TERUGGEROEPEN No. 6577. Donderdag 7 Februari 1895. Een ongevraagd advies. BINNENLAND. ïe s 33ste Jaargang. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. 1HVERIJ FEUILLETON. al I- st. V, l met 1.90 Bois. HEB, rdam. kz. doornen ▼an Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd. ken zyn de cent t ik (ITtrdt vmrelgd,) n Zoon westen, emings- ewezen. warme ivelens- afleverbaar i eene week. De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs er drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. Omatro- Land- der Zelt- i uitspat- e [E DOOR HUGH CONWAY. o. a. van zes plaats van een hunne benoe- Hedenmorgen is door de politie alhier aan gehouden G. H. die nog 4 dagen hechtenis moest ondergaan. Hij is eveneens naar het huis van bewaring te Rotterdam overgebracht. jiter N BOIS nonym*, v«neg«l- then van ▼ooraien Dr. F. F. >08 1 80. {baar bij: <UM Oosthavea i Koning ie Heer i verven van alsook alle n den Hofrad 1 De geheele voordracht en by monde van den Voor den dank der aanwezigen Zondag 10 Febr. des avonds te 7} uur zal in de Sociëteit Ons Genoegen eene uitvoering plaats hebben van de afdeeling Gouda van den Ned. Roomsch Katholieken volksbond. Deze voorstelling wordt voor de leden der afdeeling toegankelijk gesteld tegen een entreé van f 0.25, ook niet-leden kunnen tegen betaling van f 0.40 eveneens toegang verkrjjgen. De op brengst zal strekken tot het stichten van een fonds tot aanschaffing van een gebouw. Wy ontvingen een Terreinkaart der IJewe- gen door >de Ijsbond Krimpenerwaard< uit gegeven. De bewerking der kaart is doideJyk en zeer net en ieder kan zich, indien hy de Krimpenerwaard eens wil door ryden, ge- makkelyk op de hoogte stellen, welke vaar ten hy gebruiken kan. Wy twyfelen niet of velen zullen zich een dergelyke kaart aan schaffen. den naar de ■fd. 1 of geverfd zondheid en li\G. ifb. Prys erschrik- igd lydt ring, die van een het Ver- larkt 34, bedrag, n boek- Aan de gistermiddag te Haastrecht gehouden schoonhardryderij op schaatsen uitgeschreven door de Haaswechtsche Ijsclub, werd deel ge nomen door 11 paren. De le prys van f 25.— werd behaald door N. de Jong en mej. A. de Jong van Polsbroek. De 2e prijs van f 10.door 0, Vergeer en mej. M. Vergeer uit Montfoort en De 3e prys door W. P. de Jong en mej. M. E. de Jong van Polsbroek. der Putten contra Thorbecke en s. contra Kappeyne. Heeft dit verschil van meening later deze belet samen de liberale zaak te Naar onze meening vatten som- GOIINIIE COIIBAVL terstond naar Turin terug te keeren. Die halfdonkere kerk met dat meisje en hare geleidster, die ik drie maanden geleden gezien had, stonden my telkens, en telkens opnieuw voor den geesten zie I daar op eens, torwyl ik opkeek, midden in het hartje van Louden, stonden zij voor mij. Hoewol ik er over verstomd stond, kwam geen oogen* blik het idee bij mij op, dat ik mij vergiste. Hetzij een droom, hetzij eene begoocheling daar kwam het meisje, waar ik zoo dikwijls aan gedacht had, naar mij toe met de oude juffrouw naast zich. Zij zagen er precies zoo uit, als toen zij uit de San-Giorani- kerk kwamen. Alleen de oude was wat meer op z’n s Engelsoh gekleed, maar het meisje was geheel het zelfde. Zij ziet er nog boter uit, zeide ik in mij zelven, en myn hart sprong op in myn binnenste. Zij gingen mij voorbij; ik keerde mij om, en hield ze iu *t oog. Ja, het was eene beschikking I Nu ik haar zoo on verwacht weor voor mij had gezien, zou ik wel zor gen haar niet weer uit het oog te verliezen Ik wilde niet langer strijd voeren tegen mijn gevoel. De ont roering, die mij beving, toen ik haar weer van aan gezicht tot aangezicht zag, zeide mij de waarheid. Ik was verliefd smoorlijk verliefd. Tweemaal slechts had ik haar gezien, slechts tweemaal, maar dat was voldoende, om mij te overtuigen, dat als mijn levens lot mij ooit moest verbinden met eene vrouw, het met deze moest zyn, al kende ik ook noch haren naam, noch hare afkomst, noch haar vaderland. Ik had geen keus omtrent hetgeen mij thans te doen stond. Ik moest de beide vrouwen volgen. Der halve ging ik meer dan eea uur achter haar, op een eerbiedigen afstand, overal waar ze gingen. Terwyl «ij een of tweemaal een magazijn binnengingen, bleef Van wege de Afdeeling Gouda en ken der Hol landache Maatschappij van bouw, zal op 13 Februari a.s. te Haastrecht een voordracht worden gehouden door den heer A. Bos, Zuivol-Consulent voor Zuid-Hol land over Zuivelbereiding* waartoe ook be langstellenden, zoowel mannen als vrouwen, kunnen worden geïntroduceerd. GOÜDA, 6 Februari 1895. Door het aangeven bij de Politie dat er een kleedingstuk zou zyn ontvreemd, stelde de Politie een onderzoek in en arresteerde den vermoedelyken dader B. de R., die bekende het ontvreemde te Aarlanderveen te gelde gemaakt en den diefstal gepleegd te hebben. Hij is naar bet buis van bewaring te Rotter dam overgebracht. 18) Het zou beapottelijk zijn te zeggen, dat ik verliefd geworden was op een meisje, dat ik slechts even ge zien had, met wie ik geen enkel woord gewisseld had, wier naam en woonplaats my geheel onbekend waren toch moet ik bekennen, dat voor zoover het zien be treft, dat meisje meer indruk op my bad gemaakt, dan alle anderen, die ik ooit te voren gezien had, en ik had er vele, zeer vele gezien. Schoon was zy, maar of de aantrekkingskracht, de begoocheling daarin lag was my niet duidelyk. Hoe het zij, enkel met het onzekere uitzicht, en den weinigen kans van haar nog eens te ontmoeten, rekte ik ons verblyf in Turin zoolang ik kon, totdat mijn vriend Kenyon, hoe in schikkelijk hy anders was, letterlyk al zijn geduld verloor, en verklaarde, dat als ik niet terstond meeging, hij alleen afreisde. Dus moest ik wel toegeven. Tien dagen lang had ik tevergeefs moete gedaan. We pakten onze koffers, en reisden naar andere oorden. Van Turin reisden wy zuidwaarts naar Genua, Florence, Rome, Napels, en andere kleinere plaatsen toen staken we de straat van Messina over; reisden door Sicilië, en vertoefden te Palermo, waar wij vol gens afspraak opgenomen werden aan boord van een jacht, dat aan een anderen vriend toebehoorde. We fractie-Tak als geheel per se een andere wet zal afkeuren j evenmin dat de anti- Takkianen per se alles zullen aanvaarden wat deze minister ontwerpt. De wet-Tak drong als een wig tusschen het bestaande verband van alle politieke partijenzoo kan eene wet-Van Houten weder eene geheel gewijzigde schifting te weeg bren gen. De groote meerderheid der kiezers toch verlangt eene kieswet en staat niet in den dienst van een bepaald politiek persoon of eene bepaalde fractie. Na de publicatie van het nieuwe ontwerp zal eerst de tijd gekomen zijn om alleen ge lijkgezinden in verschillende kampen te verzamelen Met de kieswet-Tak is ook de daardoor ontstane partijgroepeering verdwenen, althans voor het gros der kiezers. Voor zoover wij de zaak begrijpen, achtte de afgetreden bestuursleden de on der de liberalen ontstane breuk onheelbaar. Wij zijn zoo vrij daaromtrent van meening te verschillen. Geen breuk is in de staat kunde onheelbaar, als zij ontstaan is door verschil van meening over een bepaald punt in de practijk. Als de quaestie, die de gemoederen verdeelde, opgelost en van de baan is, kunnen andere vragen de Aan de gisteren te Zevenhuizen gehouden hardrydery op schaatsen namen 10 personen deel. De baan was circa 160 M. lang. De pryzen waren f 30, f 10 en f 5. De eerste prys werd behaald door P. J. de Boer, te Wateringen, de tweede door J. Feenstra en de derde door L. Feenstra, beiden te Grouw (Friesland.) tijdelijk verdeelde geestverwanten weer samenbrengen. Wij herinneren ons Frans- aen van Tak c. tijdelijk mannen dienen? o migen deze politieke geschillen te veel op als eene personeele quaestie. Misschien is dit ook eenigszins het geval met de afgetreden bestuurscommissie in de kies vereniging, die zich gevoelig toont, dat niet alle liberalen in den laatsten verkie zingsstrijd aan hare zijde stonden. Deze opvatting komt ons voor geheel verkeerd te zijn. Er was geen wantrouwen in het bestuur, ook niet in den gestelden candi- daat, maar verschil van meening over een concreet wetsontwerp, waarover de kiezer uitspraak moest doen. Deze moest voor zich beslissen, wat bij hem zwaarder woog: het partijverband, dan wel het belang des lands, zooals hij dat opvatte. Zij, die met Burgerplicht van meening verschilden, ik wachten, en als zij weer voortgingen, ging ik weer van verre mede, zóó dat het niet kon worden opge merkt, en niet hinderlyk kon zijn. Zij gingen Regent street uit, en verder door, tot zij kwamen in die ryen nieuwe huizen, die men Maida-vale noemt. Ik let|e nauwkeurig op in welk huis zij binnengingen, en toen ik eenige oogenblikken later daar voorbij kwam, zag ik het meisje eenige bloemen zetten in eene bloemenvaas voor het raam. Daar woonden zij dus. Het was eene beschikking I Ik was nu eenmaal verliefd, en moest doen waartoe die liefde mij aan dreef. Ik moest alles te weten komen aangaande deze onbekendeik moest met haar kennis maken, en het recht krygen, om in die zonderlinge, prach tige oogen te staren. Ik moest haar hooien «pre ken. Ik moest lachen hoe bespottelyk het eigenlijk was verliefd te zyn op een meisje, wier stem ik zelfs nooit gehoord had, van wie ik niet wist welke taal zij sprak. Maar de liefde is nu eenmaal zoo dwaas. Als zij eens de teugels in handen krijgt, ment zij ons vreemde wegen op. Ik nam een kloek besluit. Ik keerde terug en helde aan het huis aan. Ken nette dienstmaagd opende de deur. rfZyn hier niet nog kamers te huurP” vroeg ik, in de veronderstelling, dat de onbekende niet het heele huis bewoonde. De dienstmaagd antwoordde, dat er nog kamers open stondenen toen ik mijn verlangeu te kennen gaf, om ze te zien, liet zij mij eene zit kamer en eene slaapkamer zien beneden aan de straat. waren door de omstandigheden genoodzaakt tegen hun vroegere medestanders op te treden, dooh daarvan behoeft het Bestuur zich persoonlijk niets aan te trekken. Het komt ons voor, dat in het belang eener geregelde afdoening van zaken, de beste oplossing zal zijn, dat het afgetre den Bestuur zijn taak voorloopig voortzet, totdat die nieuwe kieswet haar werking doe gevoelen en vaste groepeering voor den aanstaanden Strijd der meeningen mo gelijk make. Bij tusschentijdsohe verkie zingen, zooals de aanstaande keuze voor de Provinciale Staten, heeft men meer aan mannen van ondervinding dan aan nieuwelingen. Daarenboven is het een onloochenbaar feit, dat in den boezem der kiesvereeniging zelve de groote meerder heid dezelfde richting volgt als het Be stuur. Voorts treden bij de Prov. Staten meer de locale belangen op den voorgrond dan de quaestie, die de liberale partij verleden jaar verdeeld hield. Om deze redenen zouden wij gaarne zien, dat het afgetreden Bestuur op zijn besluit terug kwam dit is het meest in het algemeen belang en ook in dat der Kiesvereeniging Burgerplicht. hs9—bs=—=b-9 hadden op ons gemak gereisd, overal zoo laug blij vende, als het er ons beviel, zoodat de zomer bijna teu einde was, toen het jacht, na een* aangenamen kruistocht, ons in Engeland aan wal bracht. Dikwijls na ons vertrek had ik nog weer aan het meisje gedacht, dat ik in de San Giovani kerk gezien hadzoo dikwyls zelfs dat ik zelf over mijne dwaasheid lachen moest. Nog nooit had ik het beeld van een vrouwengelaat zoo lang met mij omgedragen. Er moet voor myn oog, iets zonderling betooverends geweest zijn iu den aard van hare schoonheid. Iedere trek stond mij levendig voorware ik een schilder geweest, ik had haar enkel uit de herinnering kunnen uitschilderen. Lach maar om myne dwaasheid, ik deed het zelf ook, en ik bögon te merken, dat, hoe kort ik haar ook gezien had, de indruk, die zij op mij gamaakt had, dag aan dag sterker werd, inplaats van zwakker. Ik kon het mij nog niet vergeven, dat ik Turin was uitgegaan, zonder baar weer ontmoet te hebben, al had ik er ook nog maanden laug moeten vertoeven. Ik had een gevoel over my, dat ik, door de plaats te verlaten eenen kans misgeloo- pen had, die een mensch maar éénmaal heeft in zijn leven. Te Londen scheidden wij van elkander, Kenyon en ik. Hij wilde in Schotland korhoenders gaan schieten. Ik had myn plan voor *t najaar nog niet gemaakt, dus besloot ik vooreerst maar te Londen te blijven. Was het toeval, of was het eene beschikking! Den eersten morgen na mijne aankomst moest ik in Regent-street zyn ik ging die lange, breede straat door, maar mijne gedachten waren ver weg. Ik was bozig het dwaze verlangen van my af te utten, om Gisterenavond hield de heer Dr. H. J. van ’t Hoff te Kralingeu een voordracht in het Departement Gouda der Maatschappij tot»Nut van ’t Algemeen.* Spreker toonde aan dat het drinkwater de ziektekiemen bevatte van vele ziektenhy had verschillende waarne mingen gedaan en daarvan kaarten gemaakt en toonde de aanwezigen op die kaarten zyne waarnemingen aan. was zeer leerryk, zifter werd hem gebracht. Gelijk gisteren in ons blad is gemeld, zal er hedenavond eene vergadering plaats hebben der liberale kiesvereeniging Bur gerplicht tot verkiezing o. a. van nieuwe bestuursleden in gelijk getal leden, die voor ming hebben bedankt. Het was wel eenigszins te verwachten, dat vele leden huiverig zouden 2ijn in de tegenwoordige omstandigheden als geheel nieuw Bestuur op te treden in eene ver- eeniging, waar de meeningen omtrent de kieswet uiteenloopen. Immers wat de toe komst brengen kan, ligt nog geheel in het duister. Zal de in bewerking zijnde kies wet zoo ingericht zijn, dat de scheuring in de liberale partij van blijvenden aard wordt en dat voorgoed de beide fractiën elk baars weegs gaan? Of wel zal het den minister Van Houten gelukken eene formule te vinden, waarby de vooruitstre vende^ om een bekenden term te gebrui ken, zich voorloopig kunnen nederleggen, ten. einde tot de zoo lang gewenschte her vormingen te geraken? Ziedaar vragen, waarop niemand op dit oogenblik een ant woord geven kan en die toch zullen bè- slissen over de toekomst der liberale partij, zooals zij tot de jongste crisis samenge steld was. Van weerszijden zullen de tijdelijk door de kieswet-Tak gescheiden liberalen verstandig doen den tusschentijd te beschouwen als een soort wapenstil stand, een tijd van afwachting van de dingen die komen zullen, waarin zij alle^ moeten vermijden, wat noodeloos verwar ring sticht of eenigszins vooruitloopt op de te vallen beslissing na kennisneming van de plannen der nieuwe Regeering. In dien zin handelen over het algemeen de leiders der beide fractiën in de Kamer en de kiesverenigingen in de groote ste den des lands. Wij hebben steeds betreurd, dat het afgetreden bestuur van Burgerplicht niet evenzoo heeft gedaan. Het had de za ken gaande moeten, houden, totdat de partijen in den lande stelling hadden ge nomen tegenover de aanstaande kieswet. Het is kwalijk aan te nemen, dat de ADVERTENTIES worden geplaatst van 15 regeh a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1