f Voorstellingen, zoowel DRAMA’S ale BLIJSPELEN. T1HPPISTENBIER Visitekaarten, mMomaw Rouwkaarten, met bijpassende Couverts, worden net en spoedig afgeleverd ter Boek en Courant-Drukkery van E. CASSUTO, TANDARTS, MEL1ANTHE. GEMVER Merkt NIGHTCAP. BIN Patent-H-Stollen G. J. Heet ma n c°. rtltn3 Wwjuaa.3 te consulteeren (uitgezonderd Zondags) van V tot 5 uur voor TANDZIEKTEN, VULLIlA GEN, KUNSTTANDEN, GEBLT\ TEN, enz. Zenden gratis tn franco bet prachtig geïllustreerd IODE-ALIUI met Aollandschen of franschen tekst, bevattende de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor het Wlnteraelzoon van kleederen, hoeden enz., voor heeren, dame» en kinderen), op gefrankeerde aanvraag aai No. 6 - ADVERTENTIE. FEl De Seta Wollen-Handsclioenen CACHE1TEZ. A. van OS, Az., E 73-73*. Amstfirdamsch-Tooneelgezelschap Directie: A. KATTERMOLE. »S1sEFp 44 GRATIS bekomt elke leier van dit bled het niet alleen voor zieken maar ook voor gezande* hoogst belangrijke en nuttige boek: »e wiieii na ziexes. TplVEHSMAGAZIJN onder Redactie der beste Kath- FBANSCHE STOOMVEHVEHIJ II. OPPENHEIMER, A. van OS, Az. A. BRINKMAN Z MARKT 154, GOUDA. t Onfeilbaar Middel ffes&cW? Influenza, Hoest, Borst-eir^ Keelaandoeningen. II. N. van Schaik Co. Cognac fin Bols. *1-4,0 4eLH«r Beurs van Amsterdam. JULES JILUZOT Cta PARIJS 26 Millioen Steenen. Een ware Schat GEBR. TERWINDT, Waalsteenfabrikanlen, Sg Waarom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen? omdat en i, 82»/, 10W, 26 63 PARIJS 1C3’/, isy, LANGESTRAAT 28, Amatirdam. Adres Du Hulg fnl 9» «4 76‘/, 102'4 101 «&7» 10.0»/, Bavolking Ambacht1- I Ruime Keuze in R; W s De (Jit| met i In bet ki Reeuwgk hiel avond wedero lezer trad t< Schreuder aldi nit het iverk titeld: »Mens< Een preekje Na de pauze ping, na afloo ten werden te De pryi post t Afzonde Biedt zich a«n, tot het geven van Condlttëu billijk. 62>/, 13"/.. lo’/i. 103»/, 01 Ik king eener W firma Wed. P. J. MELKE8T, Ooethave. B, 14 Gouda. Men schrijve eene briefkaart aan Richter’» Boekhandel te wmw Rotterdam |t - S'tti itlirt’ HET ALOM BEROEMDE uit de Kloosterbrouwery >DE SCHAAPS KOOI*, Tilburg, door onderscheidene genees- heeren aanbevolen als versterkend en ge zond, wordt per fust en|gebotteld geleverd door Westhaven B. 159 en Peperstraat K. 11 fan] Agent voor Gouda en Omstreken. Vor.kn. slotkoor» lOP/lt 10171. 101 0% 73»/, 97'/, 10b>/, •6f/l *67. 110 69'/, 44'/, 101 Zondag, 1 Goorissen, se bestuur over waarop hij vi Bisschop, ran over gedoemd zeker zal h jaren de fund aan bljjken vi maken ons stadgenooten dat de yveri oen reeks van stad moge zie Door het is besloten - harder vrieze twee hardrjjd hopen, voorna ken, dat de krachtiger gac wordt wel g< geen recht on 123»/. 7«'Z, Abonneert V op het KATHOLIEKE Letterkundigen. Maandelijks verschenen 48 pag groot formaat over 2 kolommen prachtige lectuur als: Roman», Novellen, Historische Ver# halen, Poëzie, Allerlei,Raad sel», Logogrief, Rebus, enz. enz., voor den zeer lagen prjjs van 65 CENT per 3 maanden, franco per post 80 cent. Goedkoopste iiiaandschrift van Nederland. P. STOKVIS-WATERREUS, Uitgever, ’s-Bosch. GOU1 Donderdag ments-Voorste noegenplat Weldoeners 3 bedryven, op de dame Haspels, C^el en mej. Miser D. Haspels, B Kerck hoven, 1 wordt gegevei optreden mej van Egaden, 1 735 66» 103 62 102 211 12«71. 7»V4 102«/s 1017/8 148'/8 »8«/g 66 26«/8 103 95 1841/, 189»/< 106 6^.. 144'/, 98'/. 63"/,. 102 10’’/.. 100’/, 65»/« 1001/, 14! I 136'/, 10’/. 79 62»/„ 96 13'/, 10 104'/, 71’/. 105 106’/.. 36'/. 30 12”/.., 210 180 109'/, 110 lUB'/l 103'/, ’a 96 49'/, EN Chemische Wasscherij TAN 19 Kruiskade Rotterdam. Gebreveteerd door Z. M. den Konihg der Belgen. Hoofddepót Toor GOUDA de Heer Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heeren- en Damesgarderoben, alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomen \pluche-mantels, veeren, bont enz. Gordynen, tafelkleeden enz. worden naar de nieuwste en laatste méthode geverfd. Alle goederen, hetzy gestoomd of geverfd, woroen onschadelijk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt. Wegens uitbreiding der fabrieken zyn de prijzen 25°/0 gedaald. Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagek; te verven goederen in eene week. VRIJDAGS van 10 tot 12 uur kostelooze behandeling. Alle OPERATIËN pijnloos. Superior Borst llonlg-Extract. Bekroond met Eere-Diploma en Gouden Medaille GENT 1893. Gouden Medaille BOLSWARD 1893. Eere Diploma en Gouden Medaille 1893, World’s Hygienic Exposition, Chicago. Samengesteld uit de meest heilzame be- standdeelen, is aangenaam van smaak, maagversterkend en zacht purgatief. Geneest onmiddellijk. Kinderen nemen het gaarne in. Mag in geen huisgezin ontbreken. MELIANTHEis het beste middel der wereld. Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM*. Sumatra-straat 267, Den Haag. Verkrijgbaar by F. H.A. WOLFF, Dro gist, Markt, Gouda. D« COGNAC TIN BOIB .van da Saoiété Anonyme, I wordt galevard in rmonl- HAiaaJrBOOr8.P' r’ B^oeffleach A f 1.80. UHsiaftud vorkrggbaar bty: P. H. J. v. WANKUM, È.t wu toev eenigén tijd vód terwijl wjj bij d pas het avor.dt oudste kinderen spelen, en Jenn; voorraad, dien Behalve de dab de kamer nog eene in don gan uit kwam. Naai wepd ten krak ging wjjd open, dat de lamp er de kinderen op aoodat wij allen Ik dacht nie f»«g was; dos wachtte, aldaar niemani, en dil dan het geval z bad, want voor kloppen en kon ik weer wat tot m >De tocht kc daarna sloit ai 10 JANUARI. PUIKE OUDE i SCHIEDAMMER Verkrijgbaar bij M. PEETERS Jz. N B. Ah bewy. vo" oohthoid is n ozohet on kurk .lood» »oor- SCHIEDAM. zion ran den naani dor Firma JP. HOPPE. DB OHAW1JS MAGASIWS DV Pnntemps TE PARIJS Stalen v»n zijden, wollen en katoenen stoffen, laken enz. enz. worden eveneens franco toegezonden doch men gelieve daar voor de soorten op te goven en ongeveer do prijzen te bepalen. Dit .album bevat tevons de inlichtingen Welke voor de goede en prompte uitvoeringen der bestellingen benoodigd zijn. BuUllingtn van 35 francs en hoogtr wor« dan met eene verhooging van 5 0/0 fnnee sraeht en orlj oen Inkomende rechten in alk plaatsen van Nederland aan hule beiorgd. De klanten hebben geene formaliteiten voor de inklaring of andersints te vervullen, daar ons rdexpéalUehule te kezendaal Noord Brabant daarmede belast is. Nidibland. Cert. Ned.W. 8. 2>/» dito dito dito 8 dito dito dito Hongab. Obl. Goudl. 1881-88 4 Italii. Inschrijving 1862-81 5 Oostbnb. Obl. in papior 1868 5 dito in zilver 1868 5 Pobtügal. Oblig. met ticket 8 dito dito 8 fluSLAND. Obl. Oost. 2e Serie 5 dito Gecons. 1880 4 dito by Roths. 188» 4 dito bij Hope 188»-D0 4 dito in goud. leen. 1888 6 dito dito dit» 1884 5 Spanji. Perpel. schuld 1881 4 Tübkïij. Gepr.Conv. leen. 1890 4 Geo. leeuing aerie D. Gec. leeuing serie O. Zuid-Afb.Rbp. liec. v.obi. 1892 6 Mexico. Obl. Buit. Sch. 1890 6 V1N1ZUBLA. Obl. 4 onbep. 1881 Amstbbdam. Obligation 1861 8*/s Rottbbdam. Stod. leen. 1886 8’/s Nbd. N. Afr. Handelsv. aaud. Avendsb. Tab.-Mij. Certificaten Deii-Maatschappij dito Arnh. Hypotbeekb. pandbr. 4 Cult.-Mij. der Vorateul. aand. 's Gr. Hypotheekb. paudbr. 4 Nederlanaaohe bank aand. Ned. Handelm&atach. dito N.-W. Ic Pao. Hyp. b. pandbr. 5 Roti. Hypotheekb. pandbr. 4 Utr. Hypotheekb. dito 4 Oostbnb. Oost-Hong. bank aand. Rusl. Hypotheekbank paudb. 4 l/t Ambbika. Eouit. hypotn. pandb. 5 Maxw. L. O. Pr. Lien oert. 6 Nbd. Holl.IJ.-8poorw.-My. aand. Mij. tot Expl. v. 8t. Bpw. aand. Ned. Ind. Bpoorwegm. aand. Ned. Zuid Afrik. Spin. aand. 6 dito di« dito 1891 dito 5 [TALis.Spoorwl. 1887/89 A-Eobl.8 Zuid-Ital. Spwmy. A-H. obl. 8 Holen. Warschau Wennen aaud.4 Rüsl. Gr. Rus». Spw-Mij. annd. 5 Baltisohe dito aand. Fastowa dito aand. 5 [wang. Dombr. dito aand. 5 Kursk Ch.Azow-Sp. kap.aand. 6 Losowo Bewast. 8p. Mij. oblig. 5 Orel Vitebsk, dito oblig. 5 Zuid-West dito aand. 5 dito dito oblig. 4 Ambbika.Cent. Pac. Sp. Mij obl. 6 Chic, k North. W.pr, C. v, aand. dito dito Win. 8t. Peter, obl. 7 Denver k Rio Gr.iSpm. cert. v.a. Illinois Central obl. in goud 4 Louisv. k NashvilloCert.v. aand. Mexico. N. 8pw. Mij. lehyp. o. 6 Miss. Kansas v. 4 pet. pref. aand. N.-York Ontario k West. aand. dito Penns. Ohio oblig. 6 Oregon. Calif. Ie hyp. in goud 5 St. Paul. Minn, k Manit. obl. 7 ün. Pao. Hoofdlijn oblig. 8 dito dito Lino. Col. le hyp. O 5 Canada. Can. Bouth.Cert.v. aand. Ven. C. Rallw. k Nav. le h. d. c. O Amsterd. Omnibus Mij. aand. Rottord. Tramweg-Maats, aand. Nbd. Btad Amsterdam aand. 8 Btad Rotterdam aaud. 8 Bkloie. Stad Antwerpen 1887 2'/s Siad Brussel 1886 3'/8 Hong. Theiss Regullr Gesellsch. 4 OosTENR. Btaatsleening 1860 5 K. K. Oost. B. Cr. 1880 8 Spanje. Stad Madrid 8 1868 Ver. NED.Bes. Hyp. Bpohl cert. 4 van Fraaie Kleur. Scherp gevormd. Uitmuntende Kwaliteit. Concurreerende Prijzen. Grootste Stoomwaalsteeufabriek in Nederland. Vraagt Prijzen en Monstert. voor de ongelukkige slachtoffers der Zelf bevlekking (Onanie) en geheime uitspat tingen is het beroemde werk VJ Dr. Retau’s ZjELFBEWARING. Hollandscbe uitgave, met 27 afb. Prps 2 gulden. Ieder, die aan de verschrik kelijke gevolgen van deze ondeugd lydt, moet het lezen de oprechte leering, die het geeft, redt jaarljjks duizend van een zekeren dood. Te verkrygen by hetVer- lags-Magazin te Leipzig, Neumarkt 34, franco tegen inzending van het bedrag, (ook in postzegels), en in eiken boek handel in Holland. 2 g JAARLIJK8CHE PRODUCTIE eq 51 Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Hut is niet zelden, dat genezing aanbrengende middelen, tpevalljg ontdekt worden, die in de handen van een bekwaam geneesheer een goed succes hebben. Was niet Priesnitz, de geleerde vestiger eer waterkuur methode, wiens woonplaats een bedevaartsoord voor de lijdende menschheid geworden is den eenvoudige boor? Heeft niet een Zweedsch majoor, Thure Brand genaamd, een middel tegen vrou wenziekten aan de haud gedaan, die het lancet der chirurgen reeds minder noodsakelyk heeft gemaakt en thans gemeengoed van allo goneesheeren begint te worden Ook op het gebied ter beperking van eeuuwziekten begint er licht te komen, en ook hier is een weg geopend geworden, die op de eenvoudigste en natuurlijkste mauier resultaten oplevert welke wel in staat zyn de sedert jaren onveranderd aange wende geneeskundige hulpmiddelen zoo als, byvoorb.: Bromium, ïzer, Arsenicum, enz. geheel te verdriu- gon. Ér zijn vele menschuu die noch ziek noch gezond zijn en tooh klagen dat zij zich in lichaam en ziel alles behalve wel gevoelen, het geringste niet velen kunnen, en zelfs door een vlieg getergd wordeln en zoq zich zelvcn en anderen tot last zijn zonder het te willen. Vele worden geplaagd of door vreeseyke angst of door droefgeestigheid, kunneu niet slapen en worden door benauwde droomen gekweld. Dan zijn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpjjn, congestie, zwakheid van geheugen, oorsuizen en toevallen. Eindelijk lijden de ergsten onder hen aai* verlamming, vitusdans en vallende ziekte. Al Jeze ongelukkigeu die men op eiken leeftijd, onder elk geslacht cn eiken stand vindt zjjn zenuwziek en min of meer de slachtoffers der leefwijze van onzen tijd. Wie tot eene dezer categoriën van lijden behoort en ingelicht wenscht te worden over de wer nieuwe methode adresseere zich aan Amsterdam M. CLEBA.V Co, Heiligeweg 42. RotterdamF. E. van SAiVTENKOLFF, Kortu Hoofdsteeg 1. U trechtLOBRY Jt PORTON, Ondegracht b(j de Gaardbrug F. 33. voor wien een ondorrichtend geschriftje over Zenuwziekten en Beroerte (Voorkoming en Genezin gratis en franco verkrijgbaar gesteld wordt. UBögllcP Ftimkiii. OJsX ZMr groene Erfolg, den (SJdPUlIllQ* unwre Patent-H- Stollen errungen, hst Men iu ree- schledenen werthloeen Nachahmungen Meien. Hen kaufe deher unsere nteto acharfen H-Stollen nur ron um direct, Oder In solden ÜsenhandlunMi ki donen oneer Plaket fwlo nabemtohend) aMehinp M» ZS PrMiaton end Zeugni^e MUt and franco.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 3