en de pop zegt met onberispelijke juistheid het versje der aartshertogin op. lo. dat de Geneeskundige Raad verklaart, in te stemmen met het rapport omtrent de wenschelijkheid van oprichting van bureaux tot onderzoek van levens middelen, op zoodanige wijze dat ook mingegoeden daarvan gebruik kunnen maken, en dat hij bereid is allo pogingen, die tot bereiking van dat doel zullen worden ondernomen, zooveel mogelijk te ondersteunen 2o. zich te wenden tot de hooge regeering tot ondersteuning van een ontwerp in den geest, zooals dat door de inspecteurs van het geneeskundig staats toezicht in 1870 is ingediend, met verzoek alvast tot oprichting van provinciale bureaux over te gaan.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1