EMU TJES 4 TERUGGEROEPEN BINNENLAND. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. isreisjs, andrukte Maandag 4 Februari 1895. No. 9574. 33ste Jaargang. VERVERIJ FEUILLETON EIMEK, sterdam. arl 1895. AN en Zn. Az. \ORGkV’ ar Middel Hoest. Borst-en Mloeningen, niE. iltl.XG. s van 2 oplage iberij meer abrieken zyu de ue, uuuu i n liet gevaarte den Koning De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijk met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs er drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. on uw bestaan hangt niet moot gy ally'll dragen, toelegt, dat de nutuur deze zal moeten missen, i.oi iniii: uiiiiivr r half 8 uur. i en pryzen. Tooneelizten. HASPELS lieuw aflmrerbaar m in eenè roek. RD door De eolontair C. L. .en Deotekom .au de Militaire Sebool te Haarlem ie be.orderd tot Tülontair-korporaal. Vrijdagmiddag had de 1ste hardrydery om levensmiddelen in de gemeente Waddings veen plaats. Do deelneming was groothet on gunstige weer was oorzaak dat weinig belang stellend publiek op de kampplaats tegenwoordig was. reeds anderen voordracht nomen. A de Heer n en verren v*n ben, alsook alle ■telllac DOOK HUGH CONWAY. ADVER TENTIEN worden geplaatst 1—5 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Uroóte letters worden berekend naar plaatsruimte. Gisteren bad de uitgeschreven wedstryd van do Usclub te Haastrecht plaats in het hard rijden waaraan 10 mededingers deelnamen. Het feest werd geopend ten 12 uur met een optocht door het dorp met het vaandel en muziek. Ten 2 ure bardryden. De prys van f 50.— werd behaald door J. Smits te Strjjeu, de le. premie f 30.door H. Smits te Stryen, de 2e pramie f 15,— door T. J. den Boer te*Wateringen, de 3e premie 15.door 11. Koot te Berkel. Vele menschen waren zaamgekomen, be gunstigd door goed weder liep alles in de beste orde af. Ook het avondfeest gisterenavond door de iet stoomen van 3DZ. worden naar de geverfd. oomd of geverfd i gezondheid en De officier van gezondheid le kl. K. v. d. Veer wordt met 1 Mei van Gouda naar Delft verplaatst en in zjjn plaats is tot chef van het mil. hospitaal te Gouda benoemd de off. van gez. le W. J. A. Teeling thans te Middelburg. noodzaken, des 'Zondags voor bun brood werken een ander zou tegenstemmen, met de f 1500 voor het stadscoucert f 6000 voor bet muziekkorps, de ge- genoeg doet voor dit doel, krachtig verdedigd, werd de met 22 tegen 8 stem men aange- GOUDA, 2 Februari 1895. In het Algemeen Politieblad van den 31 Januari 1895 komt onder de rubriek Bekend makingen* bet volgende verzoek voor< De Commissaris van Politie te Gouda ver zoekt te worden bekend gemaakt met de ver- blyfplaits van Pietertje Dekker, 21 jaren, dienstbode, gezonde kleur, bruin haar en ge kleed met zwarten mantel en hoed. Zy beeft op 20 Januari j.l. ’s avonds 7 uur haar dienst verlaten en sedert niets van zich laten hooren. Ain den wedstrijd op schaatsen, Woensdag middag te Berken wonde gehouden, namen 14 personen d#el. Na een vinnigen stryd werd de prys behaald door E. Berkouwer te Ouder kerk a/d iJael, terwijl de' promiën werden be haald door D. Oudenes van Berkenwoude, P. ■C. Ry kaart van Ouderkerk a/d IJsel en C. J. De Vries van Stolwjjk. Behal*e/dezen wed strijd deed de storm een v/edstryd ontstaan tusschen hoeden en petten, die met ongeloofe lijke snelheid over de velden werden voortge zweept. Een massa ingezet nen hebben het plan alleen des Zondagsmorgens melk van hunnen me’kboer te nemen, ten einde die menschen in de gelegenheid te stellen ook wat meer van de zoo noodige Zondagsrust te kunnen genieter. In Amsterdam, den Haag en meer plaatsen geschiedt bet reeds sedert eenige weken. Laat Gouda niet achter blyven, maar zooveel mo- gelyk trachten het beoogde doel der voorstan ders van Zondagsrust te steunen. IjXb gegeven slaagde uitmuntend do baan was verlicht met Lampions welke van verre een aardige» aanblik aanbood, vele ryders en rydekessen reden met verlichte lampions. Door het gezelschap der Gebr. van Lier zal Maandag 11 Februari een Tooneelvoorstelling plaats hebtyen. Opgevoerd wordt De Vrouw van Papa, Comedie-Operette in 3 Bedryven. Maandagavond zal door ongesteldheid van den heer D. Haspels in plaats van de gean nonceerde stukken Weldoeners der Mensch- heid» en het »Huwelyksreisje« opgevoerd wor den De Eer«, tooneelspel in 4 bedryven, daarin treden op de dames Burlage—Verwoert, Marie van Eysden—Vink, Faassen—Van Vel- zen, Alida Klein, Coelingh Vordertuan en Mieerius, benevens de bh. J. Haspels, Brondgeest, F. Bouwmeester, F. Tartaud, Rosier Faassen, Van Kerkhoven, Van Eijsden, Kremer en v. d. Lugt. Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd» wind, en hare wiegelende schaduwbeeldjes te zien werpen voor mijnen voetDe bloem te zien, dio gisteren pog in den knop zat I nu eene b'.oem I De wijde groene zee te zien I en baar allengs tegen den avond’ mst oon rooden gloed overtogen le zien naar het westen I Bergen, rivieren, menschen, schilder stukken te zien I Vormen, kleóren en tinten le on derscheidon I Diegenen to kunntdi zien, en niet enkel te kunnen hooren, hunne bewegende kippen en vrien- deiyken lach ‘te kunnen zien, wier hand de mijne drukte, wier woorden tot mij gericht waren In die eerste dagen van nieuwgeboren licht was mij het gelaat van iedere vrouw, man of kind wol kom, als het gelaat, van eenen dierbaren vriend, dien ik lang .verloren, maar thans teruggevonden had. Na deze beschrijving van myne opgetogenheid zal hel misschien een erg prozaïsche overgahg schijnen,, als ik zeg, dat het eenige wnt mij hinderde was: dat ik die groote convexe brilleglazen Voor de oogen moest (|ragen. Ik was nóg jong, en het stond vreese- lijk loelijk. „Zal ik die dingen nooit kunnen* Heggen vroeg ik op oen keer «enigszins gemelijk. «Dat is een punt,” hernam dokter Jay, waarover «wij ecus spreken moeten. Gij zult altyd een bril «moeten dragen. Bedenk dat ik den kristallens in «uwo oogen heb weggenomen. De ‘plaats is thans «ingenomen door eene vloeistof. Deze heeft een «sterk straalbrekend vermogen. Zeer dikwijls schikt' «de natuur zich naar ons, als wij ons niet naar haar «willen schikken. Indian gij de moeite wilt nemen «haar te dwingen, zal zij zich langzamerhand laten «dwingen. lydien er iemand is, die daartoe de gele* «genheid heeft, dan zijt gy het. Gij zyt nog jong j «gü hebt geenerl i beroep, on «af van uwe oogen. Kon bril «maar indien gij het er op «hulpmiddelen zoo storluirfs «dan zal zy er zich allerwaarschijnlijkst in schikken. «110 is eene lastige onderneming; weinige patiënten fizijn er toe in stunt gewetst, of hebben het geduld «er too gehn.l, om er in te volharden, maar bij on- «derviuding weet ik, dat het in vele gevallen kan «geschieden." Ik nam Ijet besluit, dat hot gebeuren zou. Ik volgde zijnen raad. Hot was mij erg hinderlijk, maar ik hegon eene bril te dragen, waarbij ik maar oven kon zeggen dal ik zien kon. Maar het loon bloef niet uit. Langzaam, zeer laïigzaïm, merkte ik, dat. mijn gezicht boter werd, .totdat ik, nu ongeveer twee jaar, zien kon zoo good als de meisic menschen, slechts met behulp van eene bril, die volstrekt niet meer opvallend convex wat. Toen begon ik het leven weer te genieten Ik kan niet zeggen, dal ik gedurende die twee jaar waarin ik mijne genezing als vollooide, volstroll nooit irtrtT dacht «au dien «erschrikkelijkon nachtmaar ik deed goene jlogitigen meer, om het mysterie te ont- warren, of iemand te overtuigen, dat die dingen niet I de schepping mijner verbeelding waren. Ik begroef het alles in mijn binnenste, en sprak er nooit over. Om het goed te onthalen, schreef ik alle bijzonder heden op, en toon tr.Wntte ik ze verder uit mijn ge heugen te verbsnneo. Daarin slaagde ik tamejijk wel, behalve op óéijrfunt. Ik kon na nelyk dal Kermen van die vrouwenstem niet geheet van mij afzetten dien akeligen overgang van zachte melotlio lot duidelijke wanhoop. Dien kreet hoorde ik nog in myne droomen, By de landbouwers J. Leeuwenhoek en 0, Raap horst te Haastrecht heeft men in den nacht van Donderdag op Vrjjdag kippen gestolen. Het aantal medegenomen kippen bedraagt 26. Donderdag werd door burgemeester en wet houders van Lekkerkerk aanhesteedhet aino- veeren van een woonhuis en het maken van een onderwyzerswoning. Ingeschreven werd doorP. Boraje f 2695, G. Neven Jz. f 2637, G. Slyk f 2740, P. Limborgh f 2655,50. G. v. d. Voet f 2716. W. Pruit f 331.3, O. J. Neven f 2976, W. Koutstaal f 2983, allen wonende aldaar. J. Staat Krimpen a/d Lek V2935, W. Verwaal idem f 2804,50, J. Co- Ijjn, Ouderkerk a/d ÏJsel f 3397, A. P Boef. Rotterdam f 3685, D. Amesz, Gouda f 3265, D. v. d. Kuil C. v. IJemert, Moor drecht f 3381,55 J. Kersbergen, G.ouderalt f 3393, en B. Maadevelt Maassluis f 2898. By Kon. Béal. is de kapitein G. P. H. Zim mermann, van bet 1ste reg. iufaulerie, op pensioen gesteld en net bedrag van het pensioen bepaald op f 1735 en is hem te rekenen van den d.ig waarop zyn pensioen ingaat, de rang vau majoor verleend. Uit Edam meldt men De minister van marine is bereid hulp te verieencu om te zoek«u naar de Voleudammcr visschers Gebroeders Mol, <loch vreest- dat de schepen daarvoor ongeschikt zyn. Uit Har* derwijk zullen Volendzmmers en nog'elf man met een yslooper de zee ingaan om te zoeken. Het belangrijkste in de- raadszitting te Utrecht van eergisteren was eene voordracht tot bet verleenen van eene jnarljiksche subsi die vau f 8000, gedurende dén tyd vau 5 jareu, tot instandhouding van het muziekkorps der dd. schutterij. Voor- en tegenstanders hebben zich in deze zaak berhaaldelyk doèn hooren. Beweerde de een dat zulk eene hooge subsidie van eene inrichting, waarvan alleen de meer gegoeden profiteeren, niet to pas in<lien ik soms droomde van dien nacht dien kreet hoorde ik, n[s ik wakker wordbovoiido, maar dankbaar, dat ik ten minste ditmaal werkelijk slechts gedroomd had. DERDE HOOFDSTUK. Het schoonste dat te zfeu uas. Het i» lente de sclioone lente van noordelijk Italië. Mijn vriend Kënyou'en ik wandelen wat rond in do rechthoekige stad Turin, zoo gelukkig on zor geloos als een paar reismakkers maar met rrogclijk- heid zyn kunnen. Wij hebben hier eene woek vertoefd, lang genoog om alle verplichte bezichtigingen waar to nemen. We hebben de San Giovamkerk ou ook do andoren gezien. Wo hebben onze boenen geplaagd, om In Haporga <»p te komen of paarden of muilezel) hebben er liunno beenèn om moeten plagen. Wo heb ben ilaar hot praalgraf van Savoye's vorstelüke rfjuaitü» bezichtigd. We hebben het louipgebouWdo, oudö Pa- lazza Madame genoegzaam bekeken, want het gevaarte vtnnt tegenover ons hotel op do Piazza Castello. We4|| heldx! i verwonderd gestaan over het onbeduidend uitetende Palazzo JLtaie, «n e bobben on«v rroolyk gemankt o'ver de koddige versieringen in metselwerk aan Itel Palazzo Carignayo. We .hebben onzo kritiek laten gaau over het armoodigc museum vau schilde rijen. Zoonls gezegd, we hebben Turin door on door bekeken, en mul do minachting, dio.soir* 't gevolg is 'van groote gemeenzaamheid, beschouwen wo onszelveu iiicl, meer al* aardmannetjes, wanneer ij tnidderi o» dio verbazeml groote pleinen staan, en ont de nek zeer begint te doen van 'l ih do hoogte kijken naar de kolossale hronzrn standbeelden van Marocbetti. j 1 (irbrdt ttreolfd.) Onder dankzegging aan de gevers bericht de coinmisaie voor werkverschaffing dat sedert de laatste opgave by baar is ingekomenvan Mevr. S. Z. f 100.Mevr. L. tl. Dames N.N. f 2.-, de Heeren P. M. M. f 10.-, D. f l.~, H. f 1.-, X. f 10.-T. f 1— J. f 1.—-bydrage uit de kas vau hei Onder ling Ziekenfonds der mannelyke werklieden van de Stenrine-Kaarsenfabriek «Gouda» f 10.— terwyl bovendien door belanghebbenden by goede ysbaoen eene som is bijeengebracht van f 23.50, waarvoor aan 9 personen gedurende dagen werk is verschaft met het in orde inaken van ijsban u. IOBN ■Extract, a en Gouden 393. rARD 1893. Jedaille 1893, ion, Chicago. st heilzame be-? ▼au smaalf, jurgatief. Mijk. erne in. Idel der wereld. k&Co. NIOBDOEM., en Raag. u iVOLFP, Dm- By tie iiidiouststelling van de halte Zwyn- dreebt zal het tegenwoordige station Zwjjn- drecht worden opgeheven, zullen de wissels aldaar worden opgebroken en wordt het sta tionsgebouw iugericht tot wachterswoningon. Verder wordt te dier plaatse een blok post opguricht. Uit Amrterdam wordt gemeld Aan de diamantelypery »De Vrijheid,* in de Govert Flinclutraat, is opnieuw het work gestaakt. Gisteren vierde het Nieuws van den Dag* zyn 25jarig bestaan. Opgericht als de eerste kleine courant van beteekenis, het eerste goedkoop® dagblad in Nederland nu de afschaffing van het dagblad zegel, maakte ’t «Nieuws,* dank zy ook de degolyko exploitatie door do uitgevers on stichters, wijlen de heeren A. Funke en P. Van’Santen, maar vooral door 4e populariteit van den eersten hoofd redacteur, den heer Gorter, gr >oten opgang en bracht het, wat syn oplage en zyn cjjfer van advortentien betreft, spoedig tot een voor de dagbladpers in ons land yoor dien tyd ongekende hoogte. k Sedert heeft het blad onder leiding gestaan eefst van wylen dr. De Veer, die vóór enkele jaren als hoofd redacteur werd opge volgd door dr. Ritter. Naar aanleiding van dit zilveren jubiló brengt het »llbl.< in herinnering, dat in 1869 hier te lande verschenen 160 dag- en week bladen, welk getal na de afschaffing vau het zegel op de kranten in datzelfde jnar in 1880 was sangegroeid tot 357. In 1890 telde men 574 en in 1894, 760 dag- en weekbladen. ‘cba 2.U. >Sm dar deime uit k Ill's 27 afb. Prys de verschrik- ondeugd lydt te leenng, die izend van een m by hetVèr- Neumarkt 34, >n het bedr^, eiken boek- Zaterdag 9 Februari a. s. zal de heer Wil lem van Zuylen in de Sociëteit »Ons Genoe gen* eetfige Voordrachten bonden, met geheel nieuw programma. (10 Myo geval was behandeld naar de eenvoudigst/eu veiligste methode van operatie die, welke altijd ver kozen wordt, wanneer de aard der ziekte en de leef tijd van den patiënt het toelaten zij wordt solutie of absorptie genoemd. Toen alles afgeloopen was, en alle gevaar voor inflammatie geweken; toen ik bevond, dat ik met behulp van sterk convexe glazen tamelijk goed tien kon voor alle gewone verrichtingen, wecschte de dokter mij ou zich zelven geluk. Het belnofde do voorspoedigste genezing te zulleu zyn, zeide hij, die hij had bijgewoond. Myne genezing moet wel iets on gewoons geweest zijn, want in alle werken over oog- liekten, die sedert uitgegeven zijn, staat, boor ik,1 mijn geval genoemd als een voorbeeld van H geen kan gedaan woiden. Zoolang ik leef, zal ik mij het oogenblik herinneren dat mijne genezing verklaard werd tot een feitdaV de verbanden werdeh afgenomen, en ik met voorzich tigheid weder mijne oogen gebruiken mocht. i Welk eene vreugde te ontwaken uitdien nacht, <lio nooit weer scheen*te sullen eindigen; te ontwaken! dat wil zeggende zon, de sterren te zi^i de wolken drijvende voor den wind door de blauwe ucht I Groene takken te zien wuiven op den zachteu Bij een lievige» brand, die Vrijdagochtend om 11 uur in de buurtschap Zevenhuizen, gom. Apeldoorn, ten huize van H. Put, landbouwer, ontstond, zyn twee kinderen, 3 en 5 jaar oud, in de vlammen omgekomen. kwam, in den Raad werd zei fa „de dwaze stelling verkondigd, dat de gemeenteraad niet mocht medewerken om een 40-tal menschen to te omdat 'ïhi de meen te Door Vrydagavond trachtte eene opgowonden me nigte te Wpddingsveen den gewezen ryksveld- wachter J. IV. uit diens wotring te halen. "Délreigde vluchtte naar het hoofd der politie, die weldra ter xoorkoming van verdere onaan- genMmheden op de plaats des onheils tegen- woomig was en de menschen raadde zich naar huia te begeven. Tegen tien nur werd door de meovten aan deze uitnuodiging gevolg ge geven.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1