ITO, I. OUDA. EL a looping Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. I i BINNENLAND. No. 6563. Maandag 31 Januari 1895. I ERVERIJ leu? FEUILLETON (1 1 happen. ONSCHULDIG VEROORDEELD! 33ste Jaargang. LU Eli, wdarn. 'j %z. SU '1 van r Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd. de ir tcoateloose den Ned. Protestantenbond te Stolwyk llOO8. >rij Bn wii ieken zyn de I en spon «vol. over de w»r MAN B ZOON (Wordt vervolgd.) i J en van 2 tot Een Levensbeeld door- Grunert Linke. ILEEVER, 1895, des mor- W>C. No. 87, id onderhouden 1.01 INIIL (III lil M. w afleverbaar in eene week. Koning I de Heer Bn verven van i, alsook alle Het adres van zoon betreffende de uitgave »n Genezing) kennen n, die in de lerde zestiger geworden is 1 tegen vrou- eeft gemaakt jperking van eenvoudigste lerd aange- el te verdrin- n lichaam en 1 wordeln en •or vreeaeijke kweld. Dan en, oorsuizei 3 ziekte. Al zenuwziek en van twee plaatsvervangende ADVERTENTIEN worden geplaatst 1—5 regek a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen, Urootc letters worden berekend naar plaatsruimte. waaraan die man zich had was dat hij hoogst waar- halve idioot te IJsselmonde indags) van 10 EN, VÜLLIN- r, GEB1T- Eergisteren hebben de Directeur-generaal en de hoofd-ingeuieur-werktuigkundige der Staats spoorwegen eene proef genomen met een A. B. rytuig, hetwelk van een geheel nieuw systeem van verwarming is voorzien. Naar wy vernemen, beantwoordde de uitslag geheel aan de gestelde Verwachtingen. Het aantal leerlingen der le openbare school te Stolwyl bedroeg op 1 Jan. 245, u.l. 133 mann. en 112 vrouw., waaronder 5 uit de gemeente Haastrecht. Boven den leeftijd vi n 12 jaren waren 23 jongens en 8 meisjes. Het aantal kosteloos scboolg. leerlingen bedroeg 51 jongens en 41 meisjes. >rden naar de >rfd. id of geverfd ezondheid en Donderdag stond de vrnchtryder P. van Schoonhoven naar Gouda, met zijn wagen op den IJseldijk, dicht bij ’t Roosje, toen de stal houder van Br. uit Gouda met een tilbury daar voorbij reed. Dat voorbyryden ging zoo haaötig. dat de rijtuigen met de wielen elkan der raakten, waardoor de wagen van P. zoo danig beschadigd werd, dat hij de reis niet verder dan Haastrecht kon voorlzetten. De landbouwer B. trok zich dadelijk de zaak aan, ing naar huis, haalde een zjjner wagens en met behulp van eenige menscblievpnde man nen werden al de pakjes voor Schoonhoven overgeladen en kon P. zyn tocht voortzetten. De beschadigde wagen zal de smid Verwejj herstellen ten koste vau den stalhouder van Br. de firma A. Brinkman en eene verhooging der toelage voor de uitgave van het Raadsverslag. De benoeming van een onderwijzer aan 2e burgerschool voor jongens De benoeming van een onderwjjzer aan de 2e Kostelooze School. De uitslag van dezen wedstryd, die met ge noegen en spanning werd gevolgd, was: 1ste prjjsC. I). A. Verkerk, vice-president der commissie. 2de prijs Engel Geneuglyk en 3de prijs Huig Verstoep Dz. Alles liep in de beste orde af. In de vergadering der afdeeling >Stolwpk« van den Ned. Protestantenbond te Stolwyk trad Dinsdagavond als spreker op Ds. Proost, prod. te Koog »/d Zaan. Vóór de pauze be handelde spreker op boeiende wyze het boek »Ruth«, waaraan hij tal van menschkundige beschouwingen vasfknoopte. Na de pauze volgde de voordracht van Haverscbmidts >Op een DonderdagavondZoowel voor lezing als voor bijdrage mocht Ds. Proost by monde van den voorzitter, Dr. L. A. V. Langeraad, den barteljjken dank zjjner talryke hoorders in ontvangt nemen. GOUDA, 19^Janoari 1895. Heden had de plechtige teraardebestelling plaats van onzen diep betreurden burgemeester Mr. A. A. van Bergen IJzendoorn. De algemeene deelneming bleek duidelijk uit de talrijk saamgestroomde menigte, ferwyl op het kerkhof alle autoriteiten, corporatiën en instellingen vertegenwoordig waren om een laatste hulde te brengen aan zyne nagedach tenis. Tul van ko tbare kransen (32) dekten de lijkkist terwyl eeu afzonderlyk rytuig de lykkoets volgde met de overige kransen, die niet alle een plaats hadden kunnen vinden in den lykkoets. Het graf zelve was smaakvol door planten en bloemen getooid, aan de achterzyde waaier- pianten, die zich over den kelder welfden, aan boven- en benedeneinde versieringen van allerlei kostbare witte bloemen, terwyl bet graf van biqnen ook geheel was bekleed met groen en witte bloemen. Nadat het lyk boven het graf was geplaatst, trad de heer J. M. Noothoven van Goor naar voren om namens de gemeente Gouda een afscheidsgroet te brengen aan den boogae- waardcerden burgemeester. Spr. betreurde dat geen welsprekender mond dan de zyne, de smart kon vertolken die het hart van al zijne gemeentenaren thans vervult. Doch in zyne betrekking was hy de aangewezen persoon om namens de gemeente, den raad en de burgerij dank te brengen aan hetgeen Mr. A. A. van Bergen IJzendoorn gedaan heeft voor Gouda, Veel hebben wy aan hem te danken, want zyn geheele leven beeft hy gewjjd aan de gemeente. Spr. beeft twintig jaar vaa.imbjj den burge meester kunnen gadeslaan in zyn werk en beeft hem steeds bewonderd om zyne toewyding aan de aigemeene zaak, zyn edel hart en zyn stricte rechtvaardigheid. Met weemoed nam hy dan ook namens Gouda afscheid van zijn stoffelyk overschot, met de wensch dat hy moge rusten in vrede. Nooit, nooit zal Gouda dezen burgemeester vergeten. Daarna sprak Mr. D. N. Brouwer namens de gemeenteambtenaren en allen die korter en latfger tyd onder hem gewerkt hadden een aandoenlyk woord van hulde. Wij in de eerste plaats, zei de spr., die dagelijks met hem om gingen en werkten, die steeds van naby zagen welk nobel hart de burgemeester had, lyden een ontzagljjk, een onherstelbaar verlies. Mr. Van Bergen IJzendoorn heeft veel gedaan voor de gemeente, wij waardeerden in h' m een be trouwbaar leidsman, een edel chef,' een trouw vriend,die ons steeds billijk behandelde en in alles Door de ysclub ’t Beiersche werd Dinsdag middag een wedstryd op schaatsen gehouden, waaraan alleun leden der club konden deelne men. Twintig liefhebbers donpen naar prys en premiën, die uit kunstvoorwerpen beston den. De prijs werd behaald door P. Slinger land, de beide premiën door P. de Vrij en L. de Vries. Zijn knecht, die wat laat bij zijn meisje was ge* bleven, had B. thuis zien komen en ook hem was het niet ontgaan, hoe ontsteld zijn baas er uit zag, alsook het lange uitblijven, dat hij van den boer niet gewoon wat. B. wist te zjjner verontschuldiging niets anders aan te voeren, alsdat hij zich in de herberg ver schrikkelijk over Lehman geërgerd had en om zich te verstrooien was hij het bosch ingegaan. Daar had hij tegen zyne gewoonte de flesch te dikwijls aangesproken en was eindelyk van matheid in slaap gevallen. Tegen het aanbraken van den morgen moet hij wakker geworden zyn, maar van den brand had hy niets gezien Thuis gekomen had zijne Vrouw hem zyn lang uitblijven verweten. Zij begonnen te twisten en kort daarop was de brand uitgebroken. Toen stierf het kind dat pas eer.ige dagen oud was en verviel de moeder als ’t ware in razernij, zoodat hy moeite had haar rustig te krijgen. In plaats dus, dat hij- hulp kon bieden op de plaats waar de brand woedde, had hy zelf wel hulp noodig gehad, maar niemand had zijn roepen gehoord. Hoe vertrouwbaar en juist dit alles ook scheen, toch kon geen der betroikenen aan allen argwaan weerstand bieden. De ongelukkige B. werd onder toezicht der gen- Dh winter was met hevige strengheid ingevallen. Handel en nyverheid kwynden door verontrustende oorlogsgeruchten, zoodat de nood der arme klassen van dag tot dag grooter werd. Aan den avond van den eersten Kerstdag stond te Berlijn onder de Linden, niet ver van Kranzlers hoek, een halfwassen meisje Zij droeg een mandje aan den arm, welks inhoud, bestaande uit lucifers, zij den voorbijgangers te koop aanbood. Het meisje was slechts dun gekleed, en beefde over geheel haar lichaam van koude. Van tijd tot tyd liepen heete tranen over de bleeke, blauwgevroren wangen en met stijve, kromme vingers hield zij telkens weer aan ieder, die haar voorbijging, hare lucifers voor maar niemand kocht. «Och, lieve Heer,” zuchtte halfluid het meisje, «wat zal ik nu beginnen, nog geen Groschen ont vangen en het is reeds acht uurwat moeten we toch beginnengeen brood, geen vuur, geen licht en mijne arme moeder ziek.” Eindelyk had een oude beer eeu doosje lucifers gekocht en haar daarvoor een vyfgrosohstuk gegeven. Met betraande oogen viel zij voor den beer neder en kuste zyne hand, toen ze hoorde, dat al dit geld voor haar was. «Heb dank, duizendmaal dank, goede heer, gij hebt mijne moedor van den dood gered,” stamelde zy. Toon spreng zij op on eer nog de oude heer, die door dit tooneel innerlijk beu ogen was, tijd had iets te zeggen of te vragen, was het meisje al verdwenen. Met vlugge schreden doorliep zij de straten van hot binnenste gedeelte der stad tot voor de Prunz- etoomen y«n tegemoet kwam, voor zoover het overeen te brengen was met de belangen der gemeente die hij steeds in de eerste plaats behartigde. Na mogen er zijn, die zich soms verongelykt achtten of het niet met hem eens waren, ieder erkende steeds <dat de beste bedoelingen dezen burgemeester bezielden en dat hy alleen handelde volgens zyne opvatting van hetgeen het belang van Gouda eiechte. Namens alle ondergeschikten van den overledene riep hy hem een laatst vaarwel en een woord van dank en hulde toe. Steedh zou zyne nagedachtenis by hen blijven voortleven. Nadat de lykkist in het graf was nederge- laten en alle losse kransen daarop waren neder- gelegd, dankte de heer Kempers uit 's Hage namens de familie. De heer Van IJzendoorn, zeide hij, was niet alleen een goed burgemees ter geweest, maar een voortreffelijk echtge noot en een liefhebbend broeder. Namens de treurende weduwe en de zuster, die zoolang met hem samengewoond had en de overige familie bracht hy eeu laats ten groet aan den overledene en dankte voorts de burgerij en alle aanwezigen voor de blijken van vereering en deelneming. Daarmede was de treurige plechtigheid afge- loopen en keerde ieder huiswaarts met de over tuiging, dat een goed man en braaf burger uit ons midden is weggenomen, wiens nagedach tenis steeds in Gouda in eere zal worden ge houden. Zoover wij ons konden overtuigen waren van verschillende corporatiën kransen toege zonden, en wel van Dagelijksch Bestuur dezer Gemeente. Hoffmans-Gesticht. Hoffmaus-Gesticht (Gaarkeuken). Bestedelingenhuis. Commissie tot uitdeeling van Soep. Commissie van Toezicht op het middelbaar ouderwys Curatoren van bet Hooger Onderwys. Maatschappij van Landbouw, afd. Gouda. Weeibaarheids-Vereeniging Burgerplicht.* Officieren der dd. Schutterjj en Schuttersraad. Bestuur van de Oostpolder. Meisjes der R. H. Burg-rachool. Meisjes der 2de Burgerschool. Bestuur der Sociëteit »Ons Genoegen.* Boud van Oud-Onderofficieren. Benevens vele van familie en vrienden. VERGADERING van dsn GEMEENTERAAD op Dinsdag den 22 Januari 1895, des na middags ten één ure. Aan de orde De benoeming Wethouders. Het voorstel betreffende wyzigingen in de Gemeente-begrootingen >’oor 1894 en 1895. Door twee veldwachters werd Woensdag avond half 9 een man uit IJsselmonde van het Beursstation te Rotterdam naar de Kaasmarkt vervoerd. Den misdadiger, wiens geheele kleeding uit een broek, een boezeroen en een pet bestond, hadden de politie-beambten eeu stevig touw (enige malen om het bovenlyf gewonden en de armen op den rug vastgo- bonden. Het einde van het touw hielden de bewakers vast De misdaad, schuldig gemaakt, schynhjk een door bard loopen de aandacht der twee veldwachters op zich had gevestigd. Aan bet burean vad politie werd by on- middellyk van zyne boeien bevryd en behoor- lijker behandeld. darmen gesteld en terwyl de militairen zich tot den aftocht gereed maakten, gingen de dorpsbewoners klagend weder naar de nog brandende en smeulende puinhopen hunner have terug Zes weken later stond B. voor de rechtbank teC., beschuldigd van opzettelyke brandstichting. De ver dediger van den aangeklaagde bewees haast met onomstootelijke zekerheid, dat zijn cliënt met den brand volstrekt niets te maken had, dat een ramp zalig nood'ot het gewild had, dat de brand juist by L., zyn vijand, was uitgebroken en dat hij ónmoge lijk door getuigen kon bewyzeu, wi ar hij geweest was, vóór dat hij thuis kwam, omdat niemand hem gezien had. Ondanks dit alles, verklaarde de procureur-gene- raal hem als schuldig aan ’t hem ten laste gelegde feit. B. zelf kon niets te zjjner verdediging bijbren- gen hij was totaal verplet. Alles en ieder sprak tegen hem, zoodat hij met groote meerderheid van stemmen door de gezworenen tot twintig jaar tucht huisstraf veroordeeld werd. lauer poort. In een van de laatste huizen der S-atraat ging zij binnen, verder over de binnenplaats naar hot achterhuis, waar zij snel de vijf donkere trappen opklom. Een oogenblik luisterde zij voor een der deuren, maar klopte dan zacht aan. «Wit is daar P” vroeg eene zwakke stem van binnen. «Doe open, moeder, ik ben ’t, uwe Marie.” Even daarop werd een grendel verschoven en kon het kind binnengaan. Daar er geen licht brandde, was het hier pikdonker. Nadat de binnenkomende de deur weder gesloten had, vroeg zy «Waar zyt gij, moeder? Ik heb vijf Groschen gekregen, wat moet ik daarvoor koopen p” Enkele onverstaanbare woorden uit een hoek van het vertrek klonken als eenig antwoord. «Mijn God, lieve moeder,” jammerde het meisje, al rond tastend naar de plaats, waar haar moeder lag, «wees toch bedaard, alles zal weer beter worden ik bezit vijf Groschen, daarvoor kunnen we licht, kolen en ook brood koopen het zal wel weer goed komen.” Een akelig schor gelach klonk door het bijna ledige vertrek. «Beter worden I ba, ha, ha, ha t Het ia al beter, kind Ziet ge dan niet dien kerstboom branden he, he, he I Zie, hoe mooi hy brandt 1” «Moeder, moederwat zegt gij P Weet ge niet, dat ik hij u ben P” De lange pauze, die nu volgde werd eindelyk verbroken door een dof gesteun, en eene matte stem zeide Water 1 geef mjj water I" I De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs er drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. Twaalf jaren waren voorby sedert het dorp New- Klenz in de asch gelegd werd. Nieuwe, stevige huizon hadden de vroeg- re stroohutten vervangen uit de toenmalige kinderen waren nu mannen en vrouwen gegroeidde oude pastoor was dood en had plaats gemaakt voor een jongeren, Lehman had zich op zyn vaders erfdeel neergezet, terwijl Bolze nog immer in aller oogen voor den brandstichter gehouden werd. Zijne bezittingen waren verbeurd verklaard en zyne vrouw had mot haar tweejarig dochtertje op zekeren dag het dorp verlaten waar heen wiat niemand en B. zat in ’t tuchthui» te N. Door de Nederl. opera, v. d. Linden, te Amsterdam is ter opvoering aangenomen een oorspronkelijke Nederlandsche opera, gecom poneerd door Martinus Bonman, te Gouda, op een libretto van den beer Jac. Pbilippi, te IJt echt. De titel is De Tempeliers*. Een der hoofdrollen daarin is door Bouman ge componeerd voor den heer Orelio, Maandag namiddag had te Krimpen a/d IJsel plaats de aangekondigde hardrydery op schaat sen voor behoeftige personen uit die gemeente. In het reglement voor den wedstryd was be paald, dat voor ouden en gebrekkigen en voor weduwen andere persoueu mochten mededingen, waarvoor de beste ryders zich hadden aange meld. Er waren acht hoofdprijzen uitgeloofd, waarvan de winners na onderling goedvinden nog reden om drie pryzen, die bestonden uit een prijs van 200, een 1ste premie van 100 en een 2de premie van 50 sigaren, wat door de commissio onderling zal worden beköstigd. Om deze prijzen vooral werd hevig gekampt, om prijs of premie is zelfs 4 maal gereden. S |l!

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1