TEBU Visitekaarten, ONDEmOUWZAARTEN, Rmiwkaarten GEITEVER rilAl'l'ISTEMlIF.IL MELIANTHE. Chocolade en Cacao. •t&r A. BRINKMAN ZN. M ^GEBR. TERWINDT, No. 6« ADVERTENTI&N. BIN] Accoord Hendriksen. FE I verkrijgbaar. Overal 5 to ECHT rs. V^Oberlahnstein 27 Brevets als Hofleverancier. 44 Eore-Dlploma s, gouden enz. Medailles; Onfeilbaar Middel M. PEETERS Jz. Kraepelien en Holm's Q tl i na La roche q^JTubShe is de meest Krachtige en Versterkende KINA-W1JN, aanbevolen door tal van binnen- en buiten landsche geneesheeren. Bekroond met BEKEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES. Verkrijgbaar in flacons h fl.90 en 1.Depót te Gouda bij den Heer A. H- TEEPE, Apotheker voorheen C. THIM- Kraepelien Holm, Hofleveranciers, Zeist. met bijpassende Couverts, worden net en spoedig afgeleverd ter Boek en Courant-Drukkerij van ■V* SCHIEDAMMER G, J, Reetman, Waalsteenfabrlkaiiteo, mam y T A Influenza, Heest, Borst-en Keelaandoeningen. Superior Borsi-llonig-Extract. H. X'. van Schaik&Co. EBANSCHE STOOMVERVERIJ Chemische W&sscherij H. OPPENHEIMER, A. van OS, Az. TUIVEHSMAGAZIJN onder Redactie der beste Kaih- Letterkundigen. Goedkoopste maandschrift van Nederland. Gebrl Stollwerck’s Stollwerck’s Chocolade en Cacao Wat fc^ABterFahi-Expeller. Maatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron, gevestigd te Botterdam, '/aidblaak 8. SLOTEMAKER en Co. De GEDEPUTEERDE STA TEN der PROVINCIE ZUID- HOLLAND, KENNISGEVING. K Cognac fin Bols. f X4O Ltt«r WSBHV p- h- t- wankum firma Wed. P J. MELKERT, Ooatharu B, 14 Gouda. 26 Millioen Stesnen. PUIKE OUDE ƒ0.80 ha.a4teeken^ff HI Goud* Snelpersdruk van A. Bbinkman 4 Zoon Xet vooral op de 2 cents. 1 cent. De prijs post Afzondei De Uitg met u 2 Indien U voor een pond Koffie besteedt komt U pond te staan op 0.40 'I, pond Kathreiner’s Malzkoffie kost 0.15 te «amen 0.55 bij gebruik van Malzkoffie bespaart U dus per pond 0.25 De heer G. van den heei doorn «en prat maakt, dat in bg Mej. de V Ook van den bovengenoemd*; in de uniforc dd. Schutterg ia en ook alda Beide portre tret wat gem SCHIEDAM.^ een aanbevelenswaardig fabrikaat, nauwkeurig beantwoordende Etiketten. De Firma behaalde: Reeds 1874 schrei/ de Accadomie national Kruikik 17 Kraik i 13 en Kruiken wordt vergoed per halve Flesch Kruik Verkrijgbaar bij N B. Als bewijs van echtheid is 1 cachet en kurk steeds voor* zien van den naam der Firm* P. HOPPE. GOUL Naar wij ve de verkiezing meen ter aad alb Bij Minittei majoor D. J. alhier, met ii noemd tot s Hospitaal te C By vonnis der Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam d.d. 23 Januari 1895 is het door Mr. M. M. SCHIM van der LOEFF, Advo caat en Procureur te Gouda, namens den ge failleerde ARNOLDUS HENDRIK- SEN, Koopman en Commissionair in Groen ten aldaar, aan diens Crediteuren aangeboden en door dezen aangenomen^accoord gehomo logeerd en verbindend verklaard over eenkomstig de bepalingen der wet. De Curator, Mr. D. van HOUWENINGE. Rotterdam, 24 Januari 1895. In de jongs vereeniging bestuur eollee uitvoerige uitf vice-president De vergadji werk, om h/t te brengen/*dc ten zelfs *hiet daat met ov nieuwd. De kamerverkiezin bestuur onhers een bewijs van uitmuntend fijn fabrikaat. de Paris: Nous vous déoernons une Medaille d’or première claftfie en consideration de votre excellente fabrication de Chocolat, bonbons varies etc. etc. Stollwerck’a fabrikaat is verkrijgbaar bij 11 H. Confisours, Banketbakkers enz. enz. Generaalvertegenwoordiger voor Nederland Julius Mattenklodt. Amsterdam, Kal vers! raat 103 «—■iliHi MiilflVII'MMMMIflIllili iUl ■■I Till ill ITIHBj—HIl—Tl Voor den H pleidooien ge' van Gouda, ai geude, tegen b heemraden va plichtigheid vt van den Schiet Rotterdam en ofschoon op djjkplichtigbeid B. M. Vlielat dier beslissing plichtig land voor dijkgraa: N*ud op. De nisterie en de deeld. PUIKE OUDE Merki NIGHTCAP. HET ALOM BEROEMDE uit de Kloosterbrouwery >DE SCHAAPS KOOI*, Tilburg, door onderscheidene genees heeren aanbevolen als versterkend en ge jond, wordt per fust en gebotteld geleverd door Westhaven B. 159 en Peperstraat K. 11 Benig Agent voor Gouda en Omslr ken. TBGXN Bekroond met Eere-Diploma en Gouden Medaille GENT 1893. Gouden Medaille BOLSWARD 1893. Eere Diploma en Gouden Medaille 1893, Worldrs Hygienic Exposition, Chicago. Samengesteld uit de meest heilzame be- standdeelen, is aangenaam van smaak, maagversterkend en zacht purgatief. Geneest onmiddcHlijk. Kinderen nemen bet gaarne in. Mag in geen huisgezin ontbreken. MELIANTHE is het beste middel der wereld. Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM*, Sumatra-straat 267, Den Haag. Verkrijgbaar by F. H. A. WOLFF, Dro gist, Markt, Gouda. BN VAN 19 Kruiskade Rotterdam. Gebreveteerd door Z. M. den Koning der Belgen. Hoofddepót voor GOUDA de Heer Specialiteit voor het «toornen en verven van alle Heeren- en Damesgarderoben, alsook alle Kindergoederen. Speciale inrichting voor het stoomen van pluche-mantels, veeren, bont enz. Gordjjnen, tafelkleeden enz. worden naar de nieuwste en laatste méthode geverfd. Alle goederen, hetzy gestoomd of geverfd worden onschadeljjk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt. Wegens uitbreiding der fabrieken zyn de prjjzen 25°/0 gedaald. Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen; te verven goederen in eene week. Abonneert U op het KATHOLIEKE Maandelijks verschenen 48 pag groot formaat over 2 kolommen prachtige lectuur als: Romans, Novellen, Historische Ver halen, Poè»i3, Allerlei, Raad sels, Logogrlef, Rebus, enx. enx., voor den zeer lagen prijs van 65 CENT per 3 maanden, franco per post 80 cent. P. 8TOKVIS-WATERREU8, UlTGBVKR, 's-BoBCU. Doelmatige, door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied, verbeterde fabricatie en uitsluitend gebruik van fijne en fijnste grondstoffen, garandeerei len verbruiker van aan den inhoud der resp. (4 Daar deze laa deed het mij gei gang, eeuige byi meoachen zijn eeJig gebrek, da Dat nachtelijk was het idéé,- da loo* was, en afl mijne gemoedsste lyk veranderd w tot heL andere hoop op on twijfie kwao/ het over i dat mijne vriend voorgevoel. Ik' werd zoo o en met een vast te stappen, en b begon weer aan i dachten waren op warén. Het tellen ik wandelde mai ik doen zou en i heid genezen wm Fraaie Kleur. Scherp gevormd. Uitmuntende Kwaliteit. Concurreerende Prijzen. Grootste Stoomwaalsteenfabriek Nederland. O Vraagt Prijzen en Monsters. Vat ua t» vudu U<en H^^^AnkerPainExpeller. Vat *>Md* M*r tawuto SggAnlierPaiii-Expeller. Prï» W wat, 76 osat m ƒ1.25 d« flMch. ToeihandMi h menite Apotheken en by F. Ad. Bfahier 4 Ce. te Botterdam. Te Gouda by A. WOLFF,“Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON, apotheker Markt. DIRECTEUR DTR VICTORIA BRON, OBERLAHNSTEIN. Verkrijgbaar in ’t Hoofddepöt voor Gouda en Omstreken per heele Fleschh 18 ents, per halve Flesch a 13 cents, Kruik1 rr v terwjjl voor de ledige Flesschen per heele Flesch 3 cents, Kruik: 1 cent, Overwegende dat tengevolge van het over lijden van den heer Mr. A. A. van BERGEN IJZEN DOORN, lid der Staten van de pro vincie Zuid-11 olland voor het hoofdkiesdistrict Gouda en die als zoodanig in dit jaar zou hebben moeten aftreden eene vacature in die vergadering is ontstaan Gelet op de wet van den 6*> Juli 1850 (Stbl. No. 39) regelende de samenstelling en macht van de Provinciale Staten Hebben besloten: te bepalen 1°. dat de verkiezing van een Lid der Sta ten van de provincie Zuid-IIolland in het hoofdkiesdistrict Gouda ter vervulling van de vacature ontstaan door het overljjden van den heer Mr. A. A. van BERGEN IJZEN DOORN zal plaats hebben op Dinsdag den 26 z Februari aanstaande 2°. dat de herstemming zoo die noodig mocht zjjn, zal plaats hebben op Dinsdag den 12 Maart daaraanvolgende, 's Gravenhage, den 21 Januari 1895. De Gedeputeerde Staten voornoemd, FOCK, Voorzitter. F. TAVENRAAT, Griffier. BURGEMEESTER en WETHOUDERS r»n Gouda brengen ter algemeene kennis, dat door het betreurd overljjden van de Heeren Mr. A. A. VAN BERGEN IJZENDOORN, Burge meester, en H. W. G. KONING, Wethouder dier Gemeente, de Heer J. M NOOTHOVEN VAN GOOR, Wethouder, krachtens Art. 77 der Gemeente-Wet is opgetreden als waarne^ mend Burgemeester, en dat de Gemeenteraad in zjjne vergadering van den 22en dezer maand ingevolge het bepaalde by Art. 90 van gezegde Wet tot Plaatsvervangend Wethouder heeft benoemd den Heer G. STRAVER. Gouda den 23 Januari 1895. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. M. NOOTHOVEN VAN GOOR, 1° B. De Secretaris, BROUWER. Bl UW.IUrt k«: H JAARLIJK8CHE PRODUCTIE van

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 3