in, ten, ,'ten BINNENLAND. ZN. JVieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. Woensdag 16 Januari 1895. No. 6558. FEUILLETON. aar. De Schim van Nelly Devitt. iat 33ste Jaargang. (peller. identefen (peller. huisgezin (peller. de ieeoh. en en bq - van Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd. J. C. Post lichten het cassatie- da van betnro nuv k Zoon De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs er drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN. GOUDA, 15 Januari 1895. Bedankt voor het beroep ie Lekkerkerk door da. J. Braining Ja. te Warga. arkt A 144b N, apotheker Naar M Engeüch. ÏKE GAZIJN beate K.U- 1 der Zelf- ae uitepet- GO I INI IE1011! i\T. iverts, ird ter Boek- V (IMG. afb. Prgs verschrik- leugd lydt, eenng, die id van een iy hetVer- imarkt 34, iet bedrag, ken boek. wmilitair wielrijder vrij stelling van militiedienst wegens broederdienst? ie door Gedep. -Staten van Friesland in be vestigenden zin beantwoord ten aanzien van een loteling uit Leeuwarden, die vrijstelling had gevraagd, op grond dat zyn oudere broeder zich deö 6 Mei 1893 vrywillig had geënga geerd by het 1 reg. inf. als militair wielryde voor den tyd van vyf jaren. jnen 48 pag 2 kolommen Roman», l»che Ver- rlei'Raad- ent., voor 'ENT per 6 k Ntderlui ’ERREU8, -Bosch. van Gigch en beroep toe. Het O. M. zal 28 Januari conclusie nemen. Dö vraag: heeft een Gelijk gemeld is, werden voor eenige weken twee wielrijders uit Meppel, die van een be zoek uit Ruinerwold *s avonds huiswaarts keerden, onderweg op hunne fiets mishandeld. Te dier zake stond daarna te Assen terecht zekere B. P. te Ruinerwold, die met 3 maanden gevangenisstraf werd gevonoisd. In hoogt r beroep is eergisteren die zaak voor het hof te Leeuwarden behandeld, en wegens mishan deling werd nu tegen B. P. 6 maanden geëischt. ADVERT ENTTEN worden geplaatst 15 reg*ek a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote lettere worden berekend naar plaatsruimte. De Tweede Kamer is bijeengeroepen tegen Dinsdag 22 Januari, des namiddags half drie. Het voornemen is, op Woensdag 23 dezer en volgende dagen de wetsontwerpen voor Weststellingwerf en Opsterland te behandelen, en de Kamer aan het einde der week te doen uitééngaan. Tot vóór enkele dagen het nieuwste geweer. Thans leest men in de Duitsche bladen bet bericht, dat weder een nieuw geweer, hot Maxim-geweer, is uitgevonden, waarmee onze vyaud Zwitserland en Engeland hebben hit reeds ingevoerd ons per man per minuut 800 a 900 kogels kan toezenden. Voor zooverre ik mij kan herinneren, wa« er nu een maand verloopen, en in al dien tijd hadden wy geen enkelen rustigen na'dht gehad, ofichoon Jenny zich na de eerste veertien dagen geheel over bare vrees van de geluiden scheen heengezet te hebben, en even gerust sliep, alsof zij ze nooit had gehoord. Toch was daarin iets onbegrijpelijks gelegen, dat mya hart met snellere slagen deed kloppen, zoodra ik het geluid weder hoordé; en toch kreeg ik mettertijd kracht om meer over de zaak na te denken. Wij hadden slechte weinig kennissen, hetgevn ge deeltelijk daaraan toe te schrijven was, dat ik het altijd zoo druk had, maar gedeeltelijk ook aan den weinigen lust, dien ik in al zulke praatjes had. Me nigeen vroeg ons, of wy door de spoken niet weg gevoerd werden, en andere dwaze dingen; maar ik gaf altijd een vroolijk antwoord, dat evenmin zin had als hunne vraghn, on hield alzoo de zaak voor mij zdve. Dit deed Jenny ook. Er moest wel iets van aan zyn, want het was niet mogelijk, dat zoowel onze oogen als ome ooren ons bedrogen maar wat wa» hqt dan? Ik vroeg dit mij zelve af, totdat ik het moede werd, en kon geen bevredigend antwoord vindea. Daar ik zag, dat Jenny er aan gewoon raakte, wilde ik haar niet weder vrees aanjagen door hot onderwerp weor aan te roeren, en daarom hield was het Maunlicher De jongeling H. uit Goorle, op wi«n Dins dagavond een schot werd gelost, is gistermid dag ter behandeling naar het gasthuis gevoerd. Naar aanleiding hiervan merkt de »Tyd« op: Bestellingen van het Mannlichergeweer zyn nog niet gedaan, wy kunnen nog het model kiezen, dat op dit oogenblik het nieuwste is, of beter nog dat instrument, hetwelk op het oogenblik dat H. M. de Koningin de wet zal onderteekenen, de laatste nouveauté zal zyn van het seizoen. »0ns komt de naam Maxim* wat al te verwaand voor. Het maximum* kan ook met 800 schoten in de minuut, nog lang niet zyn bereikt. Nederland zou, voorwaar, het meest wys handelen, als het nog maar wat wachten bleef! Het Kamerlid Heldt hield te Steenwyk voor werklieden-vereeniging »Ons Belang* een rede over de vraag: Welken weg moet het op?” Spreker begon met te zeggen dat er in do samenleving nog vele leemten zyn die eerst moeten zyn aangevnld, voordat men tot da oplossing van de sociale quaestie kan geraken. De sociaal-democraat predikt opheffing van het particulier bezitdit zou tot de oplossing leiden en zou bet heilmiddel zyn. Zij blyft echter het bewijs schuldig dat op dien grond slag een maatschappij duurzaam kan zyn on zoolang dit ontbreekt kunnen wy toch niet du tegenwoordige maatschappij, die veel verkeerds heeft, maar ontegeuzeggeljjk ook veel- goeds de plaats laten inruimen voor een maatschappij, waarvan wij niets kennen. Een reeks vau revoluties zouden er ons brengen, doch voor een revolutie moet er revolutiestof zjjn, en die is er in onze tegenwoordige maatschappij gelukkig zooveel niet. Spreker noemt de werkstakingen een nood zakelijk kwaad; hjj is er geen vriend vanu maar is er ook niet tegen, mits zy reden .van bestaan hebben. Zy moeten echter behoorlek georganiseerd worden, zooals b. v. in Enge land. In ons land gaat men echter zoo nipt te werk; te Amsterdam stelden de bakkersge zellen maar eenvoudig in eens voor: een ,yer- hooging van f 2.50 voor ieder, zonder rekening te houden met den toestand en dat is 'ver keerd. De taktiek van de sociaal-democraten om ontevreden te maken, zonder te bevredigen, kan de weg niet zyn, dien wy op moeten I un afstootend karakter kan ons niet aan trekken. Beterschap verwacht spreker vnn den zolder tut dun kelder onderzocht te hebben, gaf ik het op en het geluid bjuef voortduren. Het scheen met iedcren nacht ul flauwer en flauwer te worden,- of raiuchieu kwam d<t ook, omdat ik vr aan gewoon raakte. Ik kan niet mot juistheid zeggen, hoe hel kwam, maar wel weet ik, dal ik slecht* hoopte en bad, dat die geluiden geheel mochten op houden, voordat Will terugkwam want hij wa* nu al twee maanden weg, Maar op zekeren morgen kwam zyn «chip aan en werd on* de tijding gebracht, dat het in de baai lag. Ik kan niet zeggen, boe gelukkig ik was, en Jenny was er bijna even blij mee als ik. Wij dansten beiden werkelijk van blijdschap, toen er een matroos van de eerste boot, die aan land kwam, naar ons loeliup om ons te zeggen, dat Will een beter aanbod van een kapitein uit Liverpool had gekregen en dat hij mij de vruchten, die hij beloofd had, mei zijne hartelijke groeten toezondmaar ik moest niet ver wachten, dat ik hem in de eerste drie maanden zou terugzien, want hij was naar Amerika vertrokken on zou mij een beurs met goud mee terugbreugen. Ik geloof niet, dat al het goud, dat er ooit geslagen is, mij vergoeding zou hebben kunnen schenken voor de bittere teleurstelling, waarmee déze ttyding mij vervulde. Jenny pakte de vruchten uit, en was zoo dfuk bezig met het verkoopen en met het maken van pakjes, dat zij geen tijd had om' in rny’ne smart te doelenik wa* nergens geschikt voor en kon niets anders doen dan het huis rond te loopen, terwyl jk trachtte te werken, zonder dat mijn hart er nochtans by was. Dien nacht lag ik in stilte te schreien, want ik. LOMBOK. Gisteravond ontving »De Telegraaf* uit Ned.-Indië het volgende telegram: Het rapport van den naar Lombok gezonden Rjgeerings-Gom missar is Scherer adviseert tot invoering van rechtetreeksch bostunr op Lom bok tot verbanning van den radja naar Padang; tot het ontslaan van alle iylaüdsche ambtenaren van den radja, en tot het stellen van het bestoor en de justitie onder ons toe zicht De bekende zaak der valtche bankbiljetten werd gisteren voor den Hoogen Raad behandeld daar Susanna Toebaerts en Keese cassatie aangeteekend tegen bet arrest, waarby zy in appél tot 2 en 3 jaren waren veroordeeld. De Amsterdamscbe advocaten nare. L, W. ik het voor mij zelve. #Het moet iets zyn, dat tu verklareft is,” zeide ik bij mij telve«het komt van één kant, en hoe dit ook moge veranderen, het komt altijd „op dat schrappende,krassende geluid neer. Wat moet dit beteekenen Dat was een vraag, gemakkelijker te doen Jan te beantwoorden. Ik herhaalde baa^ dikwijls te midden vau mijne bezigheden, totdat de gedachte bij my opkwam, eens onderzoek te doen. Ik heb reeds gezegd, dat het eene kleine achter kamer boven de keuken was, waar Jenny de gestalte meende gezien te hebben. Wy plachten daar boeken en andere dingen te bewaren, maar Jenny bracht er alles al spoedig vandaan en liet de kamer geheel over aan de bezigheid van het schrappen en stampen en loopen, dat daar gedurende den geheelen nacht plaats had. Daar was het, dat ik op zekeren helderen zonnigen winterdag mijne onderzoekingen begon. Geen enkele krabbel of kra» was er in de geheele kamer te ontdekkengeen .enkel verdacht plekje was er ergens te zien. In de overige kamers was nooit* eenig geluid te hooren, maar toch ging ik de trap op naar de greote bovenkamer, waar de onge lukkige Nelly Devitt haar leven zoo ellendig gesleten had, en daar was er, zonderling genoeg, aan den haard gekrast en waren de steenen verplaatst. Ik had hierop vroeger niet gelet, maar na zag ik, dat iedere steen afzonderlijk van zijne plaats afgeweest en weer neergelegd was. Ik dacht, dat ik eiadelyk de groote vraag, wat dat allee beteekende, beslist had, en nam de steenen er alle haastig uit om er onder te zoeken. Ik vond echter niets zelfs geen stukje of brokje van iets en na ieder hoekje en gaatje van het geheele hals maakte er mij boiluoht over, dal Amerika hut vurderf van mijn ougulukkigen Will zou zijn; ik had zooveel gezien van de uitwerking, die dit lund op vroolyke, goedhartige mannen, zooal» hij, had. Ik geloof niet, <lat ik in ’t minst aan de geluiden dacht, maar ik herinnerde my later, dat er geen ander geluid in het bui* to hooren was dan de ademhaling der kin deren. Toen da dag aanbrak, was ik blyde, dat ik kon opslaan on naar beneden gaan, hetgeen ik zoo stil mogelijk deed om de anderen niet wakker te maken. Er was geen water in huis, en voordat ik het vuur aanlegde, nam ik den putemmer in de band on liep daarmee naar den put. Ik moest al een* iets van dien put gezegd hebben. Deze bevond zich op een wonderlijke oude plaat*, juist op den hoek van ona erf, dicht bij de lage heg, die du bezittingen van de Wyndhursts van de onze achuuldo. Wilgeboomen groeiden daar omheen, en de bouwvallen waren met mos budokt. Ik bad juist gehoord, dat de jonge Wyndhurst daar in vroegere dagen met Nelly Devitt plscht samen te komen, en da^ zijne scherpziende oude grootmoeder hun geheim ontdekte door h n op die plaat* aan te treffen. Ik ben er zeker vau, dat de gedachte daaraan op dien morgen verre van mij was. Qm de waarheid te zeggen, waren mijne gedachten te zeer met mijn armen Will bezig om my on^de verdrietelijkheden der dooden en heengegaoon te bekommerenmaar even zeker als ik haar ooit in mijn leven gezien had, •tend daar de oude Lady Wyndhurst bij de wilgen aan den kant van don put, op haren stok leunende, alsof zy op mij wachtte. (Slot volgt.) In hek jaarver dag van de firma M. en R. De Monchy, te Rotterdam komt by de alge- meene beschouwingen over den loop der graan prijzen o. a. de volgende opmerking voor: Over bet ulgemoen hadden de omstandighe den, in het byzonder de weersgesteldheid, betere uitkomsten doen verwachten. Dat de verbete ring der pryzeu uitbleef, ia dan ook te wyten aan een buiten het artikel graan zelfs gelegen oorzaak. By geen artikel, zoo gemakkelyk als by graan, kau men aautoonen hoe de d ling van de waarde van het zilver de hoofdoorzaak is van het blyvend lage prijsniveau. Men vol ge maar alle graanbenchten. die iets dieper in gaan op de prijsverhoudingenliet eene land dicteert aan het andere de prjjzen, en dit niet eene met zyn geheelen oogst maar met zyn overschot. Komt nu dit overschot zooals in het by zonder by tarwe, voor het grootste gedeelte uit lodie en Argentinië, en neemt men in aanmerking, dnt juist ia die twee landen de toestanden op het gebied van het muntwezen zulk een ongehoorden druk op den prije uit oefenen, terwjjl tegelykertyd de wereldpryzen uitgedrukt worden in goud, welk metaal, oin alleen (/.ouder het zilver) als waardemeter dienst te doen te schaarsch is, dan springt toch in het oog, dat noch de verhouding tus- schen productie en verbruik met alle« wat daaraan vast is, noch de vereenvoudigde en gordkooper geworden middelen van verkeei, maar de toestand van hel muntwezen in hoofd- zank en oorziak is vun de lage pryzun. Alweder een bewys. dat de mannen der pralctyk - o a. immers ook de Hollandsche Maatschappij van Landbouw* meer en meer in wyzigiog vau ons muntstelsel uon dringen den eisch zien van onzen tjjd. Gisterenavond had te Amsterdam zukere v. d. F., smid te Haarlem, do onvoorzichtigheid op den reeds in beweging zynden trein no. 57 te springen, met bet gevolg dat hy mis sprong en tusschen de wagens viel. De trein- sraid L., die het ongeval zag. trok aan de noodrem zoodaf de trein onmiddeByk stilstond. F. weyd heelhuids er onderuit gebaald. arbeiderswoningen; leerplicht; het bepalen van een minimumloon in bestekken kamers van arbeid. Deze en andere onderwerpen zyn aan dc orde en zullen sterker aan c'e orde komen als hst kiesrecht zul zyn nitgebreid. Daartoe moeten de arbeiders samenwerken. Zóó moeten wy komen tot den geleidelyken overgaug van bet slechte tot het goede; geleidelykeontwik keling en hervorming, doch liefst spoedig. aan het »N. v. N gemeld, dat de trouw, die op Dr. W. te Tessi-I twee revolverschoten l zyneu huize, een met haar moeder. v De moordaanslag op Teasel. Omtrent dezen gelukkig mislukten aanslag wordt door de >Held. Crt.* het volgende gemeld: Met de middagboot waren een heer en twee dames aangekomen. Te Oudeschild aan wal gestapt, begaven zij zich per diligence naar den Burg, waar bet drietal in het hotel »De Lindeboom* zyn intrek nam. Omstreeks balfacht ’s avonds vervoegden zij zich ten huize van dr. W., die, vroeger te Tolen woonachtig, zich niet lang geleden te Tessel vestigde. Wat er tusschen dr. W. en het drietal is voorgevallen, is niet bekend ge worden, maar zooveel is zeker, dat na een kort onderhoud een der dames een revolver voor den dag haalde en daarait een schot op den doktor loste. Het schot bleek goed ge richt doch de kogel smoorde m de wollen on- derkleeding van den aangevallene, waardoor dezen slechts een vrij onbeduidend schampschot werd toegebracht. Toen de dokter hierop de vlucht nam, werd hem nog een kogel nagezouden, die echter evenmin doel troef. De vreemdelingen keerden vervolgens op hun gemak naar bet hotel terug waar zy spoedig door de politie in bewaring werden genomen. Na een langdurig verhoor te hebben ondergaan, werd de heer en een der dames weder op vrye voeten gesteld, terwyl de andere, die de schoten loste, in hechtenis werd gehouden. Uit Alkmaar wordt nog loste, by een bezoek te café-concertzangeres is uit Dresden, tijdelijk te Amsterdam vertoevende ‘De vrouw is door de jus titie te Alkmaar in arrest gehouden. Du moeder en Mr. H. J. K., uie als rechtsge leerde raadsman de vrouwen op haar reis ver gezelde, zyn door den rechter-commissaris tu Alkmaar als getuigen gebuord. Reeds is ge bleken, dat beiden onkundig waren van het feit, dat de aangehouden vrouw daags te voren een revolver had gekocht en op reis mede genomen.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1