Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken, BINNENLAND. No. 6564. Woensdag 33 Januari 1895. 33ste Jaargang. baar. «en? FEUILLETON. IM- eist. JN, ad met fl.90 ONSCHULDIG VEROORDEELD! LGAZIJN T5 s Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd. JF 1841 908 933 1568 755 813 over de wer en Genezing» zjjn den gek I fe-’t' De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijk met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. linff de 256 557 229 526 795 1056 485 1083 ide JHE Totaal Verminderd door sterfte vertrek 368 540 Een Levensbeeld door Gbunbbt Linke. EKE ir beste Kaih- GOIIMIIE 101 lil\T Het Hoog Militair Gerechtshof deed io zyne zitting van Dinsdag o. m. in booger beroep uitspraak in de strafzaak van den milicien- plaatsvervanger-stwkryder bij bet le regiment kennen en, die in de leerde veatiger 1 geworden is el tegen vrou- heeft gemaakt loperking van 5 eenvoudigste iderd aange- eel te verdrfa- in lichaam en 'd wordeln en oor vreeaeijke skweld. Dan gen, oorsuizen le ziekte. Al i zenuwziek en ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters woften berekend naar plaatsruimte. Tweetal te Woubrngge, ter electie aange boden aan den ambachtsheer, den heer Van Eeghen te Putten o/d. Veluweds. Van der Waal te Moerkapelle en ds. Bokma te Brui- nisse. Wij herinneren ons niet, zegt het Hbl.«, ooit zulk een menschen massa aan de Han delskade te Amsterdam en op de steigers van de Nederland* te hebben gezien als Zaterdag middag (bij de aankomst van de Conrad* met het Lombok-detachement aan boord.) Zelfs bij het uitgeleide van het eerste detache ment, dat na het bekend worden van het schuren en wasschen voor den honger bewaard Later hoorde men niet veel meer van haar, als alleen dat het meisje met lucifers te koop liep. B., die van vermoeidheid haast niet meer voort kon, ijlde met een bang voorgevoel vervuld in de S-straat de 5 trappen in het achterhuis op en klopte zacht aan de deur. Geen antwoord. /zHet is tweede kerstdag,” dacht B., «wie weet, of zy niet uitgegaan zyn.” Doch de buren zeiden, dat de vrouw reeds lang zóó ziek was, dat zij niet meer kon uitgaan, ook het meisje had niemand gezien. B. klopte nu wat har der, nog geen antwoord. Nu begon men zich on gerust te maken. Het kon immers wel zijn, dat er iets gebeurd was, daarom zou men don huisbaas gaan roepen. Deze was echter niet te vinden. Toen werd onder toezicht van een agent van politie door een stpid de deur opengebroken Een verstikkende damp kwam dea binnentredenden tegemoet en daar het al donker werd, kon men haast niets in de kamerf onderscheiden. «Lucht,” riep de agent, «lucht, frissche lucht, is hier het eerst noodig,” eu hij liep naar het venster om bet te openen. «Hei, wat is dat?” riep hij en was bijna over B. gevallen, die al binnengegaan was en nu ineenge zakt was. De agent had het raam opgeschoven en terwyl de walm daardoor wegtrok, werd het ook wat lichter in het vertrek. Op het bed bij de kachel lag de vrouw met het kind in den arm, even zooals zij zich den vorigen avond hadden neergelegd, koud en stjjf, van alle iynen 48 pag 2 kolommen JSomans, •ische Ver- ?rlei,Haad- s, ens.t voor VENT per 3 it. Nederland. TERREU8, s-Bosch. Uit Den Haag wordt gemeld: Gister zyn in den tweeden vijver in het De nieuwbenoemde burgemeester te Krim pen a/d IJsel, de hear B. Kokar Jz., werd gister in eene openbare raadsvergadering op plechtige wyze geïnstalleerd. Na toegesproken te zyn door den oudsten wethouder, den heer C. v. d. Giessen, die hem de medewerking beloofde van wethouders en raadsleden en daarna het toeken der waardigheid overdroeg, aanvaardde de heer Koker zyn ambt met eene toespraak, verzekering gevende van het ernstig voornemen om zich, op het voetspoor van zijn vaardigen voorganger, onverdroten aan de be hartiging der gemeentebelangen te wyden. De 2e wethouder, de heer A. C. Mynlieff. sprak hierna den nieuwen burgemeester op hartelyke wjjze toe, en sprak de hoop uit dat eenmaal ook van hem getuigd zou kunnen worden hy heeft met vracht gearbeid en de algemeens achting genoten Hierna volgde de benoe ming van den burgemeester tot ambtenaar van den burgerlyken stand. Een talryk publiek was by de installatie tegenwoordig. Totaal Zoodat het totaal op 31 December 1894 bedroeg: 9761 m. 10796 vr. Totaal 20557. Onder dit getal zyn begrepen 107 mannen en 15 vrouwen gehuisvest in de militaire ge bouwen. Het aantal gesloten huwelijken bedraagt 157. B. tot het inzicht kwam, dat de vrijheid toch ver kieselijker was dan het tuchthuisleven. «Ja, wel ben ik ongelukkig, de gevangenislucht heeft mijne krachten verlamd, werktn kan ik dus niet meer eer ik aan Gods vrije natuur gewoon ben, word ik misschien ziek”. Tusschen al dit gejammer bracht de directeur veel ia *t midden, om hem moed te geven, ofschoon hij zelf van de waarheid zijner woorden ten volste overtuigd was, maar wat moest hij doen, er viel aan de hrele zaak niets te veranderen. Eerst nadat hij B, herhaald eJyk op vrouw en kind gewezen had, gelukte het hem zijn verlangen naar de vrijheid op te wekken. De directeur voorzag hem van kleeren en reisgeld en zoo verliet B. het tuchthuis, dat hij in den bloei zijns levens was binnengegaan en nu geheel afge leefd verliet. Zijne haren waren grijs geworden, zyne wangen ingevallen en de vroegere zoo heldere gelaatstrekken hadden hunnen glans verloren. Tv Berlyn aangekomen, wendde hij zich naar het bevolkingkadaster, om de woonplaats zijner vrouw uit te vorschen. Dit ging zeer moeilijk, daar B. niet wist in welk jaar zij >e vrouw zich hier gevestigd had. Door medelijden gedreven, gelukte het einde- lijk den ambtenaren, hem eenige inlichtingen te geven. B. begaf zich naar de aangeduide woning, maar vernam daar, dat de vrouw reeds voor jaren weder verhuisd was. Ten slotte kwam hij met be hulp der politie de laatste woonplaats te weten, waarheen bij zich nu zoo spoedig mogelyk, brandend van verlangen, begaf. Zooals hij van de politie ver nam, had zjjne vrouw in den aan vaag in kommerlijke omstandigheden verkeerd en zich en haar kind met 'Lombok-verraad naar Indiè' vertrok met de Prinses Wilhelmina*, in September 11., was de belangstelling niet zoo groot als thans. Van het dek van de Conrad* gezien was het één aaneengesloten menschenmassa, die men :.ag. En als de boot langs de steigers voer daverde het door de lucht: hoeden, petten, pakdoeken werden gezwaaidhet was een geestdrift, dien men moet gezien hebben, om hem te kunnen begrypen het was een deel neming, die goed deed, die bewees dat het volk nog g voelt voor da dapperen, die goed en bloed over hebben voor het vaderland. Boven het gejuich der menigte klonken de volksliederen, door Zaagman’s kapel, die op den steiger stond, ten gehoore gebracht, en die én aan wal én aan boord uit voile borst werden medegezongen. Toen de boot gemeerd lag en de brug uitgelegd, stroomden tal van officieren van het garnizoen en van de schntterjj aan boord zoomede een groot aantal onderofficieren. Het detachement stond onder bevel van zyn geleider, den adjudant-kwartiermeester Washington, aangetreden, en de plaatselyke Commandant, kolonel Loeff, sprak het korte- lyk toe: Mannen», zeide hjj, >wjj voeljpn behoefte hulde te brengen aan u, die onder zoovele gevaren de overwinning op Lombok hebt be vochten. Namens het garnizoen aldaar breng ik n hulde voor uwe daden en wensch ik u tb'e, dat het u in uw verder teven voor spoedig gu. Leve bet Ned.-Indiscbe leger I» Op dezen kreet antwoordde kapitein Wyo malen met een: »Leve het Nederland>che leger.’* wat door honderden werd herhaald. Diep getroffen door de ontvangst, sprak luitenant Velds nog een en el woord. Ik dank u«, sprak hy, namens ons allen voor owe huld^, die ons zeer getroffen heeft. Uwe belangstelling heeft ons goed gedaan wy danken n zeer. Leve Amsterdam!* Toen werd den officieren de eerewjjn aan geboden door de Nederland «.en de soldaten werden onthaald, ieder op een halve flvscb wyn, waarna zy zich inscheepten op het bootje, dat ben naar het afmons’eringslokaal op de Lauriergracht zou brengen waar hun een eenvoudige, doch welkom maaltyd wachtte. Luitenant Velds, die een schotwond in den linkerenkel kreeg en zeer ziek aan boord was gebracht, is op reis weer voor een groot deel hersteld. Het Diploma’A, voor de zuivere toepassing van het Correspondentieschrift en vertrouwd heid met het systeem >Stolze-Wéry< kon heden verstrekt worden aan de dames G. de Groot 's-GravenhageN. J. Oortgysen, Nieuwediep E. T. J. Sickens, ’s-Gravenhage; en aan de heeren A. J. van den Bout, Zierikzee; E. van Broekhuizen, Spanbroek; D. van Gelder, Amsterdam; F Sleutelaar, Groningen; A. A. Raebel, Arnhem en H. P. Swildens, Snöek. Over de Proefschriften van 5 Candidateu voor Diploma A moest afwijzend worden beschikt. veld-artillerie R. de V., 23 jaar oud, geboren te Hoorn, die in eersten aanleg door den krygsraad in het 3e militaire arrondissement, standplaats Arnhem, ter zake van diefstal van een eetketel uit de keuken der kazerne te Utrecht, ten nadeele van den mede die kazerne hewonenden stnkryder Aarssée, met toepassing vso art. 191, jo. 17 van het cr. wetb. voor het krygsvolk te lande, was schuldig verklaard uan diefstal ten nadeele van een kameraad in de gemeenschappelijk bewoonde kazernemis drijf wat bet misdadige betreft meest overeen komende met diefstal in de chambrée ten nadeele van een kameraad, en veroordeeld tot twee maanden militaire gevangenisstraf. Het Hof besliste, dat het door den krijgs raad terecht als rechtens bewezen aangenomen feit niet valt onder de bepaling van bovenge noemd artikel 191 en er geen noodzakelijkheid bestaat om dit met behulp van art. 17 onder die bepaling to brengen, daar bet oplevert het misdrjjf van diefstal, omsebreven en straf baar gesteld bij art. 310 wetboek van straf recht, en dit artikel, krachtens art. 13 Tan het crimineel wetboek voor het krijgsvolk te lande, daarop behoort te worden toegepast, daar het misdrijf niet uitsluitend den militai ren dienst betreft. Ten aanzien van de op te leggen straf overwoog het Hof, dat de geringe waarde van den weggenomen eetketel en de omstandigheid, dat bekl. dien ongebruikt in het raam van do keuken vond staan en den êyneh1’ vermiste, aanleiding geven om den bekl. geen zware straf op te leggen. Hy werd dus schuldig verklaard aan diefstal en veroordeeld tot ééue maand gevangenisstraf, met bepaling, dat die straf zal gerekend worden te zyn in gegaan op 10 December j.l. Ook beëndigde het hof in deze zitting het hooger beroep, ingesteld door J. v, R., oud 21 jaar, geboren te Eede, milicien bij het regi ment grenadiers en jagers, doch wegens zyn voortdurend wangedrag gedetacheerd by bet algemeen depot van discipline, die door den krijgsraad te 's-Graveubage was veroordeeld tot vjjf jaren militaire .gerangenisatraf met vervallen verklaring van den militairen stand, wegens feitelyke insubordinatie, door op den 17 November jl. te Vlissingen den sergeant Van den Boogaart moedwillig twee slagen op het hoofd toe te brengen. In de hevige ge moedsbeweging waarin de beklaagde tydens het plegen van het feit door drift verkeerde, vond bet Hot aanleiding de hem door den eersten rechter opgelegde vrybeidsstraf tot op drie jaren te verminderen, terwgl het vonnis overigens in stand werd gehouden. (»U. D.«) mr. P. J. t t van wie de beweging tegen den gerechtalyken verkoop Lehmans woning en daardoor ’t beele dorp in brand. Dit alles heeft hy op zijn ziekbed bekend. Ik wenschte, dat ze hem weer wat opflikten en hem dan hier naar my zonden 1 De duivel zal den schoft beet krijgen I” «Wat zal ik nu beginnen, mynheer de directeur,” zeide B. gelaten, //have en goed heeft men my ont nomen,” kracht tot werken heb ik niet meer en mijne vrouw en kind zijn wellicht gestorven, ik wil maar liever hier blyven, lang zal het toch niet meer met mij duren.” uTAaar mensch, ben je dan heelemaal krankzinnig geworden ’t zou evenwel geen wonder wezen, dacht de directeur hierbij maar wachtte zich er wel voor, het hardop te zeggen. «Alles is niet zoo erg, als gij denkt; zoo ik gehoord heb, woont uwe vrouw met haar kind te Berlyn, de bewoners van New Klenz hebben al 50 daalders voor U ingezameld en voor het vervolg zullen er ook wel goede, lief derijke menschen zijn, die, met uw lot begaan, U geen gebrek zullen laten lijden.” «Dus van het medelijden der menschen zal voor taan mijn bestaan afhangen, nadat het nu duidelijk en klaar gebleken is, dat ik onschuldig de beste jaren myns levens in ’t tuchthuis heb doorgebracht vroeg nu B., terwijl hij zich oprichtte en den direc teur vast in de oogen staarde, „is er dan geen recht te verkrijgen? Alles heeft men my van rechtswege ontnomen en nu zal ik moeten bedelen, omdat ik onaobuldig veroordeeld ben Neen, Mynheer, ik dank voor zulke genade 1” De directeur krabde zich verlegen het hoofd en wist tegen deze zoo eenvoudige maar ware redenee- ring niets in te brengen. Het duurde nog lang, eer De Baanbreker* (redacteur Troelstra) zegt, dat de personen, t-x-iuL van den inboedel van A. M. Reens op Woens dag 23 Januari te Amsterdam, uitgaat, geen sociaaldemocraten zyn, maar leden van den .«ocialistenbond en anarchisten. Het blad vreest dat de 23ste Januari tot gebeurtenissen aan leiding zal geven, waarvoor het niet gaarne de verantwoordelijkheid zou willen d agen. Opdat zyn zwijgen, niet als een bewjjs van solidariteit met Reens en Recht voor Allen* zou kunnen worden uitgelegd, laat het nog »óór 23 Januari zy’ne afkeerende en waar schuwende stem hooren. Haagsche Bosch gevonden de Ijjken van een vrouw en een 6-jarig knaapje, later gebleken moeder en zoon. Do moeder was met haar kind uit de echtelijke woning weggeloopen tengevolge van huiselyke oneenigheid en heeft zich, het jongentje aan het lyf vastgeklemd verdronken. Dit geval maakt hier een hoogst droevigen indruk. GOUDA, 22 Januari 1895. Loop der bevolking gedurende het jaar 1894. Op 31 December 1893 bedroeg de werke lijke bevolking der Gemeente uit 9641 m. 10643 vr. Totaal 20214 Vermeerderd door geboorte 417 vestiging 516 (4 In de groote zaal, waar wol geplozen werd, heerschte eene diepe stilte en zelfs toen de directeur binnenUad, wendde niemand zich ommaar ieder zag strak voor zich op zyn werk. «Bolze I” riep de directeur. Geen mensch bewoog zich. «Bolze 1 No. 86riep hij nogmaals. Ge heel aan ’t einde der zaal stond werktuigelijk een boeteling van zijn zitbank op. «Bolze, kom voor! Gy zyt vry! de ware schuldige is ontdekt riep de directeur op vroolijken toon. Bolze kwam langzaam tot den directeur en keek onverschillig naar den grond. „Zeg, ben je dan doof? Verheugt ge je dan niet? Gy zjjt vrij en kunt gaan, waarheen gij wilt I” zeide de directeur weer en legde de hand op zijn schouder. Bolze zag hem ongeloovig aan en schudde het hoofdDat zal wel niet waar zyn l” «Mensch, denk je dan dat ik je voor houd?” viel de directeur hem driftig in de rede; «tk ben verduiveld niets op mijn gemak met die heele geschiedenis; zoo twaalf jaren voor niets opge sloten te zitten brrr, ik dank je! Maar, we zullen het hem inpeperen. De dader, een echte valschaard, heeft vroeger bij L. gewerkt. Toen nu L. bemerkte, dat hy een oogje op zijn dochter had, stuurde hy hem weg. Om zich te wreken, stak nu de knecht Door den heer A. Hoogendoorn, Sigaren fabrikant te Zwolle* is een merk Stenografen Sigaren* gefabriceerd. De verpakking zal de photographiën van Stolze en Wery benevens an dere kenmerken, doelende op de méthode >Stohe-Wery*, toonen. Naar men mededeel’ kan men aan deze sigaar alle goede eigeu- Hchappen too«chrijveu, die o»n eeote sigaar moet bezitten.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1