■81 J 11 d TEBUGGEHOEPEN BINNENLAND. ksreisje. ïVieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. II No. (1573. (VERVERU gbaar. inkwam k Zooh H BOEGEN." trrtelliac. 'HIM- Zeist. EIMER. Az. uarl 1895, 3 Tooneelisten. ar HASPELS. If 1 Zaterdag 2 Februari 1895. 33ste Jaargang fin Bols. FEUILLETON van scherij Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd. c II den uitslag: poRioz eeu f Op ver toe k van een Amsterdamschen not». rii», die met een derde was borg gold-ven voor 2 De yitgnve dezer Courant geschiedt dagelijk met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs er drie maanden is 1.25, franco per post f 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. '.otterdam. den Koning »nija<r ode F». JA de Heer en en verven van o ben, alsook alle door dat kantoor uitgegeven, t nummer 4196. iff half, 8 uur. sa en prijzen. 5 lende )CHE hjn, o o n d met s a fl.90 fabrieken zyn de nieuw afleverbaar -en in eene week bet etoomen van enz. worden naar de geverfd. toomd of geverfd e gezondheid en r<m, ADVERTENTIEN worden geplaatst 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte. (101IMIIE com NT. DOOR HUGH CONWAY- O i.LlUr IXO »IW BOH ■uu Xmr». houd, voonto» 31755»» ■oh h f ISO. vakrilcbMr H: WANKUM 2RT, Ooèihavea GOUDA, 1 Februari 1895. Aan het postkantoor Gouda en de daaron der reeporteeiende, hulpkantoren werd gedu rende de maand Januari 1895 in de Rykspost- apaarbank ingelegd f9520,15. Terugbetaald 16011,40- Het laatste, boekje draagt het De nrroudissements-recbtbank te a-llotcb deed gisteren uitspraak in zake: J. v. Berckom buitenslands vertoevende en H. v. d. Hejjden te Rotterdam beschuldigd van mishandeling, zwaar lichamelijk letsel tengevolge gehad hebbend**, gepleegd op A. Rnysch in den Rvond van 15 op 16 Juni 1890, en verklaarde hen schuldig aan mishandeling en?veroo deelde den eersten beklaagde tot een gevangenisstraf *van 3 maanden en den 2den bekt, tot een gevangenisstraf van 1 maand, In de vergadering der liberale kieevereeni- ging Stolwyk werd Woensdagavond met by na algemeene stemmen tot candidaat voor de Provinciale Staten (vacature-Van Bergen IJ zen doorn) gekozen de heer F. S. W. Gauthier, burgemeester van Gouderak. Aan de gistermiddag te Stolwyk gebonden hardrydery voor mannen, uitgeschreven door de ysclub Stolwijk* werd deelgenomen door 12 personen. De prijs van f 40 werd be haald door P. J. den Boer van Wateringen de 3 premiën van f 20, f 10 en f 5, reep, door P. Smits en J. Smits, beiden te Stryen en A. Hoogendyk te Haastrecht. Ta Appelscha is een man, volgens het oor deel der boeren, omgekomen van gebrek en eiland*. Men vond hem op een atrooleger, mat niets anders dan een jas en en een zak tot dekking. Door het dak was de hemel op verschillende plaatsen zichtbaar. Onder Oldebroek is een onbekende Zondag op den openbaren weg doodgevroren. had. Het eerst wat ik deed wna u de handen en ‘t gezicht af te wasscben. Ik dacht dat zou u dos te eerder weer bijbrengen, dat is gemeenlijk het geval, weet u «Maar mijn mouw, mijne hemdsmouw, de rechter mouw kijk ecu», of die ook vuil is.” 9 Priscilla lachte. «Ge had in 't geheel geen rech termouw meerdie hadden ze uw afgescheurd of afgesneden. Uw arm was bloot tot aan den elleboog”. Elk spoor van bewys voor ’t geen ik verhalen zou als gebeurd te zyn, verdween stuksgewijze. Niets zou er voor pleiten dan de bewering «an eeisen blinde, die in stilte in ’t holst van den nacht zijn buis was uitge gaan, en die verscheidene uren later Op grouten af stand weer gevonden wasen wel in zulk oenen toe stand, dat de bewakers der openbare zedelijkheid verplicht waren hem in, arrest te nemen. Mot de cemoedbezwarende wetenschap van zulk een misdaad kon ik echter onmogelijk zwijgen. Des anderen daags was ik geheel bekomen van de uit werkselen van den slaapdrank, en na rijp overleg zond ik om mijnen zaakwaarnemer. Hij was tevens een vriend, in wieo ik verlronwen-fieldsik besloot mij aan zijnen raad te houden. Al heel spoedig bespeurde ik echter, dat het een hopeloos ondernemen was hem té willen overtuigen vso de waarheid van ’t geen ik verhaalde. Hij luisterde aandachtig toe, terwyl hy nu en dan inviel met- «wel, well*’ of ffHemelsche goedheid I” of >’i is vreeslijk I” en andere dergelyke uitroepen van verbazing maar ik wist, dat hij maar wat met mij heenpraatto, on de heele zaak ais een zinsbegoocheling beschouwde. Zonder twjjfel had Priscilla hem eerst gesproken, en hem alles verteld wat zy wist. Zyno ongeloovigheid naar Maassluis teruggekeerd. Zoolang evenwel geen nadere bijzonderheden bekend zyn, dient men zich van een l o wyze van den Engelschen gezagvoerder te V T.nge.olge ».n deu «telken wind die over Kralioiadjea Hm »«i, het ya 14 wakken gekomen, die echter weder in den af- geloopen nacht zyn dicht gevroren, doch niet temin zeer gevaarlyk zyn. Permissie om tenten te zetten wordt dan ook door den burgemeester van Kralingen nog niet verleend. lauwerd schild de volgende inscriptie in fraaie letteren is aangebracbt Souvenir aan Raden Mas Adipatti Ario sRekso Negoro ter eere »an zyn 25 jarig ■jubileum als Regent van T gal aangeboden door zyne Tegalsche vrienden >10 Septeiu- ber 1894*. d Aan de fabriek der heeren J. M. van Kem pen Zonen te Voorschoten is een zeer kost baar stuk vervaardigd, voor Indië bestemd. Het bestaat uit een knnstig bewerkten gou den koffer op plateau, en zal den regent van Tegal dour zyne Tegalsche vrienden worden aangeboden. Het deksel is versierd door een keurig gedreven Nederlandschen leeuw met wapenschild. De zyden van den koffer, die door Jeeowenklauwen gedragen wordt, zyn met prachtige gravnres versierd, terwyl in een om- een bouwer die eenige villa's wilde plaatsen $oder Bussum, stelde zich een tuinier te Hof Kan Delft in deze zaak als onder-borg voor ruim vier duizend gulden. Toen van diens borgstelling gebruik gemaakt zou worden, kon de man evenwel niet betalen. Een vordering in rechten werd door den notaris ingesteld en door de rechtbank toegewezen, maar toen de eiacber het vonnis wilde executeuren was er bjj den tot betaling veroordeelde niet» te halen. Deze had zich van vyne goedereu ont daan door verkoop deels aan zyn stiefzoon deels asu een ander. De eischer deed daarop hy laatabedoeldon koop beslag leggen op de kooppenningen en atelde tegen den tuinman en diens stiefzoon de «actie Pau liana* in. Hy werd toegelaten tot bewys vaor zyne actie, maar de rechtbank besliste daarna dat bjj in het leveren daarvan niet was gedaagd. Hiertegen voerde mr. M.,P. G. Kappeyne van de Coppello namens den notaris twee grie ven aan lo. dat de rechtbank geen acht had geslagen op het rapport van gehoorde deskun dig den tuinman aan zyn stiefzoon overgedaan (volgens eiseber beneden de waarde), en daar tegenover zich vereeuigd had met de verkla ring van één getuige dat de panden niet te laag waren getaxeerd2o. dat eene door eiseber in de dagvaarding gemaakte fout wat beschouwd als de toe vyding der vordering in den weg te staan. .Elbe, onmiddellflk n. den «tart gMonkenw. Mr. A. J. E. 4. Uik hield nam.ni d.n tuinman vol dat eiseber niet had bewezen dat er aan zyde van gedaagden bedrog is ge ploegd en bestreed verder de grieven legen de beslissing der rechtbank aangeveerd. De uitspraak volgt later. bestaat er byna geen twyfel of de 380 overigen hebben wellicht op enkele uitzon deringen na den dood in de golven ge vonden. De »Elbe,« was op weg van Bremen naar New-York en werd op 30 tnylen van den Hoek vsn Holland tengevolge van welke oorzaak weten wy nog niet uangevaren door de »Gratbie«. Een visscbersschuit, die in de nabyheid vertoefde, redde 20 opvarenden en bracht deze naar Lowestoft. Dén bijna de helft kortoren weg naar den Hoek van Hol land heeft de schuit vermoedelyk niet genomen wegens den feilen tegenwind, waarmede zy dan te kampen gehad zon hebben Men meldt uit 's-Gravenbage By de politie kwam gisteren een melk ver- kooper aangifte doen dat, terwyl hy aan het sebiethuisje van Petit St. Hubert* aan bet Kanaal melk afleverde, door misdadige handen muizentarwe is geworpen in zyn kannen met melk en ia de maten. Slechts een kort oogen- blik had hy zyn melkwagen onbeheerd laten staan. De daders van dit gruwelfeit, tot vergiftiging, zyn onbekend. IIcybroek, beiden aftredende raadsleden, 4 (Hnditlateu van Vooruitgang* en 6 van de anti-liberale vereenigingen (4 antirev. en 2 katholieken.) De »N. Rolt. Cl.zegt van den uitslag: Uit de uitgebrachte stemmen blykt, dat antirevolutonairen on Katholieken gezorgd hebben voor eene krachtige opkomst by de stembus, wraraan men van liberale zyde een voorbeeld kan nemen. Tocb zonden zy hunne nieuwe candidate!!, die gekozen werden, er niet doorgekregen hebben, indien nietVooruit gang met de candidatunr van mr. Hoogeweegea en Rotterdam v met die van den heer Vaan drager waren medegrgaan, en indien de beer Voorhoeve, die 1 stem boven de volstrekte meerderheid kreeg, niet ook van liberale zyde steun bad ontvangen. Wat ons in den uitslag bet meeste leed doet, is de niet dadelyke verkiezing van twee der sftredende raadsleden en in hot bijzonder van den heer Van Raalte. Dit bekwame en talentvolle raadslid, die als wethouder een groot aandeel gehad heelt in de vervanging der oubill||k werkende vroegere directe ge- tn een tel yke belasting door eene billyke inkom- sUubelsstitig, moet zich thans aan sens her stemming onderwerpen. Op den laataten avond voor de verkiezing heeft men nog door allerlei gesebryf zyne candidatuur trachten te doen schipbr uk lyden. Of dit eemgen invloed ge had heeft, is ons onbekend, wy zoeken liefst niet naar de reden, masr dit weten wy wal, dat de liberale party bet aan hare eer ver plicht is bjj da herstemming te zorgen, dat een hurer uitstekendsto vertegenwoordigers met eene schitterende meerderheid weder in den Raad worde gebracht. De laakbare lauw heid, thans betoond, worde door eene trouwe opkomst by de hervteniming zooveel mogelyk goedgemaakt*. Wy moeto hierbjj nog voegen dat bet ge heel aantal kiezers in de drie vereenigde gemeenten ongeveer 8300 bedraagt. De opkomst van slechts 3512 was dus inderdaad bjj een zoo gewichtige verkiezing uiterst schraal. Alles stond mij helder voor den geest, tot op het oogenblik dat de slaapdrank mij werd ingegeven van *t geen er na dien tijd met my gebeurd was, wist ik niets. Uit Priscilla’» verhaal bleek mij dui delijk, dat ik in dien bewuateloozen staat tot op een aanmerkelnken afstand was weggevoerd, en neerge- legd op den hoek eener straat, waar de politie mij toen gevonden had. Ik doorzag het listige overleg. Ik was bewusteloos weggevoerd en neergelegd, ver van de plaats, waar de misdaad gepleegd was, waar van ik getuige was geweest, zoodoende moest het verhaal, dat ik er van zon doen, onzinnig, ongeloo- felnk schyoan. Vervolgens dacht ik aan het afgrijselijke van dat r^voebt, dat mij over de hand gevloeid was, toen ik neergehouden werd opdeo vermoorde. Ik riep Priseilla. ff Kijk mms,” seide ik, terwijl ik haar mijne rech terhand vóórhield, «b die hand schoon? Was zjj ?<yschoon,,toen gjj mij vondt?” ffSchoon wel neen, jongeheer I” rWat voor vuil was er.aan de hand?” vroeg ik oenigszins driftig. Zij was vol straatvail, alsof gij in de goot gokrabt Wy hebben reeds den uitslag medegedeeld van de verkiezingen voor den nieuwen gemeen teraad, dien Rotterdam verkrjjgt na de inle ving van Kralingen eu Charlois. Van de 29 vroegere raadsleden van Rotter dam, die zich beschikbaar hadden gesteld, zijn 27 herkozen. Bovendien zjju nog 6 nieuwe leden terstond gekozen, nl. drie candidaten dor beide liberale kiesverenigingen »Vooruit- en ’Rotterdam,* de heeren Bonn (Char- lois), Ketting (Kralingen) en F. Koch Jr., 3én die door Vooruitgang* en de anti-liberalen gesteld was, nl. dr. Hoogeweegen (Kath.), een door deze en Rotterdam* gesteld de heer Vaandrager fantin van Charlois), en eindelyk de heer Van Vessem (antir.), die alleen door Üe anti-iiberaien was gesteund. Er zyn dus 33 leden gekozen efi over 6 plaatsen moet worden herstemd. En wel tus- schen de heeren mr. E. E. van Raalte en M. ■paard, naar een tweedon keer kon dat wel ma niet het go«al zyn. Waarom zou ik mijn leven in gevaar brengen door mededeelingen te doen, die niet geloofd zouden worden door beschuldigingen in te bren gen legen monschen, die mij onbekend waren Waartoe ook zou dal alles dienen? Op dit oogeu- blik hadden de moordenaars zeker elk spoor van hunne daad niigewiscbt, en zich goed in veiligheid geborgen. Waarom zou ik ar me aan bloot stellen oin uitgelachen te worden wegens het opdisschen van een verbaal als het myne, waarvan ik de waarheid niet bewyzen kon Neen, dan maar betet* al die afgryselykheden jan dien nacht te lal* n rusten als een droom, om te worden weggevaagd en vergeten. Ik had dan ook spoedig iets anders dat myne ge dachten bezig hield, xm dat wel waard waa er akeligs dingen c m fc vergoten. De hoop naraelyx i* zekerbéid geworden; ik ben byna zinneloos var. treugde.de wetenschap heeft gezegevierd I mijn vyand heeft mij verlatenhy is rorslsgen, en men zegt my dat zyn terugkomst bijna niet denkbaar is. De wereld is weer licht voor mij. Ik kan zien Maar myne genezing duurde zeer lang. Beide oogen werden geopereerd. Eerst het wne, on toen die opera tie goed gelukt was, hot andere maanden daarna moest ik uog in donkeren blijven. Het licht werd my langzaamljes, en bij kleine boeljcs, toegodeeld. Maar wnt maakte mij dat uit, nu ik maar wist, dal er weer licht voor mij was? Ik was geduldig, zeer geduldig en dankbaar. Ik volgde lelterlyk de voorschriften op van dokter Jay, wel wetende, dat het loon dsarvoor my te wachten aloud. hinderde mij, derhalve zeide ik hom eenigszins bits, dat ik over de zaak niet verder spreken zou. «In uwo plaats zou ik dat ook maar niet doen," zoida hij. „Gelooft ge me niet?” vroeg ik. «Ik geloof wel,” antwoordde bij, «dat gij dat allos wel gezien er beleefd hebt; maar, als ik myne opinie ronduit zeggen zal, dan geloof ik tovens, dat gij in uwen slaap zyt opgestaan en uitgegann, eu het toon gedroomd ‘hebt.” Te zeer geërgerd, om verder met hom te rede neren, volgde ik tynen raad op, voor zoover zyn persoon betreft, en sprak er verder niet over. Later met een auderon vriend ging het my al oven zoo. ludien monschen, die mij van kindabeen af gekend hadden, mij niet wilden gelooven, hoe kon ik dan verwachten dat vreemden mij gelooven zouden? Al les wat ik aan 't licht kon brengen was zoo onbe paald, zoo in de lucht zwovende. Zelfs de plaats, waar de misdaad was gepleegd kon ik niet uitduiden. Hot waa onderzocht, dat in Walpole straat gecrio huisdeur kon geopend worden met een sleutel als do myne. Ken andere Walpolu-straat bestond er niet myn vriend, die niet aterig op de iteenen was moest mij verkeerd verkeerd verslaan, en mij in eene andere straat gebracht hebben. Eerst was ik roornemens, oat eene a/Gorlontie te doen plaatsen, en hem te verzoeken zich met mii in 'contact te stellen, maar ik kou geen uitdrukkingen vinden, die voor hem verataanbaar waren, zonder tevens kwaad vermoeden te Wekken, wellicht bij die genen, die in de misdaad betrokken waren. Indien zij myn waren naam, en myne woonplaats, ontdekt had den, kon er zelfs nu wel iemand op de loer staan, om al m^ne gangen te bespieden. Myn levsh vu gs- Een verschrikkelijke ramp heeft op de Noordzee plaats gehad. De »Elbe,« een der snelatroomera vat» de Norddeutsche Lloyd een schip van 2810 registerionnen, is aange- varen door een Engelsch kolenschip, de Crathie,* een stoomschip van slechts 470 tonnen, en het machtige zeekasteel is onmid- delyk gezonken, terwyl van de 400 opvarenden slechte 20 werden gered. Omtrent het lot der overigen verkeert, men, volgens de telegram men, nog in het onzekere, raaar daar de Naar het schjjnt, heeft de »Grathie«, hoewel ze zelfs niet lek was geworden, niet getracht hulp te verleenen, maar is ze onmiddeljjk Maassluis teruggekeerd. Zoolang evenwel beoordeeling der handel- zieh van onthouden.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1