GROENTEN IN BUSOEN, P. H. HASEWINEEL, a* HAVERSTROO PASTILLES GIJ EIE HOEST VAN GEN» LOOS. Schenk d Zn. toxruto Muz aEscmsTST T. 3ffl€6lAA8 I WOLFF, mmmm J. Breebaart Lz. co, en if) cents Sigaren. U. COLLieXOX Co. de MARKT 145. MBIStSE. Continental Waarschuwing! EXTER00QENZALF en APVERTENTIËN. J. F.HERflfAN&Zu.Tiei)<lcw.62 VICTOR HANOS te Buda Pesth IN. RATER Co., Groningen. Algemeene Expeditie Onderneming zïaiauDyD Sp,aansche en Porlugeesche Wijnen Likdoorns, Eeltknokbels, ete. J. D. FORTUIJN DROOGLEEVER- Speciaal-Arts voor Maag-, Lever- en Darmlijders. Alom verkrijgbaar. Met i DECFMBFB a. s. wordt het Kantoor der Onderneming levens Factorij der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen voor het binnenlandsch vervoer van BES TELGÜEDEBEIM, van de KLEIWÈG 7 overgebracht naar (Mj BIJIME SOBTEER1NG. Verkrijg'baar bij de firma T. CREBAS te Gouda. ADVERTENTIES man, na mike ervaringen, nog kunnen hopen, door de' arbeiifcrsvfreeuigingen den werkdag van 8 uren te verkrijgen Er zijn 'tegenwoordig duizenden werk- looze arbeiders, die bereid zgn de plaatsen der werkstakers in te nemen. Verkorting van den ar beidstijd is alleen langs wettelgken weg te verwerven. Blijkens berichten uit Verona, is te Guasto, nabij Ceroa, eene vuurbron ontdekt, tot groote ontsteltenis der omliggende bewoners. Bij het graven van een put op 26 meter diepte gekomen, spoot, na terugtrekking der metalen buizen eene massa modder en vuur tot eene hoogte van 30 meter uit de gemaakte opening. Men wierp zaod in den put en slaagde daardoor er in, de modder terug te houden, maar de gassen bleven toevloeien, en na 15 dagen kwam weer eene vlam te voorschijn van 2 meter hoogte eg 1 meter middellij o, die door brandt. Men schrgft dit toe aan omstandigheden, die ver band hogden met de aardschokken, sinds eenigen tijd in die streken waargenomen. In de Staatscourant wordt vanwege het bestuur der posterijen het volgende onder de aaodacht van het publiek gebracht «Met nadruk wordt herinnerd aan de wenschelijk- heid, om vooral bij gelegenheid van het aanstaande St. Nicolaasfeest, de met de pakketpost te verzenden voorwerpen stevig in te pakken en op zoodanige wijze van een adres te voorzien, dat het niet gemak kelijk kan losgeraken en verloren gaan. «'t Verdient aanbeveling, om de adressen over de geheele oppervlakte op de pakketten te plakken, en ze niet slechts, zooals nog herhaaldelijk geschiedt, aan de punten met lak of eenige andere kleefstof daarop vast te hechten. Waar opplakking onmogelijk is, worde voor de aan te hechten adressen linnen of perkamenten strooken gebezigd." Staten-G ener aal. Tweede Kamer. Zitting van Vrijdag 27 November 1891. Het woord was in de eerste plaats aan de Regee ring. De hoor Van Tienhoven trad weder op als woordvoerder en antwoordde in eene keurige rede op de gemaakte bedenkingen. Het werkplan van het nieuwe kabinet blijftvoorbereiding der nieuwe kieswet en intusschen afdoen wat gereed komthet eerst zal wel zijn de iinancieele hervorming, want de minister Pierson zeide tegen Februari zijn eerste belangrijke wet toe. De defensie wordt ook niet uit het oog verloren; er wordt hard aan gewerkt. De sociale vraagstukken worden bestudeerd en in die richting zal het mogelijke beproefd wordeo echter niet in den geest van den heer Poelman, want vereffening van maatschappelijke ongelijkheid gaat de macht van den staat te boven. De ministers van binuenl. zaken,justitie, financiën en oorlog lichtten elk van hun kant de voornemens der Regeering toe en beantwoordden de verschillende sprekers. Natuurlijk volgden thans replieken van de heeren Kerdijk, Schimmelpenninck, Poelman enz., waarbij zich ook de heer Keuchouius voegde, die reeds oen plan had voor maximum-werktijd en minimum-loon. Als nieuw element kwam eene motie van den heer Tijdens, aldus luidende: «De Kamer «van oordeel dat uitbreiding van het kiesrecht zoover de' Grondwet die toolaat, is voorwaarde voor blijvende verbetering, verzoekt de Reg. nog iu dit zittingjaar of in het begin van het volgende, een daartoe strekkend voorstel in te dienen. Voor of tegen de Regeeribg diende de heer T. zgn motie niet: deze radicaal verklaarde in haar verklaringeu vertrouwen te stellen. Maar zg verlangt, dat de meerderheid positie neme, en vertolkt als zoodanig de strekking der rede van den heer Kerdijk, gelijk zij de ondersteuning geniet van verschillende leden der rechterzjjde, die in zulk een twistappeltje smaak vinden. Deze motie zal wel tot niets leiden, daar zg on aannemelijk is voor hen, die d»Regeering vertrouwen, en onnoodig, daar meerdere spoed er. niet het ge volg van kan zgn; de wet moet toCh gereed zijn, eer zij kan ingediend worden. De heer DqMeyier heeft het' voorstel al nagenoeg afgemaakt. In de vergadering werd ook besloten tot de toe lating van den heer Havelaar, het nieuw gekozen lid voor Gouda, nadat hij de voorgeschreven eeden zal hebben afgelegd. Dinsdag voortzetting. De heer D. G. Bingham ie.Utrecht, die onlangs door aankoop eigenaar geworden is van do zeer aan zienlijke ridderhofstede met bgbehoorende terreinen Schonauwen,iu de nabijheid van Utrecht onder Houten gelegen, moet, uaar men meldt, het voor nemen hebben aldaar eene groote paardenstoeterij te vestigen. Als de man, aan wien de hoofdleiding zou worden toevertrouwd, wordt reeds genoemd de algemeen als paardenkenner met lof bekende kapitein der veldar tillerie te Utrecht, de heer Knel. Zondag is te Hoogeveen een vergadering gehou- deu van de uitgebreide commissie, welke pogingen zal aanwenden tot verbetering van het ambachtson- derwijs in Drente. De vergadering sprak als haar oordeel uit, dat, wil men, met de meeste kans op dadelijk succes, iets doen tot betere vorming van den ambachtsman in Drente, men zijn toevlucht dient te nemen tot het leerlingstelsel, mits in de ver schillende plaatsen gelegenheid zg tot het ontvangen van goed herhaling®- en teekenonderwijs. Aan de te Hoogeveen wonende leden werd opgedragen, gege vens te verzamelen om een concept-regeling te ont werpen, welke in een volgende vergadering aan het oordeel der commissie zal worden onderworpen. In deze regeling moot ook worden overwogen op welke wijze men de kosten zou kunnen bestrijden en hoe veel aan de verschillende besturen daarvoor moet worden gevraagd. Men schrijft uit Paramaribo d.d. 1 November De angst, die hier ter stede hoerschte wegens het wegblijven van den «Prins Frederik Hendrik", die sedert Maandag verwacht werd, isgelukkig geëindigd door de aankomst van den stooraer op 29 Oct. Het schip vertrok op 8 October, 's middags twee uur, van IJmuiden onder gunstige omstandigheden. De zee was kalm en het weer goed. Den volgenden dag werd Dungeness gepasseerd en kreeg men in het kanaal een frissche koelte, die, steeds in kracht toenemeude, in den nacht tot storm overging, waarbij vreeselg'ke hooge zeeën liepen, die het sohip voor en achter overstelpten met water, 's Morgens van den lln sloeg een zware zee de bakboord-salondeur in, waardoor een groove hoeveelheid water het salon, hutten en provisiemagazijn vulde. Men kan zich wel den toestand van de passagiers voorstellen, waar onder verscheidene vrouwen en kinderen zich bevon den. Terwgl de storm den 12n niet minderde, kreeg inen bovéndien een hevige hagelbui uit W. N. W., vergezeld van 8t. Elmusvuur aan do toppen der mas ten en nokken der raas. In den namiddag van den 16n begon de storm te verminderen, om, nadat St. Michiel den 18n 's middags gepasseerd was, voor prachtig, mooi weer plaats te maken, dat tot' de aankomst alhier heeft aangehouden. De passagiers roemen allen het gedrag en de kalmte van den kapitein en zijne bemanning gedu rende de reis, maar vooral tijdens don storm. De kapitein bleef gedurende vier etmalen, toen do storm het hevigst was, trouw op z|jn post en heeft daardoor ongetwijfeld het vertrouwen, dat terecht zijn passa giers in hem stelden, niet weinig verhoogd. Onder de aangekomen passagiers bevindt zich ook baron A. Klinckowström, lid van het aardrijkskundig en antbropologisch genootschap van Zweden, wiens doel hel is voor de universiteit van Stockholm en voor het rijksmuseum eene verzameling te maken van alles wat op het gebied van de zoölogie en anthropo logic in deze gemeente voorkomt en onder z|ju bereik mocht vallen. Te Kansas-City wil men eene fabriek oprichten van kunst-eieren, bestaande uit kalk water, ossenbloed, melk, talk, erwtemeel en nog bet een ander. De be reiding zaI geheel machinaal geschieden. Deze eieren, van echte niet te onderscheiden, blijven een maand versch en zullen in het klein voor 7 Vgcte-het dozijn verkrijgbaar zijn. Brieven uit Japan bevestigen dat de eerste tijdin gen over de vreeselijke aardbeving op 28 October, volstrekt niet overdreven waren. Iu de gewesten van Aichi en Uifu werden omstreeks vier duizend per sonen op eens gedood, terwijl evenveel gekwetst wer den, 42/ 00 huizen werden er vernield en dientenge volge 200,000 personen van dak beroofd. Van den 28. October tot den 5. Nov. waren niet min der dan 6600 schokken waarneembaar. De eerste schokken wedden in Yokohama gevoeld te 6 u. 50 in den ochtend van den 28sten. Zij veroor zaakten daar echter geen nadeel. Op andere plaatsen, zooals b.v, Nogoya, deed de eerste schok echter al eene menigte huizen instorten, terwgl alle overige onbewoonbaar worden. Vijf honderd menschen ver loren er dadelijk het leven bij en het aantal gewon den bedroeg duizend, waarvan naderhand velen bezwe ken. In de steden Gifu en Aichi waren de schokken het ergste. De eerste is eene plaats van 11.000 in woners. Daar ligt alles tegen den grond. Maar het ergste was nog, dat vele menschen, die er tusschen of onder hunne neergeslagen woningen geklemd zaten, levend moesten verbrandon. Uit Bombay komt een zonderling verhaal over de vermoedelijke oorzaaak van het hevig woeden van cholera aan boord van de in de haven liggende oor logschepen «Marathon" en «Redbreast". De verkla ring, door de equipage van die ziokte gegeven, ea voornemen, eveneens om de hand van freule Von Buchenau aanzoek te doen. Is zijn positie u ook niet bekend? De graaf haalde minachtend de schouders op. Hij werd op kosten van zijn familie groot gebracht en moet nu van zijn traotement leven, zeide hij. Dat onder zulke omstandigheden de po sitie van een officier niet schitterend kan zgn, is boven twijfel verheven. Kaptein Von Gronau heeft bij zgn eenvoudige levenswijze geen behoeften, liet Theodoor zich hooren. Hg mag nog zoo eenvoudig leven, antwoordde de oude heer, hij moet toch met zgn stand rekening houden. En wanneer zijn kameraden hem uitnoodi- gen, dan kan hij ook geen weigerend antwoord gevende vooroordeelen van zijn stand gedoogen dit niet. En de onvermijdelijke gevolgen zijn schulden, zeide de graaf. Theodoor wierp hem een verwijtenden blik toe, maar de bankier knikte toestemmend. Schulden heeft zoowat ieder officier, antwoordde Theodoorik zou niet weten, hoe ze hem konden onteeren. Toegestemd, zeide Romberg, maar officieren en kooplieden passen niet samen; een koopman komt in die kringen de verzoeking te nabij, op een licht zinnige baan te komen. {Wordt vervolgd sloeg? vroeg de kapitein. Zij zou genezen zijn, wanneer niet zelfverwijt en bitter berouw haar openhielden. En hebt gij nog geen verdere stappen gedaan, om een verzoening te bewerken? Neen. Een van mijn vrienden viert morgen zijn bruiloftik zal daar Fanuv ontmoeten maar ik koester geen hoop. Ge hebt nog geen reden tot wanhoopgij moogt de handen niet in den schoot leggen, gij moet volharden en ook den moed hebben, met je vader te breken. Had ik den moed maar vroegor gehad Ja, wanneer men in de tqekomst kon zien en alles vooruit wist, dan zou menig domheid ongeschied blijven. En het leven zou zijn aantrekkelijkheid verlie zen, Koenraad Het is beter zooals hel nu is Hoe bevalt je mijn vader? Mijn bezoek scheen hem niet bijzonder aange naam te zijn. Hoe kan je dit denken vroeg Theodoor, hoewel hij in stilte de zienswijze moest deelen. Het kan zijn, dat de storing in het eerste oogenblik ongelegen kwam maar op je persoon kan je dit niet toepas sen. Ik wil je niet langer ophouden, zeide Gronau die in de verto het rijtuig van Hohenbausen zag aankomenik hoop, dat je mij ook eens bezoeken zult. Theodoor hield nog de hand van zijn vriend om vat, toen het rijtuig voorreed en de graaf uitstapte. Gronau beantwoordde zijn groet met onmisken bare koelheid, en verwijderde zich. Theodoor volgde den nieuwen gast ;n het kabinet. Gij zijt waarschijnlijk met mijnheer Von Gro nau bevriend, zeide de graaf tot Theodoor, en er lag een zonderlinge minachting in den toon dien hij aansloeg. Ik leerde hem gedurende den veldtocht in Frankrijk kennea, antwoordde Theodoor. Zulke kennismakingen .zijn niet altijd geheel zonder gevaar; men moet in dit opzicht zeer voor zichtig zijn. Kent u den kapitein vroeg de bankier. Hij is de neef van mijn aanstaande. Vergeof mij, dat ik vergoten heb, u mijn ge- lukwenscheu aan te bieden Laat dit, viel Von Hohenhausen den ouden 1 heer ontwijkond in de rede; ik ben tot die verbin- I tenis genoodzaaktspreek mij er niet over. De bankier zag zijn zoon zijdelings gan het was een veelbeteekenende blik, waarin zich een geheime zegepraal afspiegelde. U kent dus mijnheer Von Gronau persoonlijk? hernam hij. Wanneer ik de waarheid moet zeggen, neen. Wij hadden gee» gemeenschap met elkander Von Gronau heeft zich steeds op een afstand gehou den de re len is niet ver te zoeken het was zijn vast door haar geloofd, is dat 2g werd medegedeeld door een donkere, geelachtige wolk, die over het schip heentrok, onmiddolijk vóór de eerste slachtoffers werden agngetast. Een correspondent van een dagblad te Bombay heeft aan dat verhaal niet weinig crediet gegeven door verschillende soortgelijke gevallen op te noemeD, waarin cholera uit eene wolk ontstaan is. Het opmerkelijkste voorbeeld betreft een bark, die nu 35 jaar geleden in de haven Kurrachee voor anker lag. De wolk trok hier alleen over het voorste ge deelte van he' vaartuig en zond een regenbui noer,^ die alleen dat gedeelte van het dek nat maakte. Aan den anderen leant was het schip volkómen droog. Kort na den regenval kregen al, de matrozen op wie de bui was neergedaald, een hevigén aanval van cho lera, en een aantal hunner bezweek aan dien aanval. Het geval van de Marathon en de Redbreast is te zonderlinger, omdat de cholera-gevallen zich tot die beide schepen bepaalden, en de stad geheel vrij van die ziekte was. Voor de belangstelling, ondervonden bjj het overljjden van onze Zuster, Mevrouw ter HAARv. Gulpen te Nijmegenbetuigen wjj onzen dank. v. Gulpen. Mr. J. FORTUIJN DROOGLEEVER. V Hartelijk dank aan allen die ons blijken van belangstelling betoonden bjj de geboorte van ons Meisje. A. THIM. N. THIM Herman de Groot. Gouda28 Nov. 1891. beste en goedkoopste in 't gebruik. vestigen in het bjjzonder de aandacht op hunne extra fijne Nette verpakking!!!!!!!!!! 's Oravenhage, Noord Einde 139. Consultatie: dagelijks 10—12, 1—2'/,. ZONDAGS 10-12 uur. VAN is het eenig en afdoend middel tegen VER KOUDHEID. Overal verkrijgbaar. En gros J. C. OOSTERHOFF Co., Amsterdam Zwolle. Wettig gedeponeerd gebruik DROP uit de BLIKKEN TROM- Handelsmerk. M E L van Elk stukje DROP heeft de vorm van een zittende KAT. BILLIJKE PRIJZEN. U9 OF -- Van af 6.50 bieden wij weder aan, nette luxe mandjes inhoudende: ®/s, en 'V, flesschen GEASSORTEERDE Firma C. F. A. SCHUSTER, Hoogstraat 142, over de Oosterkerk, Rotterdam. WÊf Reeds veertig jaren bestaan. Eeniff Fabrikant in Verzoekt bij deze vooral te letten op Naam en Firma voor het namaken van mijne Zalf en Pleister, daar niemand bekend is met het geheim. van welken aard ook en tanden hol of aange stoken, worden oogenblikkeljjk en voortdurend genezen door het gebruik van het beroemde Extract van Prof. LEFRIES. Prijs per flacon 35 Cents. vinden radikale genezing bij het gebruik van Prof. LEFRIES tinctunr. Attesten aanwezig. Prjjs per flacon 60 Cents met penseel. Hoofdagent: H. SELLE, Anegang42,Haarlem. Depothouder: L. A. de T LETTER, Markt. in all e Binnen- en Buitenland sche Cou rantenworden dadelijk opgezonden door het A dvertentie- Bureau van A. BRINKMAN en ZOON, te Gouda

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1891 | | pagina 2