BINNENLAND. r Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. Vrijdag 11 Januari 1895. No. 6554. 1 :en? FEUILLETON. De Schim van Nelly Devitt. ist. \l, 1 met ’1.90 33ste Jaargang. ixpeller. Expeller. 8 van Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd. L'Aj f Een nieuwe aanblik gaf Zondag te Krim- Gisternacht zyn ontvreemd in de gemeente Ier resp. 1483, totaal de gevers, national ition de z. enz. Overleden Vertrokken Bev. op 31 Dec. 1894 1 Naar het Engeltch. M.. 234 4 15 247 14 253 6 246 5 241 18 Totaal 453 12 34 499 11 488 32 lirlcatle ker van De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prys per drie maanden is 1.25, franco per post f 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. Vrouw. 219 8 19 e IE («OlIkSlIIE CÖWL t«f«n Jicht, len, kcrtom ixpeller. rcMden tegen »r huisgezin 25 de fleecL teken en by m. Markt A 144b ÏON, apotheker en Genezing) Bij de intrede veen som van ADVERTENTIEN worden geplaatst 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen, liroote letters worden berekend naar plaatsruimte. kennen m, die in de jerde veatiger geworden ia tl tegen vrou- eeft gemaakt aperking van eenvoudigst» derd aange el te verdrin- n lichaam en :1 wordeln en >or vreeaeijke ikweld. Dan [en, oorsuizen e ziekte. Al zenuwziek en van het GOUDA, 10 Januari 1895. Gisteren middag werd aan de Politie alhier door een heer uit Moordrecht bericht, dat een bonte mute aldaar was ontvreemd en dat de bedrijvers daarvan in deze gemeente waren. De politie alhier arresteerde twee Duitschers in een slaapstede, waarvan de een bekende dit misdryf gepleegd te hebben. Den 15 Januari hoopt den heer A. van der Glas te Boskoop zijn 25-jarig jubilé te vieren gemeente-veïdwachter enz. By kon. besluit is B. Koker Jzn. benoemd tot burgemeester der gemeente Krimpen aan den IJsel. Door de gladheid geraakte Maandagmorgen te Lopik de molenaar v. d. V. te Jaarsveld met paard en wagen in de Lopiksche voor- wetering. Met behulp van djn schipper B. aldaar, die sicb te water begaf, werd v. d. V. spoedig gered» doch het kostte veel krachtsin spanning om het paard en den zwaar beladen wagen op het droge te brengen. Staten-Generaal. Ie. Kammb. Zitting van Woensdag 9 Januari 1895. De Voorzitter deelt mede, dat eenige stukken zijn ingekomen. Voorgesteld wordt enkele wetsontwerpen, waaronder die nopens de Staatsbegrooting in de afdeelingen te onderzoeken. Dienovereenkomstig wordt besloten. Tegen Vrydagvoormiddag 11 uur zyn aan de orde gesteld voor openbare beraadslaging de wets ontwerpen betreffende den Ouden IJsel en bet •uikerwetje (raffinaderij). De vergadering wordt tot Vrijdag voormiddag 11 uur gesloten. Te Boskoop zal 16 Januari een feestvoor- stelliug plaats hebben in de nieuwe zaal van den heer J. van der Stam Hötel Neut*, van den bekenden karakter-komiek Abr. de Winter van Breda, met medewerking van ’t 4e uit geiden, onder directie van den beer Oostelaar, net geheel zal besloten worden met een bal onder directie van den heer van Leeuwen van Leiden. Bev. op 31 Dec. 1894 233 M. 223 V. 456 Voltrokken huweljjken als tusschen 2 jongemans en jongedochters, 1 weduwenaar en jongedochter. Levenloos aangegeven 2 kinderen manneljjk geslacht. Bcv. op 31 Dec. 1893 Geboren gedurende 18 4 Ingekomen tien jaren geleden stierf de oude Devitt, de laatste van zijne familie, daarin, en sedert dien tijd was het gesloten en aan de ratten en muizen overgelaten. Werkelijk was hot, zooals Jenny zeide, juist voor ons geschiktwant de oude Devitt was een bakker geweest en had de benedenverdieping voor winkel en bakkerij gebruikt; bovendien was er een aardig lapje grond bij, waar de kinderen konden spelen, met zooveel kamers, dat een gezin, dat tweemaal zoo groot als het onze was, er best in kon wonen. „Het is een goed huis en goed gelegen,” zeide ik, toen ik over alles nagedacht had„maar je weet, Jenny 1 wat de menschen er van zeggen. Ik geloof niet, dat er iemand in geheel Wyndhurst is, die zich zou laten bewegen om daarin te wonen”. „Daarom zullen wy het voor een prijsje kunnen krijgen,” hernam Jenny. „Als wy een fruitwinkel willen beginnen, dan is dit daar juist de geschikte plaats voor." Ik ben niet vreesachtig van aard en ik had nooit geloof geslagen aan de zonderlinge geruchten, die er omtrent het oude huis in omloop waren. Ik was met de treurige geschiedenis van de familie, die er het laatst in gewoond had, bekend, en ik schreef al die praatjes omtrent de witte gestalte, die men door de bovenkamers had zien zweven, toe aan het beklagenswaardige uiteinde van het leven van de ongelukkige Nelly Devitt, die als een krankzinnige op deze kamers gewoond had. Men moet weten, dat de Devitt’» er warmpjes inzaten en drie zoons hadden en déze eene dochter, Nelly, waarmee zij verschrikke- lyk gek waren. Zij zag er heel aardig uit, maar hare schoonheid braoht haar geen geluk aan, want zy viel en ward over de wer pen a/d IJsel het door doorbraak overstroomde land van Stormpolder te aanschouwen, door de vele schaatsenrijders, die zich op de uitge strekte ijsvlakte bewogen. Enkelen moesten echter hun eerste toertje met een nat pak be- koopen. naar het noorden naar de familie harer moeder ge zonden, want de Dovilt’s waren zeer stijf in hunne begrippen en trachtten de schande, die hare dwaas heid over hen gebracht had, te verbergen. Zulke dingen kunnen echter niet verborgen ge houden worden, en zoo was. dit al spoedig het alge- roeene praatje in de stad. De oude Lady Wyndhurst had een kleinzoon, den eenigen manlijken erfgenaam van het uitgestrekte landgoed, en het was door hem en zijne verleidelijke beloften, dat de ongelukkige Nelly, naar men zeide, ten val gebracht was. De jonge edelman «as op den loop gegaan, nie mand wist waarheen, en de broeders van het verleide meisje trachtten zijn spoor te vinden, terwijl zij het op zijn leven gemunt hadden. Ik was nog maar een kind, toen dit alles ge schiedde, maar daar ik op het kasteel woonde, hoorde ik er dikwyls over fluisteren en zag meer van de rampen daardoor teweeggebracht, dan ik toen wel kon begrijpen. De oude Lady, zooals wij haar noemden, was daarover bijna radeloos, en al de be dienden zeiden, dat het een schande was, dat zij hem in zijne misdaden stijfde en haar best deed om de Devitt’s, die naar hem zochten, te misleiden.’ De oude man was op het kasteel gekomen en had een langdurig gesprek met haar, dat daarmee eindigde, dat beiden in hovigon toorn ontbraudden, en dat er allerlei scheldwoorden door do bedienden werden gehoord. Ik hoorde de bottelier later zeggen, dat zij aan don beklagenswaardigen vader geld aangeboden had, hetgeen deze met minachtiug van de hand wees, tor wij J by eischte, dat zijn ongelukkig kind door een huwelijk in hare eer zou hersteld worden, waarover van Da. Zylstra te Waddings- werd voor de diaconie gecollecteerd de 100 gulden. de oude Lady in een bartelyk gelach uitbarstte. „Weet je wel, wie je bent, mijn goede man I en tegen wie je spreekt vroeg zy en toen gaf zij hem den raad, als oen verstandig mac te bandelen, aan te nemen, wat zij hem aanbood, en bedaard weg te gaan. Men zeide, dat hij den beden troep vervloekte, totdat hij van woede niet meer kon spreken en doodsbleek naar zijne woning terugkeerde. Hierop begon de familie van den bakker uit te sterven. Eerst stierf de moeder van verdriet, dacht men eu toen verloor de oudste zoon in con storm het leven. Hij had een boot van zich zelf, en waagde zich daarmee in allerlei weer. De tweede zoon vertrok naar buitenslands in de hoop, dat bij den jongen Wyndhurst zou vinden, en stierf aan de koorts in eeno vreemde stad, zoodat alleen de jongste nog maar bij zyu vader thuis bleef. Omstreek» dezen lijd kwam Nelly weer thuis, en man trachtte hare terugkomst geheim te houden maar het kwam al spoedig uit, dat zij krankzinnig wasen als de menschen in bet holle vau den nacht zonderlinge jammerklachten hoorden, dan zeiden zij, dat hot Nelly Devitt was, die over de ellende, welke hare dwaasheid over haar gebracht had, weeklaagde. Die ongelukkige I Het was een zware boete voor bare misdaad, en jaren achtereen betaalde zij deze, terwyl zy haar ellendig leven achter, de getraliede ramen van bare woning doorbraoht. t (Jf'ordt vervolgd.) Tot lid der Prov. Staten van Overpad voor Enschedé is gekozen de heer L. Lasooder G. Azn. (lib.) te Enschedé met 607 van de 1052 uitgebrachte stemmen, de heer E. Jacobs (lib.) verkreeg 183, de heer H. Reef 145 (a. r.) en de heer Schweigman (R. K.) 83 stemmen. By de aangifte voor de nationale militie ten raadhuize te Breda deed zich eergisteren het geval voor, dat een der jongelingen, nog wel een kantoorbediende, de namen zyner broeders niet wLt. Hy had er te veel, beweerde hy. Te Amsterdam heeft zich een vermoedelyk geval van vergiftiging voorgedaan ten huizo van den diamanthandelaar, den heer H. D. M. in de Marnixstraat, onder de volgende omstan digheden Sedert eenige dagen lag daar de dienstbode met hevige pynen in de zyde en hoofdpyn te bed, in die mate zelfs, dat de buren haar 's Zaterdagsnacbts konden booren stenneu. Volgens het in de buurt in omloop zynde verhaal, zou het meisje Zondagmiddag weder renige zoogenaamde hoofdpy o poeders hehben ingenomen, die haar door den apotheker H. in de Marnixstraat waren geleverd. Toen de echtgenoote van den heer M. Zondagavond de patiënte een kop thee wilde brengen, zou zy bet meisje zonder eenig teeken van leven en half uit het bed hangende, hebben gevonden. Het gelaat was reeds zoodanig verblauwd en opgezet, dat bet echter onkenbaar was. Onmiddellyk werd dr. Meyers op de Mar- nixkade geroepen, die meende uit de verschijn selen niet anders dau den dood door vergifti ging te kunnen constateeren on die dan ook de politie met de zaak in kennis stelde. Onmiddellijk werd door de politie een voor- loopig onderzoek ingesteld en werdv-n op last der justitie alle in het huis aanwezig zynde eetwaren, alsmede overblijfselen van door de Gemeente Vlist. Overzicht der bevolking over het jaar 1894. Dat waa juiat een kolfje naar myn hand, en ik zag terstond al het aannemelijke van dit plan in. Will zou ons juist verlaten om eene reis naar Lis sabon te ondernemen, en ik sprak er met hem over. Hij zag het voordeelige daarvan insgelijks in en be- löofde mij, eene menigte vruchten mee te zullen brengen, als hij over een maand of z s weken terug kwMa. Maar het ging niet zoo gemakkelyk, een huis te krygeu met een goede plaats voor een winkel, niet ver van het kasteel en de deftige woningen, die er in de nabijheid daarvan stonden. Jenny en ik kenden ieder huia in de stad, en er stond geen enkel leeg, waarvan de huurprijs ons niet te hoog was. Wij spraken er over en beraadslaagden met elkaar, wat wij zouden doen, totdat Jenny eindelijk uitriep: „Wel, tante I daar komt mij het huis der Devitt’s in de gedachten, dat is juist voor ons geschikt, en ik sta er voor in, dal wy dit goedkoop genoeg zul- t len kunnen hurenwant het heeft al verscheidene jaren leeggestaan.” „Het huis der Devitt’s," zeide ik en zweeg eens klaps om na te denken, want, om de waarheid te zeggen, deed het vermelden daarvan mij eenigazins ontstellen. Iedereen zeide, dat het er spookte, en niemand wilde er voor niet in wonen. Omatreeka De bevolking der gemeente Ameide is in bet afgeloopen jaar vermeerderd door: geboorte met 27 m., 22 vr. Vestiging met 22 m.,23 vr. Verminderd door: overlijden met 21 m., 8 vr. Vertrek met 31 m., 38 vr. en bestond op 31 Dec. 11. uit 783 m., 749 vr., totaal 1532; hei zielental verminderde dus met 4 personen. 12 huweljjken werden gesloten, 5 kinderen levenloos aangegeven en geene onecht geboren de betrekkelyke sterfte bedroeg 1 op 53 zielen. De bevolking op 31 Dec. 1893 bedroeg te Reeuwijkmannelyk 1507, vronwelyk 1462, totaal 2969. Vermeerderd door geboorte in 1894: m. 65 vr. 62, totaal 127; door vestiging m. 56, vr. 84, totaal 140; te zam n m. 121, vr. 146, totaal 267totaal m. 1628, vr. 1608, totaal 3236. Verminderd door overlijden in 1894 met: m. 33, vr. 25, totaal 58"; door vertrek: m., 72, vr. 100, totaal 172; tezamen m. 105, vr. 125, totaal 230, totale bevolking op 31 Dec. 1894: m. 1523, vr. 1483, totaal 3006. De rivier de Lek is voor Schoonhoven over 1/| der breedte met drjjfijs bed kt. Overtocht met roeibooten. De pont is van de reep. Het antwoord van de Regeering op bet afdeelingsverslag der Tweede Kamer over de voorstellen tot voorziening in de gemeente- huishouding van Weststellingwerf en Opater- land is aan de Tweede Kamer ingezonden. De bevolking te Lekkerkerk bedroeg op 1 Jan. 1894: 1793 m. en 1746 vr., totaal 3539. In 1894 geb.57 m. en 59 vr., totaal 116. Ingekomen 48 m. en 95 vr., totaal 107. Ver trokken 94 m. en 100 vr., totaal 194. Over leden 36 m. en 38 vr., totaal 64. Verminderd alzoo met 5 m. 20 vr., totaal 25. Bevolking op 31 Dec. 1894: 1788 m. en 1726 vr., totaal 3514. Berg-Ambacht, buurtschap Zuidbroek, by den landbouwer Kok, 13 grauwe eenden met een waard. De politie doét onderzoek. De Rederijkerskamer <’t Ontluikende bloempje» te Haastrecnt gaf j.l. Donderdag eene openbare uitvoering. Vóór de pauze werd gespeeld De Speculanten van J. Huf van Buren en nk de pauze: »Die dag heeft geld gekost* van T. Ten Wolde. Beide tooneelstukken werden uitstekend afgespeeldde dames zoo - wel als de heeren toonden hun rol machtig te xyn, zoodat zij dikwyls door het talrijk publiek geapplaudiseerd werden. Moge 't Ontluikende bloempje nog lang bestaan is de wensch van allen, die Donderdagavond by de voorstelling tegenwoordig waren. Onder dankzegging aan de gevers, bericht de Commissie voor werkverschaffing dat de ■chaalcollecte de aanzienlyke som heeft opge bracht van f 236.80’. Bovendien is nog ontvangen van K. f 2.50 B. f5.— opbrengst collecte vergadering Coöp. Bakkery f 3.59. Bij het afryden van de zoogenaamde Smids- brug te Benschop geraakte jl. Vrjjdag, tenge volge van de gladheid van den weg, een zwaar beladen wagen van den heer S. V. I. te Oude- water buiten het spoor en van den steilen kant in de Benschopsche voorwetering. De voerman, die bij het rjjtuig liep, hield den vasten grond onder de voeten, terwyl ook het paard byna geheel buiten het waler bleef. Met moeite werd ook de zwaar beschadigde wagen op het droge gebracht, waarna ijverig werd gevisebt naar de vracht, bestaande nit 1000 veekoeken, die gedeeltelijk verloren, gedeeltelijk bedorven, terstond tegen een klein prysje aan een drietal veehouders werden verkocht. In het begin der maand Maart hoopt ons Leesg< zelschap te Waddingsveen haar vyf-cn zeventig-jarig bestaan te vieren. Woensdag 9 Jan. was door het Bestuur eene vergadering ter bespreking van den herdenkingsdag uitge schreven. Op voorstel van den heer Veenstra werd besloten, dat het feest van geheel huis- houdelyken aard zou zyn; enkele leden namen de tauk op zich door het geven van voor drachten of bet uitvoeren van muziek en zangstukken den avond op te luisteren. Ten slotte wordt door het bestuur een bal ge geven.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1