teru Visitekaarten, ONDEmOUWZmTEN, EEN HUIS, gelegen op de MARKT A. 63 te Gouda, waarin meer dan vijftig jaren eene goede MANU- FACTUURZAAK gevestigd is. Rouwkaarten met bijpassende Couverts, worden net en spoedig afgeleverd ter Boek en Courant-Drnkkery van MELIANTHE. l GENEVER j Merkt No. 65 BINT TE HUUR of TE KOOP: Kraepelien en Holm's Qtiina LarochequiSÏarwhe is de meest Krachtige en Versterkende KINA-W1JN, Stollwerck’sche Borstbonbons gefabriceerd na voorschrift van den kon. Universiteite-Prof Gehm. Hofrad Dr. Harless, Bonn, hebben sedert 50 jaren als verzachtend middel tegen hoesten, heeschheid en aandoening der ademings- organen uitsteekende diensten bewezen. ARNHEM M JAARLIJKSCHE PRODUCTIE 26 Millioen Steenen. Fraaie Kleur. Scherp gevormd. Uitmuntende Kwaliteit. A. BRINKMAN ZN. ÏGEBR. TERWINDT, gg AnlterFiinExpeller. H. oppexiheimer, ADVERTENTIÈN. FEt Wollen-Handschoenen CACHEHEZ. A. van OS, Az., 73-73“. ilo?” 101'/, 102% 801/, 8171. Beurs van Amsterdam, Onfeilbaar Middel den Heer A. H- TEEPE, Apotheker voorheen C. THIM- Kraepelien Holm, Hofleveranciers, Zeist. Superior Borst-Honig-Extract. II. N. van Schaik Co. w S P 34-7’“ Staats-loterij Een ware Schat Aaker-Pain-Expeller. Kantongerecht te Gouda. FRANSCHE STOOMVERVERIJ A. van OS, Az. Waalsteenfabrlkanten, (i en 105»/. ▼an «7. ess 75'/. 99’/. 94 101 H. W. C. SPRUIT. 63’/, 104% SCHIEDAM. 1**/. /0.80 477, bij gebruik van Malzkoffie bespaart U dus per pond f 0.25 HI Kb ’«V. 60'/, 13% 210 186 108 no 103 103 116’/, 128% 96’/, 48 66 777. 49‘%, 63’/, Indien U voor een pond Koffie besteedt komt U pond te staan op f 0.40 pond Kathreiner’s Malzkoffie kost 7 OAHutamm 0.55 De (Jitgi met ui Ruime Reuse in De prijs post Afzonder Wij brengen onzen dank voor de humane wjjze waarop gisteren de heer G. C. FOR- TUIJN DROOGLEEVER zyne eerste Inboe del- Verkoopmg na Zijne ongesteldheid hield. De gex KOOPLIEDEN. «l’/l, 261/, 24%. 7S‘/. 977. 9’7, ”7. Men adresseere zich aan Mej. de Wed. I. JOOSTEN—Coumans, (Hamont, België). 1067. 697. 861/, 26% »8% 110 71% 461/. 100 22 JANUARI. W- 'EET De demon ne dan duisternis, De dood immers ontwaken in een roode gloed var wife nog verkie wereldtoo riep Deze laatste so •tan schetsen, wi De waarheid i had, hopeloos te niet benomen wa dat mijn vijand «enig schoon voo aanschouwde, we zichts dubbel dei alsof ik een fluisi xéide: //te eenigt met dit alles”, lachen, maar mei naderend onheil mij eene reeds vermocht, waaroi Zijn eersten ai Vor.krs. slotkoers 101%. 81 81%. 81% Namens de Familie betuigt onderge- teekende zijn hartelyken dank voor de bewijzen van belangstelling bij het overlijden van hunne geliefde Moeder en Behnwdmoeder, Mevr. Wed. H. C. SPRUIT, geb. van Poelgeest, onder vonden. 764 675 102 68»/4 102% 212 129%. 76% 1021/, 102 145% 99 66 25V, 108 93 182 188% 105% «U/l. 5»V,. 144 99 «4HA. 78%fl 104% 101% 102»/, 100% 96U/1, 140 138% 88 54»/4 95 18’%. 10%. 104»/. 74 105 Nedebland. Gert. Ned.W. 8. 21/. dito dito dito 8 dito dito dito 3% Hongab. Obl. Goudl. 1881-88 4 5 5 5 aanbevolen door tal van binnen- en buitenlandsche geneesheeren. Bekroond met BEREN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES. Verkrijgbaar in flacons k fl.90 cn I.—Depót te Gouda by GOUDi De vergaderi dag 23 Jan. ge getal hoorders i lijk, de straten king genomen, te verbazen. Di alle driekwart c dagsrost; een t znlk weder n doel hebben g die avond belt op ‘t appèl ti woord van den den uiteen. Zondag 27 »Nederl. Roomi Gouda, eene hebben des a Kunstmin d als spreker zi Pastoor G. W. traal Adviseur. 0. v. R., A. d. W. en K. M., allen te Gouda, ieder tot f 1 of 1 dag hechtenis. Overtreding Strafwet. L. v. T., en I. B., beiden wonende te Zeven huizen, ieder tot f 2 of 2 dagen hechtenis. Openbare dronkenschap. H. J., zwervende, T. G., D. d J., D. A. N., te Gouda en S. v. H., te Oudewater, ieder tot f 1 of 2 dagen hechtenis. Openbare dronkenschap bij 2de herhaling. W. V., te Gouda, tot hechtenisstraf van 2 dagen Bij spoedige afwisseling van warme en koude lucht is ’t bijzonder »anbevelens- wardig een bonbon te gebruiken. Verpakking: Geele pakjes A 25 cent, Alom verkrijgbaar. De onder* ij: A te Reenwyk, een der open ba Zaterdag niorj stalhouder M. 1 naar het land I poortechen mc kreeg de zwa Het paard gil land en bekon man, die met z ging. De onmi< moest constatee broken waren, lydt, is de toes Met een gei reuzen in de 1 ▼allen, en ten genoeg die By den wagenr de weg van G< stond een viert sieraden van h< afscheid genoi paar er van mi en die twee, hunne onttror nabestaande h daar een brok trotschen nek 1 Concurreerende Prijzen. Grootste Stoom waalsteenfabriek Nederland. ^5 Vraagt Prijzen en Monsters. TEGEN Influenza, Noest, Borst-en Keelaandoeniogen. Bekroond met Eere-Diploma en Gouden Medaille GENT 1893. Gouden Medaille BOLS WA RD 1893. Eere Diploma en Gonden Medaille 1893, World’s Hygienic Exposition, Chicago. Samengesteld uit de meest heilzame be- standdeelen, is aangenaam van smaak, maagversterkend en zacht purgatief. Geneest onmiddellijk. Kinderen nemen het gaarne in. Mag in geen huisgezin ontbreken. MELIANTHE is uel beate middel der Wêïêld. Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM*, Sumatra-straat 267, Den Haag. Verkrijgbaar by F. fl. A. WOLFF, Dro gist, Markt, Gouda. b in Ot Italië. Inschrijving 1862-81 OoSTENB. Obl. in papier 1868 dito in zilver 1868 Pqbtugal. Oblig. met ticket 3 dito dito 3 Busland. Obl. Oost. 2e Serie 5 dito Gecons. 1880 4 dito bij Roths. 1889 4 dito bij Hope 1889-90 4 dito in goud. leen. 1883 6 dito dito dito 1884 5 Sfanje. l’erpet. schuld 1881 4 Tubkeij. Gepr.Conv. leen. 1890 4 Gec. leeuing serie D. Geo. leeniug serie C. Zuid-Ajb.Rep. Ree. v.obl. 1892 5 Mexico. Obl. Buit. Sch. 1890 6 Venezuela. Obl. 4 onbep. 1881 Ambtebdam. Obligation 1861 3»/. Rotterdam. Sted. leen. 1886 3% Ned. N. Afr. Handelsv. aaud. Arendsb. Tab.-Mij. Certificaten Deii-Maatsohappij dito Arnh. Hypotheekb. pandbr. 4 Cult.-My. der Vorstenl. aand. Gr. Hypotheekb. paudbr. 4 Nederlandsche bank aand. Ned. Handelmaatsch. dito N.-W. Pae. Hyp. b. pandbr. 5 Rott. Hypotheekb. pandbr. 4 Utr. Hypotheekb. dito 4 Oostenb. Oost-Hong. bank aand. Rusl. Hypotheekbank pandb. 4*/. Amerika. Equit. hypoth. pandb. 5 Maxw. L. G. Pr. Lien cert. 6 Ned. Holl.U.-Spoorw.-Mij. aand. Mij. tot Expl. v. 8t. Spw. aand. Ned. Ind. Spoorwegm. aaud. Ned. Zuid Afrik. Spm. aand. 6 dito dito dito 1891 dito 5 iTALiE.Spoorwl. 1887/89 A-Eobl.8 Zuid-Ital. Spwmij. A-H. obl. 8 Polen. Warschau Weenen aand.4 Rusl. Gr. Buss.Spw-Mij. aand. 5 Baltisohe dito aand. ïastowa dito aand. 5 Iwang. Dombr. dito aand. 5 Kursk Ch.Azow-Sp. kap.aand. 5 Losowo Sewast. Sp. Mij. oblig. 5 Orel Vitebsk, dito oblig. 5 Zuid-West dito aand. 5 dito dito oblig. 4 AMEBiKA.Cent. Pao. Sp. Mij obl. 6 Chic, k North. W.pr. C. v. aand. dito dito Win. 8t. Peter, obl. 7 Denver k Rio Gr. Spm. eert. v.a. Illinois Central obl. in goud 4 Louisv. k NashvilleCert.v. aand. Mexico. N. Spw. Mij. lehyp. o. 6 Miss. Kansas v. 4 pet. pref. aand. N.-York Ontario k West. aand. dito Penns. Ohio oblig. 6 Oregon. Calif. Ie hyp. in goud 5 St. Paul. Minn, k Manit. obl. 7 Un. Pao. Hoofdlijn oblig. 6 dito dito Lino. Col. le hyp. O 5 Canada. Can. Bouth.Cert.v. aand. Ven. C. Rallw. k Nav. Ie h. d. o. O Amsterd. Omnibus Mij. aand. Rotterd. Tramweg-Maats, aand. Ned. Stad Amsterdam aand. 3 Stad Rotterdam aand. 3 Belgie. Stad Antwerpen 1887 2»/9 Stad Brussel 1886 21/. Hong. Theiss Regullr Gesellsch. 4 Oostenr. Staatsleening 1860 5 K. K. Oost. B. Cr. 1880 8 Spanje. Stad Madrid 3 1868 Ver. Ned.Bhz. Hyp. Spohl cert. 4 1. U. IfU/, OUUU, OOJ 9397, 11963, 15209, 17004, 17512 f 100. 5e Klasse. Trekking van Woensdag 23 Januari No. 13408 15,000. No. 6826 1,500. No. 5110, 6497, 14404 en 14850 ieder 1000. No. 6209, 9471, 12187 en 13'90 ieder 400. No. 2496, 3164, 3398, 3804, 18230, 19029 en 20208 200. No. 779, 1967, 2416, 8600, 3814, *004, 9206, en 19752 iedor Prijzen van 70. 127 2909 5842 7844 10373 13255 16180 18614 131 2956 6003 7986 10398 18383 16197 18663 133 3058 6109 7948 10189 13416 16300 18657 873 3092 6176 7951 11196 18680 16509 18686 421 8249 6184 8004 11212 13698 16654 18748 458 8316 6245 8083 11229 13838 16820 18879 956 3325 6807 8520 11263 18988 16897 19050 998 3497 6377 8559 11311 14015 16909 19088 1086 3499 6891 8600 11879 14202 16943 19178 1112 8576 6443 8736 11402 14427 16973 19295 1115 3728 6503 8854 11430 14488 170*9 19840 1185 8969 6558 8932 11481 14578 <7116 19393 1260 4165 6625 9020 11494 14601 17247 19468 1268 4183 6626 9196 11689 14666 17469 19749 1348 4218 6666 9241 11790 14676 17480 19989 1493 4259 6740 9285 11914 14857 17711 20067 1582 4471 6744 9410 11953 15106 177>7 20198 1671 4475 6767 9415 12157 15130 17782 20216 1778 4643 6847 9447 12316 15136 17818 20242 1838 4801 6935 9564 12875 15271 17840 20284 1945 4985 7103 9573 12392 15281 17851 20362 1981 4987 7207 9642 12531 15329 17863 20*76 2212 5001 7220 9697 12546 15338 17875 20551 2289 5568 7280 9770 12562 15378 17942 20608 2390 5607 7516 9864 12656 15506 17946 20624 2482 5618 7525 9904 12649 15550 17992 20809 2528 5671 763910149 12742 15822 18150 20857 2529 5684 7642 10178 12879 15895 18283 20867 2847 5738 772410250 13028 15984 18314 20982 2851 5828 779210301 18159 16157 18883 20983 2874 5838 784110329 voor de ongelukkige slachtoffers der Zelf bevlekking (Onanie) en geheime uitspat tingen is het beroemde werk Hf Dr. Retau’s Aelfbevvakixg. Hollandsche uitgave, met 27 afb. Prys 2 gulden. Ieder, die aan de verschrik kelijke gevolgen van deze ondeugd lydt, moet het lezen de oprechte leering, die het geeft, redt jaarlyks duizend van een zekeren dood. Te verkrijgen by hetVer- lags-Magazin te Leipzig, Neumarkt 34, franco tegen inzending van het bedrag, (ook in postzegels), en in eiken boek handel in Holland. Wit V\r^^A"fcerTainFxpeller. Wit dus steeds in ieder huisgezin I Pni. UO omt, n ont m <1.26 d. iMok. ToaAud» fa luwte m Wj T. Ad. Biott» l C. Bottertm. Ta Gouda bg A. WOLFF,^Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON, apotheker Markt. Gouda Snelperadruk ran A. Bannnun k Zoom Zitting van Woensdag 23 Januari 1895. De volgende personen zijn veroordeeld wegens: Jachtovertreding. J. v. d. B., te Moordrecht, tot f 5 of 3 dagen hechtenis M. v. L., te Gouda, vrijgesproken; G. V., te Reeuwyk, tot f2 of 4 dagen hechtenis; D. de K. en J. H., beiden te Moercapelle, de 1ste bekl tot f 3 of 3 dagen hechtenis. De 2e bekl. vrijgesproken. Overtreding Prov. Reglement. A. d. H., te Nieuwerkerk a/d IJsel, W. V., te flillegersberg en J. K., te Bodegraven, ieder tot f 1 of 1 dag hechtenis W. O., te Capelle a/d IJsel, tot f 2 of l dag hechtenis W. v. H., te Nieuwerkerk a/d IJsel, tot f 3 of 1 dag hechtenis. Overtreding der Verordening op de bierhuizen te Gouda. A. K., te Gouda, tot f 2 of 2 dagen hechtenis; Overtreding der Verordening op de bierhuizen enz. te Gouda. M. B. en P. H., te Gouda, No. 1 tot f 1 of 2 dagen hechtenis, No 2 tot f 2 of 2 dagen hechtenis. Overtreding Pol. Verordening der gem. Gouda. G. D. v. d. A., te Gouda, tot f 0.50 of Idag hechtenis Verkrijgbaar by M. PEETERS Jz. N B. Ala bewijs van echtheid is 1 cachet en kurk steeds voor zien van demnaam der Firma P. HOPPE. EN Chemische Wasscherij VAN 19 Kruiskade Rotterdam. Gebreveteerd door Z. M. den Koning der Belgen. Hoofddepót voor GOUDA de Heer Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heeren- en Damesgarderoben, alsook alle Kindergoederen. Speciale inrichting voor het stoomen van pluche-mantels, veeren, bont enz. Gordijnen, tafelkleeden enz. worden naar de nieuwste en laatste méthode geverfd. Alle goederen, hetzy gestoomd of geverfd worden onschadelyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt. Wegens uitbreiding der fabrieken zyn de pryzen 25% gedaald. Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen; te verven goederen in eene week. PUIKE OUDE SCHIEDAMMER NIGHTCAP. .1 SA

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 3