u II 11 PIJ. ZOLEN. EVEH BINNENLAND. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. BA1TZ, enhage. typotheek en Pandbrieven sn 50. Inliet- en bg de Heeren (Co. AAFLAND. No. 6551. Dinsdag 8 Januari 1895. 33ste Jaargang. LAAR. Clt, ING ■y FEUILLETON. A' te Gouda. ALLEEN OP DE WERELD. i g ITO AP. !(Z«n. O t koninklijk». Vl.RVI-RM n ii. WASscin i’i-i leugen in een steeds druk zal worden be- anibt neder te leggen, van gedachten reran- De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN. Gi. en Slype Firma Naar kei Kngeltck van HESBA. STRETTON. 1 abonne- G0UD8CHE COURANT i K. Boe Am.; Oud-Beier- en L. Overwater; Riddër- Bichon van IJsselmonde ove RAAD ietkolen. fcZONEN. >7, GOUDA. IENSCH, joede vooruitzich- taking met eene k. Eenig fortuin iCHE RSROIJ AARDS. i brieven, liefst met l worden terugge- Jan. ingewacht, tg”, bijNIJGH Rotterdam. De le luit. J. H. de Wildf, leeraar aan de militaire school te Haarlem, wordt eerstdaags bevorderd tot kapitein. men zich ’t roodvonk sporadisch te ver- Gistermorgen is in de Nieuwe Leliestraat te Amsterdam, bij den aardappelkoopman Goossen op zeer geheimzinnige wyze uit een portefeuille ontvreemd eene som van f 1450 aan bankpapier, terwijl uiteen beurs ongeveer f 50 vermist wordt. De dief moet iemand zyn, die in huis van den heer Goossen goed bekend is. De portemonnaie zat in den zak van een rok op de slaapkamer. De justitie doet onderzoek. ADVERTENTIES worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. kamer, maar ik lette daar niet op. Mijne aandacht vestigde zich slechts op het bleek en uitgeteerd go* laat van Vincent en op de lustelooze houding, waarin hij bij het vuur zat. Toon hij Sophia alloen zag binnentreden, sprong hij mot een uitroep van teleur stelling op. „Hebt gij haar niet meogebracht vroeg bij op een bittoren toon. „Vertrouwde zij zioh niet in myne nabijheid, ofschoon zij ook hoorde, dal ik op ster ven lag?” Ik begaf mij naar den drempel der deur, en toen zijn blik op mij viel, werd deze weder bezield. „Zyt gij dan eindelijk hier gekomen, liefste riep hij uit. «Nu zal ik wel weer sterk en gezond wor den. Maar gij moet mij nimmer meer verlaten, dan zal ik u het bewys geven, hoe gelukkig ik uw leven kan maken, LydiaI Ik gevoel my al wat beter 1” Voor een oogenblik had ik een gevoel, alsof ik oen vogel was, die in den strik van den vogelaar gevangen ismaar toen ik een blik op zijne gebo gens en vermagerde gestalte sloeg, deed eene plot selinge opwelling van medelijden mij het hoofd buigen om hem een kus op de bevende handen te drukken. Hij begreep deze ongewone handelwijze en wendde zich met een zucht van wanhoop van mij af. Den volgenden morgen werd ons bericht gebracht van den dood van den ouden Caleb Archer, die in den nacht bad plaats gehad. Een gedeelte van zijn vermogen en do groote pachthoeve, die hij van den vader van Vincent gehuurd had, zou nu sonder twijfel op den oudsten toon overgianen zoowel Vincent als ik wisten zeer goed, dat Caleb slechts met trouwen gewacht bad, totdat hij mij eene ge schikte woning kon aanbieden. fFbrdt vervolgd.) toegestnau het verzoek uit Rotterdam, om gelgk voorheen, aan de biljetten Rotterdam- Amsterdam via Harmelen—Breukelen in het algemeen ook geldigheid te geven via Utrecht, Uit Gennep schryft men aan de Noord.- Brab.« In een vreedzaam gezin aan den over kant van de Maas, waar bet hoofd des huizes de eervolle betrekking van gemeente* wethouder vervult, werd dezer dagen een niet geringe coiiiternaiie teweeggebracht door de aanbieding van een telegram uit Duitschland. Daar de bode betaald was, had de adressant alleen het reQu te teekeneu om bet document machtig te worden. De vrouw verzette zich echter uit alle macht tegen de aanneming van dergelijke klungels, die maar ongeluk in het gezin bren gen. Hannes! jongen! repliceerde zy, we zyn al eene tegen de lamp geloopen en daar ia in aan de Vereen i- een lokaal der school om daarin eiken Woens- J uur te repeteeren. Inzending- van Advertentiën tot 1 uur des midd. (8 Toen hoorde ik hem op een barschen toon vragen, wat men van hem moest hebben, en toen antwoordde een mannenstem, dat hij was uitgezonden om hem te toeken, want de menschen zaten al lang in de kerk en de kapelaan wist niet, wat hij moest be ginnen. „Zeg hem,” antwoordde Vincent, „dat ik van mor gen niet kom, en als hij geen preek bij zich heeft, dan moet hij den dienst maar eindigen. En, let wel I ik wil niet, dat iemand dit pad langs komt, pas daar ter deg* op I” Hierop duisterde eene inwendige stem my toe, dat ik Kever de schande moest verdragen, dezen vreemdeling te ontmoeten, dan de terugkomst van Vincent af te wachtendus stond ik op, liep hem ijlings voorbij en zocht eene schuilplaats in het voor portaal der kerk zelve, waar zelfs Vincent mij niet zou durven volgen, terwijl eene Christelijke gemeente in het kerkgebouw by oen was. Zoo zat ik daar op dien Zondagmorgen in oeno zonderlinge verwarring, terwijl de tonen van het orgel en de stemmen van zingende mannen en vrou wen tot mijne ooren doordrongen. Zoo ook hoorde ik de stem van Vincent Kynnaston, die zioh bedacht Aanstaanden Woensdag, 9 Januari, hoopt de predikant ds. Jansen Schoonhoven te Woer den zyn vier en zestig-jarig predikambt te her denken, waarvan hg er 37 in die gemeente doorbracht. huwelijk zou, als ik hem niet liefhad, een leugen in de oogen van God zyn. In dat geval zou ik u geen bezoek willen brengen. Maar wat dunkt u er van, Elizabeth voegde ik er bij, mij tot de Kwa- kerin, in wier huis ik woonde, wondende. „Ik heb mijn leven aan dien man ite dankeu, en eene inwen dige stem zegt mij, dat ik er wel aan zou doen, aan zijn verzoek gehoor te geven. Misschien zal mijne tegenwoordigheid hem goeddoen.” x/Gij hebt mijne toestemming om er heon te gaan,” antwoordde Elizabeth. Zoo ging ik dan met Sophia Kynnaston mee. Deze hield geen oog van mij af en sloeg op mij zulk een uitvorschenden blik, dat deze mij onaange naam zou aangedaan hebben, als mijn geest zich niet met ernstige onderwerpen bezig gehouden had, die vooral op Vincent betrekking hadden en werkely'k was mijn geest daarmee zoozeer vervuld, dat noch de langdurigheid der reis, noch het vervelende van mijne metgezellin mij verdroten. „Waar is Mijnheer vroeg Sophia, toen wij het groote voorhuis der woning van Vincent binnentreden. „In de bibliotheek, mevrouwgaf een knecht haar met eene diepe buiging ten antwoord. „Zijt gij kalm genoeg om hem te ontmoeten vroeg zij mij. Mijn hart klopte met versnelde slagen, maar zij zag geene ontroering op myn gebat, en nadat ik de woorden: «koud en ongevoelig!” gemompeld had, verzocht zij mij, haar op de breede trap to volgen. y Blijf hier een oogenblik staan, miss Carey I” zeide zij, toen wy boven gekomen waren, „terwjjl ik Vin cent op uwe komst voorbereid.” Door de deur, die half open stond, sag ik in de Id de gemeente Bodegraven begini de mazelen en JK -----J;--L tooneu. stekend. Toen de moeder zich echter een oogenblik verwyd^rde, kookte het wat«*r over, waardoor het gezicht en de rug vau het kind verbrandden. Na een smartelyk Igden vau eenige uren volgde de dood. De experts, aangewezen door de Verzeke ring Maatschappij* te Elberfeld en door de by haar verzekerde reedera te Scheveningen, zynde de heeren Meyer en Kortland te Rot terdam en M. de Niet te Schwveningen, zjjn gereed gekomen met het opnemen der schade aan de bomschuiten by haar verzekerd. Die schade wordt berekend op 40 a 50 duizend galden. Eenige der meest beschadigde schuiten zijn reeds aan het strand in reparatie genomen om daarna gereed gemaakt te worden voor de schrobnetvisschery. E OUDE JDAMMER Merkt ■ygbaar bQ: ETERS Jz. 3 wijs van echtheid is en kurk steeds voor- n den naam der Firma OPPE. By Kon. besl. is, met ingang van 7 Januari 1895, aan den heer mr. J. Fortuyn Droog- leever, op zyn verzoek, eervol ontslag verleend als leeraar aan de Ryks-hoogere burgerschool te Gouda, en tot leeraar aan die school be noemd mr. W. M. H. Boen, te’s-Gravenhage. Een vreeselyk ongeluk bad te Alfen plaats. Een kind van 4 maanden van den bakker d. L. was zwaar verkouden de moeder meende goed te doen den kleine een stoombad te ge ven, teneinde de ademhaling gemakkelyker te maken. Zy plaatste daartoe een ketel met water op een petroleumstel voor het wiegje van het kind en een paar uren ging dat uit- Wïj achten ons verplicht de aandacht van handel e i industrie op te vestigen, dat bij het le nummer van den 4en jaargang van bet Weekblad »Mutua Confidentia* los is by- gevoegd een lijst der z.g. flesschen trekkers tegen wie het blad in deu loop vau 1894 iu bet belaug van bet algemeen heeft gewaar schuwd. Zooals bekend is het sedert 1862 gevestigd handels-informatie-bureau Wys Muller Co., Amsterdam, Singel 299, uitgever van dit blad, dat zeer gezocht is in commercieels en indus trieels kringen, uitmunt door degelyken inhoud sn voor den man van zaken tal van onmis bare mededelingen bevat. Behalve hoofdartikelen, waarschuwingen tegen bestellers van verdacht allooi geeft »Mutna Confidentiawekelyks een juiste en volledige vermelding der in de week uitgesproken fail lissementen, homologatien, insolvent-verklarin- gen, verification enz. en voegt daarby lysten der in het faillissement bekende crediteuren. Door zyn inhoud reeds een nuttig blad, wordt de waarde er van niet weinig verhoogd door do byvoegiug van deze flesschentrekkers- lyst, die praktisch is ingericht, tegen den wand gehangen en elk oogenblik geraadpleegd kan worden. GOUDA, 7 Januari 1895. Dinsdag 14 Mei zullen de periodieke ver kiezingen van leden dor Provinciale Staten plaats hebben. Dit jaar moeten in Zuid-Holland aftreden de volgende leden te weten voor LeiderdorpS. baron van Heemstra en Aug. Op de Laak; Leiden: mr. H. A. Neeb, dr. E. F. van Dissel en mr. P. A. van der Lith Zoetermeermr. P. L. F. Bluisé en C. J. van der Oudermeulen; ’s-Gravenhagemr. D. Polak Danielsmr. C. J. E. Graaf van By- landt; jhr. mr. J. F. Schunrbeque Boeye Jr.; J. F. W. Conrad en R. A. W. Sluier; Vlaar- dingen A. H. C. M. J. IJzermans en P. F. L. Waldeck; Delft: H. Seret; Schiedam: M. Rodenburg en W. A. J. Wittkampf; Rotter dam: mr. J. A. Vaillant, H. de Bie, mr. D. ▼an Weel, C. H. van Dam, H. V. B. Mole naar en J. van Stolk Az.; Alfen: J. J. Duyn- stee en 8. van Velzen; Gouda: mr. A. A. van Bergen IJzendoorn, G. A. van Houweninge i R. BlokGorinchem: W. N. J. van _wr_ en A. G. de Krnyff; Slitdrecbt: W. Goedhart en A. Klein; Dordrecht: mr. A. C. Crena de Jongh en land: B. Vlielander i kerk: mr. 0. J. A. Brielle: J, S. Korteweg en 0. M. Loeff; Mid- delharnis: J. Roodzant Kzn. strijk of blaasinstrument bespelen, wórden alleen als lid voorgedragen, na voldoende af legging van eene proef. Het doel der Vereeniging is niet alleen het instudeeren en nitvoeren van strykorkestmuziek doch ook het beoefenen der muziek in het algemeen. Door den gemeenteraad is ging welwillend afgestaan vau den heer Leopold, o dagavond van 8 tot 10 Een minimum leeftyd voor de toelating als werkend lid is niet bepaald. De kunstlievende leden der Vereeniging be talen f 3.contributie per jaar. Het bestuur bestaat uit de heeren J. H. B. Spaanderman, directeur P. J. H. Brouwer, voorzitter en J. den Herder secretaris-peuning- meester, die gaarne bereid zyn aan belangstel lenden informaties te geven. De heer Spaanderman vervult zijn directeur schap geheel belangloos. Wy doen bij deze een beroep op de Goud- sche burgery, om deze vereeniging, waarvan wy in de toekomst veel verwachten, zooveel mogelyk te steunen. Naar wy vernemen is de uitvoering van de Zangvereeniging »Euphonia« te Woerden, tot heden door verschillende omstandigheden tel kens verschoven, thans definitief bepaald op Donderdag 17 Januari a. s. en zullen o. a. ten gehoore worden gebracht: kooren uit die Scböpfuugc en Messias* en een hymne van Verhuist, terwjjl, behalve bekende solisten, als zoodanig zal optreden een bekwaam violist, de heer van der Want uit Gouda, met een Rêverie* van Vieuxtemps, een >Faust-Ouver- ture* enz. Daar dus het programma, voor zoover bekend, veel goeds belooft, is het te verwachten, dat ook deze uitvoering van een jonge vereeniging, die, onder een yverig di recteur, zich mag verheugen iu een toenemend ledental, even zocht als de vorige. Naar wij vernemen stelt de alhier opgerichte orkestvereeniging »Euphonia« zich voor, elk jaar in Gouda minstens 3 uitvoeringen te geven. De eerste uitvoering zal hoogstwaarschynlyk reeds in Februari aanstaande plaats hebben. De vereeniging bestaat reeds uit 17 werkende leden. Verscheidene personen hebben zich als lid aangemeld, om, wanneer zij op bun stryk- of blaasinstrument de noodige vaardigheid hebben gekregen als zoodanig te worden voor gehangen. Zy, die een voor de vereeniging bruikbaar Zaterdag herdacht de scherprechter Reindel, te Maagdenburg zyn vijf-en-'twiotigjarig dienst» jubilz als beul. Hij legde in 1869 een soort examen af, kwam er door en werd beëedigd. Sedert 1874 tot heden heeft Reindel 108 ter dood veroordeelden onthoofd, 90 door middel van den bijl en 18 met de guillotine, die in de Ryn-provincie en in de provincie Hannover wordt gebruikt. Den 2en Februari 1893 had Reiudel, die thans zeventig jaar oud is, te Insterburgeen driedubbele, 13 April 1893 te Dortmund, 24 Mei 1893 te Maag- denburg, 29 Juni 1893 te Elbinh en 9 Mei 1894 te Gleiwitz, telkens een dubbele executie te verrichten. Zyn helpers bij de terechtstel lingen zijn zyn oudste zoon Wilhelm, die ook reeds als beul geëxamineerd en beëedigd is, zyn schoonzoon en zyn broeder. By de execution heeft Reindel steeds een zeer ernstige en waardige houding. Hy is een gezworen vyand van alle gcestryke dranken en gebruikt vóór een terechtstelling enkel een kop koffie. Na zyn honderste excecutie*bestond bij Rein del reeds het plan om, met het oog op zyn hoogen leeftyd, zyn maar later is hy weer derd. Door den directeur-generaal der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen is ni°t had en nu dringende woorden van vermaning tol de vergaderde menigte te richtte. Om zijne woorden niet meer te hooren, begaf ik mij naar hot kerkhof, maar toen ik iemand naar mij zag toesnellen, die op mijne terugkomst scheen gewacht te hebben, keerde ik terug en wachtte het einde der godsdienstoefe ning af, waarop ik aan Rachel verzocht, mij te ver gunnen, met Ellen naar huis te rijden, zoodat ik al spoedig aan de vervolging van hem, voor wien ik vreesde, onttrokken was. Den volgenden dag begaf ik mij, daar ik het niet raadzaam achtte, langer te dezer plaatse te vertoeven, naar Londen, en daar ik vreesde, dat Vincent mijn verblijf zou ontdekken, deelde ik dit aan niemand anders mede dan aan Caleb, die van dien tijd af geregeld briefwisseling met mij hield. Het was öij de aannadering vaa den tweeden win ter na mijne terugkomst in Engeland, toen ik op zekeren dag onverwachts uit de school geroepen en verzocht werd, mij naar myne woning te begeven. Daar ontmoette ik eene mij vreemde, hoogbejaarde dame, die blijkbaar tot den aanzienlijken stand be hoorde, die mij nauwkeurig opnam en zich eindelyk aan mij bekend maakte als Sophia Kynnaston, de tante van Vincent, die een briefje van Sarah Glaze brook met zich meebracht. //Hij ligt op sterven,” zeide zy, wen hij verzoekt u door mij, naar hem toe te gaan en de weinige weken, die hij misschien nog te leven zal hebbec, te verzachten. Ik woon tegenwoordig bij hem, en uw bezoek zal, als gij dat Kever hebt, mij gelden Hij zou zoo gaarne wenschen, dat een huwelyk u zyn naam en den rang van zijne vrouw gaf.” „Neen, Mevrouw I” antwoordde ik j „zulk een

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1