‘ills. HE. I— Dinsdag 22 Januari 1895. LI No. 6563. 1 Él 33ste Jaargang. Nieuws- en Advertentieblad* voor Gouda en Omstreken, BINNENLAND. 1 FEUILLETON ONSCHULDIG VEROORDEELD! 1 Middel !g DNo. 25 als ocht hebt. &Co. eningen. I I J I, n»n> t Het 1 4 30 I n Trommel I Een Levensbeeld door Guunert Linke. 1 1 ïfcending van Advertentiën tot 1 uur des midd. El en Co., VGBJf. n zittende Kat. Ie Verkooperi. EN est, Borsl-en thana >1 der wereld. IGBLOEM*, Haag. JLFF, Dro- ïj (tract, en Gouden I. RD 1893. faille 1893, i, Chicago. leilzame be ren smaak, gatief. ijk. te in. Mag LOMBOK. v. d. D.» ontving het volgende T*5 ff GiHiNii i; uiniivr. ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. gymnasium, dat de jon- ontvankelgk moet ma- -aan de Uuiveisiteit, mogen te meer hooge verwachtingen worden gekoes terd, wijl de priesters en leeraars der Rociëteit van Jezus op dit punt op groot succes kunnen bogen en als hoogst bekwame paedagogen bekend staan. De Conrad*, met terugkeerende Indische militairen aan boord, kwam Zaterdagmiddag tegen 1 uur te IJmuiden aan, waar vele Am sterdammers waren. De burgemeester v»n Velzen hield een toespraak, waarin hij hulde bracht aan ’t Indische leger, en overhandigde een krans, die in den bezaansmast werd ge- heschen. Kapitein Wijnmalen beantwoordde die toe spraak. Er werd luid Peve de Koningin!* geroepen. Aan den wal was muziek. De boot werd tusschen 4 en 5 uur te Am sterdam verwacht. voor eenige penningen houten kolen. Toen kort daarop het kacheltje brandde, dat door zyn lichten de donkerheid in een schemerlicht veranderde, ont waakte de vrouw en vroeg weer om drinken. „Nu^rlieve moeder, kom bij de kachel zitten," smeekte het kind, „zij zal spoedig goed warm zijn ik zal terwyl nog een kop koffie en wat brood voor u halen." De vrouw sleepte zich naar de kachel en zakte daar weer ineen. Gedachteloos staarde zij in den vuurgloed. „Wat is het leven,” mompelde zij, „wat zal er van mij en myn arm kind wordeu Eerlijk kan zij voor zich en voor mij den kost niet verdienenwat blijft haar dan anders over dan de schande Mijn man is er beter aan toedie zit in *t tuchthuis en behoeft geen honger, dorst en kou te lijden I Wat geeft een eerlijken naam als men daarmee verhon geren moet I Hu, ik beu nog koud en myne tong is heet en droog 1" Nu keerde de dochter terug met koffie en brood en smeekte haar moeder te eten. Begeerig nam deze het brood, brak het in tweeën en gaf één stuk aan haar kind. „Houd u het maar, lieve moeder, ik heb geen honger,” zeide het meisje, maar keek toch verlangend naar het brcod. „Eet, Marie, eet en drink ook een paar slokken koffie,” drong de kranke haar op. „Haal ook nog wat kolen en vraag beneden een flesch ter leen daarin breng je voor een grosjen brandewijn mede, dat verwarmt sneller en beter." „Maar, moeder, gy hebt mij altijd gezegd, bran dewijn b vergift." Het .Leger des Heils* heeft weder een nieuw tydschrift uitgegeven, getiteldDe Wijde Wereld. Het zal verschynen in maan- delyksche afleveringen en artikelen bevatten, gewjjd aan gbet reddingswerk, de zending in bet binnen- en luitenhnd enz. Er zullen door bevoegde scbrjjvers karakterschetsen in worden gegeven van onderscheidene bekende officieren en andere personen. De inhoud is rijk geïllustreerd. Uit Abcoude wordt onder dagrekening van 18 dezer het volgende gemeld Aan het post kantoor alhier had het volgende plaats dat veel ongerief bezorgde. De directeur was eenige dagen met verlof, toen de waarne mende klerk hét ongeluk had de deur der brandkast dient te doen slaan, terwijl de sleutel in de kast lag. In de kast bevonden zich geldswaarden, aangeteekende brieven, enz. Een smid werd geroepen, doch zonder gevolg. Aan den afwezigen directeur werd per telegraaf het ongeval vermeld, en deze zond terstond een tweeden sleutel en toen bleek het slot te, zijn verbogen, althans de deur wil niet open. Er is om een brandkastmaker gezonden die de kast met geweld zal moeten openen. Toen stond de zieke op en riep„Marie, Mariel" Geen antwoord een overstaanbaar gebrom was alles. Zij dronk nu de overgebleven brandewijn in éénen teug uit, wierp de flesch in een hoek en grendelde de kamerdeurdan sloot de ongelukkige de Kachel- klep, waarna zij zich op het bed naast het meisje neerlegde. Zij trok en trok zoo lang aan het kind, tot zij het in haar arm had, drukte vurige kussen op het nu heete gelaat en sloot toen de oogen. Het »N. telegram Het Sasaksche hoofd te Batoe Klian den Rus Milligan gevangen en bracht hem naar Ampenan. Vrydag is eene bouwmanswoning onder IJselmonde, bewoond door W. Lagendijk Sr. en W. Lagendijk Jr. afgebrand. Het vee is gered en ook oen weinig van den inboedel. Naar men zegt, is de brand ontstaan door het vallen van een petroleum-lantaren. De hoofdcommissaris van politie te Rotter dam verzoekt namens de familie opsporing en bericht van den boekhandelaar W. B. S. R., wonende alhier, 30 jaar. Hij is 13 dezer op reis gegaan van hier naar Meerkerk en is volgens bekomen bericht dienzelfden dag van daar per arreslede ver trokken naar Arkel, vanwaar hjj per spoor zich heeft begeven naar hier. Hjj is echter tot nog toe niet in de echteljjke woning te ruggekeerd. Men vermoedt dat hem een on geluk is overkomen. 55 IV. „Bun je soms bang, dat ik je vergiftigen zalf” „Neen, maar „Goed, haal slechts," bad de kranke „ik moeide enkel, wanneer men te veel daarvan drinkt, is het een vergift; als men weinig drinkt is het een me dicijn I” Nadat de brandewijn en c_ beval de vrouw alle kolen in de kachel te doen, „*t Is kerstmis, en winter. De direkteur van het tuchthuis te N. zat in zijn werkkamer en hield zich onledig met het nazien der pas aangekomen dienststukken. „Duizend bommen en granaten,” riep hij eensklaps en sloeg met de vuist op de tafel, zoodat de daarop liggende papieren in het rond vlogen. „Zoo iets heb ik nog nooit ondervonden I Twaalf jaren heeft de vent voor niets gebromd I Hè, daar sou een ge woon mensch gek van worden, maar niet een on- noozele boer I” Hij was opgesprongen en liep, den bewesten brief al heen en weer zwaaiend, de kamer op en neer. „Eene vervloekte geschiedenis I Ja, ongehoord I En de kerel, die schoft, de eigenlijke schuldige zou den armen duivel waarachtig de volle twintig jaar hebben laten uitbrommen, wanneer niet vriend Hein was gekomen en hem voor het helsche vuur had bang gemaakt! Jou gemeene schurk, wacht maar I Als je geneest en je komt hier in mjjn ryk, dan zult ge de engelen hooren zingen, ja ellendeling 1 Maar nu zal ik eerst den man de blijde boodschap brengen, hij zal zoo bly zijn als een schutterkoning I” (For A vervolg^} De i Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per Afzonderlijke Nommers V IJ F C E N T E N. GOUDA, 21 Januari 1895. Weder heeft tfhze gemeente een gevoe lig verlies geleflén door het overlijden van den oudstert wethouder, den heer H. W.4GF. KohihgM Zaterdagavond ontsliep hij na langdurig Jijden. Schoon wij dus in de laatste dagftu op dezen afloop waren f voorbereid, de ifflruk is toch pijnlijk, daar dit sterfgeval zoo spoedig volgt op andere .groote verliezen, die onze stad door den dood vangbekende en geachte burgers leed. De heei* Koning heeft zich in verschil lende betrekking^; jegens de gemeente verdienstelijk gehaakt. Hoofd eener in- dustrieele ondern^ning, vond hij den tijd zich aan de algenieene belangen te wijden. Ieder weet met Koeveel ijver hij als ma- joor-commandant ,|der schutterij werkzaam was en hoe hij alö raadslid en wethouder de zaken der stad met den meesten ernst en toewijding bestuurde. Waar hij nuttig kon zijn, deed men nooit te vergeefs een beroep op zijne medewerking en wat hij ter hand nam, behartigde hij met ijver en nauwgezetheid. De heer Koning is niet oud geworden. Morgen zou hij eerst 53 jaar geworden zijn. Voor officier opgeleid en als zoodanig te Gouda in garnizoen gekomen, nam hij ontslag uit den dienst, vestigde zich hier, werd directeur der kaarsepittenfabriek, 5 Januari 1883 majoor der schutterij, in 1887 lid van den raad en in 1888 wethouder der gemeente. Zijn kennis van het militaire leven en zijn oorspronkelijke opleiding maakten van hem een voortref felijk commandant der schutterij, welke betrekking hij steeds met ingenomenheid waarnam, totdat de staat van zijn ge zondheid hem onlangs dwong ontslag te nemen. In ruimen kring zal ook dit verlies nog lang gevoeld worden. 8) Het meisje stak een lucifer aan en verlichtte zoo het kille vertrekgeen enkel meubelstuk was te zien slechts een oude ijzeren pot stood op de kleine kacheldaarnaast een gebroken flesch, die als kan delaar dienst had gedaan. In een hook der tamelijk groote kamer was eene armoedige bedstede, half gevuld met oud stroo, wat hooi en eenige lompen, waarop in half opgerichte houding eene bleeke uit geteerde vrouw zat. Het kind nam den pot van de kachel om haar moeder daaruit drinken te geven maar er was niets dan ys in. „Wacht een oogenblik, lieve moeder, het water is weer bevroren,” zeide ze en al voelend naar du deur, ging zij naar beneden. Even later kwam «y terug en riep: „Hier moeder, drink nu I” Alles bleef stil, de vrouw lag machteloos op haar bed uitgestrekt. Toen het meisje geen antwoord kreeg, streek ze weer een lucifer aan. Toen ijlde zij naar de bedstede, kuste het bleeke gelaat der kranke en riep: „Och, sterf toch niutl Beste moeder, ik zal vuur aanmaken, dan kunt ge u warmen”. Doch, daar de kranke zich niet bewoog, liep het aei»je vlug weg en kocht in het naburig winkeltje De verkoop op 23 Januari te Amsterdam zal volgens beslissing der Amsterdamsche rechtbank gehouden worden op de binnen plaats van het perceel Hfliligenweg 19, zijnde het voormalig huis van arrest of bewaring te Amsterdam. Deze beschikking der rechtbank wordt hiermede gemotiveerd, >dat de Nieuwstraat tengevolge van het daar beerechende drukke verkeer en met het oog op de weinige breedte der straat niet geschikt toelaat den verkoop bij executie aldaar ie houden.* De verkoop zal dus niet in de woning van A. M. Reens plaats hebben. Nu deze beschikking zoo gevallen is, zal Reens, de geëxecuteerde, naar Recht voor Allen* mededeelt, zich door een rechtskundige laten bestaan. de kolen gehaald waren, dan zou het wel gauw goed warm worden. eerst nu begint eigenlyk de Hoe lang zal dat lijden n< g wel duren Over kort of lang moeten we toch allen sterven. Er is geen uitweg meer,” sprak de kranke in zich zelve. Lustig knetterde het vuur in de oude kachel en toen zij eens uit de flesch gedronken had, reikte zij deze aan haar dochter. „Drink een flinken slok, Mariel Gij hebt haast niets gebruikt, niets in het lyf, het zal des te beter verwarmen en u goed doen." Het meisje dronk een weinig en gaf de flesch terug. „Hè, wat brandt dat in de maag, moeder 1" „Ha, ha, in de maag! In de ledige ingewanden meent ge. We hebben sedert maanden geen warm eten gegeten, zoo komt dat. Drink nog eons, kind, drink maar ferm, het maakt u spoedig warm en de koude zal u dan niet weder uit den slaap wekken." Met deze woorden*urong de moeder haar kind op, zich aan braudewyn te goed te doen, terwyl zij zelf de flesch aan den mond zette, zohder veel te drin ken. De gevolgen bleven dan óok niet lang uit het meisje begon alles door elkander te babbelen, te lachen, te zingen tot zij eindelijk op het bed in slaap viel. De bezoekers der publieke tribune van de Tweede Kamer zullen voortaan de gelegenheid vinden, welke voor die der gereserveerde tri bune reeds bestaat, om hunne overjassen af te geven, alvorens op de tribune toegelaten te worden. By regenachtig weer veroorzaken de natte kleederen in de warme zaal vaak zeer onaangename uitwasemingen. By den logementhouder te Utrecht ver voegde zich Dinsdagmiddag een net gekleed heer, te kennen gevende dat hy als ingenieur bij eeue groote maatschappij werkzaam was en door deze te zyn bela t om Utrecht met Driebergen telefonisch te verbinden, waartoe hij geruimen tyd te Utrecht zon moeten ver- bljjven en daarom gaarne een paar goede ka mers zou willen hebben. Daar de kamers, welke de logementhouder beschikbaar had, aan de eischen door den ingenieur gesteld, voldeden, was men het voor het verdere weldra eens en werd dan ook besloten, dat de heer Van der Velden, (zoo noemde hjj zich) na te hubben gedineerd, naar het station zon gaan om zjjh bagage van daar naar het logement te doen overbrengen. Wel had de logement houder aangeboden deze te laten halen, doch voor dat aanbod was beleefd bedankt gewor den. Toen de heer v. d. V. dien avond echter niet terugkwam en zich ook den vol genden dag niet liet zien, kreeg de heer U. kwaad vermoeden eu stelde de politie met het gebeurde in kennis, die een onderzoek instelde, waardoor al spoedig aan het licht kwam, dat een tweede hotelhouder op dezelfde wyze dupe was geworden. Kwamen echter deze heeren er met enkele guldens schade af, minder ge lukkig was de bode W. te Driebergen. by dezen zelfde praatje verschenen diens beide zonen aangenomen loon, zjjne bagage en draad te Utrecht van het station te halen naar nog het De commissaris van politie te Leiden ver zoekt, namens de ouders, opsporing en terug bezorging van hun 10 jarig zoontje, welk kind ruim 6 weken geleden door de moeder is mede gegeven aan een blinde vrouw, om die vrouw te geleiden, met bepaling dat het kind na verloop van 4 weken teruggebracht zou wor den en waaraan tot heden niet is voldaan. f Bedoelde, vrouw moet woonachtig zyn te Vel zen en logeerde^ destijds in de Jan Vossensteeg te Leiden. De Katholieke bladen bevatten het bericht, dat te Amsterdam, met toestemming en onder hooge goedkeuring van mgr. Bottemanne, bis- sebop van Haarlem, door de paters der Socië teit van Jesus een inrichting voor hooger on- derwys zal worden geopend. Met het onder wijs i.u de gymnasiale klassen zal reed? Sep tember e. k. een begin worden gemaakt. >Hel Centrum* teekent by dit bericht aan: Het voorrecht, dat den Katholieken van Amsterdam door zulk een inrichting ten deel valt, is moeilyk hoog genoeg te schatten en zal zijn invloed op de toekomst in niet geringe mate doen gelden. >Vun een katholiek gelieden voorbereid en ken voor de studiën hooge gebeurde in kennis, die een onderzoek instelde, i spoeaig aan nei ncni Kwam, u hotelhouder op dezelfde wyze du; geworden. Kwamen echter deze heel Ook was de pseudo ingenieur met het en bad daarna zelfs om tegen hoog eenige rollen telefooo- en Driebergen te vervoeren, terwyl verder werd overeengekomen, dat een deel van werkvolk by bloedverwanten van W. in den kost zou komen. Geen wonder dan ook, dat W. met den ingenieur zeer was ingeno men en er niet bet minste bezwaar in zag om hem Woensdagmorgen f40 voor te schie ten, tot d t zyne zoons des avonds met de bagage uit Utrecht zonden zyn teruggekeerd. Zooals te denken is, maakten de beide mannen een vergeefsebe reis, want aan hot station wist men van niets en daar men ook den ingenieur niet meer te zien kreeg, kreeg men de overtuiging met een slimmen bedrie ger te doen te hebben gehad.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1