ips TERUGGEROEPEN IBIER, >E SCHAAPS- sheidene genees- rkend en ge- dd geleverd door HE. TTO, BINNENLAND. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. tman, jperstraat K. 11 Omstr ken. franco Donderdag 24 Januari 1895. No. 6565. 33ste Jaargang. FEUILLETON a i&Co. ir Middel loest, Borst-en loeningen. !0T IP itir kostelooss vau jnloos. ÏMDE Inzending' van Ad verten tien tot 1 uur des midd. waar. het hoofd 8 dagen. RIJS 'NS DU de vijftig jan 'S, iöl’DA. el der wereld. IIGBLOEM. Haag. OLFF, Dro- (iOIMIIE CWR4NT DOOR HUGH CONWAY. iïtracL en Gouden )3. 1RD 1893. edaille 1893, in, Chicago. heilzame be- van smaak, irgatief. 'lijk. ne ifl. Mag n, er wijze niet waar. Reeds was een gedeelte verkocht of verdui terd of bij zekere vreuw De Rek in bewaring gebracht. Acht getuigen worden in deze zaak gehoord. Het bleek, dat de curator voor een waarde van f 85 bij de inventarisatie had gevonden en dat het passief f 513 bedroeg. Een der ge tuigen, die o. a. een kastje voor de beklaagden had bewaard, had nog gevraagd of hij er kwaad by kon. »Neen,< bad de eerste be klaagde geantwoord, >want ’t is myn eigen dom*. De vrouw van dezen getuige bad f 19 van aan «en klaagden, verkocht, zocht door de tweede bekl. om indien hoog er wor* 5 0/0 franc» chton in alk r bezorgd. formaliteiten te vervullen, Mdaal Noord werpen, een een doos mantels, ADVERTENTIEN worden geplaatst 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. liroote letters worden berekend naar plaatsruimte. Staten-Gener&al. 2e. Kambb. Zitting van Dinsdag 22 Januari 1895. In deze zitting was Dr. Kuyper weer aan wezig, voor het eerst na zyne ziekte. De afdeelingen werden samengesteld on bet eindverslag uitgebracbt over de wetsontwerpen betreffende de gemeente Opsterland en West- stellingwerf, die heden aan de orde komen. Zondags) ran 10 FEN, VULLIS- N, GEBIT- DE-ALBVI met t, bevattend» uitgekomen leizoen van >eren, dames lanvra&g aan JS en katoenen en eveneens gelieve da&r- ongeveer de inlichtingen uitvoeringen Boud van Regenten pcc„: Kader en Personeel der Pit ten fabriek. Weerbaarheids-Vereeniging. Leden van het Burgerlijk Armbestuur. Ik was jong, zooals gezegdvrij als de wind om al mijne neigingen te volgen. Ik kon morgen aan den dag Engeland verlaten, en de schoonste plekje» op den aardbodem gaan bezoeken plekjes, die ik mij vroeger vast voorgenomen had te gaan zien. Nu wist ik, dacht my, dat ik ze nooit zou zien, en bij die gedachte voelde ik mij diep ongelukkig. Ik was sterk van lijf en leden. Vermoeienissen on ontberingen kon ik verduren. Ik kon het uithouden tegen de boste en vlugste voetgangers. De jacht, cn andere liefhebberijen, waarbij' duchtige lichaams krachten vereischt worden, waren mij nooit te ver moeiend geweest, en als ik mijne linkerhand over mijn rechterarm liet gaan, voelde ik, dat de spieren zoo stevig waren als ooit. Toch was ik zoo hulpe loos als Simson in zyne gevangenschap. Want, evenals Simson, was ik blind 1 Blind I Wie anders, dan wie zelf blind geweest is, kan de beteekenis omvatten van het woord blind Wie kan lezen wat ik thans schrijf, en de angst begrypen, waarmede ik mij om en om keerde op mijne peluw, bij de gedachte aan de vijftig jareu van duisternis, die wellicht mijn lot zouden zijn Bij die gedachte wenschte ik soms, dat ik, ingeslapen zijnde, nooit weer mocht ontwaken. Blind Najaren achtereen om mij heen geslopen te hebben, bad de demon der duisternis mij eindelijk de hand op den schouder gelegd. Na mij, voor eep wijb tot een bedriegelijke gerustheid te hebben laten ko' men, was hij mij eensklaps overvallen, had mij in zyne grooto donkere vleugels gehuld, en mijn gansche leven bedorven. Schoone vormen, aantrekkelijke gezichten, schoone landschappen, fraaie kleuren, niets van dat al .bestond meer voor my, (Wordt vervolgd.) onderwerp. Hier ligt myn verhaal, nu moeten de vraagzieke vrienden er het antwoord maar uithalen van mij krijgen ze geen ander. Wel beschouwd echter schrijf ik dit toch ook wellicht om mijns zelfs wil. Ik zelf houd ook volstrekt niet van mysteriën en verborgenheden, wier oplossing en ver klaring niet terstond voor de hand ligt. Dat komt misschien, omdat ik zelf een mysterie beleefd heb, dat ik mij nooit voldoende heb kunnen verklaren. Om te beginnen, moet ik tal van jaren, onverschil lig hoeveel, teruggaan, hoewel ik desnoods jaar en dag nauwkeurig zou kunnen bepalen. Ik was jong, juist even vijf en twintig. Ik was rijk, want toen ik meerderjarig werd, kreeg ik eon jaarlijksch inkomen van ongeveer tweeduizend pond, en daar het uit solide fondsen en bezittingen voortvloeide, had ik niet noodig mij daaromtrent bezorgd te maken. Hoewel ik reeds met mijn twintigste jaar geheel mijn eigen meester was geweest, had ik mij geen buitensporigheden te ver waten geen oude schulden te betalen. Ik was gezoud en sterk, en had wol is waar geen lichamelijke pijnen, en toch, als ik te bod lag, keerde ik mij om en om op mijne peluw, en zeide tot mij zelven uw leven in de toekomst zal voor u weinig meer zijn dan een vloek. Had de dood dan misschien iemand, die mij dier baar was, van mijne zyde weggerukt Neen, de eenige wezens, die ik ooit bad liefgehad, mijn vader en mijne moeder, waren reeds lang gestorven. Zuchtte ik onder het leed van een onverhoord minnaar Neen, ik had nog nooit met liefde in een vrouwenoog gestaard, en zou het misschien ook nooit kunnen doen. Noch dood noch liefde waren oorzaak, dat het lot mij toescheen als het ellendigste in de wereld. de beklaagden te vorderen en bad om haar geld te komen twee gouden kettin- on een paar ringen, op verzoek der be- Haar was ook nog ver- naar de herkomst van een kist met glaswerk enz. gevraagd werd, onder eede te bezweren, dat zij die kist met den inhoud al lang geleden had gekocht, wat get. zeer wyselyk weigerde. Het O. M. het ten laste gelegde bewezen achtend, deed uitkomen dat het in het voor deel der bekl. pleit, dat zij hebben gehandeld uit angst en voorzorg voor bun gezinzij zyn ook nimmer met de justitie in aanraking ge weest. Eisch 9 maanden gevai^jenistraf voor elk der beklaagden. Snikkend roept de moe der het medelyden der rechtbank voor haar kinderen in. Uitspraak over Gisterennacht zyn door het indrukken van een ruit bij de wed. Houtman op de Gouwe alhier ver cheidene schrjjfbenoodigdheden ont vreemd. De politie heeft onmiddelyk alle plaatsen in den omtrek, waar kooplieden van dergelyke snuisterijen gowoonlyk logeeren, van in kennis gesteld en hoopt op die v. weldra den dief te kunnen arresteeren. In ons verslag van de gemeenteraad Tan gisteren staat dat de Voorzitter de benoeming van twee plaatsvervangende Wethouders niet meer noodig is, dit moet zyn niet mogelijk. Door Gedeputeerde Staten van Zuid-Hol- land is de verkiezing in het hoofdkiesdistrict Gouda van een lid der Provinciale Staten, in de plaats van wylen mr. A. A. van Bergen IJzendoorn, bepaald op Dinsdag 26 Februari en de herstemming, zoo noodig, op Dinsdag 12 Maart. EERSTE HOOFDSTUK. In duisternis en in gevaar. Ik schrijf dit verhaal, en zend het de wereld in, omdat ik er byzondere redenen voor heb, Eens heb ik, in een vertrouwelyk oogenblik, aan een vriend eenige merkwaardige bijzonderheden, mee gedeeld uit een deel van mijn leven. Ik geloof, dat ik hem toen verzocht heb er verder aan niemand wat van te zeggen bij zegt van niet. Hoe het zij, hij heeft het oververteld aan een anderen vriend, heeft er wat bij gedaan, denk ikdie vriend verleide het weer aan een ander, en zoo ging het voort. Wat er op die wijze eindelijk voor een verhaal van geworden is, zal ik misschien nooit te weten komen, maar nu ik eenmaal zwak genoeg geweest ben, om dingen, mijn huiselijk leven betreffende, aan eon ander toe te ver trouwen, zijn onze buren begonnen mij te beschou wen als een man met een historie iemand, die, met een uiterlijk prozaïsch leven, in stilte een heelen roman beleefd heeft. Wat my zelven betreft, zou ik mij daarover niet bekommeren, ik zou hartelijk lachen om die opge smukte opmerkingen myner historie, die ik onvoorzioh- Voor de noodlydende Scheveningsche vis- schers zal Zaterdag 9 Februari, in Diligentia*, te Gravenhage een concert worden gegeven, waartoe medewerking is toegezegd door de heeren Pauwels en Orelio, van de Ned. Opera, den heer C. v. Wynbergen, baryton, en mej. H. Hartog, pianiste. Ie prys van het consert- vatorium te Parys, terwyl mevrouw Pauwels- van Biene van >het Ned. Tooneelvoordrach ten zal houden. Het orkest, bestaande uit 50 personen, zal onder leiding van den heer v. d. Linden zyn. Daar de plaatspryzen zeer billyk worden gesteld, is een groote opkomst van het publiek zeker te verwachten. tigerwys zelf in omloop heb gebracht. Het zou mij tamelijk onverschillig ziju, of de eene goede vriend mij hield voor een voormaligen communist, lid aan de bestuurstafel van eenig geheim genootschap dat een andere goede vriend had vernomen, dat ik vroe ger terecht gestaan had wegens een halszaak; dat nog weer een andere meende te weten, dat ik vroeger Roomsch-Katholiek was geweest, en dat er te mijnen behoeve een speciaal mirakel geschied was. Indien ik alleen stond op de wereld, en nog jong ware, dan zou ik zeker de moeite niet nemen, om, door mee- deeling van de eigenlyke toedracht der zaken, al dat gesnap tot zwijgen te brengen. Ik zou mogelijk, als vele jongelieden, mij gestreeld voelen zulk een belangwekkend personage te zijn. Maar ik bea nu eenmaal niet jong meer, en ten anderen sta ik niet alleen in de wereld. Er staat een wezen naast mij, dat mij dierbaarder is dan het leven. Een wezen, welks hart, ik zeg het met blijdschap, weldra geenerlei spoor van zeker verleden meer in zich <m zal dragen; een wezen, dat haar oprechte lieve leven zonder mysteriën of verborgenheden wenscht te leven dat noch voor heter, noch voor slechter wenscht door te gaan, dan zo werkelijk is. Zij is het die de zonderlinge, ongerijmde verhalen niet aardig vindt, die men van ons opdischtdie aich soms een weinigje ergert over de uitlokkende vragen, die vraag zieke vrienden somwijlen meenen te mogen doenen om harentwil heb ik oude aanteekeningen nagezien, herinneringen van vreugde en leed weer opgeroepen, en verhaal nu aan ieder, die het lezen wil, al wat hij met mogelijkheid kan wenschen te weten, en zelfs meer dan dat, aangaande ons vroegere leven. Nu ik dit gedaan heb, zwijg ik verder voor goed over dat zoo langen tijd onder den majoor-Kouing bij de Schnttery had gediend. De heer Schim van der Loeff, predikant te Leiden, die vroeger hier zoo lange jaren bij de Rem. Gemeente was, herdacht den heer Koning als vriend. Zijne vrienden hadden nooit te vergeefs by hem aangeklopt, zyn vriendenhart was voor ieder geopendook zijne overtuiging was vast geworteld, mocht hij inzien dat hij had gedwaald, dan was hy ook de man om dit te erkennen Hy bracht den overledene dank voor hetgeen hy voor zyne vrienden was geweest en voor zyne toe wijding zyne nagedachtenis zal nog lang bij zyne vrienden in herinnering bljjven. De heer Dr. H. IJssel de Schepper dankte namens de weduwe, dochter en verdere familie leden allen voor de betoonde belangstelling bij deze droevige plechtigheid. Door verschillende corporatiën waren kran sen toegezonden en wel van Dagelyksch Bestuur dezer Gemeente. Hoffmaus-Stichting. Remonstrantsche Gemeente. Oud Onderofficieren. van het Oude-Mannenhuis. Officieren der dd. Schutterij. Muziek der dd. Schuttery. Voor de Arrondissements-Rechtbank te Rot terdam, zitting van Dinsdag 22 Januari, ston den terecht L. v. L., 23 jaar, arbeider te Reenwyk, we gens mishandeling, tot f 5 boete subs. 5 dagen hechtenis. De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. J. v. d. K., 29 jaar, sjouwer en P. J. J., 43 jaar, koopman te Gouda, wegens diefstal van paling tn snoek onder Haastrecht, tot 3 maanden gevang, ieder. Daarna werden ter verantwoording geroepen A. 8., 43 jaar, in staat van faillissement ver klaard bakker en diens huisvrouw J. A. V., 54 jaar, beiden te Gouda. De aanklacht luidde dat zij ter bedriegelyke verkorting van de rechten der schuldeischers van den len beklaag de in de maanden Augustus, September en October 1894 alhier, wat den len beklaagde aangaat: als koopman, die in staat van faillis sement verklaard is bij vonnis der rechtbank te Botterdam van den 17n October jl. met ingang van dienzelfdep datum aan zyn boedel zou hebben onttrokken een linnenkastje, een kht met glaswerk, twee pakken, een winterjas, een armstoel en bak kerkgereedschappen wat de 2e bekl. betreftaan den bedoelden boedel zou hebben onttrokken in het vooruit zicht van gemeld faillissement drie japonnen, een spiegel, een lade met kleedingstukken en verschillende gouden en zilveren voorwerpen, een kist met kleediugstnkkeu en andere voor werpen, een tijk met kledingstukken, een kist met linnengoed, een zak en twee kussen slopen met kleedingstukken en andere voor gesloten trommel, twee kistjes, met kleedingstukken, twee dames- een vrouwenoverrok, twee kinder jurkjes, een houten beschuittrommel met ver schillende huishoudelijke artikelen, een blikken trommel met eenige glaasjes, een mahonie houten tafeltje, eenige parapluies, verschillende huishoudelijke artikelen en twee gouden ket tingen, terwijl het faillissement van den len bekl. den 17 October 1894 is gevolgd. De verschijning dezer echtgenooten op de plaats der beschuldigden maakt een pynlyken indruk. Vyf jaar toch was de man in Gouda als bakker te goeder naam en faam bekend. Maar de zaken ging *n achteruit en het gevolg was dat bekl. zich failliet moest doen verkla ren. In zyn faillissement werd benoemd tot rechter commissaris mr. A. H. y. TienhoVen, aldaar en mr. M. M. Schim v. d. Loeff alhier tot curator. Bekl. hadden de verschillende goederen aan den boedel onttrokken, omdat de kinderen nagenoeg van alles ontbloot* wa ren en het gebrek aao alle kanten den onge- lukkigen tegengrynsde. De curator had natuurlijk niet veel bijzon ders gevonden by de inventarisatie van den boedel en dit bad hem aanleiding gegeven den beklaagden ernstig af te vragen of zy niets verborgen hielden. Maar ofschoon hy hun op de gevolgen wees, zij ontkenden iets te hebben onVrokken aan den boedel. Dat bleek evenwel GOUDA, 23 Januari 1895. Hedenmiddag ten 12 uur werd bet stoffelyk overschot van den Heer H. W._ G. Koning, Wethouder dezer Gemeente, en Kommandant der dd. Schutterij, uit welke betrekking ZEd. wegens ongesteldheid onlangs ontslag bad be komen ter aarde besteld Een zevental volg koeten volgde de lijkkoets, (waarachter een extra-rytuig met kransen. Op het kerkhof gekomen werd de lijkbaar gedragen door de 4 sergeant-majoors en 4 oudste onderofficieren der dd. Schuttery, de baar met kransen werd gedrpgen door 2 onder officieren, terwyl het kader benevens de muziek den stoet volgden/. BB. officieren der dd. Schutterij stelden zich aan bet hoofd tan het kader. Vele corporatiën, waar de overledene lid of bestuurder Van waö, waren op den dooden- akker tegenwoordig. Aan de groeve nam allereerst het woord de heer J. M. Noothoven van Goor, loco-burge- meester, die namens de Gemeente den overledene dank zeide voor hetgeen hij voor de Gemeente gedaan had; toen wy laatsteden Zaterdag onzen geachten Burgemeester Mr. A. A. van Bergen IJzendoorn hadden ter aarde besteld, waren na afloop van die plechtigheid zulke ongunstige berichten omtrent uwe toestand gekomen, dat ook wy het ergste vreesdenen die vrees was niet ongegrond want reeds des avonds vernamen wy uwen dood. Wij zeggen n dank voor de liefde die gij aan ons hebt bewezen. Rust zacht en in vrede. Daarop trad de heer A. van Reedt Dortland, kapitein by de dd. Schuttery, naar voren en sprak het kader en de schutterij aan, die veel in haren majoor-kommandant hadden verloren. Hy was een streng maar ook een goed chef, hy was rechtvaardig en humaan, wy zullen trachten het zelfde voetspoor te betreden, waar ieder lid der schuttery een voorbeeld aan kan nemen, zyne nagedachtenis zal in dankbare herinnering bij de schuttery blyveu. De heer Oldeman, Predikant der Rem. Ge meente, waar de overledene lid van den Ker- keraad was, bracht ook in welgekozen woorden zyne hulde aan den overledene en bracht in herinnering dat hij den heer Koning had loe ren kennen als een man vast van beginsel, hij was een man die zyn plicht kende, en ook niemand heeft ooit te vergeefs zyne vriend schap aangeroepen. De Rem. Gemeente verliest veel in den heer H. W. G. Koning. De heer H. C. van Staveren bracht den overledene de hulde van wylen zijn vader, die S

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1