-lts ItS tü ta Directe^poorwcgverWiMlIng M GOUDA. wüwtaa MW; - Aiwraw 1 October. - Tijd 't»uV- Ut 10- 11.0» 11M "i 580 M* 8-°' vao Greenwich. Buiteolanüscb Overzicht. WolIcn-Handschoencn en. C-^.SI3>TE'S. A. van OS, Az., 73-73*. Beurs van Amsterdam, oiy, uJr M% 78'/. osy. »«v, 105% van Zeeland een bezwaarschrift ingediend tegen de onlangs gewijzigde verordening, waarbjj het schoolgeld voor de uitwonende» is ge bracht op f 60 per jaar. Adressanten verzoeken Gedep. Staten die wjjziging niet ter goedkeuring voor te dragen, maar de oude regeling van f 40 en f 50 voor hun kinderen te handhaven. Te Utrecht is een bekende figuur, de erue ritus-predikant E. J. W. Koch, overleden, een krachtig strijder tegen het misbruik ran ster ken drank. Ds. Koch werd in 1828 geboren. Het plan om van den veelbeloovenden jongeling notaris te maken, leed schipbreuk op diens voorliefde voor den geestehjjken stand. Hp studeerde te Leiden in de theologie en was als predikant zeer gezien niet alleen om zjjn redenaars- en improvisatin-talent maar ook om zjjn bemin nelijke eigenschappen. Het laatst stond hij te Middelburg, waar 'lip in 1885 het etniritaai verkreeg. Later trad de heer Koch als predi kant in de gevaugenis te Scheveningen op. De overledene, die gedurende tal van jaren in woord en geestdrift wakker gestreden heeft tegen het drankmisbruik, was sinds het over lijden van jhr. De Jonge voorzitter van do Nederlaodsche Vereeniging tot Afschaffing van Sterken Drank. De begrafenis van den heer Koch zal Zater dag te 11 uur te 's-Graveuhage plaats hebben. Voor de rechtbank te Leeuwarden heefi terechtgestaan S. G. O., 59 jaren, zonder be roep te Ee, terzake, dat hp in de zittingen van die rechtbank van 21 en 28 Novembe' 1.1. als getuige in de zaak tegen J. v. d. B. geweigerd heeft den eed of te leggen. Toen hp den eersten keer weigerde den eed af te leggen, werd bp in gijzeling gesteld, doch don tweeden keer duaruit ontslagen, omdat toen zonder zjjne verklaring het be wijs voor de schuld van J. v. d. B. verkre gen was. Beklaagde bekende, dat hp wegens gemoeds bezwaren geweigerd heeft den eed afteleggen. De snbst.-off. van justitie, mr. H.Th. Wes tenberg, heeft eerbiid voor ieders overtuiging, maar bet staatsbelang vordert, dat eene straf vervolging niet kan afhangen van de wille keur van een getuige en daarom is de daad van bekl. strafbaar. De eenige weg om haar niet strafbaar te maken is, om te bevorderen, dat de wetgevende macht den eed facultatief stelt. Spreker vorderde, dat de rechtbank be klaagde veroordeele tot 1 maand gevange nisstraf. De rechtbank heeft hem veroordeeld tot 1 dag gevangenisstraf. Men meldt uit Katwpk a/Zee dd. 6 Januari Gistermiddag is hier aangespoeld het in staat van ontbinding verkeerend )pk van een zeeman. Na geschouwd te zpn is het naa- het Ijjkenhuis verroerd. Aan de »Loc.« wordt omtrent de inneming van Topati het volgeude gemeld Wil, die dachten, dat met de vermeestering van Sasari, aan alle verzet een einde was ge maakt, hadden het glad mis. Eergisteren ont vingen we de tijding, dat er zich te Topati (Noord-Tjakra) nog een zoon van den vorst ophield, die alle aanmaningen om zich over te geven met beslistheid van de hand wees en het stellig besluit genomen had zich met zpn gevolg dood te vechten. Om hem hiertoe d gelegenheid te geven, rnkte er gistermorgen een colonne uit, onder commando van den generaal Segov, bestaande uit het 5e, 6e en 11e bataljon infanterie, een sectie bergartilleri.' en een detachement genietroepen. Op den viersprong te Tjakra-Negara werd de weg naar het Noordeu ingeslagen en Topati aan de Noord- en Westzpde opgesloten. Het 6e bat. nam stelling in kampong Teliwang, terwijl de andere troepen in de eawah ten Noorden van Topati werden opgesteld. Hier kwam ook d artillerie in batterp. Toen de laatste aanma ning tot overgave vau de hand werd gewezen kwam de artillerie in werking en slingerde mot haar projectielen dood en verderf in de ingesloten veste. De vjjand beschoot de troepen van nit hoo rnen, huizen enz. en, niettegenstaande dit vnur zeer weinig te beteekenen had, bezorgde het ons toch een vpftal gewonden. Om 11 nur werd er in den Westrand van Topati een poortje geopend 'u oogenblik later werd <Ie vor stenzoon, ge/sten op 'n stoel, door eenige volgelingen daaruit gedragen en midden c p den grooten weg neergezet, op den voet ge volgd door zpn getrouwen. U begrijpt, dat nnuwelpks het puntje van z'n neus te voor schijn kwam, of onze in het Noorden staande troepen verwelkomden hem rnet een snel vuurtje, waaraan minstens 10 hoofden met hun gevolg, voorgoed genoeg zonden gehad hebben. De prins gotroffen door 3 of 4 kogels in het hart. bleef dood op zpn stoel hangen rondom hem voud men de lijken van 2 man nen, 5 vrouwen cn 1 kind.* Over de gevangenneming van den radja wordt aan »de Loc.* geschreven 's Nachts (dit wist men uit goede bron) had hp het reduit verlaten en een schuilplaats gezocht in do kampong Sasari, gelegen even ten noorden van Tjakra, grenzende aan den weg naar Lingsar. Een sterke troepenmacht, onder commando van den generaal Segor, rukte hedenochtend naar Tjakra Poeri op. De opperbevelhebber bleef hier achter, terwjjl ge neraal Segov den grooten weg naar het noorden iosloeg. Bp deu weg naar Lingsar werd deze ingeslagen en gevolgd tot de na bijheid van Sasari. Deze kampong werd eerst door de cavalerie berend en daarna door de infanterio en artillerie omsingeld, zoodat er geen levende ziel in of uit kon. Weldra had men de zekerheid dat de vorst in den val zat en ons niet meer ontsnappen kon. Na ons twee volle uren in spanning te hebben gelaten en na een geparlevink om dol vau te worden, besloot hp eindelijk om uit z'n hol te voorschpn te komen. Gezeten op «en draagstoel en gehuld in een geel gewaad, werd hp door een 6-tal dwangarbei ders naar Ampenan gedragen twee dwang arbeiders hielden een gewonen pajong met langen steel boven zpn hoofd n behoedden bet voor de inwerking der fel brandende zonnestralen. Wat moet er wel in dat hoofd zpn omgegaan, toen hij gedragen werd over het- terrein, waar vroeger Mataraui, zpn hoofdplaats, stond! Wroeging en spjjt, over zijn begane domheid, zullen wel om deu voor rang getreden hebben. Tegelpkertpd vielen ons ook twee zpner kleinzonen in handen. Hp is voorloopig opgeborgeti in een kamer nabp het strafbnreau «u wordt bewaakt door een peleton infanterie. Omtrent bet inschepen am boord van de Prins Hendrik* en de aankomst te Batavia werd reeds het voornaamste meegedeeld. Contrr lenr Liefrinck haalde hem nit zpD logies. Hp werd met draagstoel en al in de officie.ssloep gezet; daar hp met deu stoel niet de staatsietrap op kon. werd hp gesteund door een paar Baliërs. Aan boord kreeg hp de salons van den overleden kolonel Hoffman, en de mindere volgelingen vonden een verbljjf op het dek. Het eerste wat hp vroe, wa h om den dokter, daar zijn wonde aan den buik hem pijn dee De Kunstwereld* is in een nieuw en kleiner kleed ve schenen, hoewel het kle.uur formaat evenveel geeft als vroeger het oude. Gelukkig is de inktvisch, of hoe meu bet beestje ook genoemd moge hebben vau den omslag verdwenen ora plaats te makeu voor een met distinctie en zorg geteekende voor stelling van twee vrouwen io classiek gewaad, de eene symboleerende de Lettoren, de andere de Muziek, welke elkander de hand rpken- Zij zpn verder omgeven met de attributen der schilder-, bouw- en beeldhouwkunst. Tas schen deo tekst zpn artistiek uitgevoerde hoofden vermoedelpk van dezelfde hand, welke de titelplaat ontwierp, aangebracht. Tot dit nnmmer leverden bpdragen de h.h. van Deventer, Gust, Vermeijlen, L. Hepmans Jz. Edw. B. Koster en Richard. Een licht druk naar de maan, idylle van Kolbach, ver gezelt het nnmmer. Een kurksnpder uit Weenen, Zoel geheeten. heeft een eigenaardige reis gemaakt van de OosteurpkBehe hoofdstad naar de Fransche De man wist te Weenen oen goederenwagen binnen te sluipen en reed hiermede naar Keu len. Het (gelukte hem te Keulen zich in een coupé eerste klasse te verbergen ouder de banken en op die wijze, na een rit van der- tien uur, te Parjjs te komen. Hier werd bjj tot zpn ongeluk slapend gevonden en door de politie opgepakt. Het doel van zpn zonder linge reis weigert Zoel te zeggen. Hp had hoegenaamd geen geld bp zicb. Desangles, die voor eenige maanden op zoo slimme wjjze de Parpsche politie wist te fop pen, is nu te Barcelona gevat. Hp was verooi deeld, omdat hp als verificateur der douane de expediteursfirma Fiogellet Frérei had geholpen bjj ontduikingen ten nadeele van dc scbatkist. In de gevangenis wist hp de auto riteiten te overtuigen dat belangrjjke onthul lingen over de an rchiBten te doen had en verschillende hunner schuilplaatsen kou aan- wjjzen, maar daarvoor was het uoodig dat hjj de politie er zelf bracht. Hp kreeg toen ver lof om onder geleide «an een geheim agent de gevangenis te verlaten en van deze ge legenheid wist hjj gebruik te makeu om te ontsnappen. Het geval gaf stof tot lange artikelen in de Parjjsche pers er werd beweerd, dat men hem mot opzet had laten ontsnappen om hem als >mouchard« te gebruiken. De agent, die zich had laten verschalken, kreeg een maand ge vangenisstraf, en zpn commissaris werd ver plaatst. Er werd langen tjjd naar den vluchteling gezocht, te Louden, Toulouse en overal waai de fiuua Flageollet filialen heeft. Eindelpk heeft men hem te Barceloua gevonden, en geheel berooid als hjj was, gaf Desangles zicb gewillig over. Volgens de »Nat. Zeit.dragen de Japan- sche infanteristen onderkleederen van papier. De papiersoort, welke hier door wordt gebruikt, is geelachtig vau kleur en zoo vast, dat men zelfs de knoopsgaten in de kleederen kan omboorden, zooals men dat bjj linnengoed doet, De deelen der ondergoederen zjjn gedeeltelik aan elkander geplakt, gedeelteljjk genaaid, terwjjl de randen afgewerkt zjja met linnen strooken. Men verzekert, dnt dit papieren goed zindel jjk en goedkoop is, en dat de sol daten het gaarne dragen. Van wasschen is natnurlpk geen sprake. De aandeelen der Gasmaatschappij te Parjjs zjjn sedert he begin van 1893 niet minder dan 350 francs per aandeel gedaald, omdat geen overeenstemming met het gemeentebestuur is verkregen over de verlenging der concessie, die echter eerst met 1905 eindigt. De aan deelen (van 250 fr. nominaal) die voor een jaar 1400 frs. noteerden, staan nu 1050 frs. Hertog Höchst Alexander van Oldenburg heeft te uuvuoi ^n bezoek gebrachl aan de fabriek van prof. Bebring en een aanzienlijke hoeveel heid genewaerum gekocht, dat hij persoonljjk aan eenige Russische hospitalen gaat brengen, in districten waar de diphtheritis thans epide misch heersoht. Zaterdag is te Deventer een fancy-fair ge houden ten voordeele van het nieuwe krank zinnigengesticht, het ziekenhuis en de nood- ten gevolge van den watersnood in Óverjjsel. Het feest werd druk besocht en de dames die het op tonw zetten, hebben dos wil van hare onderneming. Twee Parjjsche rechercheurs, op hnn ronde in de rue St. Martin, zagen Donderdagavond een man die op een handkar een tameljjk groote kist vervoerde. Terwpl de man hen voorbijreed, boorden zp een stem uit de kist, waarop de man op gedempten toon zeide »Houd je toch stil*. De agenten begrepen dadeljjk dat hier iets niet in den h&ak was eu volgden op een afstand de handkar, die ten slotte voor een pakhuis stil hield. Een bediende was jnist bezig met sluiten. De mau zeide dat hp de kist daar moest bezorgen, waarop de bediende antwoordde, dat bjj de kist wel in ontvangst wilde nemen, maar geen refa kon geven. Dat hinnert niet, dan kan ik morgen het refu wel halen luidde het antwoord. De kist werd iu bet magazjjn geplaatst, waarna de bediende en de man met de hand kar ieder huns weegs gingen. De agenten brachten den eigenaar van het pakbnis op de hoogte van het voorgevallene deze liet ben langs een achterdeur behoedzaam binnen, en in een aangrenzend lokaal wachtten de agen ten op ds dingen die komen zooden. Na een paar uur zagen zjj een persoon nit de kist kruipen, een dieveülantaarn aansteken en met behulp van inbrekers werktuigen een brandkast openmaken. Na den buit in een liunen zak geborgen te hebben, opende de die) een venster dat op de binnenplaats uitkwam, droeg de kist naar buiten en kroop er daarnu weer in, in afwachting dat zpn medeplichtige hem zou komen halen. Des morgeus om vjjf uur kwam deze met zjjn handkar terug en werd onmidrfelljjk door de beide agenten Daar den naburigen politie post gebracht, Vervolgens gingen de agenten terug en laadden de kist op de handkar.Rjjd over het asphalt, die keien stooten zoo*, zeide de man in de kist, natnurljjk niets vermoe dende. »Houd je toch stil!* klonk het waar schuwend uit den rooud van eeu der agenten. Groote verbazing van deu dief, toen de kist, op het politiebureau werd geopend en hem onmiddellijk de handboeien werden aangedaan. De schelm bleek een Belg te zjjn, Quidoea genaamd in den linnen zak werd eeu bedrag van 1690 fr. afkomstig nit de brandkast ge vonden. Eeuigen tijd geleden is aan een ziekbed te Berljjn een zeer ppnljjk tooneel afgespeeld, dat geëindigd is in de rechtszaal. Een arts dr. R. werd in zpn spreekuur bjj een patient, die een toeval had gekregen, geroepen en zond zpn adsistent, candidaat in de geneeskunde, voofuit oui "de perste hulp te verleenen. De familie had intnsschen naar een anderen arts, dr. J., gezonden en deze was reeds aan bet ziekbed toen de adsistent kwam. Dr. J. vroeg dezen wie hp was en op het antwoord: Ad sistent van dr. K.,« zeide dr. J.Dat vraag ik niet. Ik wil wete i of u een bevoegd arts zjjt. Dr. R. is er bekend voor dat hjj onbevoegden naar zpn patiënten stuurt. Daar moet eeu eind aan komen*. Er vielen nog meer harde woorden, waaraan de familieleden een einde maakten met de opmerking dat een ziekenkamer niet de geschikte plaats was voor znlk een krakeel. De adsistent ging heen, maar kwam twee dagen later met een vriend bp dr. J. met den eisch, dat deze een verkla- riug zou onderteekenen dat hp on behoor Ipk en enkel uit broodnpd had gehandeld. Dr. J. weigerde en werd toen door den adsistent afgeranseld. Vandaar een aanklacht, die daar mede eindigde dat de adsistent tot betaling van slechts 50 mark werd veroordeeld. De rechter nam verzachtende omstandigheden aan, daar hjj van oordeel was dgt de schuld van het gebeurde grooteodeels niet* bjj^deu be klaagde was te zoeken. oordrooht. 7-82 8.47 0 *110» 1.05 t 0.10 isuwerkerk7.89 8.54 j 5.11 6.17 0 0 Gouda Moordrecht. Nieuwerkerk Gapelle Rotterdam Rotterdam Onpelle Nieuwerkerk Moordrecht Gouda Gouda 7.80 8.15 9.09 Zev.-ML. 7.48 8.47 Bl.-Kr. 7.47 Z.-Zegw.7.58 8.56 y N.d-L.d.8.02 Voorb. 8.07 9.08 7.25 8.40 9.06 9.40 10.46 7.32 8.47 0 0 7.89 8.54 K 0 0 7.46 9.01 0 0 0 7.55 9.10 9.25 10.— 11.06 5.— 6.02 7.25 7.47 8. 5.10 6.13 0 0 0 5.1» 6.21 0 0 0 5.96 6.29 0 0 0 5.82 6.85 7.45 8.07 8.18 GOUDA— DUN HAAG. 9.45 9.61 UOTT1RDA II—O O IJ D A. 10.08 10.11 10.17 10.27 10.84 10.41 10.47 11.60 12.20 18.40 4.50 5.24 5.56 7.10 8.32 8.48 9.40 11.00 11.10 4.67 0 6.08 0 0 0 9.47 0 1 6.04 0 6.10 0 0 0 9.54 9 6.11 0 6.17 0 0 0 10.01 9 5.20 5.42 6.26 T.S0 8.52 9.0S 10.10 11.J0 11.00 1 46 2.30 2.50 3.48 4.20 4.45 6.81 7.0T 0.10 0.41 1.65 0 0 0 4.56 0 7.17 0 MO 2.02 0 0 0 0 5.02 0 7.24 t M 2.09 0 0 0 0 6.0» 0 7.01 9 2.16 2.48 3.10 4.08 4.40 5.16 5.51 7.87 MO 10.00 9.87 10.49 12.11 12.21 12.54 1.27 8.66 4.46 M7 6.60 7.15 8.29 9.1 f 11.06 11.18 4.67 11.10 'sHaga 8.12 9.18 9.89 10.07 11.87 lM}(;1^1D 1.06 1.11 1.17 1.86 1.82 1.86 1.67 4.25 6.25 5.55 6.41 7.48 ITRKCHT. 5.01 6.20 6.11 6.16 6.22 6.81 6.86 10.10 f 10.1611.88 11.48 DEN HAAG GOUDA. Hage 6.48 7.20 7.48 8.80 9.28 9.4610.1811.88 12.16 1.88 2.15 2.46 8.48 4.15 4.41 5.17 7.-1.06 MO Voorb. 6.54 N.d-L.d6.6» Z.-Zegw6.08 k Bl.-Kr. 6.14 y Zev.-M.fl.19 Gouda 6.80 7.50 8.18 10.80 10.86 10.41 1.44 1.4» 1.58 2.04 2.09 4.48 0 7.00 9 9 0 7.11 9 9\ 5.— 0 7.00 9 0.11 0 9 7.00 9 9 5.09 9 7 51 9 10.— 9.68 10.1610.52 12.0812.45 2.20 2.45 8.16 4.18 4.48 5.20 5.47 7.42 8.85 10.10 U T E C H T-G O U D A. 9.68 11.84 12.02 12.60 8.10 8.20 8.62 4.48 5.20 6.86 8.09 8.60 8.60 10.04 Utrecht 6.88 7.60 9. Gouda Oudew Woerden Utrecht Amsterdam Wp Da ingenieur Lange 4e Keulen heeft eeu zeer lichten lnchtspoorweg Schwebebahn gebouwd, welke onlangs door een commissie nit den gemeenteraad van Berljjn is onderzocht Het verslag luidt zeer gunstig. Het doet uit komen, dat de pjjlers waarop de spoorbaan rust niet storend zpn voor het verkeer en de fundeering voor de ondergrondscbe leidingen geen bezwaar oplevert. De constructie is zoo licht en opengewerkt, dat lucht noch licht wordt benomen, te minder omdat geen vloer wordt aangebracht. Nu zal het berjjden weiuig gedrnisch veroorzaken. De sporen komen ruim 1 meter lager dan bjj andere luchtbanen. zoodat men minder trappen heeft te klimmen. De veiligheid is ten volle verzekerd en bjj volle beweegkracht kan een snelheid van 40 kilometer in het uur worden bereikt. De com missie is eenstemmig van oordeel, dat dit stel sel voor bet verkeer uit het midden eener stad naar de buitenkant zeer geschikt is te achten en raadt een proefueming aan met een (po nit het midden van Berljjn naar Treptow, waar in 1896 de tentoonstelling wordt ge houden. In de jongste te Arnhem gehouden alge- meene vergadering van de vereenigiug van Nederlandscbe Steen fabrikanten is ook behan deld hel voorstel van den heer J. v. Poel geest,. om onderafdeelingen der vereenigiug' op te richten. Besloten is jtot vorming van 3 onderafdeelingen u.l. »fJsel«, »Waal« en >Rjjn«. Voor de afdeeliugen sIJsel* zjjn gekozeD tot bestuursleden de heeren Vau Poelgeest, Van Voortbuizon en Kroeze. Voor de afd. »Waal« de heeren Pool, H. Terwindt en Van Houten. Voor de afd. sRijn* de heeren A. N. Cos- terus (Wageningen), Rejjmer (Renkuin) en De Haan. De bedoeling is dat de afdeelingen niet zelf standig optreden, doch naast de vereenigiug staan. Ter algemeens vergadering stemmen de af gevaardigden zooals in de afdeelingen is be paald. Na den alarmkreet van Dr. Van Rpckevorsel een geruststelling ran den bekenden geoloog Dr. Lorié. Deze schrjjft in de »N. R Ct.«: In de laatste drie jaren confereerde ik een pair malen met Dr. v. R. over zjjn beschou wingen, waaromtrent hjj gaarne ook de mee ning van een vaderlandschen geoloog vernam. Die meening nu wa9 vrjj sterk afwpkend. Ik begreep, dat Dr. v. R. voor eenige punten der kust tot deze onrustbarende gevolgtrekkingen kwam, maar wees er hem op, dat men op andere plaatsen tot een geheel tegengestelde gevolgtrekking moest komen.. M. i. waren er nog veel meer afzonderljjke waarnemingen noodig, om tot voldoende gegronde gevolg trekkingen te komen. Er zit wel wat in, maar wp zpn er nog lang niet. In plaats vau met een rjjpe vrucht, hebben wp slechts met een veelbelovende bloesemknop te doen. >En ook al waren de ondt-rzoekiugen veel verder gevorderd, dau nog zoude de magne tiseur niet alleen met den geoloog, maar ook met den ingenieur moeten te rade gaan, om tot zekere gevolgtrekkingen te komen. Eerder zoude ik geneigd zjjn met den heer B. G. van der Hegge Zpnen ook in bet schel- penvisscben dicht aan de kust een factor te zien van den sterken duinafslag. Daarbij komt dat de regelmatige gang der verwoesting onzer kast van Z. naar N. voorwaarts scbrjjdt. De oorspronkeljjke dninerp aan de Belgische kust buiten bet laagveen is vervangen door een jongere' op dat veen en die moet met steenen hoofden beschermd worden. De oorsproDkeljjke duinerp van den Hoek van Holland naar Ter Heide, enz., zou ook reeds weggeslagen zpn, als zjj niet door de •Westlaudsche Hoofden beschermd was, waarbij dan nog de hoofden van bet ververschiDgs- kanaal komen. Nu zal men hoofden moeten maken bjj Scheveningen, na x jaren nog meer noordwaarts, enz. Het kost geld, maar h°t is *0 werelds loop en wp behoeveu ons niets on geruster te maken, dan een bewoner van Os* fcende of Blankenberghe. Er zjjn berichten ontvangen van den heer Grénard, den reisgenoot van Dntrenil de Rbius, die in Thibet vermoord is. In Februari 1891 waren zp van Parjjs vertrokken, en hun eigen lijks ontdekkingstocht begon 7 April van dat jaar, toen zij Tashkend, io Russisch Torkestan, verlieten. Van daar trokken zjj over Kashgar, Jarkand en Khotan naar Thibet, in Chineescb Oost-Tnrkestan vele bergachtige streken en woestjjnen doortrekkende, die nog nooit door een Enropeaan waren betreden. Geraimen tjjd bleven zp nasporingen doen naar de bronnen van de Yang-Tse Kiang, voortdurend aan de gevaren blootgesteld, verbonden aan een koude van 30 graden vorst, op een boogte vau 5000 meters; maar de moed begaf hun niet, en zij hadden de voldoening, zoowel de bronnen van de Yang-Tse-Kiang als van de Mekong te Ontdekken. Tot in den zomer van dit jaar hadden zp weinig last van de meestal zeer vjjandige gezindheid der Thiietaansche bevol king; maar toen zij op 5 Juni de stad Tou- Bouddha hadden verlaten, werden zjj aange vallen en Dutreuil de Rhins gewond. Beiden werden beroofd van alles wat zjj aan kost baarheden bjj zich hadden, en Grénard was gedwongen, een goed heenkomen te zoeken, zonder zich over het lot van zpn reisgenoot te knnuen bekommeren, die, aan handen en voeten gebonden, in de rivier geworpen werd. Julius Payer, de leider der e rate Oosten- rjjksche Noordpool-expeditie, zal iu Jani 1896 met een Oostenrjjksch schip van Bremerhaveo nit een tocht naar het noord-oosten van Groen* land ondernemen, als leider van een groep landschapschilders. De dunr der expeditie wordt op een a twee jaren gesteld. Door de Italiaansche regeering is het ge neeskundig onderzoek voor scbepen, afkomstig nit Hollandsche, Belgische, Portugeesche eu Duitsche havens, opgeheven. In de provincie Groningen wordt reeds druk schaatsen gereden. Zekere W. B., los werkman te Delft, had Zondagmiddag reeds bedreigingen geuit tegen den schipper Yan R. en 's avond knum bjj met zpn broer en zjjn vrieod naar de woou- schnit van den sehipper. Te zamen begaven zjj zich op de woonschuit en poogden het luik te openen, steeds ouder scheldwoorden en vloekeu den schipper met een me9 dreigende. Ondanks herhaald verzoek weigerden zjj de schait te verlaten. De schipper bad zich in* tus8chen met een karabjjn gewapend en schoot toen de broeder van B. het geweer bjj den loop vatte, uit noodweer af. B. werd getrof fen ter hoogte van de maagstreek, waarin eeuige hagelkorrels doordrongen. In het gast huis opgenomen bleek zjjn toestand bevredigt' id. De schipper is in voorloopige bewaring gir ateld. De Ver. van Ned. Steenfabrikanten, die, zooals gemeld, in een adres aan de Koningin de wenschelpkheid der demping van de Zui derzee heeft bepleit, zond f 500 aan de Zui- derzeevereeniging als bjjdrdge in de kosten van propaganda. Naar «Het Vad.« verneemt, zal de Kon. Paketvaart-Mjj., tot uitbreiding barer vloot, twee stoomschepen doen aanbouwen, waar vau het mak n der plannen is opgedragen aan den scheepsbouwkundig ingenieur De Brujjn Kops, lid der firma De Brajju Kops Schiff. Het allernieuwste snufje in Amerika is te genwoordig het houden van echtscheiding banketten. Op dan dag, dat de scheiding heeft ■plaats gevonden, noodigen de gescheiden ech telieden de vrienden en kennissen tot een »laatsten maaltjjd* nit en het gaat daarbjj on- geloofeljjk vrooljjk en prettig toe. De eerste gast, die van de vrouw des buizes afscheid neemt, is de gescheiden echtgenoot of wel al naar mate overeenkomsten gesloten zjjn is mevrouw de eerste gast, die 't huis vau haar vroegeren mun verlaat. Mjjnheer bege leidt haar dan zeer hoffeljjk tot aan den drem pel van de voordeur. Uit Sleeswjjk-B lstein meldt men dat dage- Ijjks aan de Westkust ljjken en groote massa's wrakhout enz. komen aandrjjven. Dit bewjjst dat menig schip in de Noordzee is verongelukt. Men meldt uit Zutfen ♦Under dankbetuiging voor de in zpne betrekkitten bjj het onderwijs bewezen jfdiensten werd heden door den ge meenteraad, op verzoek, eervol ontslag ver leend aan den heer dr. M. A. Brants, sedert 1883 leeraar in de plant- en dierkunde aan de boogere burgerschool en in de natunrljjke historie aan het gymnasium alhier. Graaf Khnen-Hedervary is in Hongarjje met de vorming van een kabinet belast. Stephan Tisza, een zoon van Koloman Tisza, neemt daarin do portefeuille van financiën. Het voornemen der Belgische regeering om bjj de Kamer een wetsontwerp in te dienen, waarbjj wordt voorgesteld den Congo-Staat als kolonie met Belgie te vereenigen, zal waarschjjaljjk door de Kamer worden goedge keurd. Ten minste »de Indépendance Beige* deelt mede, uat de overgroots meerderheid dei rechterzjjde zich reeds bereid beeft verklaard het voorstel der regeering te steunen. In dat geval is de aanneming van het annexatie plan natunrljjk verzekerd. Tevens spreekt het blad over het bericht uit Parjjs, dat' de Fransebe regeering op grond van het haar toegestane recht om den staat te koopen, voornemens is tegen annexatie te protesteeren. Niemand zegt de Indé pendance weet hier het juiste over deze plannen te vertellen. Wp moeten das af wachten.* Het Handelsblad van Antwerpen* bevestigt de mededeeling, dat de regeering hna? voor stel in Februari bjj de Kamer zal indienen. Ook dit blad deelt mede, dat de rqgeering zich vooraf van de toestemming der clericale meerderheid heeft verzekerd. Wjj hebben zegt het Antwerpsche blad ons altjjd zeer gunstig getoond aan de onderneming des Kouings; de overname der kolonie door België, is nochtans een» belang rjjke, eene hoog9tgewicbtige zaak en wjj vragen een rijp onderzoek der qnaestie onder alle op zichten, alvorens in deze toe te geven of ze te verwerpen. Met een voorafgenomeu besluit, in welken zin dan ook, in deze quaestie te werk gaan, zou onredelijk zjjn alle partyschap moét zwjjgeu. Men dient de zaak te ouderzoeken uit een nationaal belang en met het oog op de toekomst. Die houding nemen wjj aan geen blind vertrouwen, maar ook geen blind verwerpeu. Het gouvt mement heeft beloofd, dat er licht, veel licht in zaak zon gebracht worden dit heeft reeds meer dan te veel in de Congo-zaken ontbroken en 't is de reden dat velen de overname nu met zooveel wautrouweu inzien.* In Duitscblanif is de voorzitter van die Kamer, welke het meest de aandacht trekt, van den Rjjksdag, een man die tegenwoordig druk besproken wordt. De geruchten, dat hjj wel gedwongen zal zjjn af te treden naar aan leiding zoowel van ^zjjne houding bjj de in- wjjding van hat nieuwe Rjjksdaggebouw als wegens zjjn optr den tegen do socialisten, die bjj het »9och!« op den keizer bleven zitten, houden aan. Treedt de heer van Lev tzow af, dan zou de meerderheid van den Rjjksdag iemhnd tot voorzitter willen kiezen, die tegen de inbeschuldigingstelling der socialisten heeft gestemd. Eene verkiezing voor een nieuwen voorzitter zon een zeer goed middel zpu om <>ver de partjjverhoudingen in den Rpksdag licht te verkrijgen. En in de onzekerheid, die in Duitschland heerecht over den geheelen po- litieken toestand, in de duisternis waarin men rondtast, kan .ieder lichtstraaltje slechts wel kom zjjn. Dat men niet recht weet hoe meu het heeft, wordt wel bewezen door de geruch ten omtrent den nieuwen rjjksknnselier, die overal de ronde doen, en telkens tegengespro ken, ook telkens weer opduiken. Prins Ho- henlohe, zoo heet het, zou alleen aangenomen hebben als rjjksknnselier op te treden voor een tijd om bjj den Rjjksdag de wet tegen de Um8tarz-partjjen en de belastingwetten voor te stellen. Wanneer deze wetten aangenomen zjjn, zou Prins Hohenlohe weer aftreden en graaf Eu- lenburg zou hem opvolgen of hiermee de afgetreden Pruisische minister, graaf Botho, of wel de gezant te Weenen, graaf Philip, de vriend van keizer Wilhelm, bedoeld wordt, bljjkt nog niet. Masr dat zulke geruchten in de wereld komen, bewijst niet alleen dat de toestand zeer onzeker is, maar ook, dat men meer en meer overtuigd wordt van 's keizers vasten wil om zelf te regeeren naar eigeu goeddun ken. Hee't niet zelfs de Kreuzzeitnng* eenige .lagen geleden durven schrjjven Liever geen Rjjksdag dan een Rjjksdag als de tegenwoor dige*? En dat van een Kamer, welke eersi twee jaar bjjeen is Het kan nog lang doren, eer over de zaak der Armenische growelen het officieels licht opunat. De Porte maakt geen baast, en is er ook niet toe te bewegen om wat meer gang in 't werk der commissie te laten komen. Deze beeft nog niet eeus eeu aanvang met haar werk gemaakten 't is te begrjjpen dut dit Rusland en Engeland niet naar den zin was. 't Heet dat beide mogendheden gepro testeerd hebben, maar zonder succes. Voor waarschuwingen, zonder meer, toonde de Perte zich meestal doof; alleen als de duimschroeven voor den dag werden gehaald, waakte de zieke man op en werd hjj wat vlugger. Eeu Franschmau. die kort geleden uit het Oosten terugkeerde, gaf in een Franrch blad dezer dagen de volgende lezing var. de ge beurtenissen in Armenië. De plaats, waar de Ameniërs in grooten ge tale zpn omgekomen, heet Sasoun of Satounk. Dien naam draagt het bovendal van de Tchüï- Butman, een zjjrivier van de Tigris, gelegen tusschen de bergen, welke dien stroom van den Euphraat. scheiden. Hot is een ruwe streek, met woedende bergstroomen in het dal en de lage bergvlakte wonen de Armeniërs, die er gerst verbouwen en veeteelt uitoefenen, en voorts een klein getal Yezidjis, die vduivel- aanbidders* zpn, maar overigens een zeer vreedzaam volkje. Hooger in de bergen leven Kurdische stam* meu, aan wie de dalbewoners vau oudsher schatplichtig zpn. Dat ge-cbiedt gewillig, om dat de bewoners tevens van de Kurden, voor zoover die vaste woonplaatsen hebben, bescber- ming genieten. Zjj worden echter van tjjd tot tjjd lastig gevallen door de ongevestigde Kurdieche horden, de Normaden. Zoo is het ook in het vorig jaar gegaan. De Kurden overvielen het dal van Sasouok, roofden het vee en haalden den oogst weg. De Armeniërs grepen naar de wapenen om de rooverbenden te verdrpven, en versterkten hnn dorpen, met het oog op verdere invallen. Do toestand werd uog verergerd door de komst van den Turkschen belastingontvanger. Deze ambtenaar werd niet zeer vriendelpk ont vangen, en de Kurden brachten tevens hun beklag bp den gouverneur te Bitlis, op grond dat de Armeniërs op hen hadden geschoten. Deze gouverneur, Tassim-pacha, 't zjj verkeerd ingelicht, 't zjj uit misplaatste» ijver, beschouwde de houding der Armeniërs als die van opstan delingen en zond een legercorps, onder Zekte- pacha, op hen af, om het oproer* te dempen. Twaalf bataljons geregelde troepen met berg- artillerie, eu twee regimeuteu cavalerie, werden uit Er/erum en eldeis ontboden en op de Ar meniërs afgezouden. Dezeu, bevreesd voor de ruwheid der troepen, verschansten zich in de bergen, maar konden niet lang den tegenstand volhouden. Eu toen hebbeu de bekende woeste tooneelen van wreedheid plaats gehad, vooral door de cavalerie, die uit wilde Kurdische benden bestaat eu reeds vaak aau de Turksche regeering moeiljjkheden heeft berokkend. Ruime Keuze in 7 JANUARI. Nbdïrland. Cert. Ned.W. 8. 2'/i dito dito dito 8 dito dito dito 31/, Hongab. Obl. Goudl. 1881-88 4 Italik. Inschrijving 1862-81 6 Uostknb. Obl. in papior 1868 5 dito in zilver 1868 5 Portugal. Oblig. met tioket 8 dito dito 8 Rusland. Obl. Oost. 2e Serie 5 dito Geoons. 1880 4 dito bjj Roths.1889 4 dito bjj Hope 1889-90 4 dito in goud. leen. 1888 6 dito dito dito 1884 5 Spanje. Perpel. schuld 1881 4 Tckkeij. Gepr.Conv. leen. 1890 4 Geo. leeuing serie D. Geo. leening serie O. Zuid-Apr.Rep. Ree. v.obl. 1892 5 Mexico. Obl. Buit. Sch. 1890 6 Venezuela. Obl. 4 onbep. 1881 AM8TEKDAM. Obligation 1861 S1/) Rotterdam. Sted. leen. 1886 8'/i Ned. N. Afr. Hacdelsv. aand. Arenden. Tab.-Mjj. Certificaten Deii-Maatschappji dito Aruh. Hypotheek!), pandbr. 4 Cult.-Mij. der Vorstenl. aand. 's Gr. Hypotheekb. pandbr. 4 Nodurlundsche bank aand. Ned. Hanüelmaatsoh. dito N.-W. b Pao. Hyp. b. pandbr. 6 Rott. Hypotheekb. pandbr. 4 Utr. Hypothookb. dito 4 Oostenr. Oost-Hong. bank aand. Rusl. Hypotheekbank pandb. 4l/t Amerika. Ëquit. hypoth. pandb. 5 Maxw. L. G. Pr. Lien cert. 6 Ned. Holl.IJ.-Spoorw.-Mjj. aand Mij. tot Ëxpl. v. St. Spw. aand. Nod. Iud. Spoorwogm. aand. Ned. Zuid Afrik. Spm. aand. 6 dito dito dito 1891 dito 6 [TALlB.Spoorwl. 1887/89 A-Ëobl.8 Zuid-ltal. Spwmjj. A-li. obl. 8 Polen. Warschau Weenen aand.4 Rusl. Gr. Russ. Spw-Mij. aand. 5 Baltische dito aand. Fastowa dito aand. 6 Iwang. Dombr. dito aand. 6 Kursk Ch.Azow-Sp. kap.aand. 6 Losowo Suwast. Sp. Mij. oblig. 6 Orel Vitebsk, dito oblig. 6 Zuid-West dito aand. 6 dito dito oblig. 4 AMERiKA.Cent. Pao. Sp. Mij obl. 6 Chic. b North. W.pr. C. v. aand. dito dito Win. St. Peter, obl, 7 Denver b Rio Gr. Spm. cert. v.a. Illinois Central obl. in goud 4 Louisv. b NashvilloCert.v. aand. Mexico. N. 8pw. Mjj. lehyp. 0. 6 Miss. Kansas v. 4 pet. pref. aand. N.*York Ontario b West. aand. dito Peuns. Ohio oblig. 6 Oregon. Calif. Ie hyp. in goud 6 8t. Paul. Minn, b Mauit. obl. 7 Uu. Pao. Hoofdlijn oblig. 6 dito dito Line. Col. Ie hyp. O 5 Canada. Can. South.Cert.v. aand. Ven. C. Kallw. b Nav. Ie h. d. c. O Amsterd. Omnibus Mjj. aand. Rottord. Tram weg* Maats. aand. Ned. Stad Amsterdam aand. S Stad Rotterdam aand. 8 Belgie. Stad Antwerponl887 2'/ii Stad Brussel 1886 2</| Hong. Theiss llegullr Gesellsch. V Oostenr. Staatsleening 1860 5 K. K. Oost. B. Cr. 1880 3 Spanje. Stad Madrid 3 1868 Ver. NKD.Bez. Hyp. Spohl cert. 4 Vor.krs. 98»/, 101% 101% 100% 80'/. 81% 00% 97>/f 97'/, 10»"/,, 08'/, 15'/, i»V 87 110 691/, 101 785 689'/, 101'/, 63 102 911 127 102'/. 10ü los1/, 08 V. 0% 17 7, alotkoer, 98 102 101% 81'/, 81'/, 257, 137/, 23»/, 04% 102 95 V» 1807/, 139 106 62%, 5»'/, J 144 1+3'/, 98% «4% 74'%, 7 106% 101% 102% 102% 100»/is 101% 65 65% 96% 100% 140 135% 10% 10'% 78% 62%, 95 18 •"/as 104'/, 71% 105 108% 35% 60 11»/, 11'/. 210 180 110 1097/ 100% 103 116% 105% 94

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 2