Her. ften ASTEN, '®s rten uverts, verd ter Boek- later BINNENLAND. I ZN. 1- Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. Zaterdag 12 Januari 1895. No. 0555. 33ste Jaargang. baar. FEUILLETON. HM. ieist. De Schim van Nelly Devitt. IJN, o nd met h fl.90 inff van Inzending van Advertentiën tot 1 uur des inidd. De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs er drie maanden is 1.25, franco per post f 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. Markt A 1Mb ON, apotheker Bedankt toot het beroep bij de Gereformeerde Kerk ie Nien verkerk a/d IJsel door ds. F. Drost te Vlaardingen. Naar het Engeltch. men al ver- >nde CHE GOUDA, 11 Januari 1895. De heer J. Romanesko, vroeger inspecteur d politie alhier, en nn dergeljjke betrekking te Leiden, is benoemd tot algemeene markt- havenmeester aldaar. Jwht, i«q, kertom Expeller. r«dec tegen Expeller. «r huisgezin Expeller. de ML aken ea bü Voorhoeve D. JE. H. J. Bonn en MIIINHE (01lil NT Gisternacht brandde te Tilburg, wjjk Oerle, de groote hoeve van den landbouwer De Brou wer geheel afalleen het vee werd gered. Alles was tegen brandschade verzekerd. Door de politie te Harderwijk is aangehou den zekere C. M., molenaarsknecht te Namraen, Kreis Minden, wiens uitlevering, als zijnde ver dacht van moord gepleegd te hebben op een herbergier in zjjne woonplaats, door de Prui sische regeering verzocht werd. (8 De jongste toon was naar het uiterlijk het even beeld zyner moeder, en zij moeten in karakter ook veel overeenkomst met elkaar gehad hebben, want zoodra hij oud genoeg werd om de rampen, die zyne familie getroffen hadden, te begrypen, begon hy weg te kwijnen, evenals zij, totdat men hem naast haar in het graf legde. De oude man leefde nog en werd in leven gehou den door de zorg voor het hulpbehoevende schepsel, dat daaraan alle bekoorlijkheid voor hem benomen had. De menschen plachten te zeggen, dat hij met den dag ruwer en stroever in zijne manieren word, totdat iedereen eindelijk bang werd om met bem in aanraking te komenen zoo leefden zij eenzaam voort tot aan het einde, hy en de krankzinnige; en wer kelijk scheen het, dat by voor haar gespaard blerf, zoo lang als zy zijne zorg noodig had, want een week nadat zij stierf, volgde hij haar in het graf, en, aooal* wy gezegd hebben, werd het oade huis nu gesloten en bleef leeg staan. Maar ik moet niet vergeten te vertellen, wat nie mand aan de weet had kunnen komen, voordat de dood van de oudo Devitt zulks aan hen verried. Nelly had eea dochtertje, dat ten huize van de familie hater moeder geboren en grootgebracht was on waaraan de oude man het weinige, dat hem van ADVERTENTIEN worden geplaatst '15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Hef; sfgeloopen jaar leverde voor vele jon gelieden, die zich hadden voorbereid om den werkkring van kommies der belastingen te kiezen, een groote teleurstelling op, daar het elk jaar gebruikelijke examen achterwege bleef. Ook 1895 scbgnt het lot van 1894 te doelen, daar de oproeping voor het examen, welke ge- woonlijk in December geplaatst wordt, nog niet is verschenen. Door de afschaffing of vermindering van zout- en zeepaccgns, patent belasting en personeel, kan men met het in dienst zynde personeel van ambtenaren zeker zjjn doel bereiken. Zou men echter, om verdere teleurstelling aan hen, die zich voor kommies bekwaamden, te voorkomen, niet kunnen be richten, of dit examen al of niet, en wanneer het zal plaats vinden. (>Arnh. Ct.<) Gisteren zakte een kind te Binnenwijzend (gem. Westwoud) door het ijs en verdronk, en ’s middags werd een jongeling K. A., oud 28 jaren, hot slachtoffer van zjjne onvoorzichtig heid. Op de Lntjebroekerweel rjjdende, zakte Voor de vacante betrekking van onderwij zer te Waddingsveen aan school D op eea salaris van 550 gulden, deden zich tot op dit oogenblik nog geen sollicitanten op. zijne spaarpenningen overgebleven was, vermaakte met de uitdrukkelijke bepaling, dat zij nooit in do nabijheid van Wyndhurst zou komen, maar tot het einde haars leven in hare geboorteplaats blyven. Niet lang daarna stierf ook de oude Lady, Zij kwam ellendig aan haar einde, naar ik gehoord heb; want ik kwam in die dagen niet dikwijls op het kasteel. Ik was juist getrouwd en geheel vervuld met mijne huishoudelijke bemoeiingenbovendien had de huishoudster liever niet, dat men dikwijls op het kasteel kwam, want de oude Lady scheen „uit te knijpen”, zooals men het noemde, en zij had dikwijls hevige zenuwtoevallen, die hen, die baar oppasten, met schrik vervulden, en zij wilden niet, dat in de stad bekend werd. Haar kleinzoon was jaren geleden in het buitenland gestorven, en er was niemand anders overgebleven dan de Lady’s om de eer des huizes op te houden. Aan deze Lady's be hoorde het huis van Devitt als oen gedeelte van de bezitting Wyndhurst, inaar toen Jenny mi] op het denkbeeld bracht om dit huis te huren, wendde ik mij tot de zaakgelastigde dier dames. Deze was een man op jaren en in geldzaken doorkneed. Niemend was in al dien tijd by hem gekomen om het huis te huren toch beschouwde bij het, zoodra hij bemerkte, dat ik geneigd was om het te huren, als eene ernstige zaak en begon over de waarde van het huis en over de voordeelen van zijne lig ging te spreken. „Welnu, Mr. Willet!” zeide ik, „gij weet even goed als ik, dat het huis in een kwaden naam staat, dat er in Wyndhurst niemand is, die daarin zou willen wonen, al kon hij het ook voor niet huren, behalve ik. Als gij geneigd syt om het huis tegen De zaak van den moord, in Augustus jl.te Bussum op het dochtertje van den heerMein- ders gepleegd, zal eerst in de maand Februari voor de rechtbank te Amsterdam worden be handeld. De instructie in deze zaak is natnelgk heropend om nog eenige nieuwe getuigen te hooren. De kanonnier Koeleman heeft bekend de dienstbode Henriette Momber blijft echter alle schuld ontkennen. De justitie te Amsterdam heeft gisteren, niet zonder moeite beslag gelegd op den inboedel van Reens, den bekenden voorzitter vau de anti-belastingvereemging. Reens zelf is tot bewaarder aangesteld van de in beslag genomen goederen, die binnen enkele dagen wegens belastingschuld in bet openbaar zullen worden verkocht. Zondag 13 Januari 1895, des avonds ten 5| ure precies, zal de heer Willem van Leer, Letterkundige te Npmegen, een lezing houden in het Schaakbord op den Kleiweg. Onder werp: Traditie Contra Erfvooroordeel. De recbter-coramissaris van strafzaken te Rotterdam verzoekt te worden bekend gemaakt met de verblijfplaats van Louis Schatting, 23 jaren, dagblad correspondent, laatst gewoond hebbende te Rotterdam, tegen wien rechtsingang met hst tot instructie is verleend, ter zake van bet te zameu en in vereeniging uitgeven van geschriften van strafbaren aard (Weekblad »De Vlinders*). kamers gebruikten en de twee kleinere achterkamer* om er onze kleereu of iets ander*, dat wij niet allo dagen gebruikten, in te bewaren. Wij brachtenhet eer»t den winkel in orde en behielpen on* met onzen kleinen voorraad van vruch ten, totdat Will met eene volle lading daarvan zou terugkomendaarop richtten wy de achterkamer tot huiskamer in en zaten daar, al* ons werk afgedaan was en wij niet* ander* te doen hadden dan op den winkel te passen. Wij kregen al dadelyk verscheidene bestellingen van hot kasteel, want de Lady’s w«ren ■1 lang verlangend geweest om een einde te maken aan de praatje*, al* zou het in het hui* van Devitt •poken, en schenen ons gaarne voort te willen helpen door on* hare klandizie te «chenken. Zoo verliep de eerste week v«n on* verblijf in dit hui*, en daar wij niet* gezien of gehoord hadden, lachten wij om da vragen van de menschen, die er in den winkel kwa men, en die vreemd opkeken, toen zij hoorden, dat er niet* van het spoken aan ws*. „Het doet my pleizier voor oom Will,” zeide Jenny, toen wij daar byna veertien dagen gewoond hadden en verwachtten, dat hij binnen weinige dagen thui* zou komen. „Oom Will i* zoo vroolyk en opgeruimd, en het zou du* jammer zijn, al* wy hem bij zyne terugkomst eenige onaangename ondervin dingen moesten mededeelen. Wy hebben het hier zoo goed n»ar onzen zin, dat hij wel geen woord zal spreken over de geruchten, die er omtrent spo ken in omloop zijn.” (Wordt •errefyJ.) De beer G. Jocbmann, photograaf alhier, heeft een cabinet-portret vervaardigd en in den handel gebracht tan H. M. de Koningin in Zeeuwsch eoetuum, hetwelk wolkomen geslaagd ie en waarvoor wij den vervaardiger onze bolde brengen. Trouwens alles wat de heer Jocbmann vervaardigt, getuigt van nette afwerking en fijne opname. De portretten van H. M, zijn verkrygbaar bjj de wed. A, Quant op de Klei weg alhier. LOMBOK. De >Jav. Ct.« van 7 Dec. achrjjft Een heden van generad Vetter ontvangen telegram’meldt het volgende: De voornaamste Sasaksche hoofden zjjn op geroepen om op «ene vergadering hunne be langen met hen te bespreken. Sommigen voldndeii reeds aan die oproeping, terwijl de anderen in aantocht zjjn tot de eersten be- hooren Goeroe Bangkal en Mawi Sapian van Praja, vergezeld door Datoe Pangerau. Laatit- geuo wide vertrekt .9 dezer naar Batavia. Vijf dezer marcheerde eene colonne, sterk anderhalf bataljon, een sectie berg, een sectie genie benevens eenige cavalerie, van Tjakra- negara over Tjermin naar Bengbal en keerde te elf uur voormiddags terug. Overal wa* da bevolking rustig, niets bjjzonder* werd waar genomen. De burgemeester der gemeente Vrjjenban verzoekt opsporing en bericht van G. J. W., infenterist, in garnizoen te Delft, die zich heeft schuldig gemaakt aan misbruik van vertrouwen en sedert voortvluchtig is. Hjj is vermoedelyk naar Antwerpen uitgeweken. Te Vli»*ingen zal eene nieuwe Vlissingsche (provinciale) cournut wordea opgericht. Eene Rotterdamsche firma, genoemd wordt de firma Nygh te Rotterdam, zou aldaar eene handelsdruklierjj vestigen en daaraan genoemde courant verbonden. diamanthandelaar Mandei een geval van zelf moord is geweest. Men heeft in de kamer, waar men het meisje aan trol, eene flesch met koningswater en daarbij een kopje gevonden. Tevens is reeds aan bet licht gekomen, dat er eene liefdesgeschiedenis in het spel ia geweest. Intusschen ia het onderzoek van het braaksel nog niet geëindigd. Of er aan samenwerking tusschen de twee Rotterdamsche liberale kiesverenigingen ge dacht wordt, is nog niet bekend, daar beide nog niet vergaderd zjjn geweest. De wensche- Jjjkbeid hiervan mag evenwel worden uitge sproken, daar de pogingen door de kerkeljjke partijen in het werk gesteld om saam te wer ken, geslaagd schynen. Wjj boorden althans dat de R. K. kiesvereniging llecht en Orde< in haar gisteravond gehouden vergadering besloten heeft met een gecombineerde candi- datenljjst met Nederland en Oranjeen de »Cristeljjk Historische kiesvereniging* op te treden. Van deze zgde worden nog geen nieuwe namen genoemd. Gewezen mag er ten slotte nog op worden, dat onder de leden die niet meer in aanmer king willen komen, niet behoort de beer A. de Monchy, wethouder van publ. werken, zoodat de reeds hier en daar verkondigde mea ning, als zou de burgemeester van Charlois tot wethouder van publ. werken zjjn uitver kozen, wel een praatje zal wezen, teuzg mocht hljjken, dat de heer De Monchy wel raadslid doch geen wethouder meer wil zjjn. Uit Amsterdam meldt men Het wordt meer en meer waarschijnlijk, dat de vergiftiging van het dienstmeisje van den De in verband met de genusregeling te Rotterdam noodig geworden Gemeenteraads verkiezing, uitteraard reeds belangwekkend, doordien er van een geheele vernieuwing sprake is, belooft nog gewichtiger te zullen worden, aangezien verscheidene leden van de oude garde hun post zullen verlaten. Reeds geruimen tgd liepen er geruchten, dat zoodra de nieuwe verkiezing zou zjjn nitgesebreven, eenige der tegenwoordige leden hun mandaat neder zouden leggen. Dat hun aantal zoo groot zou zgn, was evenwel niet vooruit te zien. Met zekerheid kan thans worden me^gedeeld, dat slechts 29 van de tegenwoordige leden bereid zullen worden bevonden, eventueel op nieuw zitting te nemen, terwjjl daarentegen de overige 9 (de heer Ver nines had reeds be dankt) niet meer in aanmerking wenschen te komen. Het zgn de heeren F. B. ’s Jacob, A. Milders, H. V. B. Molenaar, mr. W. Baai tz, A. Plate, G. Th. Philippi, J. V. Wierdsma, A. de Brayne en Joan van Vollenhoven. Van den heer Jacob, den burgemeester, was die te verwachten, ook het heengaan van de heeren Milders en Molenaar, de eerste bet oudste lid in jaren, de tweede voortdurend van slechte gezondheid, is niet Verwouderiyk. Waarom intusschen de anderen heengaan, waarvan de meesten ia de kracht der jaren, terwijl sommigen vau hen tot de meest be kwame leden van onzen Raad behooren, is niet duidelgk. Vermoedeljjk staat hun vertrek in verband mt-t hun drukke particuliere zaken Hoe het ook zg, zjj abdiceren en hun plaatsen zullen door anderen moeten worden ingenomen. Natuurlijk dat voor enkele plaat sen inwoners van Kralingen en Charlois in aanmerking komen. Zijn wg wel ingelicht, dan *hijnt thans van liberale zjjde geneigd, om in band met het inwonertal der aan te hechten gemeenten, aan Kralingen 3 en aan Charlois hoogstens 2 plaatsen af te staan. Voor de eerste gemeente schjjnen van de zelfde zjjde in aanmerking te komen de hoe ren F. W. Thorbecke, P. Lambert (burge meester), G. W. Dixon, A. Ketting en J. M. Voorhoeve en voor de tweede de heeren mr. J. D. JE. van Blommestein, buigemeester, dr. J. BroeksmiL hij duor bet ijs en verdween in de diepte. Of schoon men zgn hulpgeroep boorde, was geeue redding mogeljjk. Een zoon van den landbouwer B., te Spier dijk, is (bjj het schaatsenrijden) door het ijs gezakt en verdronken. een billijken prys aau mij te verhuren, dan wil ik het wel hebbou en dan zul ik het schoonmaken en in orde brengen, hetgeen zeker wel een heel knrre- weitje zal zijn, al* ik er na afga, hoe het er van buiten uitziet." Hij hemde en sprak met mij een poos over de wak en stemde er eindeljjk in toe, het huis voor vyf jaren aan mij te verhuren, welk voorstel ik, om de waarheid te zeggen, byna niet durfde aannemen. Al* ik het nog een* over kon doen, dan zou ik hel huurcontract liever op het kantoor van Mr Willet gelaten hebben dan mij als huurdere» te verbinden, toen ik zag, hoe verschrikkelijk bet bui* er uitzag, zoo vol slot en vuilnis was bet en zoozeer was het licht er versperd dóór de planken, die er voor de gebrokeno ruiten gespijkerd waren. Maar zeep en water, en bezems en boender», brach ten er meer toe by om mij met myne nieuwe woning te verzoenen dan al de gelukwenschingen van Mr. Willet, dat ik bet zoo goedkoop gehuurd had. Jenny en ik gingen met een vasten wil aan het werk, en zoodra de glazenmaker de gebrokene ruiten gemaakt had, maakten wij deze schoon en schrobden de vloe ren en boenden de kozijnen af, totdat alles er weer knap uitzag. Het wa* een groot hui* veel te groot voor ons, maar wy dachten, dat het beter wa«, te veel dan te weinig ruimte te hebben, en nadat wij de derde verdieping schoongemaakt hadden, «loten wij «leze geheel af en «telden ods tevreden met de eerste en de tweede verdieping. Er waren drie ferme kamer* oaa*t den winkel en de gewezen bakkerij, eo wij hadden genoeg ruimte om on* overdag te bewe gen, terwjjl wy de beide bovenkamer* voor slaap-

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1