"F HER, BE. FEB TERUGGEROEPEN l i nd, BINNENLAND. nan, rstraat K. 11 nslr ken. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. NDT,| anten, No. 6568. Maandag 28 Januari 1895. 33ste Jaargang. FEUILLETON. Sc Co. Middel d, Borst-eu enen. nmgen. OAP. n Rois. P Ov •f van Inzending* van Ad vertentiën tot 1 uur des midd. I den tonster.. ET* De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs er drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. man her- We willen hopen dat dan het weêr wat gun stiger mag zyn. aan gegeven trkt A 144b N, apotheker r bjj: ÏRS Jz. ran echtheid ia rk steeds voor- laam der Firma E. ,D 1893. rille 1893, Chicago. silzame be- m smaak, ;atief. ik. i in. Mag GOUDSCHE COURANT A was. der wereld. JBLOEM*, Haag. LEF, Dro- N DE SCHAAPS- dene genees- end en ge- geleverd door [evormd. eit. Ijzen, briek tract, n Gouden DDE MMER DOOR HUGH CONWAY. t Liter rnr bót* AnenyaM, n TMaegal* laohen van 1008. f ISO. rfebaarMh ANKUM Ooathavea [en Jicht, kertom peller. idea tegen peller. huiifeain peller, de fleaoL M> en by 25-jarig jubilé der Weerbaarheids-Veretniging. Wij gelooven dat velen zich als souvenir beide portretten zullen aanschaffen. in kennisgeving dut het kohier ger ler invordering is Gisterenmiddag viel de rietdekker 8. Huis man te Bleiswyk van den watermolen van A. v,an den Bos, waaraan hij werkzaam Zwaar gekneusd werd hij thuis gebracht. mij onder den arm, en daar laveerden we poos bleef hij staan. innln^traat zeide hij hikkend. „Zal Op 13 Januari 1895 bedroeg het aantal leerlingen der le openbare school te Berg- Ambacht 192, waarvan 99 meisjes en 93 jongens. GOUDA, 26 Januari 1895. Naar wij vernemen zal op J.9 Februari a.s. de verkiezing voor twee leden voor den ge meenteraad alhier plaats hebben. Woensdagavond hield bet schoenmakers zieken- en begrafenisfonds «Help u zelven* haar 20rie jaarlijksche vergadering, ten einde rekening en verantwoording te doen, waaruit bleek dat de ontvangsten hadden bedragen f 269.30; de uitgaven waren f 176. zoodat er een batig saldo was van f 93.30. Inge volge eene bepaling in het reglement mag de kas niet meer dan f 500 bezitten en dan moet het overige verdeeld worden onder de leden, wat nu weder het geval was. Staten-Generaal. 2e. Kamkr. Zitting van Vrjjdag 25 Jannari 1895. Ingekomen is een ontwerp voor de over eenkomst mot de Exploitatie-maatscbappij en Krimpenerwaard-spoorwegmaatscbappy betref fende den lokaalspoorweg Schoonhoven Gouda. Het algemeen debat over de ontwerpen Op- sterland eu Weststoliingwerf is voorigezet. De Minister van Houten kwam op tegen Dr. Kuy- p*rs betoog, als zou de Regeering de vryheden en rechten des volks willen beperken. Ook hy vertrouwt, dat hij aanneming der ontwerpen Friesland tot uitvoering zal meewerken Ove rigen* verz' kert de Minister, dat als hem krachten worden gegeven, hy zal streven naar een financieele regeling, tusschen ryk en ge meenten, waardoor naar vaste regeling belas ting zal kunnen worden geheven. Aan den heer Heemskerk raadt hy aan meer gouverne menteel te zyn en minder te pleiten. De heer Borgesius constateert, dat de hoofd schuld ligt hij de bureaux te %-Gravenhage. waar de stukken te lang zyn opgehouden wat de Minister pertinent ontkende evenzeer als dat het beroep der besturen verkort V. Overigens blijft de Minister twyfelen, of de armenverzorging in Friesland in overeenstem ming is met de wet. Het algemeen debat is gesloten. De Regeering wyzigde art. 4 zóó, dat de invordering in twee termijnen zal geschieden, na ADVERTENTIEN worden geplaatst 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen, tiroote letters worden berekend naar plaatsruimte. siderans weg waarloozing r gemeenten,* wordt niet ondersteund. Het ontwerp-Of sterland is aangenomen met 57 tegen 27 stemmen. Ook het ontwerp Weststelliugwerf is aangenomen.* Tegen het ontwerp Op.-terlaud stemden de heerenVeegens, Drucker. Houwing, Pytter- sen, Staalman, Van Alphen, ’t Hooit, Schaafsma, Heemskerk Sanders, Hartogh Rink, Lieftinck, Tak, Pynacker, Gerritsen, Borgesius, iïeldt, Se» et, De Boer, Meesters, Kujjff, Kerdjjk, De Kanter, Lnly, A. Smit en Doneer. Aan de stemming over het ontwerp We-tatel ingwerf, dat aangenomen werd met 57 tegen 28 stem men. nam ook Dr. Kuyper deel. De Kamer is uiteeugegmn tot 26 Februari. «Neen, dank je, breng mijn hand daar aan den hoek van het huisdan zal ik wel thuis komen.” „Ik wou dal ik ook ai thuis was. ik wou dat ik jou boenen te leen kon krijgen, om mij thuis te brengen,” zeide mijn zwaaiende geleider. //Aljuu», het beste I” Ik hoorde hem verder laveeren, on ging toen vor der om naar huis te gaan. Ik was niet volkomen ze ker, of ik van die zyde tweo en zestig stappen had te doen of wel vijf en zestig. Ik deed er t» ee en zestig en voelde naar de deur het was do onze niet. Ik ging een paar schreden verder met den sleutel in de hand die van buiten de deur moest openen, die sleutel was in elk geval een zekere gids, dacht mij. Onderwijl was ik toch blij, dat ik weerzoo goed als thuis was van mijne es capade; ik begon er mij zelfs wel een weinigje over te schamen. Ik hoopte dat Priscilla mij niet gemist, en wel licht het Ituisin opschudding gebracht had; ik vertrouw de dat ik we] stilletjes mijn kamer weer bereiken zou. Met dat al was ik niet volkomen zeker, da*, ik het rechte huis getroffen bad, maar ver kon ik toch niet mis zyn. Ik ging den drempel op, het waren immers drie trapjes? Ik zocht het sleutelgat, en stak den sleutel er in. Hij draaide gemakkelijk om, de deur ging open. «Ik was dus te recht.” Ik smaakte inwendig een zekere voldoening, dat ik zoo spoedig bet huis gevonden had. z/Een blinde m< et het eerst ingezien hebben,” zeide ik in mij zalven, «dat de Noodzakelijkheid de moeder is van de Vindingrijkheid”; ik deed de deur zachtjes ach ter mij dicht, en wilde nu stilletjes naar mijn kamer sluipen. Ik was benieuwd hoe laat het wel zijn zou. Al wat ik wist was, dat bet nog nacht moest zyn, want ik zag nog geen licht, en dat kon ik nog onder scheiden. (Wordt vervolgd.) In de jongste, vergadering der liberale kies- vereeniging Burgerplicht* alhier, heett het bestuur collectief ontslag ingediend na een uitvoerige uiteenzetting der redenen door den vice-president dr. Julius. De vergadering stelde alle pogingen in het werk, om hJt bestuur van zijn besluit terug te brengen/Moch het wilde daarvan niets we ten zelfs niet nadat door stemming zijn daat met overgroote meerderheid wus nieuwd. De breuk, die zich by de laatste kamerverkiezing heeft geopenbaard, achtte het bestuur onherstelbaar. Daar deze laatste geenerlei notitie van mij namen, deed het mij genoegen, dat mijn uiterlijk, noch mijn gang, eenige bijzondere aandacht trokken. De meeste menschen zijn zoo: zij willen niet gaarne, dat men eeiig gebrek, dat zij hebben, opmerkt. Dat nachtelijke uitstapje deed mij goed. Misschien was het idee,- dat ik toch nog niet zoo geheel hulpe loos was, en afhankelijk, wel mede de oorzaak, dat mijne gemoedsstemming in weinige minuten aanmerke lijk veranderd was. Ik kwam zelfs van ’t eene uiterste tot het'andere: van wanhoop kwam ik tot hoop, van hoop op ontwijfelbare zekerheid. Als eene openbaring kwani^ het over my, dat mijn gebrek geneeselijk was dat mijue vrienden gelijk hadden gehad ondanks mijn voorgevoel. Ik’ werd zoo opgewekt, dat ik met opgeheven hoofd, en met een vasten, vluggen tred, op en neer begon te étappen, en bijna vergat, dat ik niet zien kon. Ik begon weer aan allerlei dingen te denken, en myne ge dachten waren opgeruimder dan zij in maanden geweest warön. Het tellen mijner voetstappen deed ik niet meer, ik wandelde maar voort, en maakte reeds plannen w at ik doen zou en waar ik heen zou gaan, als myne blind heid genezen was. Ik weet niet of ik met mijn stok De stoomtram, die Donderdagmorgen te 12 uren te Oudewater moest arriveeren, ondervond by Goejanverwellesluis eenige vertraging. Bij het omryden van don hoek brak er nl. een koppelstang en daardoor liep de tweede wagen uit de rails. De vele passagiers moesten uit stappen, doch konden gelukkig op twee na plaats vinden in den eersten wagen. Men begon direct met alle macht den wagen op de mils te brengen, zoodat, buiten het wat later aankomen, de verdere dienst er niet door ver stoord werd. De veehouder M. v. V. te Berg-Ambachf mag zich reeds in het bezit van een broed-el kippekuikens verheugen. Reeds vóór 14 dagen broedde eene hen zeven eieren uit. Op den koestal loopen de kuikens rond en groeien wonderwel. Bij Minifterieele Beschikking is de sergeant- majoor D. J. van Nahuijs van het garnizoen alhitr, met ingang van 1 Februari a. s. be noemd tot administrateur bij het Militair Hospitaal te Gouda. Dinsdag had te Langeruigeweide eene treu rig* plechtigheid plaats. De heer G. W. van Driesten, hoofd der openbare school, werd naar Zyn laatste rustplaats heengebracht. Eene on gesteldheid van slechts enkele dagen maakte een einde aan zijn nuttig en welbesteed leven. Byna 40 jaren was de overledene aan het öoderwys dezer gemeente verbonden en heeft zich gedurende dien tyd ah een bekwaam leidsman der jeugd doen kennen steeds op zyn post met eene toewyding die den 69-jari gen man tot eer strekte en meuig jonger hoofd tot voorbeeld kan zyn. f Op de begraafplaats te Waarder werd «Meester van Drie»teu< herdacht do^r den feper Margadant, predikant te Uudewaler, die den overledene kenschetste als oen voorbeeldig Onderwyzer en huisvader, iemand die steeds zjjn ^plichten streng voor oogen hield. De heer Kila, hoofd der opeubare school te Waarder, herdacht eveneens in een weluitge preken rede zijn o,jrérleden collega. De Raad deze/ gemeente bewees door zyn tegenwoordigheid de laatste eer aan dezen ge trouwen amhl'naar. De burgemeester was door eene lichte ongesteldheid verhinderd, bij ^deie teraardebestelling tegenwoordig te zyn. Den 22sten dezer hield de Afdeeling Nieuw er- kerk a/d IJsel, Capelle »/d IJ-»el en omstreken der Hollandsche Maatschappij van Landbouw naar eerste vergadering in dit jaar, in de oude school te Capelle a/d IJsel. Hoewel het weer verre van aanlokkelyk was, was de zaal toch zeer goed bezet. Na het lezen der liotulen van de vorige vergadering, het inededeelen van ingekomen stukken en het doen van rekening en verantwoording van den penningmeester, dienstjaar 1894, trad de heer A. Bos, zuivel consulent in de provincie Zuid Holland op met een voordracht over het maken van t’oud- sche kaas. Op een zeer populaire wyze wist hy de vergadering zoowel voor als na de pauze vele nuttige wenken te geven, zoodat het niet onverdiend was, dat hem bij monde van den voorzitter, en heer A. C. Koolmees, de dank werd gebracht van de gansche vergadering voor zyn zoo leerryke rede. Na de sluiting der byeenkomst maakten nog enkelen gebruik, om aangaande bet kaasmaken bet een en ander te vragen. In het laatst van de volgende maand hoopt de heer Bos nogmaals voor de afleeling op te treden, en dan wel te Ni» uwerkerk a/1 IJsel. g wyzigue art. zuu, uhv t twee termijnen zal geschiedei de ééue dadelyk, de andere dertig dagen kennisgeving dut het kohier aan den ontvau- -- Hierdoor ver viel het amendement der commissie van rap porteurs. He» amendement-Pyttersen om uit den con- te l*ten de woorden, dat ver is geschied «door den rand der Sedert de vorige opgaaf is bij de commissie voor werkverschaffing ingekomeu: van Mevr. P. f 1.opbrengst eener collecte in een bijeenkomst van de Christelyke Volksbond f 3.55 bjjdrage uit de kas van de onder- afdeeling van het Alg. Ned. Werkl.-Verbond f 10.bjjdrage uit de kas van de potten- bakkers-vereeniglug «Bij tijda gezorgd* f 5. bydrage uit de kas van de pottenbakkers- vereeniging «Steun in ziekte* f 5.bjjdrage Van het schoenmakers Ziekeu- eu Begrafenis fonds «Help U zelven* f 5.afgezonderd van de verdeelingssom. De commissie deelt verder mede dat van al Maandag a. s. 50 personen bij haar werkzaam zyn. ging met den rug togen den muur staan, en wachtte geduldig. Weldra hoorde ik iemand komen; maar het was zulk een onregelmatige, schoffelende tred, dat ik daaruit alleen reeds kon opmaken, dat Zulk een wandelaar de persoon niet was, dien ik noodig had. Ik moest hom laten pastoeren, en op een anderen wachten. Maar de voetstappen kwamen naar mij toe, al schoffelende en kwamen dicht bij my tot staan, terwyl eene stem, in overeenstemming met de voeten, op joligen toon zeide //Nou, die het ’em ook om, nog erger dan ik I kan je niet voort ouwe morgen nog katteriger jlan ik, doet me pleizier voor je I” «Kun je me ook den weg wijzen naar Walpole- straat P” vroeg ik, terwijl ik mij oprichtte, on hem liet zien dat ik niet beschonken was. i/Walpole-straat wel zeker, dat kan ik wel I wel dat is de derde straat links, geloof ik.” vAls gij toch dien weg gaat, zoudt gij mij dan daar tot op den hoek willen brengen P Ik ben een onge lukkige blinde, eu ben verdwaald.” hBlind, arme drommel I dus niet zatP Jongens, dat zal niet gemakkelijk gaan, ik ben niet heel vast op mijn boenen, en als de eene blinde den anderen leidt, raken boiden in den sloot. Maar weet-je,” voegde hy er met dronkenmans deftigheid bij, «ik wil een accoord met je aangaan ik leen jou mijn oogen on jij leent mij je beenen een modS idee! nietwaar? Nu, kom maar mee.” Hij nam hoon. Na een j «Hier is Walpolo-straat,’ ik je thuis brengen naar den rand heb gevoeld nu en dan, of naar kant der huizen, maar als ik het godaan heb, heb ik bet werktuigelyk of instinctmatig gedaan, zonder dat ik het wist, of er mij iets van herinneren kon. Ik kan niet zegg n of het mogelijk is voor eenen blinde, die zich voor een oogenblik ontdoen kan van de vrees om ergens tegon aan te loopen, om even vast door te stappen als een ziende. Ik weet alleen, dat ik het in myn opgewonden toestand moet gedaan heb ben. Bedwelmd door de teruggekeerde hoop, moet ik voortgegaan zijn als een nachtwandelaar, of als iemand die in een extase buiten zich zelven is. Hoe hetzij, in mijne opgewektheid als het andere vergetende, ging ik voort, zonder aan mijne blindheid te denken, totdat ik iemaud tegen ’t lyf liep, die mij tegenkwam en daar door van mijn ongelukkigen toestand weer bewust werd, Ik voelde, dat de man van mij terug ging, en langs mij heen zich verwijderde, terwijl hij mompelde „lompe vlegel I” Daar stond ik nu roerloos op de plek, waar de ontmoeting had plaats gehad, zonder te we ten, waar ik eigenlyk was, en wat ik doen moest. Zonder hulp kon ik den terugweg niet vinden, on daar ik mijn horloge niet bij mij had, kon ik zelfs niet nagaan hoe lang ik geloopen had. Het kon tien minu ten zijn, het kon twintig minuten zijn; het kon een uur zyn; sedert ik mijne voetstappen niet meer geteld had. Te oordeelen naar het aantal dingen, die my door ’t hoofd gegaan waren, nadat myne opgewondenheid be gonnen was, scheen het wel een uur te zyn. Nu ik weer neergedaald was op de aarde, moest ik er mij in schikken op dit bépaalHe plekje te bly ven staan, tot dat ik den tred hqprde van eboig politieagent of iemand anders, die op dit late uur laat ten minste in dit rustige gedeelte 'van Londen nog op straat liep. Ik 3T1E van Voor den Hoogeu Raad werdén gisteren de pleidooien gevoerd in zake den burgemeester van Gonda, als die gemeente vertegenwoordi gende, tegen bet college van dijkgraaf en hoog heemraden van Schielnnd betreffende de dyk- plichtigheid van Gouda van eenige hoefslagen van den Schielandachen Zeedijk. Rechtbank te Rotterdam en Hof te ’s Gravenbage hadden, ofschoon op zeer verschillende grondeu, de j dykplichtigheid van Gouda aangenomen. Mr. B. M. Vlielander Hein betwistte de juistheid dier beslissing o. a. omdat Gouda geen dijk plichtig land heeft. Mr. W. Thorbeeke trad voor dijkgraaf en hoogheemraden van Schie- “land op. De conclusie vau het Openbaar Mi nisterie en de uitspraak worden later medege deeld. De heer G. Jochman, photograaf alhier, heeft van den heer Mr. A. A. van Bergen Uzen- doorn een prachtig goed geljjkend portret ge maakt, dat in den handel is eu te verkrygen by Mej. de Wed. A. Quant op den Kleiweg. Ook van den heer H. W. G. K/niug is door bovengenoemden heer een portret vervaardigd in de uniform van majoor-kommandant der dd. Sefauttery hetwelk eveneens goed geslaagd ia en ook aldaar te verkrygen is. Beide portretten zyn genomen van bet por tret wat gemaakt is by gelegenheid van het

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1