I Ti No. 6546. Dinsdag 1 Januari 1895. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 33ste Jaargang. Hetnieuwe jaar BINNENLAND. FEVILL ETO ALLEEN OP DE WERELD. (HM DSIIIE lim\T. De Uitfave dezer Courant geschiedt dag-el ij ks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.26, franco per post,/ L.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. A.DVERTENTIEN worden geplnatst van 16 regels a 60 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte. Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd. In eenei toespraak, die wij eens hoorden, prees de eireker den Nieuwjaarsdag als het ideale rui>unt. De eerste Januari heeft evenals cf god Janus, wiens naam zij draagt, tvfee aangeziohten. Het eone ziet terug opfde lapge reeks van jaren, die vervlogen! zijn, het andere ziet naar de baan, dii voor ons ligt. Op den Nieuw jaarsdag doet men, denkende aan de toe- komBt van land en gezin, vragen aan het verledenehet geweten treedt als rechter op en in het licht, dat de feiten en de gebeurtenis»n werpen op onze daden, er kennen wij onze fouten en tekortkomingen zoodat het rieden een les kan zijn voor de toekomst. Als vanzff denken wij dus in dit eerste nummer vat het nieuwe jaar aan hetgeen 1894 op lolitiek gebied ons gebracht heeft. De vredeiwerd niet verstoord,jm» toch was Europa vol onrust en gistit^WTan- neer wij oaten blik over de voornaamste staten latMi rondgaan, dan is de toestand alleen injtusland dit jaar belangrijk ver beterd jthanB de vooruitzichten zijn daar m aan gene zijde werden de behaalde oordeelen, die de liberale partij met moeite bevocht onder het ministerie-Wec- /kerlé weder in gevaar gebracht door de aarzeling en de halfslachtigheid van den souverein, die aan alle kanten door de behoudende partijen wordt bestormd. In Italië nog geen verbetering van den finan- cieelen toestand ten gevolge van den ver woeden tegenstand, waarmede Crispi te kampen heeft. In Frankrijk anarchistische woelingen, waarvan de president Carnot het slachtoffer werd en daarna verspilling van den nationalen tijd door eindeloos getwist in het parloment, waar men het alteen eens is, als men het land overleveren wil aan bedenkelijke protectionistische proefnemiugen. In Engeland nog steeds een liberaal kabinet, maar geen bevrediging van Ierland; ook al stilstand, omdat de groote politieke partijen nagenoeg even sterk zijn. Buiten Europa was de oorlog tusBchen China en Japan het merkwaar digst Japan zich openbarende als een onstuimige, met jeugdig vuur opkomende natie, China in al zijn naaktheid ten toongesteld als een vermolmde colossus. Azië dreigt du3 steeds meer het strijdperk zullen worden, waar de belangen der gunstig. 1 De jonge Keizer schijnt 6w»"j Éuropeesche natiën met elkander in bot- anderen weg op te willen dan zijn ach- tenswaarjige doch halsstarrige vaftr. Voor de Polen schijnt een milder bestuur op handji en de Israëlieten mogen zich verheuge» in de voorteekenen van een menscheliter en rechtvaardiger behande ling. En van geen der staten is het crediet zoi goed gevestigd. Overal eldi: veel woelkg, maar weinig of geen voor uitgang. B België de eerste proefneming met het ajemeen stemrecht, ten gevolge waarvan d liberalen het onderspit delfden en voor Inge jaren het bewind weer in handen blaf van de clericalen, die thans vooral socidisten tegenover zich zien. In Duitschlanl viel Caprivi en de nieuwe rijks kanselier, tie reeds te vergeefs trachtte de vrijheid it het parlement aan banden te leggen, diügt schipbreuk te zullen lijden op, de niuwe wet tegen de socialisten. In Oostenik-Hongarije is aan deze zijde der Leitha ket vraagstuk der kieshervor- ming nog pteeds het groote struikelblok Nanr het Engeltch f van HESBA STRETTON. Daar zij dit toeschreef aan een plan san der kant harer stiefmoeder, dat de jonkman zioh zonaange- trokken gevoelen door mij, die zoo onsohntlig ais een pasgeboren kind in hun midden gekonin was. Kr had vroeger eene teedere vriendschaabetrek- king tnssohen Vincent en Osleb bestaan, dL reeds op school begonnen en later gedurende een» jaren voortgezet was. Wanneer er voor het eefct eenigo verkoeling in deze vriendschap gekomen pas, weot ik nietmaar wel weet ik, dat het eenigo bewijs van bunne vriendschap hierin bestond, vin Vincent 'a avonds dikwijls kwam om de studiën van Caleb door luchtige maar geestige gesprekken b storen waarover de, laatstgenoemde gewoonlijk l^os keek, vooral wannebr Vincent in een vroolijkeiuim waB eu mjj aan het lachen maakte. Want, hoezar ik ook mijn best deed om mijne gedachten af te hflen door na te dedken over die onderwerpen van tverpein- zing, welke mij door Sarah Clazebrook voorgachroven waren, baatte dit mij niet veel, want ijdeittgedach ten bestormden mjjn hart, zelfs waaaoer i aleohta de kemit van Vinoent afwachtte. Hoe VOO ito meer waa dit bet gevel, waaneer hg er werkelgk wee" I II- Op den eereten Zondag bad ik, terwijl dj familie sing komen. Opwekkend is dus het overzicht der jaargebeurtenissen in ons werelddeel niet. En in ons land Insgelijks teleurstelling. De hoop, die wij een jaar geleden uit spraken, dat ten slotte gemeen overleg en wederzijdsche toenadering zouden leiden tót eene bevredigende oplossing van het kiesrechtvraagstuk, is niet verwezenlijkt. Aan wien de schuld? Daarover verblijve het oordeel aan den historieschrijver. Maar het feit is er: wij zijn dit jaa, weer niet tot het doel geraakt. Daaren boven als gevolg van den geleverden veldslag over deze quneatie olie partijen verdeeld. Liberalen en antirevolutionairen in twee kampen gesplitst, de woordvoerder der katholieken zonder partij achter zioh en het gros dier partij zonder erkend hoofdde radicale partij in zich zelf ver deeld en schier overtuigd van haar mach teloosheid zonder den steun der vooruitstre vende liberalen de socialisten hopeloos verdeeld over de gedragslijn, die te vol den is. Wat uit al die verwarring moet 'geboren worden, hoe die elkander tegen gestelde stroomingen ten slotte de hulk •van Staat voort moeten stuwen in de richting van onzen nieuwen tjjd, is voor alsnog een onoplosbaar raadsel Het ka-I binet bestaat uit mannen, die blijkens de begrootingsdiscussiën allen berekend zijn voor hun administratieve taak, maar zal het steun vinden, als het aankomt met eene oplossing der groote quaestie fan den dag Het zal moeten slagen door de juistheid zijner voorstelleneen eigen partij, een groep van geestdriftige volge lingen hpeft het niet. Meer dan ooit zal er zelfbedwang en gematigdheid bij de staatkundige leiders noodig zijn, wil er iets tot stand gebracht worden in het belang dos IaDds. Laten wij al vast ver trouwen, dat men het eens zal worden over de regeling der gemeente-financiën, welke een dringende eisch des tijds is. Een lichtpunt in het afgeloopen jaar was de goede afloop van de expeditie naar Lombok. Wel zijn in tal van familiën gisterenavond droevige herinneringen op gekomen aan de slachtoffers, die voor het vaderland vielen, ver van het ouderlijk Huis, doch deze helden zeiven gaven met- geestdrift hun leven voor de eer van hun vaandel. Het Indische leger heeft zioh met roem bedekt en schitterend iB het gepleegde verraad gewroken. Het krach tig optreden van het opperbestuur in onze kolonie en de onverschrokkenheid van legerhoofden en soldaten gaven een wel kom getuigenis van offervaardigheid en plichtsbetrachting. Ons gezag in Insulinde is bevestigd en wij hebben getoond nog niet den naam van koloniale mogendheid onwaardig te zijn. Dat geeft moed voor de toekomst van ons volk en wekt ook het vertrouwen, dat de aangeboren liefde tot het vaderland ten slotte ook hier te lande de welraeenende, doch van verschillend beginsel uitgaande medeburgers tot gemeenschappelijk hande len brengen zal, ten einde licht te brengen in onze duistere politieke atmosfeer. Op het meer beperkte terrein onzer gemeentezaken viel niets bijzonder opmer kelijks voor. Verbetering in den toestand is nog weinig te bespeuren. De raad heeft zich moeten inspannen om het budget sluitend te maken zonder de burgerij al te zwaar te belasten en tooh wordt ge klaagd over de drukkende heffingen, vooral nu het verlies der scheepvaartrechten sa menvalt met de nieuwe rijksbelastingen. Aan die ongunstige omstandigheden dan ken wij zeker den uitslag der gemeente- raadsverkiezingen, die voor een gr uitvielen in den geest der oppositi tijen Wij kunnen dit betreuren alB toom van den geest der kiezers, zelf is er niets onbillijks in, dat d schillende richtingen in den raad ver woordigd zijn De ontevredenen kunr zelf de hand aan het werk slaan en regeeren, doch in de gegeven oms heden zal in de eerste jaren bez wel de leus blijven van alle partij Zoo gaan wij dan een nieuwen in met de beste wensohen voor onze onze stadgonooten en ons geheele land. Laat ieder onzer zioh de opgedane ondervinding ten nutte en daarmede woekeren in zijn k Indien wij ons de vraag stellen heb gedaan al wat ge kondet voor uw eig ontwikkeling, voor uw gezin, voor de g meente, voor de maatschappij, dan zullen wij moeten erkennen, dat er veel aan ont broken heeftdit inkeeren in ons zelf moge een spoorslag zijn om ons zeiven te herzien en met de beste bedoelingen onze taak weder op te vatten. Het jaar 1895 baetige vrede en rust in Europa, nieuw lginiin de binnenland- sehe staatkunde, i i/deving van handel, nijverheid en laMJMaw, vooruitgang op elk gebied en voèrspoed aan elk in het bijzonder 1 GOUDA, 31 December 1894. De Examen-Commissie der Maatschappij ter bevordering der Toonkunst, heelt het diploma voor Zangonderwijs op de lagere school toege kend aan Mejuffrouw L. van der Klein onder wijzeres te Oharloisen Mejuffrouw M. Kruisheer onderwijzeres alhier; heiden leerlingen der Stads-Muziekscboo! te Gouda. naar de kerk was, eenige rustige ooganblikken in rajjne eigene kamer, die ik mij ten nutte maakte door mij zelve nauwkeurig te onderzoeken omtrent mijn gedrag ten opziohte van Caleb Archeren ik besloot, mij op een behoorlijken afstand van hem te houden, daar ik wel bemerkte, dat wij onvejrmydelyk een dagelijksohen en vertrouwelijken omgang met elkander zouden hebben, waaruit veel zou kunnen voortkomen, dat onbehoorlijk was, daar ik niet meer was dan een arme, bezoldigde gouvernante, en hij de oudste zoon van een ryk vader, die zijne zinnen op de goederen dezer wereld zette. En toen ik nu een oogenblik in mijn spiegel keek, kwam ik tot de erkentenis, zy het ook zonder eonig gevoel van ijdel- heid, dat er redenen bestonden om mij te onthou den van eene al te groote vertrouwelijkheid met deii jongen Caleb Archer. Toen bet later ia de lente werd, begon het mijne gewoonte te worden, des Zondags morgens mijn boek te nemen en naar buiton te gaan, waar ik mij, even als de aartsvaders plaohten te doen, te midden van de schoonheden der sohopping, aan overpeinzingen kon overgeven. Ik had een geliefkoosd plekje, waar een omvergevallen boom aan den kant van een mur melend beekje lag, dat een soort van schiereiland gevormd had, waar eene menigte van verschillende boomen groeide. Ik zat daar op zekeren mor ;en, noch lezende, nooh nadenkende, maar in eene vroo* Ijjke stemming, bijna te vroolyk om geoorloofd te wezen, toen er twee handen eensklaps voor mijne oogen gehouden werden, en ik, na deze weggenomeu te hebben, Vincent Kynnaston achter my zag staan. «Gy hier?" riep ik uit. «Ia er dan geene gods dienstoefening in uwe kerk P" «Ja, Lydia I" zeide hy en voegde er ernstig by iiMaar ik vrees, dat het eene zondige spotternij zou wezen, den dienst by te wonen, terwyl myn hart niet by het gebed is." «Juist zoo," antwoordde ik, «men mag de God heid niet bespotten door eene zinledige plechtigheid. Maar waarom hebt gy u vroeger niet bereid voor hetgeen gy een plicht achtP" Toon was het, dat Vincent Kynnaston, ofschoon hij verscheidene jaren ouder was dan ik en veel wij- zer en geleerder in mensohelyke wetenschappen, mij vroog, hem onderwys te geven in den godsdienst, waarin ik hem zoo onkundig vond als een heiden. En niet alleen toen, maar op verschillende andere tijden kwam hy tot mij om onderricht op Zondag morgen, dien ik misschien beter had kunnen besteden met zelfonderzoek en overpeinzing. Omstreeks zos maanden uadat ik bij de familie van Baohel Archer in huis gekomen was, waren zij en hare kinderen verlangend om een honderdjarige aloë te zien, die in de broeikasten van kolonel Kyn naston in bloei stond, en zy waren er op gesteld, dat ik met hen mee zou gaan, ofschoon eene inwen dige stem my toefluisterde, hen niet te vergezellen. Ik had den vader van Vincent Dog niet gezien en ik durfde myne oogen niet opslaan, toen wy in zyn byzijo gebracht werden, voordat Vincent mij bij de hand nam en mij aan hem voorstelde. «Vader I" zeide hy, «dit is de jonge dame, wier leven ik het geluk gehad heb te redden." Toen keek ik op en zag een beschaafd man met een deftig voorkomen, wiens oogen strak op mij gevestigd waren. Hy verzocht Vincent, zijn arm aan Kachel Archer aan te bieden, terwijl hy self naast mij liep en my verschillende vragen deed met een voorkomen van byua vaderlijke belangstelling zoodat ik al spoedig vry met hem sprak en hem de ge schiedenis van mijn leven vertelde en het w as eerst, toen ik een trek van teleurstelling op het gelaat van Vincent bemerkte, dat er zich een gevoel van onte vredenheid'over myn bezoek van mij meester maakte. Den volgenden avond, toen ik alleen met Ellen Aroher was, trad Vincent Kynnaston de kamer on verwachts met een somber gezicht binnen, en nu ver telde bij aan Ellen, dat hy op dringend verzoek van zijn vader voor eenigen tyd naar Londen ging. Ik zeide niets, want by richtto zioh niet tot my, maar kort daarop daalde de geest van zelfbeheersohing op my neeren daar ik ir. hot byzyn van deze wereld8cho menschen maar al te dikwyls aan den invloed daarvan weerstand geboden had, zeide ik kun kalm vaarwel en begat mij met een bedaarden stap naar het vertrek, waarin ik onderwys gaf. Maar toen ik de deur zachtjes achter my dicht gedaan had, waarheen vlood toen de geent van kalmte die zich van ray had meester gerrankt? Wat be- teekende dat kloppen van mijn hijgend hart en dio brandende tranen, welko er in mijne oogen welden Ik begaf my in aller yl naar het raam en koek naar het ondergaan dor zon. Een vuurroode gloed ver spreidde zich over het geheele landschap, dat er voor my lag. In de avondlucht vlogen de zwaluwen in dartele kronkojingén rond, en bezige insecten ver volgden elkander /van. de eene plaats naar de andere. Wordt vervol ffd.)

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1