PDA. iën JTE2IJ JAM THEE. TERUGGEROEPEN BINNENLAND. El&Co. SST. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. abuis Dinsdag 5 Februari 1895. No. «575. FEUILLETON. IONEN, 0 33ste Jaargang. ECKN" «r BK. I 1895, leelisten. 5PELS. den heer Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd. rys van Lid- ESTUUR. t e Februari a. s kerk afgestaan bef*r Ik voel me o De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e I ij k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs er drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Aizonderlijke Nommers VU F CENTEN. tlf 8 uur. prjjzen. rkl A 144b apotheker, aan Art. 5 .t ieder Lid n Donateurs deche Cou* iden door het LINKMAN 'R AGD. 167, aan het 1.01 INIIi: COURANT i Hermann heel voor CAFÉ. o 2366, aan K te letten) DOOH HUGH CONWAY. Ji*t, kertom idler. lea tegen idler. miagesin teller. e leech. en by Bedankt voor het beroep by de Ned. Her vormde Kerk te Hendrik-Ido-Ambacht, Myns- heerenland en Waarder oi Langernige Weide door ds. W. van der Waal Iz. te Moerkapelle. op een prnctischer de polytechniscjïe Bekker, directeur van die Vereer.iging en het het van eene station troffen bad bank In eene vergadering van de Gemengde Zang vereniging te Groningen heeft de heer J. H. ’er, directeur van die Vereeniging en van >llarraonie« orkest, medegedeeld, dat bij volgende jaar, wanneer bjj den leeftyd 70 jaren bereikt en gedurende n.eer dan halve eeuw muziek-directeur enz. zal zyn geweest, zijne betrekking zal nederleggen. Hedenavond zal te Haastrecht voor de leden •en IJsfeest plaats hebben. Voor de watermachine De Van de Breg- gen« te Waddingsveen zakte Vrijdagmiddag van vier doortrekkende scl aatsenrijdtrs één voor het oog zyner metgezellen door het ys. Nadat, met behulp der naastbywonenden, het ys stuk geslagen was, had men het geluk den drenke ling, man en vader van een huisgezin, op het droge te brengen. m. 7’/s m. 182/g sec., 2J7, Naar wy vernemen is de uitroeiing van de muziekvereniging »Eupbonia< bepaald op 19 ---! - i in de Sociëteit Ons Genoegen. orden afgele- akjes van vijf, een Ned. ons Nommer en nevenstaand Wet gedepo- r\g van ge ilende Ilf LZ. iche Beschuit Uit Oudewater schryft m<n aan het Week blad voor Woerden» Verleden week was bet voor de tram, die van hier op Gouda rydt, een zeer ongelukkige week. Tot twee malen toe derailleerde ze den eenen dag by Goejanverwelle, toen er bij het omrjjden van den hoek aldaar een koppel- stang brak en den volgenden dag bij het huisje van Kompier, toen de locomotief daar in eepe sloot terecht kwam. Verder had de dienst deze week door de sneeuw zooveel vertraging, dat hij Donderdag II. moest worden gestaakt, We hopen dat hij spoedig weer geregeld mag wor den gehouden. In de »Prov. Grom. Cl.«.geeft de beer A M. Prins den raa$|, naast een invordering van schaalreqhten een belasting in te voeren op dorschmachine.*1, too hoog, dat het stoom- dorsch werktuig toilet met voordeel is te gebrui-’ ken boven den vlegel. Hij voorziet daarvan overvloedig werk, gedurende den wintertyd ten plattenlandp Als men dergelyke d.vaasheden in allen ernst ziet debiteeren, mag men binnenkort nog an dere geneesmiddelen verwachten tegen de kwalen van onzen tyd. Zoo zoj^ men kunnen vragen een belasting op de stoommachines in het al gemeen, opdat zij niet met voordeel zouden kunnen concurreeren met handenarbeid. Als alles weer eens giug naar den ouden trant zonder spoorwegen, telegrafen, stoommachines enz. zou dan werkloosheid en armoede ver dwenen zijn Die wat geschiedenis geleerd heeft, weet beter. A D V E RT E NT I EN worden geplaatst van 1—5 regek a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte. Men meldt uit Wormerveer van 31 Jan. In de Ned. herv. kerk alhier had gisteravond eene bijeenkomst plaats van de nfdeeling «Do Zaanstreek» van den gebeel-onthoudeniboud daarin zou propaganda worden gemaakt voor de goede znak met vrjj debat. De kerkeraad was te goeder trouwen bad zonder bezwaar voor dit goede dofJPre de 15 inschrijvers, kwamen 4 uit en J. Rodenhuis Jr., Ouderijn en F. komende gevallen overwegen, als de noodza’ kelijkheid daartoe blijkt. In verband daar mede zullen wetswijzigingen worden voorge nomen. Bet spiegelgevecht over het onderwy« door den heer Wertheim begonnen, door den hoer Pynacker Hurdyk met grooten yver overge- nomen, gaf blykbaar aan een paar aajM$eM tige toehoorders uit den anti-revolntiboMBM en den katholieken hoek, groot vermaak. Misschien school hier misverstand, tooals de heer Wertheim en de Minister elkander toe stemden, maar op den grond lag toch ook wel eenig verschil vau gevoelen, althans tusschen den Minister en den hoer Pynacker. Laatst genoemde herinnerde, dat de heer Van Honten in 1878 het b kende art. 33 heeft bestreden, en hij vreesde blykbaar, dat de Minister van Houten daarom aan dat artikel maar teer slap uitvoering zal geven. Men zal echter de ver klaring van den Minister, dat hy het natuurlyk uitvoert, te goeder trouw kunnen nannemen, maar tegelijk met hem erkennen, dat een zeer strenge uitvoering nagenoeg onmogelyk en zeer zeker noodlottig zal zyn. Het prediken van sociai Idemocratische leerstellingen op de school dat was de gevreesde znak ia zeer zeker uitgesloten, maar kan men het in redelijkheid betwisten, dat de persoonlijkheid van een so cialistisch onderwyzer op zyn onderwya een zekeren stempel drukt en zekeren invloed op school uitoefent. Wat de Minister wil, naar ons inzien vol komen terecht, is niet eegj^ansactie met de sociaal-democratie, maar een zekere vrijheid van beginsel en beweging voor den onderwij zer, welke denkwyze bjj ook nanhangt, zoo lang de verkondiging zyner denkbeelden zyn omgeving geen hRnstoot geeft en niet in di recter» «tryd is met de wet. Het hoofdstuk Binnen), werd daarna zon der verzet aangenomen. O( k de Minister van Marine zag zyn begroe ting aangenomen zonder hoofdelyke stemming een ongekend feit na eenig debat voorna melijk met den heer Vatf’Alphon, over bouw, inlichting en bewapening zyner kruisers. Over de rol, die de Marine voor Lombok vervuld hoeft, had de Minister nog geen rapporten ontvangen. behartigen en willen bevorderen, mond- en Men meldt uit 's-Gravenhage Op het perron van hit Hollandsche spoor- werd Vrijdag een jongmenseb aangc- die zooals later bleek getracht zich te vergiftigen. Hij zakte op eene ineen en trok daardoor de aandacht. Naar het ziekenhuis vervoerd, wist mén daar het vergif onsebadelyk te maken. De jonge man werd naar bet station teruggebracht en keerde later met zyn inmiddels uit de hoofd-, stad ontboden vader near Amsterdam terug. De politie te Stuttgart verzoekt de opsporing en aanhouding van Wilhelm Nuding, tusschen eu gaan op ons gomak doiizelfden weg terug, Na eenige oogenblikken in ons h< tel le hebben uitgerust gaan we om de eene of andere reden weer dwars over het groote plein, voorby het hooge oude paltis, do Via di Seminarie op, en we bevindens ons voor den zooveelstcn keertvlak voor de Sar. Giovani.Ik staar nog eens naar boven, bewonderende de bouw-.- kundige èchconbeden van dien marmoren voorgevel, en terwijl ik daarmrde bozig bon, hoor ik met ver wondering, da*, mijn vriend Kenyon voornemens is het gebouw binnen te gaan. „Maar wo hebben oene gelofte gedaan,” zeide ik, „dat het inwendige van kerken, museums van schilderijen, en andere knipt kooien voor touristen ons niet meer beut zullen krygen „Wat «loet do boste monschen hun belofte breken?” „De omstandigheden, denk ik.” „Maar ééne omstandigheid vooral. Terwijl gy daar stond te staren naar torentjes en sluitsteenen, en oen gezicht zettet, alsof gy wonderknap waart in de bouwkunst, gaat het schoonste var. al wat lo zien is, een prachtig moisje, u vlak voorbij den neus.” „Nu begrijp ik u on schenk u volkomen vergif fenis.’’* „Dank jo. Zij is de kork in^egijhn. kerksch on wil er ook maar mgaan.” „Maar onze sigaren.” „Laat die do bedelaars oprapen. Pat toch op Gil bert, dat gij niet gierig wordtdat wordt bij den 'dag erger.”, Wel wetende dat Kenyon ft niet de man naar wat, om een keurige havanna-tigaar prijs te geven zonder gewichtige redenen, deed ik zijnen zin, fn volgde hem naar de koele gewelven van dtf aan velerlei dingon behoefte te hebben, zij zond ten minste lat ge on ijverige g< beffen ton hemel op. Ik kon zien, dat hare lippen voortdurend in beweging waren, en hoewel we haro woorden natuurlijk niet konden verstaan, wat hut toch duidelijk, dat bare beden uit het hart voortkwamen. Maar het meisje naast -haar bad niet mot haar zij ko«k zelfs niet naar baar. Roerloos alt een beeld, met neergeslagen cogen, schynbaar althans in diepe gedachten verzonken, en naar ’t mij voorkwam in droevige gedachten, zal zij daar, torwijl wy al dien Ityd van haar gelaat niet aiidors te zien kregen dan l dat schoons profiel. Kenyon had er niet te veel van gezegd. Haar gelaat had voor mij althans iets buiten gewoon aantrekkelijks, vooral die volkomen kalmte be koorde mij. Ik wat zerr verlangende haar gelant eent van voren le zien, maar daar ik zonder uiterst lomp te zyn niet tegenover haar kon plaalt nomen, moest ik wachten, tot zij haar, hoofd geliefde om tu draaien. -y Do oude Italiaantche scheen haro aftfsdionstige plichten inmiddels vervuld te cordeelen.jJwToen ik zag dat zij 't kruis ging mnken en ópstaan, stond ik ook op, tn ging langzaam vooruit naar de kerkdeur. Eenige oogenblikken later gingen het meisje en de juffrouw langs mij heen, on ik kon haar«u goed aan zien, want zy stond te wachten, torwijl de oude juffrouw naar het wij waterbakje ging, on hare vingers er indoopte. Het meisje was ontegenzeggelijk zeer schoon, manr in hare schoonheid had zij toch iets vreemdqf Ik maakte die opmerking, toen hare oogen een oogonblik do mijne ontmoetten. (JFordi verwlgj.) Staten-Göneraal. Ie. Kamer. Zitting van Zaterdag 2 Februari 1895. Bij het voortgezet debat over het hoofd stuk Binoeulaudache Zaken opperde do heer Van Lynden ernstige grieven tegen het jongste kon. besluit omtrent de toekenning van sub- shhën aan bijzondere scholen waardoor vele scholen worden uitgesloten. Hy gaf een wyziging van dat kon. besluit in beraad Door den heer Bultman werd aangedrongen op de bespoediging van restitutie van onteige- ningskosten ter uitvoering van do wet op be- smettelyke ziekten, op een ruimere pub'iciteit vau aankondigingen van veeziekten en meer dere raadpleging van landbouwers in hun eigen zaken, daar de minister thans alleen afgaat op veeartsen. De heer Stork drong aan technisch onderwijs aan School. De heer Rengora wilde billyker vergoeding voor het geven van normaallessen. De heer Engelberts vroeg gelykstelling van hit openbaar en byzonder hooger onderwya, «at hy ech‘er niet van dezen, maar van een Interen antirevolutionuairen minist'r/verwacht. De heer Alberda sprak vooral over de op leiding van onderwijzeressen aan de kweek scholen on kwam op tegen het generaliseeren van den verkeerden geest by openba:e'onder- wyzers. De heer Van Lier drong aan op de pensio- neering van leeraren aan onverplichte gym nasia en gemeentelijke burgerscholen. De minister Van Houten vei klaarde in zyn antwoord, niet te begrijpen waarom men hem zoo hard valt over zyn gemis aan liefde voor den landbouw. Geen onderwerp gaat hein meer ter harte. Het schynt dat zyn weigering om het Nedorlandsche rundVeeslamboek fe subfti- diëeren oorzaak is van de grieven die tegen hem worden ingebracht, maar die weigering was volkomen gemotiveerd. Overigens heeft de mini-ter binnen den beperkten tyd van zyn bestuur getoond de landbouwzaken te willen tuin- en landbouwonderwijs te - Ten aanzien van hei klauwzeer is hij volkomen correct geweest en hy zal het afmaken bjj de eerst- Giovani. Er was geon dienst. De gewone beziohtigors Hopen rond bij troepjes, en zutton ucu vurrukt gezicht, wan neer hun schoonheden, waar zij geenerloi begrip van hadden, worden aangewezen, llior en daar geknield zag mon vrouwen biddende. Kenyon keek vorschend rond, of hij dut „schoonste van al wat te zien is" ook ergens ontdekte, en na edne poos zeide hij r Kom dezen kant uit, laat ons hier gnnn zitten, en dom. als of we vromo katholieken waren, hier kunnen we haar in profiel goed zion.” Ik ging naast hem zitten, en zag niet vor ran ons af eene bejaarde llaliaansche, die knielde en yrerig scheen te bidden, torwijl oen meisje van ongeveor twee en twintig jaar op eonen stoel naast haar zat. Van het meisje kon men niot zien, lot welke natie zij behoorde. Zij Icon tot elke natie buhooren. De wenk brauwen en de neergeslagen wimpers deden vermoe den-, dat hare oogen donker waren, maar de zuivere blanke gelaatskleur, do fijne, regelmatige trokken, hut weelderige bruine haar kon v<n elke natie zynhoe wel ik haar, zoo ik haar aLktfu ontmoet had, waar- schynlyk voor oon EngdscnTzou gohoudon hebben. Zij was eenvoudig, maar goed gekleed, on mon kon zien, dat zjj in de kerk iet vreemd was; Zij zat niet rond te kijker., om alles te bezien. Zij zat s*J4 voor zich te kijken, totdat do oude juffrouw haru gebeden ten einde hart. Naar het uiterlijk lo oordeden, was zij niet tor kirk gegaan met oenig bijzonder doel, noch onvzelvo te bidden, noch om het nnrteren to zien doen. Wellicht was zij alleen meegegaan om de oude vrouw gezelschap te houden. Die oude juffrouw, die iets 11» Onze taak is afgedaan. We slenteren nu nog maar wat rond, en nemen er ons genoegen van, ons ver kneuterende in ’t prachtige weor, en ons kalm wi tevreden gemoed al vast stemmende tot vertrekken, en tot het kiezen van eene nieuwe verblijfplaats. Wy wandelen de breede Via di Po af, nu en dan stil staande, om eens een kijkje te nemen ia de ver leidelijke uitstallingen der winkels onder de sebaduw- ryke bogengangen; we gaan ovor de ruimo Piazza Vittorio Eifianuelewe parsoeron dé j^rug met hare vijf granieten bogen over de klassieke Po; tegenover de koepelkerk slaan wo af, en zyn weldra op het schaduwrijke wandelpad, dat leidt naar het Kapucy- nerkloosterop het ruime terras daarvoor vertoeven we gaarne. Op en neer wandelende hebben we daar de rivier beneden ous^put het gezicht over de stad langs den oevvr, on over do breede vlakte achter do stad en heel in de verte de prachtige sneeuwtoppen der Alphen, met den Monte Rosa, en den Grand- Paradis boven hunne broeders uitstekende, ’t Is geen wonder, tlat ons dat prachtige vergezicht van' dit terras meer aantrekt dan kerken, paleizen en schil derijen. We doen ons te goed aan dat seboone vergezicht GOUDA, 4 Februari 1895. Het IJsfeest gisterenavond door de Ijsclub »Gouda« gegeven, slaagde uitmuntend. Er waren vele rijders en ryderessen op de baen. Tegen heden Maandag waren de uitgestelde harddraverijen voor Amateurs aangekondigd. Aan den wedstryd afstand 1500 Meter, na men deel de walgende personen 8. Braat, Wout aH. J. Gorter, Zwolle; J. Rodenhuis Jr., Apeldoorn; N. Verkaik, Ouderyn C. van Kekem, Gouda A. J. van Hoorn, Dordrecht; P. Brakel, GoudaTerrno- len en v. d. Wals, Gouda. Eerste prijs J. Rodenhuis Jr., in 3 sec., 2de prijs N. Vetkaik, in 3 3de prys H. J. Gorter, in 3 m. 2P/t 86c- Verschillende inschrijvers waren' niet opge komen. Daarna was aangekondigd de wedstryd v or Amateurs over 5000 M. Van wel: H. J. Gorter, Zwolle; ApeldoornN. Verkaik, Termolen, Zwolle Eerste Prys Rodenhuis in 10 m. 228/s sec. 2de prys Termolen in 11 m. 124/5 sec. en de derde prys Gortf in 11 m- 21 sec. De prijzen werden door den Voorzitter met een toepasselyk woord aan de overwinners uitgereikt. de 17 jaar oud, leerling in de land huishoudkunde, die verdocht wordt zich ten nadeele zyner m eder, te hebben schuldig ge maakt aan diehtal van 23,000 mark in staats- obligatiën met de coupons, benevens de coupons van dergelyke stukken, tot een bedrag van 16,000 mark. Benkiers, by wie dergehjke stukken ter inwisseling als anderszins worden aangeboden, wordt verzocht daarvan aan do politie kennis te*geven. zij alleen meegegaan Ia n.t.ln teer schoeu le zjjn dan een gewone meid, scheen

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1