ID? 1. TERUGGEROEPEN BINNENLAND. 7 uur TVteuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. Woensdag 30 Januari 1895. No. 6570. (Jit. zen? ERVERIJ FEUILLETON. 1 F Iz. ÜM. eist. GAZIJN MER, rdam. m Koning 33ste Jaargang. van Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd. over- over de wer rij waarin een ekei zyn d« ?pen ikten (JForlt MfOlfd.') -L 5 w aflerirVaar in eene week. •rden naar de »rfd. id of geverfd ezondheid an de Heer >n verren van i, alsook allo De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 y k s met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN. mogelijk nde JHE IJN, nd met b fl.90 25- i de EKE t bMto KUk- DOOB HUGH CONWAY. V De Eerste Kamer komt hedenavond te 8$ uur bjjeen, tot hervatting der werkzaamheden. Dit is een ren wereld, kinderen «eer welvarend zjjn. hOI INIIE Illi IU\T. 10 tot ’s avonds 8 behalve de huisgenooten De kennen an, die in de eerde vestiger I geworden ie »l tegea vrou- leeft gemaakt aperking van eenvoudigste derd aange- lel te verdrin- n lichaam en d wordeln en jor vreeseijke ikweld. Dan jen.oorsuizen e ziekte. Al zenuwziek en 8toornen van TWEEDE HOOFDSTUK. Dronken of droomend. De handen, die mij neerhielden, lieten mij niet loaj dat hadden zij echter veilig kunnen doen. In mijne positie was myn eenige kans op redding stil te bly ven jiggen. en, zoo mpgelyk, de aanwezige personen te overtuigen van de waarheid van 't geen ik beweerde, poor tegenstand te bieden, kon ik niets winnen en al les verliezen. Ik was sterk, maar al had ik al mijne zintuigen tot mijn wil gehad, zou ik toch waarschijn lijk mij niet hebben kunnen losworstelen van den man, die mij vasthield. Ik voelde, dat hij zeer sterke armen en banden had. Nu ik hulpeloos en blind was, zou de worsteling niet lang geduurd hebben. Bovendien bad hij helpenhoeveel, dat wist ik natuurlijk niet. Bij de geringste beweging die ik maakte, ware het met mij gedaan geweest. Ik deed das geen verdere poging om op te staan, maar lag even roerloos, als het lichaam, waar ik over heen lag. Iedere minuut scheen mij een uur I Stel u mijn toestand voor. Een blinde in een vreemd huis, in eene vreemde kamer, vastgebouden op bet lijk van iemand, wiens laatste gerochel hij even te voren geboord heeft Vastgebouden door de af schuwelijke moordenaars zelven, zonder dat hij in hunne trekken kan lezen wat zij verder met hem voor hebben. Ieder oogenblik den noodlottigen kogel, of den doodelyken steek, verwachtende 1 Niets ziende, en niets voelende dan de handen aan zijne keel, en bot lijk onder zich 1 Zelfs niets hoorende daa dat on derdrukte kermen op eenigen afstand I Kan de wildste verbeelding zich oen geval denken met het mijne gelijkstaande? Vroeger heb ik wel eens geloof geslagen aan de bewering, dat iemands hoofdhaar plotseling grijs kon worden. Nu gelpof ik het niet meer, want dan moest myn baar bij *t verlaten van de kamer, wel sneeuw wit geweest zyn, als van een tachtigjarigen grijsaard. Ik kan alleen zeggen, dat op dezen oogenblik, nu ik dit na tal van jaren neerschrijfnu ik zienderoogen weet, dat mij geenerlei gevaar dreigtnu zij, die mij dierbaar zyn, mij omringen nu beeft my de pen nog ADVERTENTIES worden geplaatst 15 regels 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Voor ik kon opstaan, grepen een paar sterke han den mij bij de keel, en drukten mij omlaag, terwyl ik dichtbij duidelijk den haan van een pistool hoorde overhalen, O, hoe wènscbtte ik toen slechts ééne se conde te kunnen zien. Om slechts even diegenen te kunnen zien, die mij zouden vermoordenen, zonder ling I om te weten, waar de noodlottige kogel mij treffen zou. En ik, die kort te voren gewenscht had te mogen sterven, ik voelde op dit oogenblik, dat het leveu, zelfs bet laven der duisternis, my even dierbaar was als aan eenig schepsel onder de zon Ik schreewde luid op en myne stem klonk mij toe, als of het niet de myne was „vermoord mij niet I ik ben blind I blind I blind I” Tegen Donderdag 7 Februari, ten 12 uur, is een wedstryd voor Beroepsryders op de korte baan uitgeechrevdn. Pryten f 100, f25 en f 10. Inleggeld f 1. Beide wedstrijden gaan slechte door indien ys en weder dienende. Op de bouwhoeve van Prins Hendrik-oord naby Baarn heeft een merrie twee veulens ter wereld gebracht, een voshengst en een merrie, zeer merkwaardig geval in de dio des te zeldzamer daar moeder en ynen 48 pag 2 kolommpp Romans, ieche Vér- rM^Raad’ t. enx.t voor VWT per 3 Nederlaad. [’ERREUJ3, -Bosch. GOUDA, 29 Januari 1895. De bandelsdrukkerfl Edauw en Johannissen, sprekende als de Redactie van het Dagblad van Goudaleggen den Uitgever van het Verslag van den Gemeenteraad* ten laste, dat de verslaggever enkele in den Raad ge sproken woorden, verdraaid zou hebben. Als uitgevers van de >Goudsche Courant* (bet verslag kan niet spreken, maar geeft alleen het gesprokene zoo juist mogelyk weer), ant woorden wy: Wy begrjjpen de teleurstelling der heeren Edauw en Johannissen over hun mislukte po ging om ons een beentje te lichten en wjj begrjjpen ook deze nieuwe operatie om het Verslag als onjuist voor te stellen. 't Zyn beide uitvloeisels van dezelfde bij hun sterk domineerende trek, van jalousie de metier welke volgens hen de heer van der Sanden volgens ons de Voorzitter uit hun handeling opmerkte en de heer van der Sanden was hun woordvoerder. Waarlyk, de heeren Edauw en Johannissen hadden wys gedaan, zoo zy op dit punt niet teruggekomen waren. Laat hun deze terecht wijzing genoeg zyn. Bjj kon. basluit is benoemd tot commissaris van politie te Zieriksee H. Visscher, thans inspecteur van politie te Nymegen. Wetsontwerp houdende bekrachtiging van eene overeenkomst met de Maatschappij tot Exploitatie van Stadsspoorwegen en met de Krimpenerwaard-Spoorwegmaatschappy, betref- f«nde den locaalspoorweg Schoonhoven-Gouda. Uittreksel uit de Memorie van Toelichting. Nadat een overzicht is gegeven van de po gingen tot voorziening in de behoefte van Schoonhoven aan verbinding met het spoor wegnet en van de stappen die leidden tot het denkbeeld om een locaalspoorweg van Schoon hoven naar Gouda te bouwen, ter lengte van 17j kilometer, welke, behalve genoemde ge meenten, de gemeenten Ammerstol, Bergam bacht, Stolwyk en Haastrecht onderling zon verbinden, en om dezen spoorweg zoo mogelyk te doen exploiteeren door de onderneming van den spoorweg Utrecht—Rotterdam, wordt me degedeeld, dat zonder hulp van staatswege de onderneming niet bleek te kunnen tot stand komen. in de Kon. Ned. fabriek van de heeren J. M. Van Kempen en Zonen te Voorschoten, en bestaat, in een zilveren genie, die, omgeven van verschillende handels-attributen, in rus tende houding op een ryk voetstuk, is ge plaatst, waarop >de handel en nyverheid van Schiedam aan J. J. G. Nolet, voorzitter van de Kamer van Koophandel en fabrieken* sierlyk is gegraveerd. Als jarige werkzaamheid als Kamer den van hun debat was wel na te gaan I Na een poos hield het op, en nu hoorde ik niets meer dan het akelig eentonig kreunen van de vrouw. „Gy kunt opstaan," seide iemand tot mij, terwyl hij mij met den voet aan stiet. Toen ik zoo roekeloos de kamer binnen stapte, verbeeldde ik mij eene verwenscbing in eene vreemde taal te hooren, maar de man, die nu tot mij sprak, sprak zuiver Engelsoh. Nu begon ik weer eenigszins meester over mij zelven te worden, en was in staat in mijn geest op te nemen wat er gebeurd was. Daar ik blij was van myne akelige ligplaats te kun nen opstaan deed ik zulks, maar stond roerloos, daar ik niets beters wist te doen. „Kom, dezen kant uit recht voor u uitvier stappen," reide de stem. Ik deed zoo. De derde stap bracht mij in aanraking met den muur. Zonder twijfel was dit eene extra-proefneming omtrent de waarheid van myn zeggen. Een band legde zich op mijn schou der, en bracht mij bij een stoel. „Nu, mynheer zeide de spreker, die mij te voren had toegesproken, „zeg ons nu eens, zoo kort mogelyk wie gy rijt en „hoe gij hier kwaamtmaar spoedig, we hebben met „veel tyd." Ik begreep zeer goed, dat zij niet veel tyd hadden zij hadden veel te doenveel te verbergen. O, ik vrenichte zoo vurig een oogenblik te kunnen zien ik zou er jaren duisternis voor gegeven hebban. Zoo kort en eenvoudig als mij mogelyk was, ver haalde ik hun hoe ik daar gekomen was. Hat eenige wat ik hun niet reide was mijn ware naam. In een «tal by de woning van den vleoach- honwer R. te Haarlemmermeer werd Donder dagavond diens 22-jarige zoon in zittende hou ding dood gevonden. Uit de lijkschouwing door de plaatseljjke geneeskundigen bleek, dat een messteek in het hart het jongmensch on- iniddelyk gedood had. Naar aanleiding van het bovenstaande werd Zondag door de Haarlemsche justitie een nader onderzoek en te Halfweg een verboor ingesteld, dat van morgens 10 tot ’s avonds 8 uur duurde, en - verschillende personen werden gehoord, duistere zaak werd niet opgehelderd. blijk van waardeering zyner 'i voorzitter van van Koophandel te Schiedam is aan heer J. J. G. Nolet een kunstvoorwerp aangeboden. Het is ontworpen en vervaardigd De Maatschappij tot exploitatie van staat*- spoorwegen verlangde zekerheid, dat in geval van naasting of vervallenverklaring zij niet belast zou bly ven met de exploitatie van dezen locaalspoorweg, maar de deswege door haar aan te gane verplichtingen door den staat zul len worden overgenomen. Bovendien werd een geldelijk subsidie uit *s rijks schatkist gevraagd. De ambtsvoorgangers der tegenwoordige mi nisters van waterstaat en van financiën vonden vryheid om, onder voorbehoud van bekrachti-’ ging by de wet, deze tweeledige staatshulp toe te zeggen, onder voorwaarde, dat van de op f 875.000 geraamde kosten van aanleg een bedrag van f 200.000 door subsidien zou wor den verkregen. Aan deze voor waarde is voldaan. Voorts is onder den naam van Krimpener- waard-spoorwegmaatscbappy eene Maatschappij opgericht, welke zich in de eerste plaats den aanleg van den onderwerpelyken spoorweg ten doel stelt, in welke de bovengenoemde subsi dien worden ingebracht. Aan deze Maatschappij is onder dagteeke- ning van 7 April 1894 concessie verleend voor den aanleg eu de exploitatie van een lo caalspoorweg van Schoonhoven naar Gouda. De Maatschappij tot Exploitatie van Staats spoorwegen is bereid zich met de exploitatie te belasten en tegen genot van alle inkomsten - eene vaste huur van f 13.000 per jaar voor den spoorweg te betalen. Uit dien huurprys zal de Krimpenerwaard- spoorwegmaatschappy hebben te voldoen eene jaarlyksche vergoeding voor het medegebruik van het station Gouda, de grond- en water schapslasten eu de kosten barer administratie, samen begroot op f 2000. Blyft alzoo f 11.000, welk bedrag echter onvoldoende is om aan de aandeelhouder eene billijke vergoeding in uitzicht te kannen stellen over het aanlegkapitaal, dat, vermits de aah- legkosten op f 675,000 of ruim f 38,000 per kilometer zyn geraamd, na aftrek der boven genoemde subsidiën f 475,000 bedraagt. Ter aanvulling van het daartoe ontbrekende hebben de ambtsvoorgangers van den minister eene jaarlyksche bydrage van f 8000 in uitzicht gesteld. Door dit subsidie stijgt het bovengenoemde bedrag van f 11,000 tot f 19,000. Naar eene berekening der Regeering is de waarde van het Rykssubsidie minder dan bei bedrag dat verkregen wordt door f 8000 te kapitaliseeren. Eenvoudigheidshalve werd er de voorkeur aan gegeven, deze aangelegenheid, de toekenning van het rykssubsidie en de verhouding van de By beschikking van de arrondissements-recht- bank te Maastricht zyn naar de terechtzitting verwezen: lo. Theresia Josephina Chantillon, weduwe van J. J. Pelzer, oud 31 jaren, en 2o. Leonard Cruis, oud 22 jaren, arbeider, beiden wonende te Bolchholtz (Limburg) ge detineerd, verdacht van op 13 Augustus 1894 met nog een derdeu, onbekend gebleven per soon, na vooraf hun voornemen door woorden en gesprekken te hebben te kennen gegeven om J. J. Pelzer, echtgenoot van de eerste be klaagde, te dooden, dezen geworgd en daarna te Oirsbach (Pruisen) opgehangen te hebben. Mxatscbappy tot Exploitatie vau Staatsspoor wegen, zoowel tot den staat als tot de Krim- ■enerwaard-spoorwegmaatschappy, in eene en kele tusschen de drie partyen te sluiten •enkom st op te nemen De genoemde ministers, zich kunnende ver- fenigen met hetgeen door hunne ambtsvoor gangers in deze aangelegenheid is verricht, syn toegetreden tot de overeenkomst, waarvan tij bij hunne optreding het ontwerp gereed tondep. Ook huns inziens verdient het aanbeveling den aanleg van locale verbindingen van Ryks- wege door subsidieering te bevorderen, indien de plaatselyke besturen der betrokken landstreek door geldelijke opofferingen blyk geven, ver binding met het spoorwegnet voor ontwikkeling der betrokken streek wenschelyk te achten. Zoodanige verbinding is des te meer gewenscht indien zy als eene voedingslijn van den hoofd spoorweg kan worden aangemerkt. Zij achten het niet twyfelachtig, dat de ontworpen spoor weg, die door eene welvarende streek loopt, als zoodanig aan bet verkeer op de lynen der ■xploitatiemaatschappy bevorderlijk zal kunnen zyn. De bepalingen van de overeenkomst, welke by de onderwerpeiyke wetsvoordracht aan de goedkeuring der Staten-Generaal wordt onderworpen, komen wat de algemeene strek king betreft overeen met die der overeenkomst betreffende den locaalspoorweg Sittard Her zogenrath*. Met het oog óp de rbogelijkheid, dat de kosten van aanleg het geraamde bedrag aan- merkelyk overschreden en de Exploitatie-maat schappij er voor zich zelve voordeel in mocht zien den spoorweg te koopen, terwyl overname van den spoorweg tot dien prjjs niet in het financieel belang van deu staat ware te achten, is in de overeenkomst eene grens gesteld aan het bedrag van den prjjs waarvoor de aankoop alleen met machtiging van de betrokken mi nisters en zonder tusscbenkomst, van de wet gevende macht zal kuunen plaats hebben. Als zoodanig is aangenomen f 500 000 of 25,000 boven de geraamde kosten van aanleg ad f 675,000, verminderd met het bedrag van de subsidiën ad f 200,000. Bij de bepaling van den koopprys worden in elk geval deze subsidiën afgetrokken. Evenals bij den spoorweg Sittard—Herzo genrath zullen dus, bij aankoop, de aan de concessionarissen verleende subsidiën ten goede komen aan de Exploitatie-maatscbappy, en by naasting van deze, aan den staat. Door de Ijsclub Gouda* zyn tegen Don derdag a. s. wedstrijden uitgeschreven voor H.H. Amateurs over 1500 M. en 5000 M. Pryzen Kunstvoorwerpen. in de hand er gaat mij een rilling door de leden, nu de herinnering aan de vreeselijkste oogenblikken van myn leven mij voor den geest staat, met eene aan grijpende holdeiheid, die ik niet beschrijven kan. Het was goed dat ik mij stil kon houden, en her- haaldelijk kon roepen Ik ben blind I zie het zelf maar 1” Mijne bedaardheid, de toon mijner stem moet zeker de balan», waaraan myn leven hing, te mijnen gunste hebben doen overslaan, en mijne hoorders over tuigd hebben. Na eone poos bespeurde ik het sterke licht eener lamp dicht bij mijne oogen, zoo dicht dat ik de hitte in 't gezicht voelde, en ik merkte dat iemand zich bukte of neerknielde, om mij scherp in de oogen te kyken. Ik voelde zyn adem op myne wangen een korte geagiteerde ademhaling dat kon wel niet anders na de daad, waaraan bij pas te voren had deelgenomen I Eindelijk stond hij opoen oogenblik daarna lieten de banden mij los, en toen begon ik voor het eerst te hopen, dat mijd leven zou gespaard worden. Tot nu toe had niemand een woord gesproken. Thans hoorde ik stemmen maar zij fluisterden zoo zacht, dat mijne opgescherpte ooren zelfs niet het minste konden verstaan; ik kon alleen drie verschil lende stemmen onderscheiden. Al dien tyd kon ik dat onderdrukte kerme-j der vrouw daartusschen hooren, als eene daarbij passende akelige begeleiding. Ik had al wat ik bezat willen geven, uitgezonderd het leven, in ruil voor één mi nuut ziens, om recht te weten wat er om mij heen gebeurde en gebeurd was. Het gefluister duurde voort. Het werd zeer levendig, de een viel den ander telkens in de rede, als men- schen, die een hevig dispuut hebben. Het onderwerp

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1